Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/04/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-33/25.04.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г. и законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г. и законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието - г-н Данаил Кирилов – министър; от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Веселина Терзийска – главен секретар, г-жа Даниела Петрова – началник отдел „Държавна собственост“ и г-жа Ивелина Минчева – държавен експерт в отдел „Държавна собственост“.

  Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, беше представен от г-н Шишков, който посочи, че с него се оптимизира процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти по Закона за държавната собственост. Предлага се в седeмдневен срок от постъпване на искането съдът да допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при реализирането и изграждането на значими национални обекти и обекти с национално значение.
  Предвижда се допускането на предварително изпълнение, когато е налице влязъл в сила подробен устройствен план, с който имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение, имотът не е единствено жилище на собственика и определеното обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на областния управител. Със законопроекта се запазва възможността за въвод на инвеститора във владение в имота и за получаването на разрешение за строеж, като се предвижда при допускане на предварителното изпълнение съдът да определи и парична гаранция в размер до една трета от размера на внесеното от инвеститора обезщетение.
  Запазва се действащият ред за определяне и изплащане на обезщетения и се прецизират разпоредбите относно съобщаването на отчуждителния акт, чрез отпадане на задължението за изготвяне на протоколи, подписани от съседи, чиято цел е да удостоверява, че заинтересованите лица не са намерени на съответния адрес. С цел да се гарантират правата и интересите на собственика на отчуждения имот и да се обезпечи правото на съдебна защита със законопроекта се предлага уведомяването на заинтересованите страни да се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която процедура по уведомяване обезпечава правото на защита на собствеността на гражданите и организациите.
  От името на вносителите, законопроект № 954-01-25 беше представен от г-н Шишков, който посочи, че действащите разпоредби на Закона за държавната собственост предвиждат възможността за имотно обезщетяване на собственици на принудително отчуждени земеделски земи или горски територии и уточни, че има забрана за обезщетяване с имот, когато отчуждаваният имот е с размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка за гора. Той посочи, че с предложения законопроект се предлага създаването на разпоредба, с която да отпадне забраната за имотно обезщетение, когато отчуждените имоти са на един собственик и техния общ размер е повече от 50 декара.

  От Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочиха, че подкрепят и двата законопроекта, като изразиха увереност, че с приемането им ще се постигне бързина и ефективност при изграждането на инфраструктурни и други проекти с национално и регионално значение.
  Министърът на правосъдието посочи, че предложените законопроекти са обосновани и с тях е намерен баланс между публичния интерес и частният интерес на собственика на имота.
  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Димитър Лазаров, които изразиха подкрепата си към внесените законопроекти и добавиха, че между първо и второ четене могат да направят предложения, които да прецизират някои от текстовете.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г.;
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума