Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/10/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 02октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 20октомври2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване!
  РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТИЧЕТВЪРТО НАРОДНОСЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯПОБЮДЖЕТИФИНАНСИ

  ДОКЛАД

  Относно:Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 02октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 20октомври2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
  (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58,63 и 85 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1.В чл. 12 се създава ал. 9:
  „(9) За целите на административното сътрудничество и обмена на информация по глава шестнадесета, раздели ІІІа, IV, V и VI органът по приходите освен правомощията по ал. 1:
  1. има право на достъп до информацията, документите и данните, събирани по реда на глава втора и съхранявани по реда на глава трета, раздел І от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително информацията, документите и данните за отделните сделки и операции;
  2. има право на достъп до информацията, механизмите и процедурите за прилаганите мерки за комплексна проверка по реда на глава втора от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и до вътрешните правила, политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари по глава осма, раздел I от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  3. има право на достъп доинформацията и данните за действителните собственици, с които разполагат лицата по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и до информацията и данните по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, вписани в Търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф 1 отпада.
  Комисиятаподкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да бъде отхвърлен.

  §2. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „член на орган на управление“ се поставя запетая и се добавя „прокурист“.
  2. В ал. 3 след думите „Отговорност по ал. 2 носят“ се добавя съюзът „и“.
  3. В ал. 5:
  а) в изречение първо след думите „дялове или акции“ се поставя запетая, а запетаята след думата „така“ се заличава и изречение трето се изменя така: „Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадължено или неплатежоспособно, и разпореждането е извършено преди по-ранната от двете дати:“;
  б) създават се т. 1 и 2:
  „1. обявяване в търговския регистър на молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност;
  2. вписване на решение на съда по несъстоятелността за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника.“
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Отговорността по ал. 5 и 6 отпада, когато съдът по несъстоятелността прекрати производството по несъстоятелност поради утвърждаване на план за оздравяване или въз основа на договор за уреждане на плащането на паричните задължения по чл. 740 от Търговския закон.“
  5. Досегашните ал. 7-11 стават съответно ал. 8-12.

  Предложение на н. п. Дора Христова и група народни представители:
  1. В § 2, т. 3, към предложения от вносителя текст, се правят следните допълнения:
  Текстът на чл. 19, ал. 5 се изменя така:
  „В случаите по ал. 3мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Недобросъвестност е налице, когато съдружникът е знаел, че дружеството енеплатежоспособно или свръхзадължено, и прехвърлянето е извършено след началната дата на неплатежоспособността и/или свръхзадължеността, установена с влязло в сила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството, и преди по-ранната от двете дати:
  1. обявяване в търговския регистър на молбата на дружеството за откриване на производство по несъстоятелност;
  2. вписване в търговския регистър на решението на съда по несъстоятелността за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството."
  2. В § 2, се създаде нова т. 5: Досегашната ал. 10 става ал. 11. В края на първо изречение, след думата „производство" се добавят думите: „е случай че в резултат от проведеното контролно производство са установени публични задължения на дружеството ".
  3. В §2 предложената от вносителя т. 5 става т. 6.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.

  § 3. В чл. 77, ал. 1 думите „заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, при“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

  §4. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 11 се изменя така:
  „(11) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“
  2. Създава се ал. 12:
  „(12) Редът за изискване и предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от:
  1. кмета на общината - за информацията, обменяна от общините;
  2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите - за информацията, обменяна от агенцията;
  3. директора на Агенция „Митници“ - за информацията, обменяна от агенцията.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 4 относно чл. 87 вал.11 след думите„компетентните органи“ се добавя „и други правоимащи лица“, а след думата „приходите“ се добавят „Агенция „Митници“ и общините“ и изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 3:
  § 3.В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 11, изречение първослед думите „компетентните органи“ се добавя „и други правоимащи лица“, а след думата „приходите“ се добавят „ Агенция „Митници“ и общините“ и изречение второ се заличава.
  2. Създава се ал. 12:
  „(12) Редът за изискване и предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от:
  1. кмета на общината - за информацията, обменяна от общините;
  2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите - за информацията, обменяна от агенцията;
  3. директора на Агенция „Митници“ - за информацията, обменяна от агенцията.“

  §5. В чл. 142н се правят следните изменения:
  1. В ал. 6, в изречение първо думите „да получи декларация или документи“ се заменят с „да получи нова декларация или обяснения и документи“.
  2. В ал. 8, в изречение първо думите „да получи декларация или документи“ се заменят с „да получинова декларация или обяснения и документи“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.

  §6. В чл. 143, ал. 4 след думите „може да поиска“ се добавя „от застрахователя да разкрие застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“, а думите „застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6 който става § 5.

  § 7. В чл. 143е, ал. 6 след думите „може да поиска“ се добавя „от застрахователя да разкрие застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.

  § 8. В чл. 143ф, ал. 3 думите „се подава“ се заменят с „и уведомленията по чл. 143ш се подават“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.

  § 9. В чл. 143ц се създават ал. 6 и 7:
  „(6) Съставно предприятие по ал. 1 не подава отчет по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания й финансов отчет за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година, изчислена в местна валута на юрисдикцията, в която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, не надвишава прага, определен в тази юрисдикция за подаване на отчети по държави, независимо че равностойността й в български лева може да надвишава сумата от 1 466 872 500 лв.
  (7) Алинея 6 се прилага, когато юрисдикцията, в която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, е определила праг, който приблизително съответства на равностойността на 750 000 000 евро, изчислена в местната валута на тази юрисдикция към януари 2015 г.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  §10. В §1 от допълнителните разпоредби в т. 32 се създава изречение трето: „Трансферни цени са цените, по които дадено предприятие прехвърля или предоставя активи, права, стоки или услуги на свързани с него предприятия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.

  § 11.В § 2б от допълнителните разпоредби след думите „(ОВ, L 332/1 от 18 декември 2015 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (ОВ, L 342/1 от16 декември 2016 г.)“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 11 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 12. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В §60 думите „и реда за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11“ се заличават.
  2. В § 62, ал. 1-4 думите „до края на 2016 г.“ се заменят с „по-късно през тази година“.
  3. В § 83 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 13. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г.и бр. 9, 58 и 63 от 2017 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24а, ал. 6:
  а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“;
  б) точка 4 се отменя.
  2. В чл. 48, ал. 2:
  а) точка 5 се отменя;
  б) в т. 16 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
  3. В чл. 57б, ал. 6:
  а) точка 4 се отменя;
  б) в т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
  4. В чл. 57в, ал. 2:
  а) точка 12 се отменя;
  б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
  5.В чл. 58а, ал.2:
  а) точка 12 се отменя;
  б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
  6. В чл. 58г, ал. 2:
  а) точка 5 се отменя;
  б) в т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 11.

  § 14. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 60ал. 6 се изменя така:
  „(6) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
  1. проверка чрез автоматизиран обмен на информациямежду информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и
  съобщенията, и:
  а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
  б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
  2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“
  2. В чл. 115:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 12.

  § 15. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 92ал. 4 се изменя така:
  „(4) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 13.

  § 16.В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 74:
  а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
  б) в ал. 3 т. 6 се отменя.
  2. В чл. 75:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по
  чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.“;
  б) алинея 3 се отменя.
  3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.
  4. В чл. 77:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.“;
  б) алинея 3 се отменя.
  5. В чл. 100 се създава ал. 5:
  „(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
  6. В чл. 101:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;
  б) в ал. 2 се създава т. 6:
  „6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1-4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.“;
  в) в ал. 4 се създава изречение трето: „В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“;
  г) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаването на заявлението или от получаването на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията. Когато органът по приходите е изискал обезпечението по чл. 176а, срокът за извършване на проверка е 30 дни.“
  7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
  8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.
  9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 16, т. 6, буква“г“ се изменя така:
  г) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 14:
  § 14.В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 74:
  а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
  б) в ал. 3 т. 6 се отменя.
  2. В чл. 75:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.“;
  б) алинея 3 се отменя.
  3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.
  4. В чл. 77:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.“;
  б) алинея 3 се отменя.
  5. В чл. 100 се създава ал. 5:
  „(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
  6. В чл. 101:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;
  б) в ал. 2 се създава т. 6:
  „6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1-4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.“;
  в) в ал. 4 се създава изречение трето: „В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“;
  г) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.“
  7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
  8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.
  9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.

  § 17. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Алинеи 1-8 не се прилагат за бюджетни предприятия, еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, и предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.“
  2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2“ се заличават.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф 17 да се измени така:
  § 17. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Алинеи 1-8 не се прилагат за:
  1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
  2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 30 юни на следващата година; такси по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“
  2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 17 т. 1 думите „ 30 юни“ да се заменят 31 март“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и пледлага следната редакция за § 17, който става § 15:
  § 15.В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Алинеи 1-8 не се прилагат за:
  1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
  2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31март на следващата година; такси по чл. 12, ал.1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“
  2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „За целите на чл. 17, ал.2 и чл.37, ал. 2“ се заличават.

  §18.В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2014 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 30, ал. 5 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 16.

  §19. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 21в, ал. 6 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 17.

  §20.В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13 и 63 от 2017 г.) в чл. 167, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 18.

  §21.В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70, 87, 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51, 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37о, ал.4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 19.

  §22. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56, 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.)в чл. 32а, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 20.

  §23. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и бр. 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58и 63 2017 г.) в чл. 37, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 21.

  § 24. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от
  1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 8 и 63 от 2017 г.) в чл. 111, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 22.

  § 25. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59, и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 7 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 23.

  § 26. В Закона за Камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г. и бр. 13 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 17, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  2. В чл. 20, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 24.

  § 27. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм.,бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) в чл. 11а, ал. 2 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 25.

  § 28. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62, 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 150, ал.1, т. 8 след думите „чл.142б, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 143е“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 26.

  §29.Разпоредбата на чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 27.

  § 30.Регистрационен опис по чл.74, ал.2, т. 3 и ал.3, т. 6 и по
  чл.76, ал.2, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата.В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит за наличните активи и получените услуги към датата на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност се упражнява по реда, предвиден в този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 28.

  §31. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция „Митници“ и кметовете на общини определят реда по чл. 87, ал.12 за изискване и предоставяне на информацията по чл.87, ал.11 в срок до 1 януари 2018 г.
  (2) До 31 декември 2018 г. общините, в които не е осигурена техническа възможност за предоставяне по електронен път на информацията по чл. 87, ал.11, могат да я предоставят на хартиен носител, за което не се събира такса.В този случай кметът на общината определя реда по ал.1 в срок до 31 декември 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 29.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл.83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 30:
  § 30.Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  § 30.Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.

  § 32. (1) Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на разпоредбите на:
  1. Параграф 2, § 5-10, § 12, т. 2 и 3 и § 28, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  2. Параграф 16, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
  (2) Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 32, който става § 31:
  § 30. (1) Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
  1. параграфи1, §4-9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и § 29, които влизат в сила тридни след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума