Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/10/2017 първо гласуване

  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерския съвет на 24.10.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерския съвет на 24.10.2017 г.  На заседание, проведено на 26 октомври 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.

  На заседанието присъстваха: Диана Йорданова –заместник-председател на Комисията за финансов надзор, директори на дирекции в Министерството на финансите, представители на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

  Законопроектът беше представен от г-жа Йорданова, която изтъкна, че с него се цели решаването на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; регламентиране на мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (FSAP), които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и предприемане мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите членки.

  Предложените промени са насочени към осигуряване на необходимия на Комисията за финансов надзор бюджет чрез финансирането й от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия, което ще осигури необходимите условия за нормалното функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор.

  Настоящата правна регламентация на финансирането на комисията води до случаи на затруднения, свързани и с изпълнението на задълженията й за заплащане на членски внос в европейските органи, както и на международните организации IOSCO, IOPS и IAIS, което не следва да бъде допускано.

  Влизането в сила, от 2010 г., на новата европейска рамка за финансов надзор наложи редица изисквания, голяма част от които са насочени към засилване координацията и дейностите на националните надзорни органи с новите европейски надзорни агенции.

  По силата на регламентите националните надзорни органи са длъжни да участват в работата на европейските органи за надзор, което е свързано със задължение за участие във всички техни дейности и инициативи с висококвалифицирани експерти, както и с регулярно пътуване до седалищата им.

  Съгласно регламентите за европейските надзорни органи се предвижда да бъдат извършвани партньорски проверки на надзорните органи на финансовите пазари, като проверките ще се съсредоточат не само върху сближаването на надзорните практики и върху възможността надзорниците да постигнат висококачествени резултати от надзора, но и върху независимостта на тези компетентни органи.

  Неучастие на Комисията за финансов надзор в европейските органи би изключило България от процеса на изготвяне на европейските нормативните актове, които ще се прилагат директно на капиталовия, осигурителния и застрахователния ни пазар.

  Посочено бе, че със законопроекта се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор събира при осъществяване на правомощията си съгласно действащите норматевни актове. Въвеждат се нови такси, произтичащи единствено от последвалите след 2011 г. промени в законодателството, както и от европейските регламенти във връзка с упражняване на произтичащите от тях нови надзорни правомощия на Комисията за финансов надзор. Същевременно при определяне на таксите законопроектът съобразява целта на Комисията за финансов надзор да стимулира развитието на капиталовите пазари, като въвежда срок от три години, в който за производството по потвърждаване на проспект Комисията за финансов надзор няма да събира такси.

  В доклада на FSAP е направена препоръка за подобряване на експертния капацитет и осигуряване на финансова обезпеченост на органа, която да позволи повишаване експертизата на служителите. Размерът на техните възнаграждения не следва да е по-нисък от съответния размер на възнагражденията на служители от поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица. Служителите на комисията следва да участват активно в работата на работните групи към европейските надзорни органи на финансовите пазари, необходимо е да повишават професионалната си квалификация поради динамичното развитие на финансовата индустрия и динамиката на нормативната уредба, която трябва да прилагат. С оглед на това предвидените законодателни промени са насочени към насърчаване и развитие на експертния потенциал на служителите на Комисията за финансов надзор.

  Препоръките, направени от МВФ и Световната банка изискват изменение на компетентността на Комисията за финансов надзор и нейните органи поради направена констатация, че важни правомощия са възложени на членовете на Комисията за финансов надзор като еднолични административни органи вместо на колективния орган. При подготовката на промените е следван единен подход относно определянето на правомощията на Комисията за финансов надзор и на отделните нейни органи във всички закони, които определят компетентностите им. Запазен е досега действащият подход производствата пред Комисията за финансов надзор да се инициират чрез предложение на съответния член на комисията.


  При проведената дискусия бяха изказани следните становища:
  От народния представител Георги Търновалийски – дали определянето на възнагражденията, което ще става с вътрешен акт, ще бъде достатъчно прозрачно и обективно.
  От Асоциацията на застрахователните брокери в България – изказаха своето несъгласие с унифицирано завишаване на таксите за застрахователни брокери и предложиха да бъде въведено диверсифицирано таксуване на същите.
  Представителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване заявиха, че е необходимо предлаганите промени да бъдат хормонизирани с промените на Кодекса за социално осигуряване, които също са обект на обсъждане.

  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 12 народни представители, „Въздържали се” – 7 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерския съвет на 24.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума