Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017г.

  На заседание, проведено на 15.06.2017г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Адмнистративнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017г.
  Законопроектът беше представени от народния представител г - жа Анна Александрова.
  Според вносителите изменението и допълнението на закона е наложително, за да отрази адекватно настъпилите промени при близо десетгодишното действие на кодекса. Инициативата за промени е провокирана от ясно идентифицирани проблеми, а именно липпса на мерки за въвеждапе на електронно правосъдие, липса на оптимално разпределение на делата между административните съдилища и Върховния административен съд, оптимално ефективно административно правосъдие, неадекватен размер на държавните такси в административното правосъдие.
  При запазена философия и основни принципи на АПК, предлаганите промени са многобройни и важни.
  Сред тях са: Въвеждането на мерки за електронно правосъдие като средство за ефективен и бърз административен процес и правораздаване и въвеждането му в съответствие със Секторната стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 - 2020г. на Министерството на правосъдието; подробната уредба на института на мълчаливото сьгласие и административния договор; диференциране на държавните такси, промяна в цената им и осигуряване на равенство на страните в административното производство, без привилегиии за държавните и общински органи и организации; нов облик на касационното производство, свързано с приподписване на касационната жалба от адвокат, регламентиране на възможностите за закрито съдебно заседание, бързина при насрочване и произнасяне на делата; ново основание за отмяна на влязъл в законна сила акт; допълване на административнонаказателните разпоредби с такива състави, които да гарантират срещу бездействието на администрацията.
  Законопроектът предвижда промени и в други закони, касаещи новите законодателни предложения.
  Съществена е промяната в ДОПК досежно промяна на подсъдността при разглеждане и решаване на споровете по съдебни жалби срещу ревизионни актове, както и в частта за държавните такси и разноските.
  Участниците в обсъждането изразиха принципната си подкрепа за законопроекта, с изключение на предлаганите промени в ДОПК.
  За последните се установи, че не става ясно каква е оценката на въздействието му за заинтересованите страни и какъв би бил финансовия резултат, пресметнат като полза и загуба за граждани, организации, администрация, съдилища и общини. Представителите на НАП защитиха позиция, че следва да се изиска мнението на Министерство на финансите, на национално представените общини в България, както и на министерства и ведомства с децентрализирана структура, с оглед да не се допуска подценяването на финансовите и методологичните последици от подобна промяна в подсъдността. Според наблюдаваната от тях съдебна практика по данъчни дела, промяната в местната им подсъдност в никакъв случай няма да доведе до по-голяма бързина при решаване им, нито до процесуална икономия и/или достъпност до административно правораздаване, каквито са очакванията. По скоро биха се получили усложнения в административните правоотношения и неефикасност на процедурата както за засегнатите лица, така и за администрацията и за фиска. С оглед на данните, с които разполагат, в заключение считат, че данъчните дела не са фактор, който съществено би повлиял на натовареността на съответния административен съд.
  В последвалата дискусия се изрази становище, че между първо и второ четене ще се внесат предложения, коригиращи така предлаганата промяна в частта на ДОПК.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: С 15 гласа „за”, 6 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Адмннистративнопроцесуалнпя кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума