Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/11/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Стоянова на 13.11.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Стоянова на 13.11.2017 г.

  На заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Българската народна банка Мирослава Димова – директор на дирекция „Надзорно-правна дейност” и Любомир Мирчев – началник отдел „Надзорно регулации и управление на риска” в дирекция „Надзорна политика”.
  Законопроектът цели усъвършенстване регулаторната рамка на банковия надзор, като бъде постигнато съответствие с препоръките от доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор и с поетите от Българска народна банка ангажименти в отговор на доклада.
  Предлагат се следните промени:
  1. Във връзка с препоръка, свързана с критериите за лицензиране, проектът въвежда допълнително условие за представяне на данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура. Предлага се въвеждане на задължение за банките да предоставят на БНБ информация, в случаите, когато са им станали известни обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават над 50 на сто от капитала.
  2. Във връзка с поети от БНБ ангажименти за разширяване на кръга от лица, чиито експозиции следва да се третират като експозиции към свързани с банката лица, се предлагат изменения за усъвършенстване режима за регулиране на риска, произтичащ от експозициите, които банките формират към свързани с тях лица- администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица които контролират банката, дъщерни дружества на банката и другите определени като свързани с банката лица (вътрешни експозиции).
  3. Законопроектът предвижда нови разпоредби, свързани с необходимостта от създаване на правен механизъм за въвеждане в националната правна рамка на насоките, препоръките и други мерки на Европейския банков орган. С тях се цели да бъде поставено на законово ниво задължение за спазване от страна на банките на приложимите към дейността им насоки и препоръки на ЕБО с оглед осигуряване на последователно и непротиворечиво прилагане на правно обвързващите актове на Съюза. Предвижда се възможността БНБ да въвежда чрез наредби изисквания, критерии и други обективни условия, предмет на насоки и препоръки, с оглед превръщането им в задължителни нормативни разпоредби. По този начин ще бъде осигурено тълкуване и прилагане на законодателната рамка еднакво, последователно и непротиворечиво, следвайки общите политики, методологии, указания и мерки, издадени от ЕБО в рамките на неговата компетентност.
  Становищата на Българската народна банка и Министерството на финансите са в подкрепа на законопроекта.
  При проведената дискусия народният представител Йордан Цонев изрази мнение против приемането на законопроекта със следните мотиви: законопроектът ще увеличи изискванията по целия диапазон на надзорната дейност с такива, които не съответстват на Европейските директиви; дава се възможност на надзорния орган (УС на БНБ) да взима решения субективно и да въвежда едностранно изисквания, без това да е изискване на Европейското законодателство.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 11 народни представители, „Против” – двама народни представители и „Въздържали се” – 6 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 754-01-78, внесен от Менда Стоянова на 13.11.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума