Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
01/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  На заседание, проведено на 1 ноември2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Владислав Горанов – министър на финансите.
  Предлаганите изменения и допълнения отразяват в пълна степен изискванията на законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка за Българската народна банка. С тях ще се постигне изпълнение на препоръките на Европейската комисия и Европейската централна банка за съответствие по отношение на изискванията за институционална, функционална и персонална независимост на БНБ и на изискванията за забрана за парично финансиране и привилегирован достъп, както и задължението за опазване на професионална тайна.
  С оглед на това законопроектът предвижда регламентиране не само на независимостта на БНБ от националните органи и институции, но и от институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз и правителствата на другите държави членки.
  По отношение постигането на персонална независимост е предвидено изменение в разпоредбите по прекратяване на правомощията на член на Управителния съвет, а също и възможността решението за това да бъде отнесено за разглеждане пред Съда на Европейския съюз на основание нарушение на Договорите за Европейския съюз или на правна норма за тяхното прилагане.
  Въведената със законопроекта забрана за парично финансиране се изразява в това, че Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, на общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия.
  Извършени са също промени, касаещи възможността определени обстоятелства да се установяват служебно, както и такива, свързани с осъвременяване на разпоредбите от закона.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 21 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 802-01-47, внесен от Министерския съвет на 29.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума