Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/04/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-34/25.04.2019 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.
  От името на вносителите, законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22 беше представен от г-жа Анна Александрова, която посочи, че с него се предлага исковете срещу държавата за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз да се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд. В останалите случаи исковете се разглеждат по реда, установен в Гражданския процесуален кодекс.
  Предвижда се редът по Административнопроцесуалния кодекс да се прилага и за исковете за вреди, причинени от правосъдната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд като той съответства на изрично уредената подсъдност на исковете по чл. 128а Административнопроцесуалния кодекс, при които предмет на исковете е установяване нищожността на съдебните актове на административните съдилища или Върховния административен съд и които са подведомствени на административните съдилища.
  Г-жа Александрова допълни, че с изменението административните съдилища ще разглеждат и делата, когато тези актове са постановени в нарушение на правото на Европейския съюз и от тях са причинени вреди на частноправните субекти.
  Председателят на Комисията по правни въпроси подчерта, че предложените изменения в Административнопроцесуалния кодекс са в съответствие с изменението на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, тъй като до настоящия момент в кодекса не съществува специална правна норма, която да дава правомощие на административните съдилища да разглеждат искове за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз, произтичащо от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд.

  Народният представител Хамид Хамид представи мотивите на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, като посочи, че с него се предлага промяна в чл. 1 от ЗОДОВ, с която да се разшири обхвата на закона, като се допълни, че държавата и общините носят отговорност за вреди, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.
  Предлага се лицата, които са в тежко социално положение, да бъдат облекчени при заплащането на държавна такса по оспорване на дела, свързани със социално подпомагане.
  Въвежда се държавна такса за подаване на частна жалба и на административните органи – държавни или общински, тъй като същите са били страни в първоинстанционното производство и имат право да обжалват съдебните определения.

  В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Десислава Атанасова и Христиан Митев, които изразиха подкрепата си за двата законопроекта, като посочиха, че между първо и второ гласуване следва да се прецизират определени разпоредби.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-22, внесен от Иглика Иванова-Събева, Анна Василева Александрова, Мария Йорданова Илиева и Димитър Николов Лазаров на 12.04.2019 г. и
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 954-01-26, внесен от Хамид Бари Хамид на 18.04.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума