Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/05/2018 първо гласуване

  законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, №854-01-30, внесен от н. п. Менда Стоянова на 02.05.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30, внесен от н. п. Менда Стоянова на 02.05.2018 г.

  На две заседания, проведени на 3 и 10 май 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  Представителите на Българската народна банка – Нина Стоянова – подуправител ръководител на управление „Банково”, Весела Узунова-Костова - началник отдел в дирекция “Методология и финансови пазари”; на Асоциацията на банките в България – Ирина Марцева – главен секретар и Елеонора Христофорова – експерт взеха участие в обсъждането му.
  Законопроектът беше представен от н.п. Менда Стоянова.
  От 1 януари 2018 година е в сила Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.). Той съдържа различни преходни периоди до пълното му приложение към 1 януари 2020 г.
  Въпреки прякото му действие, за да се осигури пълното му приложение в българското законодателство, са въведени някои негови разпоредби с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г.)
  Съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 се предвижда, когато поднадзорните лица използват бенчмарк, те да изготвят и поддържат планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, в тези планове се определят един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместители на бенчмаркове, които вече не се изготвят, като се посочва, защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи. При поискване, поднадзорните субекти предоставят тези планове на съответния компетентен орган и ги отразяват в договорните си отношения.
  Предвижда се на законово ниво да се регламентира, че към момента на прилагането на план за действие при условията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, новият лихвен процент по кредита не може да надвишава размера на лихвения процент преди замяната, като бъде посочен и реда, по който клиентите следва да бъдат уведомени за промяната в техните договорни отношения, произтичащи от прилагането на плана.
  За да може клиентите да са напълно свободни в избора си, в Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители е предвидено дерогиране на единствената възможност за получаване на обезщетение от кредитора при предсрочно погасяване на кредита. Във всички останали случаи в този закон и в Закона за потребителския кредит клиентите - потребители не дължат такса при предсрочно погасяване на кредит.
  Предлаганите промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) целят да гарантират яснота и предвидимост на отношенията с потребителите, особено, когато посочените пазарни индекси, които са част от договорената между кредитор и кредитополучател методика за изчисление на приложимия по договорите за кредит референтен лихвен процент, престанат да бъдат изготвяни и се стигне до прилагане на вече изработените и оповестени планове на кредитните институции, които се изискват съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, 5 „Против” и без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, №854-01-30, внесен от н. п. Менда Стоянова на 2.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума