Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
06/10/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 08.09.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 08.09.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
  (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. и доп., бр. 43 и 74 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, ал. 2 се създава изречение второ:
  „За средства от ЕСИФ се счита и предвиденото в програмите национално съфинансиране."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 7, ал. 4, т. 1 думата „финансиране" се заменя със „съфинансиране".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 9, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение второ думата „оправомощено" се заменя с „определено".
  2. Създава се изречение трето:
  „Правомощия на ръководител на управляващия орган по този закон може да се упражняват и от овластено от него лице".

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и Иван Иванов:
  Параграф 3 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 27, ал. 6 се създава изречение трето:
  „Същата такса се събира и за производствата по глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В чл. 27, ал. 6 изречение второ в началото се добавя „За производства по глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс и”.

  § 5. В чл. 36, ал. 2 думите „10-дневен срок” се заменят с „разумен срок, който не може да бъде no-кратък от 10 дни” и след тях се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и Иван Иванов:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 36, ал. 2 числото „10” се заменя с „15”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Имрен Мехмедова:
  В § 5 чл. 36, ал. 2 думите „10-дневен срок” се заменят с „30-дневен срок”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 36, ал. 2 думите „10-дневен ” се заменят с „30-дневен”.

  § 6. В чл. 64, ал. 1 след думите „по чл. 63" се добавя „или е започната процедура по администриране на нередност".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 70, ал. 1се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 9:
  „9. за нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ."
  2. Досегашната т. 9 става т. 10.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, изречение второ след думата плащания" се поставя запетая и се добавя „като в този случай не се издава отделно решение за определяне на финансова корекция".
  2. Създава се нова ал. 4:
  (4) При констатирани два или повече случаи на нередност по чл. 70, ал. 1, т. 9 се определя една корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи допустими разходи, чийто размер е равен на най-високия процент, приложен за всяко от тях в акта по чл. 73, ал. 1."
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8:

  § 9. В чл. 73 ал. 4 думите „чл. 27, ал. 3" се заменят с „чл. 27, ал. 2 и 3".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  §10. Член 75 се изменя така:
  „Чл. 75 (1) Финансовата корекция се извършва от плащания по проекта, в които са включени засегнатите от нарушението разходи. Когато решението за определяне на финансовата корекция е издадено след съответното плащане, финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента в 14-дневен срок, а за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз в 30-дневен срок. След изтичане на срока за доброволно плащане финансовата корекция се извършва от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие, а когато това е неприложимо -чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.”
  (2) След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т, 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
  (3) Когато финансовите корекции са определени на бенефициенти - бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси и не са възстановени от съответния бенефициент по реда на ал. 1, те подлежат на възстановяване от съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон, в чиято структура е бенефициентът, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.
  (4) При невъзстановяване по реда на ал. 1 и 3 на финансови корекции, определени на бенефициенти - бюджетни организации, може да се приложи разпоредбата на чл. 106 от Закона за публичните финанси."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  §10. В чл. 75 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „Чл. 75 (1) Финансовата корекция се извършва от плащания по проекта, в които са включени засегнатите от нарушението разходи. Когато решението за определяне на финансовата корекция е издадено след съответното плащане, финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента в 14-дневен срок, а за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз в 30-дневен срок. След изтичане на срока за доброволно плащане финансовата корекция се извършва от следващо плащане по проекта заедно с дължимите лихви за просрочие, а когато това е неприложимо -чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.
  (2) След окончателното плащане по проект неизвършените финансови корекции са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т, 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
  2. В ал. 3 и 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.

  § 11. В чл. 76 ал. 1 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. Член 76 се отменя.

  § 12. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 се създава т. 8:
  „8. „Национално съфинансиране“ е съфинансиране, осигурено чрез трансфер от централния бюджет съгласно чл. 60, т. 2 от Закона за публичните финанси.
  2. В § 4:
  а) в ал. 1 думите „управление и контрол" се заменят с „управление, контрол и администриране";
  б) в ал. 2 думите „в Интегрираната система за администриране и контрол по реда на глава трета от" се заменят с „при условията и реда на";
  в) създават се ал. 5 и 6 :
  „(5) За програмата по ал. 1 процедурите по администриране на нередности се провеждат от Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.
  (6) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" -Разплащателна агенция определя финансовите корекции по мерките и подмерките от програмата по ал. 1."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  Предложение на н.п. Делян Добрев и Димитър Александров:
  Създават се „Заключителни разпоредби" с § 13, 14 и 15:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 13. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,бр. 14 от 2015 г. ,бр.42 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.) се създава чл.5а:
  „Чл. 5а. Наркотични вещества, вписани в списъците по чл. З, ал. 2, т. 2 и 3, могат да се използват в промишлеността при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката, при следните изисквания:
  1. когато са в многокомпонентни смеси в които съдържанието им не надвишава определено с наредбата количество;
  2. смесите по т. 1 са съставени по такъв начин, че веществата не могат да бъдат използвани директно и/или извлечени с лесно достъпни или икономически изгодни средства.”
  § 14. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката приема наредбата по чл. 5 а от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  § 15. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г,, бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г„ бр. 13 и 58 от 2017 г.) в чл. 54, ал. 3, изречение първо след думите „клас Б" се поставя запетая и се добавя „клас В".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби“ с § 13, 14 и 15:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 13. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,бр. 14 от 2015 г. ,бр.42 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.) се създава чл. 5а:
  „Чл. 5а. Наркотични вещества, вписани в списъците по чл. З, ал. 2, т. 2 и 3, могат да се използват в промишлеността при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката, при следните изисквания:
  1. когато са в многокомпонентни смеси в които съдържанието им не надвишава определено с наредбата количество;
  2. смесите по т. 1 са съставени по такъв начин, че веществата не могат да бъдат използвани директно и/или извлечени с лесно достъпни или икономически изгодни средства.”

  § 14. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката приема наредбата по чл. 5а от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

  § 15. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г,, бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г„ бр. 13 и 58 от 2017 г.) в чл. 54, ал. 3, изречение първо след думите „клас Б" се поставя запетая и се добавя „клас В".  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума