Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-60/11.09.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-жа Жанета Рогова - началник отдел в дирекция „Правна“; от Държавна агенция „Електронно управление“ – г-н Кирил Дойчинов - главен секретар.
  Законопроектът беше представен от г-жа Рогова, която посочи, че с него се цели да се осигури сигурен, надежден и проследим способ за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги в съответствие с приетите изменения в Административнопроцесуалния кодекс. Тя добави, че с предложените промени се обезпечава вътрешния обмен на електронни документи между административните органи и се създават правила за въвеждането на Информационната система за сигурно електронно връчване.
  Г-жа Рогова добави, че в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България се прецизират правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, допълват се административнонаказателните разпоредби, а дейностите по системна интеграция се възлагат на „Информационно обслужване“ АД.
  Със законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г., и се осигуряват мерки за повишаване на цифровата достъпност, интеграцията и социалното включване на хората с увреждания. С него се възлага на административните органи и на лицата, осъществяващи публични функции и обществени услуги да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения.
  С цел създаване на ефективен механизъм за прилагане на Директивата е регламентиран редът за разглеждане на спорове и оплаквания, като се предвижда председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ да извършва наблюдение и проверки за съответствието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията на директивата и да налага санкции при неизпълнение на задълженията за осигуряване на достъпност или да дава задължителни указания.
  В съответствие с изискванията на Директивата е предвидено обучение на служителите при създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения, както и повишаване на тяхната квалификация в тази област.
  В допълнение законът съдържа легални дефиниции на употребените понятия и определя сроковете, в които задължените лица следва да изпълнят своите задължения за осигуряване на достъпност в съответствие с предвидената в Директивата времева рамка.

  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Хамид Хамид и Пенчо Милков.
  Г-н Митев и г-н Хамид изразиха подкрепата си към законопроекта и допълниха, че предложените законодателни промени са резултат на приетите изменения в Административнопроцесуалния кодекс.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума