Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/10/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г. и приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерски съвет на 29.09.2017 г. и приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

  (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 95 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) В случай на очаквано превишение на годишния ръст на разходите над референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт, извън случаите по ал. 2 и 4, със средносрочната бюджетна прогноза по чл. 79, ал. 3 се определят допълнителни мерки за постигане на допустимото съотношение по ал. 1 през следващата година.
  (4) Когато средносрочната бюджетна цел е преизпълнена, годишният ръст на разходите може да надвиши референтния растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт при спазване на изискванията на чл. 23.“
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 5–8“ се заменят с „ал. 7–10“.
  4. Досегашните ал. 5–7 стават ал. 7–9 и в тях думите „Алинея 4“ се заменят с „Алинея 6“.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 10.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В случай на очаквано превишение на размера по ал. 1 със средносрочната бюджетна прогноза по чл. 79, ал. 3 се определят допълнителни мерки за постигане на допустимото съотношение през следващата година.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 37, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „с изключение на гаранциите по чл. 51, ал. 3, т. 4, буква „а“ от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „баланс“ се добавя „и от управление на средствата на единната сметка и други активи на фискалния резерв“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Чрез централния бюджет се предвиждат разходи и се осигурява финансиране за останалите бюджети, включени в консолидираната фискална програма, както и за други лица. Разходите се извършват въз основа на този закон, закона за държавния бюджет за съответната година или акт на Министерския съвет.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Чрез централния бюджет се консолидират като агрегирани суми постъпленията, плащанията и средствата по чл. 154, без да се засягат салдата и лимитите за плащания по отделните сметки и депозити на съответните бюджетни организации и лицата по чл. 156 и при запазване на директното им участие в платежния процес и на съответните права и задължения на участниците в него.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „баланс“ се добавя „и от управление на средствата на единната сметка и други активи на фискалния резерв“.
  2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Разходите се извършват въз основа на този закон, закона за държавния бюджет за съответната година или акт на Министерския съвет.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Чрез централния бюджет се консолидират като агрегирани суми постъпленията, плащанията и средствата по чл. 154, без да се засягат салдата и лимитите за плащания по отделните сметки и депозити на съответните бюджетни организации и лицата по чл. 156 и при запазване на директното им участие в платежния процес и на съответните права и задължения на участниците в него.“


  § 5. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.
  (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.“

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски и Дора Янкова:
  В § 5, чл. 51, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на този закон въз основа на друг закон или акт на Министерски съвет, ако това е предвидено със закон.”

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 52, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „б“ се изменя така:
  „б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;“.
  2. В буква „г“ накрая се добавя „включително за местни дейности“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 53, ал. 1 накрая се добавя „за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Създава се чл. 55а:
  „Чл. 55а. Извън случаите по чл. 51, ал. 2 бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на раздел II на глава осма от съответния орган, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.“

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски и Дора Янкова:
  Параграф 8 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  „6. прогнози за всички основни разходни и приходни показатели на сектор „Държавно управление“ за следващите три години, които включват и:
  а) оценка на базата на непроменени политики на правителството с повече информация за подсекторите „Централно управление“ и „Социалноосигурителни фондове“;
  б) описание на предвижданите политики с финансово въздействие върху сектор „Държавно управление“, прогноза за основни показатели за следващите три години в рамките на тези политики, включително информация как се постигат корекциите към средносрочната бюджетна цел в сравнение с бюджетния сценарий при непроменени политики на правителството;“.
  2. Създават се т. 7 и 8:
  „7. информация за общото влияние от дейността на юридическите лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“, върху салдото и консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“;
  8. информация за условните задължения с потенциално значително въздействие върху сектор „Държавно управление“, включително на равнище подсектори на сектор „Държавно управление“;“.
  3. Досегашната т. 6 става т. 9.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „с тази“ се заменят с „и на прогнозата си за основните показатели по чл. 73, т. 6 с тези“.
  2. В ал. 2 след думите „чл. 68“ се добавя „и прогнозите за основните показатели по чл. 73, т. 6“.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) При разработването на прогнозите по ал. 1 се използват различни допускания, отчитащи в максималната възможна степен съответните рискови сценарии.
  (4) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми Министерството на финансите изготвя и публикува на интернет страницата си анализ на причините, довели до значителното отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни, включващ и съответните мерки за преодоляване на установените пропуски.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 77, ал. 1 думата „взаимоотношенията“ се заменя с „основните бюджетни взаимоотношения”.

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски и Дора Янкова:
  Параграф 11 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „като посочва тези, които не съответстват на параметрите на законопроекта за държавния бюджет и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза“.
  2. В ал. 4 думите „както и“ се заличават и накрая се добавя „и програмните формати на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които съответстват на параметрите на законопроекта за държавния бюджет и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза“.
  3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) С решението за одобряване на законопроекта за държавния бюджет Министерският съвет задължава първостепенните разпоредители с бюджет, чиито параметри на програмните формати на бюджет не съответстват на параметрите на законопроекта и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, да ги приведат в съответствие и в срок един месец от внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание да ги представят на председателя на Народното събрание за обсъждане в постоянните комисии.
  (6) Първостепенните разпоредители с бюджет публикуват програмните формати на бюджетите си по ал. 4 и 5 на интернет страниците си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 84, ал. 1, т. 1 думите „размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините“ се заменят с „размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 86, ал. 2, т. 1 думите „бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините, на социално- и здравноосигурителните фондове“ се заменят с „основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на социалноосигурителните фондове“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 94 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 6 след думите „разчетите за“ се добавя „финансиране на капиталови разходи, включително“.
  2. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
  (9) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 103 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „отпусне“ се добавя „еднократно“.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Максималният размер на заема по ал. 1 не може да надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния бюджет.
  (6) Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 16, т. 1 се изменя така:
  „1.Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите по ал. 1 на общини с още една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите по ал. 1 на общини с още една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.“
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Максималният размер на заема по ал. 1 не може да надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния бюджет.
  (6) Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.“

  § 17. В чл. 111, ал. 1 думите „натурални и/или стойностни показатели в делегираните от държавата дейности“ се заменят с „взаимоотношения на бюджетите на съответните общини с централния бюджет“.

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски и Дора Янкова:
  Параграф 17 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1“.
  2. Алинея 4 се отменя.

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски и Дора Янкова:
  Параграф 18 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 – 4:
  „(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2.
  (3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.
  (4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски и Дора Янкова:
  Параграф 19 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 129 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.
  (2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“-„в“ не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 130д, ал. 4 думите „7-дневен“ се заменят с „20-дневен“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 130е се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „която включва“ се заменят с „като планът включва и“.
  2. В ал. 4, изречение първо думите „в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет“ се заличават.
  3. В ал. 6 думите „всяко тримесечие“ се заменят със „след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 130з, ал. 2 в началото се добавя „В срок не по-рано от една година от изпълнението на плана за финансово оздравяване“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
  § 23. В чл. 130з, ал. 2 в началото се добавя „В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване“.


  § 24. В чл. 130и изречение второ се изменя така: „При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове по чл. 130ж, ал. 1, и/или да изиска предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме действия по чл. 106 и 107 след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 130к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „собствените общински“ се заменят с „общинските“;
  б) в т. 4 думата „собствените“ се заменя с „общинските“;
  в) създава се т. 6:
  „6. недопускане на три или повече от условията по чл. 130а и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.“
  2. В ал. 2 думите „6 месеца“ се заменят с „12 месеца“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25 и предлага следната редакция:
  § 25. В чл. 130к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „собствените общински“ се заменят с „общинските“;
  б) в т. 4 думата „собствените“ се заменя с „общинските“;
  в) създава се т. 6:
  „6. недопускане на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините.“
  2. В ал. 2 думите „6 месеца“ се заменят с „12 месеца“.

  § 26. В чл. 148 след думите „представляват чужди средства“ се добавя „без тези по чл. 147 и 149“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 151, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. плащанията в системата за електронни бюджетни разплащания и транзитните сметки;“.
  2. Създават се т. 3 и 4:
  „3. картови плащания по събиране на приходи и други постъпления по сметки на бюджетни организации въз основа на договори на Министерството на финансите, сключени по реда на чл. 154, ал. 9, или на договори между бюджетните организации и банките или други доставчици на платежни услуги, сключени въз основа на друг закон;
  4. сметки и операции на бюджетни организации, чието заплащане е изрично предвидено със закон.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 152 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 8 се създава изречение второ: „Ценни книжа, емитирани от Българската народна банка, могат да служат за обезпечение по решение на министъра на финансите и при условия и по ред, определени от него след съгласуване с Българската народна банка.“
  2. В ал. 9, изречение второ след думата „Средствата“ се добавя „или частта от активите“.
  3. Създават се ал. 14 и 15:
  „(14) С указанията по ал. 13 се определят и правилата за оценка на активите, служещи за обезпечение, като в зависимост от вида на активите оценката може да се определя на основата на налична пазарна информация за актуални и минали цени, стойности, определени на базата на модели, приемливи за определяне стойността на актива за регулаторни или отчетни цели, както и на базата на номиналната стойност на съответните активи. При оценката могат да се прилагат корективи и отбиви за рискове и други фактори, възпрепятстващи реализацията на съответното обезпечение по пазарни цени или номинални стойности.
  (15) Указанията по ал. 13, включително правилата за оценка по ал. 14, се съгласуват с банките.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. Създават се чл. 152а – 152г:
  „Чл. 152а. (1) В случай че банка е поставена под специален надзор или е с отнет лиценз съгласно Закона за кредитните институции, при падежа на държавни ценни книжа, с които са обезпечени наличностите по сметки на бюджетни организации, и/или на лихвите по тях особеният залог преминава върху вземанията по заложените от банката държавни ценни книжа. Средствата се превеждат по предвидената за съответната банка сметка по чл. 152, ал. 5 освен в случаите по ал. 2 и 3.
  (2) При съгласие на министъра на финансите при падежа на държавни ценни книжа и/или на лихвите по тях средствата се превеждат в специално открита за целта по искане на банката по ал. 1 нейна сметка в Българската народна банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
  (3) В случай че банката не е отправила искане за откриване на сметката по ал. 2, при падежа на държавни ценни книжа и/или на лихвите по тях средствата се превеждат по служебно открита от Българската народна банка за целта сметка на съответната банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
  (4) За целите на прилагане на чл. 152 и 152б средствата по сметките по ал. 2 и 3 се смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6.
  (5) Разпоредбите на ал. 1–4 се прилагат съответно и за банка, за която е взето решение от органа по преструктуриране за предприемане на действия за преструктуриране по реда на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително когато е взето решение от Министерския съвет за прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация.
  Чл. 152б. (1) При банки, обявени в несъстоятелност с влязло в сила решение на съда, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1, се трансформират във вземане на Министерството на финансите към банката и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка по реда на ал. 2–7 и в срока по ал. 17.
  (2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за сметка на централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, като:
  1. за съставните бюджети по държавния бюджет, за които се прилага чл. 15, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания за възстановяване на средствата по сметки за чужди средства и сметки за средства от Европейския съюз за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;
  2. възстановяването на средствата по ал. 1 на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва чрез превеждане на сумите от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
  3. възстановяването на средствата по ал. 1 на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва чрез превеждане на средствата от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания;
  4. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 без тези по т. 3 се извършва от централния бюджет чрез превеждането на сумите по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
  5. за разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 4 средствата по ал. 1 се възстановяват по бюджетите им чрез превеждане на сумите от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за средствата от Европейския съюз в обслужващите банки.
  (4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за чужди средства в обслужващите банки, освен ако бюджетната организация реши да изплаща задълженията по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова сметка за чужди средства.
  (5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2–5, ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
  (6) При необходимост от плащания от бюджетите на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, социалноосигурителните фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3–5 за сметка на техни бюджетни средства по ал. 1 лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2–4.
  (7) При прилагането на ал. 2–4 подлежащите на възстановяване суми могат да се прихващат с предоставени от централния бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с произтичащите от прилагането на чл. 159, ал. 12–14, чл. 160 и 161 задължения към държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
  (8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата по техните текущи и депозитни сметки към датата на обявяване в несъстоятелност. Тази информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, при условие че той предостави списък на своите подведомствени разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните бюджетни организации.
  (9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8 съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота или други грешки в информацията по ал. 8.
  (10) Обезпеченията по чл. 152, ал. 9 служат за удовлетворяване на вземането на Министерството на финансите по ал. 1, като се прилага следната поредност:
  1. блокираните вземания на банката по чл. 152, ал. 5;
  2. блокираните вземания на банката по чл. 152, ал. 6;
  3. държавните ценни книжа, блокирани по реда на чл. 152, ал. 3;
  4. държавните ценни книжа, блокирани по реда на чл. 152, ал. 4;
  5. дългът по § 20а от преходните и заключителните разпоредби;
  6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 с ценни книжа, емитирани от Българската народна банка;
  7. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 под формата на залог на бързо ликвидни активи, които могат да се използват като обезпечение при отпускане на кредити на банка от Българската народна банка по реда на Закона за Българската народна банка;
  8. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 под формата на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение с дългови ценни книжа, приети за търговия на български регулиран пазар или на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз;
  9. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 под формата на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение с инструменти на собствения капитал, приети за търговия на български регулиран пазар или на регулирани пазари на ценни книжа в държави - членки на Европейския съюз;
  10. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 под формата на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово обезпечение с други дългови ценни книжа;
  11. други обезпечения по чл. 152, ал. 8.
  (11) В случай на превишение на стойността на активите, които служат като обезпечение, над размера на вземането по ал. 1 с натрупаната лихва, в масата на несъстоятелността се връща частта от активите, съответстваща на превишението според поредността по ал. 10, и/или парични средства, както следва:
  1. за обезпеченията по ал. 10, т. 1-10 и по ал. 14 - в 60-дневен срок от деня на обявяване на банката в несъстоятелност;
  2. за останалите обезпечения по ал. 10, т. 11 – в 60-дневен срок от окончателното определяне на стойността на активите, които служат като обезпечения.
  (12) В случай че определената по реда на ал. 13 стойност на активите, които служат като обезпечение, е по-малка от размера на вземането по ал. 1 заедно с натрупаната лихва, за остатъка държавата участва като кредитор в разпределението на осребреното имущество в производството по несъстоятелност на банката заедно с кредиторите по чл. 94, ал. 1, т. 8 от Закона за банковата несъстоятелност и се представлява от Националната агенция за приходите.
  (13) За целите на прилагане на ал. 10–12 стойността на активите, които служат като обезпечения по чл. 152, ал. 2–6, както и на активите по ал. 10, т. 5–10, се определя съгласно указанията по чл. 152, ал. 13.
  (14) За активите, които служат като обезпечения по чл. 152, ал. 8 под формата на залог на вземания, за целите на ал. 10–12 се прилага определената съгласно указанията по чл. 152, ал. 13 стойност, когато тя е в размер на номиналната стойност на вземанията.
  (15) За целите на прилагане на ал. 10–12 стойността на активите, които служат като обезпечения по чл. 152, ал. 8, без тези по ал. 10, т. 5–10 и ал. 14, се определя към датата на обявяване на банката в несъстоятелност от независим оценител. Оценката е окончателна и не подлежи на обжалване. Изборът на независимия оценител се извършва по ред, определен от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка с указанията по чл. 152, ал. 13.
  (16) Доколкото с акт на Министерския съвет не е определено друго, активите по ал. 10, останали под разпореждането на министъра на финансите след прилагането на ал. 11–15, преминават в собственост на държавата, включват се в обхвата на активите за целите на управление на ликвидността на единната сметка съгласно чл. 154, ал. 22 и се реализират от министъра на финансите, като съответните държавни ценни книжа могат да се продават или използват за други операции на вторичния пазар, да се канцелират или да се държат до техния падеж.
  (17) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да е по-дълъг от четири месеца от датата на обявяване на банката в несъстоятелност.
  (18) При падеж или изплащане на лихви по държавни ценни книжа и други дългови инструменти, които са преминали под пълно разпореждане на министъра на финансите съгласно чл. 152, ал. 9, изплатените суми постъпват в полза на централния бюджет.
  (19) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9 Българската народна банка:
  1. служебно прехвърля по открити при нея партиди/сметки на Министерството на финансите всички държавни ценни книжа на банката в несъстоятелност, блокирани като обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4;
  2. служебно превежда по посочени от министъра на финансите сметки на централния бюджет средствата от обезпеченията по чл. 152, ал. 5 и 6 в пълен размер.
  (20) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1–19.
  Чл. 152в. (1) Средства по подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 сметки и депозити на бюджетни организации в банка, която е в режим на преструктуриране, включително чрез държавни инструменти за финансова стабилизация, в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет лицензът за банкова дейност, могат да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка при условията и по реда на ал. 2–5 въз основа на акт на Министерския съвет.
  (2) С акта на Министерския съвет се определя и срокът за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет.
  (3) Въз основа на акта на Министерския съвет и уведомление от министъра на финансите съответната банка прехвърля средствата на бюджетните организации по ал. 1 по открита при нея сметка на централния бюджет с титуляр – Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 и закрива съответните сметки и депозити на бюджетните организации.
  (4) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 152б, ал. 2-7.
  (5) За предоставянето на информация и уточняване на размера на средствата по текущи и депозитни сметки на бюджетните организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 152б, ал. 8 и 9.
  (6) В случай че банка, на която е бил отнет лицензът за банкова дейност, бъде обявена в несъстоятелност, се прилага чл. 152б.
  (7) В случай на ликвидация на банка се прилага редът по чл. 152, ал. 9 и чл. 152б.
  (8) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1–7.
  Чл. 152г. При прилагането на чл. 152 и чл. 152а - 152в разпоредбите на глави седма и осма от Закона за особените залози, както и на чл. 152 и чл. 156, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите не се прилагат.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова за нов § 30:
  § 30:
  1. Да се създаде нов § 30:
  „§ 30. В чл. 153, ал. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „както и средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране на лицата по чл. 156, независимо дали останалите им средства са включени в единната сметка.“.
  2. Досегашните параграфи 30-40 стават съответно § 31-41.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  § 30. В чл. 153, ал. 10 накрая се добавя „както и средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране на лицата по чл. 156, независимо дали останалите им средства са включени в единната сметка.

  § 30. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Обслужването от банките в страната на плащанията чрез СЕБРА и на транзитните сметки по ал. 4 - 8 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките, като в тях може да се включва и обслужване на операции на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.“
  2. В ал. 12, изречение първо думите „от името и за сметка на Министерството на финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на централния бюджет“.
  3. Алинея 14 се изменя така:
  „(14) За сметки за чужди средства, сметки за средства от Европейския съюз, както и за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да определи техните лимити да се определят автоматично на базата на общия размер на постъпленията по съответната сметка в Българската народна банка.“
  4. В ал. 20, изречение второ думите „от името и за сметка на Министерството на финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на централния бюджет“.
  5. Алинеи 22 и 23 се изменят така:
  „(22) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в банките, на операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа, на операции със заеми на Българската народна банка и ценни книжа, емитирани от нея, както и на други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, с активите по чл. 152б, ал. 16 и с активите, преминали в собственост на държавата при прилагането на чл. 152в, ал. 7. При определяне на общите насоки за управление на ликвидността Министерството на финансите провежда консултации с Българската народна банка.
  (23) Въз основа на акт на Министерския съвет министърът на финансите може да извършва, освен в случаите по ал. 22, гаранционни и други депозити в банки за целите на финансиране чрез банки на проекти по международни програми и договори и за други цели и плащания, както и да придобива от името на държавата финансови активи при прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа.“
  6. Създава се ал. 24:
  „(24) Операциите по ал. 22 и 23 се извършват в рамките на общата наличност на единната сметка чрез сметки на централния бюджет при осигуряване на текущите плащания на централния бюджет и включените в единната сметка и СЕБРА бюджетни организации и лица по чл. 156.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 30, който става § 31:

  § 31. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 9 изречение първо се изменя така: „Обслужването от банките в страната на плащанията чрез СЕБРА и на транзитните сметки по ал. 4 - 8 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките, като в тях може да се включва и обслужване на операции на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания“
  2. В ал. 12, изречение първо думите „от името и за сметка на Министерството на финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на централния бюджет“.
  3. Алинея 14 се изменя така:
  „(14) За сметки за чужди средства, сметки за средства от Европейския съюз, както и за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да определи техните лимити да се определят автоматично на базата на общия размер на постъпленията по съответната сметка в Българската народна банка.“
  4. В ал. 20, изречение второ думите „от името и за сметка на Министерството на финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на централния бюджет“.
  5. Алинеи 22 и 23 се изменят така:
  „(22) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в банките, на операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа, на операции със заеми на Българската народна банка и ценни книжа, емитирани от нея, както и на други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, с активите по чл. 152б, ал. 16 и с активите, преминали в собственост на държавата при прилагането на чл. 152в, ал. 7. При определяне на общите насоки за управление на ликвидността Министерството на финансите провежда консултации с Българската народна банка.
  (23) Въз основа на акт на Министерския съвет министърът на финансите може да извършва, освен в случаите по ал. 22, гаранционни и други депозити в банки за целите на финансиране чрез банки на проекти по международни програми и договори и за други цели и плащания, както и да придобива от името на държавата финансови активи при прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа.“
  6. Създава се ал. 24:
  „(24) Операциите по ал. 22 и 23 се извършват в рамките на общата наличност на единната сметка чрез сметки на централния бюджет при осигуряване на текущите плащания на централния бюджет и включените в единната сметка и СЕБРА бюджетни организации и лица по чл. 156.“

  § 31. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 24а:
  „24а. „Основни бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет“ са трансферите по бюджетите на общините по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, приети със закона за държавния бюджет за съответната година.“
  2. В т. 33 думите „чл. 79 от“ се заличават.
  3. В т. 41, буква „г“ накрая се добавя „и 23“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 32. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 и 61 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) в чл. 21, ал. 2 думите „Закона за устройството на държавния бюджет“ се заменят със „Закона за публичните финанси“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.

  § 33. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53, 55 и 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) в чл. 41б, т. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. В Закона за кооперациите (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 92 от 2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 41, 53 и 104 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) в чл. 63, ал. 5 думите „извънбюджетни сметки или фондове“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.

  § 35. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., Решение № 13 на Конституционния съд на РБ от 2012 г. - бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., Решение № 2 от 2013 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 90 ал. 5 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.

  § 36. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 и 95 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на активите по чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси“.
  2. В чл. 63, ал. 3, изречение първо след думата „несъстоятелност“ се добавя „вземанията на Министерството на финансите по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните финанси“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.

  § 37. В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13:
  а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. депозити и сметки в Българската народна банка, нейни заеми и ценни книжа, емитирани от нея;“
  б) създават се ал. 11–14:
  „(11) Управлението на активите на фонда по ал. 1, т. 1, включително разпределението им по текущи, депозитни и други сметки, се извършва от министъра на финансите за оптимизиране на касовото управление на средствата във фискалния резерв.
  (12) В случай че активи на фонда по ал. 1, т. 1 са с отрицателна лихва/доходност, тя е за сметка на централния бюджет.
  (13) За средствата на фонда, съхранявани по текущи сметки, обслужвани от Българската народна банка, се изчислява и превежда по реда на чл. 11, ал. 3 в полза на фонда за сметка на централния бюджет доходност в размер на приложимата за съответния период лихва по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка, и при спазване на изискванията на ал. 12.
  (14) Разходите за обслужване на сметките на фонда са изцяло за сметка на централния бюджет.“
  2. В чл. 22:
  а) в ал. 4 думите „ал. 2 и 6“ се заменят с „ал. 2, 6 и 7“;
  б) създава се ал. 7:
  „(7) Паричните постъпления, произтичащи от активи по чл. 11, ал. 5 и чл. 13, ал. 9, се внасят и отчитат по сметките на фонда в Българската народна банка по реда на чл. 11, ал. 3, доколкото в закон или с акт на Министерския съвет не е определено друго.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 37, който става § 38:

  § 38. В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13:
  а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. депозити и сметки в Българската народна банка, нейни заеми и ценни книжа, емитирани от нея;“
  б) създават се ал. 11–14:
  „(11) Управлението на активите на фонда по ал. 1, т. 1, включително разпределението им по текущи, депозитни и други сметки, се извършва от министъра на финансите за оптимизиране на касовото управление на средствата във фискалния резерв.
  (12) В случай че активи на фонда по ал. 1, т. 1 са с отрицателна лихва/доходност, тя е за сметка на централния бюджет.
  (13) За средствата на фонда, съхранявани по текущи сметки, обслужвани от Българската народна банка, се изчислява в полза на фонда и за сметка на централния бюджет доходност в размер на приложимата за съответния период лихва по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка, при спазване на изискванията на ал. 12. Изчислената сума се превежда по реда на чл. 11, ал. 3.
  (14) Разходите за обслужване на сметките на фонда са изцяло за сметка на централния бюджет.“
  2. В чл. 22:
  а) в ал. 4 думите „ал. 2 и 6“ се заменят с „ал. 2, 6 и 7“;
  б) създава се ал. 7:
  „(7) Паричните постъпления, произтичащи от активи по чл. 11, ал. 5 и чл. 13, ал. 9, се внасят и отчитат по сметките на фонда в Българската народна банка по реда на чл. 11, ал. 3, доколкото в закон или с акт на Министерския съвет не е определено друго.“

  § 38. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) в чл. 2, ал. 1 в текста след думите „а за държавните ценни книжа“ се добавя „и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.

  § 39. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 43 и 98 от 2016 г.) в чл. 5, ал. 1 се създава т. 7:
  „7. за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 39, в на Закона за държавния дълг чл. 29 накрая се добавя: „и да определя с наредба реда и условията за придобиване, изплащане, търговия и сетълмент с емитирани от нея ценни книжа.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40 и предлага следната редакция:
  § 40. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 43 и 98 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 7:
  „7. за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.“
  2. В чл. 29 се създава изречение второ: „Българската народна банка определя с наредба условията и реда за придобиване, изплащане, търговия и сетълмент с емитирани от нея ценни книжа.”

  § 40. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; доп., бр. 59 от 2016 г.) в чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Подкрепата по ал. 3, т. 4, букви „а“ и „б“ се предоставя по решение на Министерския съвет при спазване на Закона за държавните помощи и правната рамка на Европейския съюз за държавната помощ и след постановяване на положително решение от страна на Европейската комисия, въз основа на мотивирано предложение от Българската народна банка до министъра на финансите, в което се съдържа подробна информация за изпълнението на условията по ал. 4 и за другите обстоятелства от значение за предоставянето на помощта.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) С решението по ал. 5 Министерският съвет определя конкретната форма и размера на извънредната публична финансова подкрепа, както и други условия, които следва да се изпълнят, и мерки, които следва да се приложат. Министърът на финансите отговаря за изпълнението на решението на Министерския съвет.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41 и предлага следната редакция:

  § 41. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; доп., бр. 59 от 2016 г.) в чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Подкрепата по ал. 3, т. 4, букви „а“ и „б“ се предоставя по решение на Министерския съвет при спазване на Закона за държавните помощи и правната рамка на Европейския съюз за държавната помощ и след постановяване на положително решение от страна на Европейската комисия, въз основа на мотивирано предложение от Българската народна банка до министъра на финансите, в което се съдържа подробна информация за изпълнението на условията по ал. 4 и за другите обстоятелства от значение за предоставянето на помощта.“
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) С решението по ал. 5 Министерският съвет определя конкретната форма и размера на извънредната публична финансова подкрепа, както и други условия, които следва да се изпълнят, и мерки, които следва да се приложат. Министърът на финансите отговаря за изпълнението на решението на Министерския съвет.“
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума