Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
09/10/2019 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 2.09.2019 г. и приет на първо гласуване на 26.09.2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 2.09.2019 г. и приет на първо гласуване на 26.09.2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови
  инструменти

  (Обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 и 98 от
  2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 5:
  „5. дейността на централните депозитари на ценни книжа;“.
  2. Създава се т. 6:
  „6. изисквания към централните контрагенти;“.
  3. Досегашната т. 5 става т. 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 3 се създава ал. 7:
  „(7) Българската народна банка упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на структурираните депозити."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 след думата „суапи“ се поставя запетая и се добавя „форуърдни договори“.
  2. В т. 7 думите „които не са за търговски цели" се заменят с „които не се търгуват на регулиран пазар, МСТ или OCT“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.


  § 4. Създава се чл. 4а:
  „Прилагане на насоки и препоръки на Европейските надзорни органи
  Чл. 4а. (1) Комисията за финансов надзор взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари и на Европейския банков орган съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език.
  (2) Комисията за финансов надзор приема наредби и издава указания или други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките по ал. 1, приложими спрямо лицата по чл. 1."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3, като в ал. 1 след думата „пазари“ се добавя „(ЕОЦКП)“, а след думите „банков орган“ се добавя „(ЕБО)“.


  § 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 10 се изменя така:
  „10. лицата, които извършват търговия за собствена сметка, включително маркет мейкърите, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които извършват търговия за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти;"
  б) създава се нова т. 11:
  „11. лицата, които предоставят инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, на клиенти или доставчици в обхвата на основната им стопанска дейност, при условие че:
  а) във всеки от тези случаи, поотделно и съвкупно, това се явява допълнителна дейност съгласно критерии, определени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне кога дадена дейност се счита за допълнителна към основната стопанска дейност, наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/592" (OB, L 87/492 от 31 март 2017 г.), към тяхната основна стопанска дейност, когато се разглеждат на групово равнище, и при условие че основната им стопанска дейност не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на този закон и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС", или дейност по чл. 2 от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (Об, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС", или във функциониране като маркет мейкър по отношение на стоковите деривати;
  б) тези лица не прилагат високочестотен способ за алгоритмична търговия, и
  в) тези лица уведомяват ежегодно комисията по реда на ал. 7-9, че се възползват от освобождаването;“
  в) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 12 и 13;
  г) точка 13 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „т. 12" се заменят с „т. 13".
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 5 и 6 думите „9 и 10" се заменят с „ 9-11".
  5. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Лицата по ал. 1, т. 10 и 11 уведомяват комисията, че ще се възползват от освобождаването на основание ал. 1, т. 10 и 11 при възникване на основание за това, в срок до 15 април на календарната година, за която се иска освобождаване. Към уведомлението се прилага обосновка на основанията, поради които същите считат, че съответната дейност по ал. 1, т. 10 и 11 е допълнителна към тяхната основна стопанска дейност в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/592."
  6. В ал. 8, изречение първо думите „двумесечен срок" се заменят с „едномесечен срок", а навсякъде след думите „по ал. 1, т. 10" се добавя „и 11".
  7. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва преценка дали е налице основание за прилагане по отношение на лицето на изключението по ал. 1, т. 10 и 11, като прилага критериите съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/592, и уведомява писмено лицето в едномесечен срок от получаването на уведомлението по ал. 7, а когато е изискана допълнителната информация - в едномесечен срок от получаването й, съответно от изтичането на срока по ал. 8, изречение второ.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 10:
  аа) текстът преди буква „а“ се изменя така: „лицата, които извършват търговия за собствена сметка, включително маркет мейкърите, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които извършват търговия за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти, както и лицата, които предоставят инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, на клиенти или доставчици в обхвата на основната им стопанска дейност, при условие че:“;
  бб) в буква „в“ думите „ал. 7-9“ се заменят с „ал. 7“;
  б) точка 13 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Лицата по ал. 1, т. 10 уведомяват комисията, че ще се възползват от освобождаването на основание ал. 1, т. 10 при възникване на основание за това, в срок до 15 април на календарната година, за която се иска освобождаване. Към уведомлението се прилага обосновка на основанията, поради които същите считат, че съответната дейност по ал. 1, т. 10 е допълнителна към тяхната основна стопанска дейност в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/592.“
  4. В ал. 8, изречение първо думата „двумесечен“ се заменя с „едномесечен“.
  5. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва преценка дали е налице основание за прилагане по отношение на лицето на изключението по ал. 1, т. 10, като прилага критериите съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/592, и уведомява писмено лицето в едномесечен срок от получаването на уведомлението по ал. 7, а когато е изискана допълнителната информация - в едномесечен срок от получаването й, съответно от изтичането на срока по ал. 8, изречение второ.“
  § 6. В чл. 6, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетьлмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.


  § 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В наименованието думите „добра репутация, професионална квалификация и опит" се заменят с „пригодност".
  2. В ал. 3, в основния текст думите „ал. 1" се заменят с „ал. 2".

  Предложение на н.п. Валентин Ламбев:
  В § 7 се създава т. 3:
  „3. В ал. 4 в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и когато са минали повече от пет години от влизане в сила на акта за отнемане на лиценза“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
  § 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „добра репутация, професионална квалификация и опит" се заменят с „пригодност".
  2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „ал. 1" се заменят с „ал. 2".


  § 8. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и при спазване на условията и ограниченията по ал. 2-5" се заличават.
  2. В ал. 4 думите „ал. 1-3" се заменят с „ал. 1, съответно ал. 2" и след тях се поставя запетая.
  3. В ал. 5 думите „ал. 1-4" се заменят с „ал. 2".
  4. В ал. 8 думите „Европейския орган по ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)" се заменят с „ЕОЦКП".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.


  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 навсякъде думите „15-дневен срок" се заменят с „едномесечен срок".
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва първоначална оценка в производството по ал, 1 на пригодността на членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, поотделно и колективно, както и извършва последваща оценка на пригодността при условия и по ред, определени с наредба."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
  § 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 навсякъде думите „15-дневен" се заменят с „едномесечен".
  2. В ал. 6 думите „Европейски банков орган (ЕБО)“ се заменят с „ЕБО“.
  3. Създава се ал. 8:
  „(8) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва първоначална оценка в производството по ал, 1 на пригодността на членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, поотделно и колективно, както и извършва последваща оценка на пригодността при условия и по ред, определени с наредба.“


  § 10. В чл. 18, ал. 4 числото „10" се заменя с „15".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.


  § 11. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 9 след думите „колективно инвестиране" се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари".
  2. В ал. 2, т. 4 думите „чл. 776" се заменят с „чл. 77б".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.


  § 12. В чл. 30, ал. 2 думите „образуване на производство за ликвидация" се заменят с „назначаване на ликвидатор".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.


  § 13. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се изменя така:
  „2. да притежава подходящите общи и търговски знания и компетентности за изпълнение на задълженията си като обвързан агент, както и професионални знания, свързани с дейността на инвестиционните посредници;".
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Лицата, които притежават квалифицирано участие в обвързан агент - юридическо лице, трябва да са с добра репутация.
  (3) Допълнителни изисквания към обвързания агент, включително документите, които се представят за лицата с квалифицирано участие в обвързан агент, се определят с наредба."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 12, като в ал. 2 думите „юридическо лице“ се заменят с „търговско дружество“.


  § 14. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. Навсякъде думите „т. 3" се заменят с „т. 17".
  2. Алинея 5 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.


  § 15. В чл. 37 навсякъде думите „т. 3" се заменят с „т. 17".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.


  § 16. В чл. 40 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Членовете на управителния орган на обвързан агент - търговско дружество и лицата, които го представляват или управляват дейността му, подлежат на одобряване от комисията преди вписването им в търговския регистър. За издаване на одобрението се подава заявление до комисията и се прилагат документи по чл. 36, ал. 2. Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя се произнася по реда на чл. 36, ал. 3 и 4,
  (5) Лицата, които са взели решение да придобият квалифицирано дялово участие в обвързан агент - търговско дружество, уведомяват писмено комисията преди придобиването. Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва оценка на придобиването и се произнася по уведомлението по реда на чл. 36, ал. 3 и 4 въз основа на изискванията по чл. 35, ал. 2 и документите по чл. 35, ал. 3."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 15.


  § 17. В чл. 41 навсякъде думите „т. 3" се заменят с „т. 17".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.


  § 18. В чл. 45 се създава ал. 6:
  „(6) При получаване на уведомление от съответния компетентен орган на инвестиционен посредник от държава членка за закриване на клон на територията на Република България заместник-председателят изисква информация, която доказва, че отношенията на клона с неговите клиенти са уредени."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 17.


  § 19. В чл. 46, ал. 2 думите „в друга държава членка" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.


  § 20. В чл. 47, ал. 2 навсякъде думата „съконтрагент" се заменя с „контрагент",
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.


  § 21. В чл. 57 се създава ал. 6:
  „(6) При извършване на оценката комисията спазва и правилата и критериите за оценка съгласно Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор, издадени от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и ЕОЦКП."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20, като думите „Европейския банков орган“ се заменят с „ЕБО“.


  § 22. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието думите „от инвестиционния посредник" се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Всяко лице, което придобие пряко или непряко участие от три или над три на сто от капитала на инвестиционен посредник, което не е квалифицирано дялово участие, уведомява комисията в 7-дневен срок от придобиването."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 21, като в т. 1 думата „наименованието“ се заменя със „заглавието“.


  § 23. Създава се чл. 60а:
  „Уведомяване за неволно придобиване
  Чл. 60а. Когато физическо или юридическо лице в случаите по чл. 53, ал. 1 и 2 неволно придобие или увеличи пряко или непряко квалифицираното си дялово участие в инвестиционен посредник, то е длъжно незабавно да уведоми комисията, след като узнае за това, дори и ако възнамерява да намали участието си, така че то да спадне под праговете. Член 53, ал. 3 и 4 и чл. 55-59 се прилагат съответно."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 22, като думите „Създава се чл. 60а:“ се заменят с „В глава пета се създава чл. 60а:“.


  § 24. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) С разрешение на комисията по предложение на заместник-председателя инвестиционен посредник, който не е определен като значим по ал. 1, може да обедини комитета по риска с одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, ако създаването на отделен комитет по риска не съответства на естеството, мащаба и сложността на дейността му и вида и обхвата на извършваните от него инвестиционни услуги и дейности."
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Членовете на обединения комитет по ал. 3 следва да притежават знанията, уменията и опита, необходими да разбират напълно и да наблюдават прилагането на стратегията и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник, както и такива за изпълняване на функциите по вътрешен одит.
  (5) Редът за издаване на разрешението по ал. 3 се определя с наредба."

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 24, т. 1 (относно чл. 61, ал. 3) думите „който не е определен“ се заменят с думите „който е определен“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 23:
  § 23. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) С разрешение на комисията по предложение на заместник-председателя инвестиционен посредник, който е определен като значим по ал. 1, може да обедини комитета по риска с одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, ако създаването на отделен комитет по риска не съответства на естеството, мащаба и сложността на дейността му и вида и обхвата на извършваните от него инвестиционни услуги и дейности."
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Членовете на обединения комитет по ал. 3 трябва да притежават знанията, уменията и опита, необходими да разбират напълно и да наблюдават прилагането на стратегията и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник, както и такива за изпълняване на функциите по вътрешен одит.
  (5) Редът за издаване на разрешението по ал. 3 се определя с наредба.“


  § 25. В чл. 63, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Членове на комитета за подбор на кандидати са само членове на контролния орган на значимия инвестиционен посредник."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.


  § 26. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Инвестиционният посредник гарантира пригодността на всеки член на неговия управителен орган, съответно контролен орган, и извършва първоначална и последваща оценка на тяхната пригодност поотделно и колективно."
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „инвестиционния посредник" се поставя запетая, добавя се „включително към оценките по ал. 7 и критериите за извършването им" и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.


  § 27. Член 68 се изменя така:
  „Други изисквания към оценката на пригодността и към вътрешната организация
  Чл. 68. (1) Инвестиционният посредник по чл. 10, ал. 1 или 2 извършва първоначална и последваща оценка на пригодността на ръководителя на звеното, осъществяващо функцията по съответствие с нормативните изисквания, ръководителя на звеното за управление на риска и ръководителя на звеното за вътрешен одит, съответно лицата, осъществяващи посочените функции.
  (2) Допълнителни изисквания във връзка с извършването на първоначална и последваща оценка на пригодността на лицата по ал. 1 от инвестиционния посредник по чл. 10, ал. 1 или 2, съответно от заместник-председателя, се определят с наредба.
  (3) Допълнителни изисквания във връзка с вътрешната организация по чл. 65, включително относно вътрешната отчетност, функцията по съответствие с нормативните изисквания, управлението на рисковете, вътрешния одит, отговорностите на висшия ръководен персонал, разглеждането на жалби, политиките и практиките за възнагражденията, личните сделки, възлагането на важни оперативни функции на трети лица, управлението на конфликти на интереси, се определят с Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 и с наредба."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.


  § 28. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Брокер на финансови инструменти, съответно инвестиционен консултант, може да бъде лице, което:
  1. притежава средно или висше образование - за брокер на финансови инструменти, съответно притежава висше образование - за инвестиционен консултант;
  2. отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 2-4, 6 и 7;
  3. е придобило правото да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант или му е призната придобита квалификация за упражняване на такава дейност."
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Изискванията, на които трябва да отговарят лицата по ал. 2, както и условията и редът" се заменят с „Редът".
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „въз основа на критерии, определени с наредбата по ал. 3" се заличават.
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) Допълнителни изисквания към лицата по ал. 1, включително във връзка с оценяването по ал. 5 и критериите въз основа на които се извършва, се определят с наредба."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 27.


  § 29. В чл. 78 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Въз основа на информацията по ал. 1 инвестиционният посредник извършва оценка за уместност, включително относно това доколко услугата по управление на портфейл, съответно финансовите инструменти -предмет на инвестиционния съвет, съответстват на допустимото за клиента равнище на риск и на способността му да понася загуби, за да може да му препоръча подходящи услуги или финансови инструменти."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28.


  § 30. В чл. 79 се създава ал. 10:
  „(10) Критериите за определяне на дългови инструменти по ал. 5, т. 1, букви „6" и „в" с вграден деривативен инструмент или със структура, поради която за клиента е трудно да разбере свързания риск, и критериите за определяне на структурирани депозити по ал. 5, т. 1, буква „д" със структура, поради която за клиента е трудно да разбере риска за възвръщаемостта или разходите от предсрочно излизане от инвестицията, се определят с наредба."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 29.


  § 31. В чл. 81 накрая се добавя „и с наредба".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 30.


  § 32. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „ежегодно в срок до 31 януари" се заличават.
  2. В ал. 6 думите „31 януари" се заменят с „31 март".
  3. В ал. 7:
  а) в изречение първо след думата „Съдържанието" съюзът „и" се заличава и се поставя запетая, а след думата „форматът" се добавя „и периодичността на предоставяне";
  б) в изречение второ думите „ал. 5" се заменят с „ал. 6".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 31.


  § 33. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 70" и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.


  § 34. В чл. 92, ал. 4, изречение първо думите „освен с изричното съгласие на клиента" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.


  § 35. В чл. 112, ал. 4 думата „съконтрагент" се заменя с „контрагент".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 34.


  § 36. В чл. 124, ал. 1, изречение второ думите „Член 15, ал. 3-5" се заменят с „Член 15, ал. 3 и 4".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 35.


  § 37. В чл. 135, ал. 3, изречение второ думите „Член 15, ал. 3-5" се заменят с „Член 15, ал. 3 и 4".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 36.
  § 38. В чл. 146 т. 1 се изменя така:
  „1. за правото на собственост или други права върху финансови инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б" от Регламент (ЕС) № 575/2013, съществуването или прехвърлянето на които права предполага вписването им в регистър и/или в сметка в централен депозитар на ценни книжа, съответно централен регистър на ценни книжа, които се намират или се водят в държава членка - законодателството на държавата членка, където се намира или се води съответният регистър, сметка или централен депозитар на ценни книжа;".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 37:
  § 37. В чл. 146 т. 1 се изменя така:
  „1. за правото на собственост или други права върху финансови инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, съществуването или прехвърлянето на които права предполага вписването им в регистър, в сметка или в депозитарна институция, която се намира или се води в държава членка - законодателството на държавата членка, където се намира или се води съответният регистър, сметка или депозитарна институция;“.


  § 39. В чл. 149 думата „централизирана" се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция § 39, който става § 38:
  § 38. В чл. 149 думите „централизирана“ и „друга“ се заличават.


  § 40. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „чл. 17, ал. 2 и чл. 18-23" се заменят с „чл. 17, ал. 2, чл. 18-23 и чл. 43, ал. 8 и 9".
  2. В ал. 3 думите „при спазване на чл. 122-127" се заличават и се създава изречение второ: „Членове 122-127 се прилагат съответно."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 39.


  § 41. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „се прилагат" се добавя „съответно", а думите „чл. 15" се заменят с „чл. 15, ал. 1 и 3-7".
  2. В ал. 5 думите „ал. 1 и 2" се заменят с „ал. 1-4".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 40:
  § 40. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „се прилагат" се добавя „съответно", а думите „чл. 15" се заменят с „чл. 15, ал. 1 и ал. 3-7".
  2. В ал. 5 думите „ал. 1 и 2" се заменят с „ал. 1-4".


  § 42. В чл. 166, ал. 1, т. 5 след думите „финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 41.


  § 43. В чл. 168, ал. 1 се създава т. 7:
  „7. за подаване на вътрешни сигнали, които отговарят на изискванията по чл. 65, ал. 1, т. 15."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 42.


  § 44. В наименованието на раздел VI на глава дванадесета думата „съконтрагент" се заменя с „контрагент".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 43.


  § 45. В чл. 187, ал. 1 думата „съконтрагент" се заменя с „контрагент".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 44.


  § 46. В чл. 188, ал. 1 думата „съконтрагент" се заменя с „контрагент".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.


  § 47. Член 191 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 46.


  § 48. В чл. 205, ал. 5 след думите „по занятие" се добавя „от лице с държава членка по произход Република България".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 47.


  § 49. След чл. 227 се създава дял пети с глави двадесет и първа „а" и двадесет и първа „б" с чл. 227а-227р:


  „ДЯЛ ПЕТИ
  СЕТЪЛМЕНТ НА СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

  Глава двадесет и първа „а"
  СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА НА ЦЕННИ КНИЖА


  Системи с окончателност на сетълмента
  Чл. 227а. (1) За сетьлмент на сделките с ценни книжа централните депозитари на ценни книжа създават и оперират системи с окончателност на сетълмента по смисъла на чл. 128 от Закона за платежните услуги и платежните системи, наричани по-нататък „системи за сетьлмент".
  (2) В операционните правила на системата за сетьлмент се определят участниците в системата за сетьлмент.
  (3) В операционните правила на системата за сетьлмент се определя моментът, след който приетото от системата нареждане за регистриране на прехвърляне не може да бъде отменено от участник в системата или от трето лице, както и изпълнението на такова нареждане не може да бъде осуетено по друг начин.
  (4) В операционните правила на системата за сетьлмент се определят условията и редът за изпълнение на изискванията по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (5) Разпоредбите на глава осма, раздел I от Закона за платежните услуги и платежните системи се прилагат съответно към системите за сетьлмент.
  (6) Изграждането, организирането и функционирането на системата за регистриране и обслужване на търговията с държавни ценни книжа и системата за сетьлмент на държавни ценни книжа, емитирани от Република България, се уреждат с отделен нормативен акт.


  Сетьлмент на сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия
  Чл. 227б. (1) Придобиването на финансови инструменти, допуснати до търговия на места на търговия, от добросъвестно лице е действително, независимо дали прехвърлителят е техен притежател.
  (2) Сключените и приети за изпълнение сделки с финансови инструменти в системата за сетълмент, управлявана от централен депозитар на ценни книжа, се приключват съгласно правилата на централния депозитар на ценни книжа, независимо от оспорвания и от предявени искове. Изключения се допускат в случаите, предвидени в наредба.

  Мерки за предотвратяване на неуспешен сетълмент
  Чл. 227в. (1) Инвестиционните посредници и пазарните оператори предвиждат в правилата на организираните от тях места на търговия условията и реда за изпълнение на изискванията по чл. 5, параграф 2 и чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Инвестиционните посредници предприемат необходимите мерки за осигуряване изпълнението на чл. 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (2) Централните депозитари на ценни книжа осигуряват изпълнение на изискванията по чл. 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 относно предотвратяване на неуспешен сетълмент и по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014 за справяне с неуспешен сетълмент.
  (3) Централните контрагенти, както и пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират места на търговия, осигуряват спазването на съответните изисквания по чл. 7, параграф 9-13 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

  Интернализатори на сетълмент
  Чл. 227г. (1) Интернализаторите на сетълмент по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 11 от Регламент (ЕС) № 909/2014 отчитат съответната информация и данни по чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 пред комисията.
  (2) Допълнителни изисквания във връзка с отчитането по ал. 1 се определят с Делегиран регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализирания сетълмент (OB, L 65/44 от 10 март 2017 г.) и с наредба.
  (3) Комисията за финансов надзор предоставя на ЕОЦКП информацията съгласно чл. 9, параграф 1, подпараграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.


  Глава двадесет и първа „б"
  ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

  Раздел I
  Общи положения

  Надзор

  Чл. 227д. (1) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 12, параграф 1, буква „а", чл. 16, чл. 18, параграф 3, чл. 19, чл. 20, чл. 23, чл. 25, параграф 6, подпараграф 3, чл. 27, параграф 7, буква „б" и параграф 8, чл. 30, параграф 4, чл. 48, параграф 2, чл. 54, параграф 2 и параграф 6, чл. 56 и чл. 57 на Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (2) Комисията за финансов надзор упражнява надзор за изпълнение на изискванията по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 при условията на чл. 4 от същия регламент, по чл. 6 и 7 от същия регламент при условията на чл. 8 от същия регламент, по чл. 9 и чл. 38 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (3) Комисията за финансов надзор е компетентен орган за сътрудничество с другите органи съгласно чл. 11, параграф 1, подпараграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (4) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган за разглеждане на жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в случаите на отказан достъп на участник или централен депозитар на ценни книжа до централен депозитар на ценни книжа, чиято държава по произход е Република България, отказ за предоставяне на услуги на емитент от централен депозитар на ценни книжа, чиято държава по произход е Република България или на отказан достъп между централен депозитар на ценни книжа и централен контрагент или място на търговия, когато Република България е държава по произход на страната, постановила отказа.
  (5) Комисията за финансов надзор упражнява предоставените й правомощия по Регламент (ЕС) № 909/2014 и взема съответните решения по предложение на заместник-председателя.
  (6) Заместник-председателят упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) № 909/2014, с изключение на тези, които са предоставени в изричната компетентност на комисията.
  (7) Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят, извършва уведомяванията до ЕОЦКП и съответните компетентни органи, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014.

  Издаване на разрешения по чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014
  Чл. 227е. (1) За издаване на разрешение за придобиване на участие съгласно чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 се подават до комисията заявление и документи, които доказват изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 и чл. 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (OB, L 65/48 от 10 март 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/392".
  (2) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението по реда на чл. 15, ал. 3-5.

  Предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности от централен депозитар на ценни книжа
  Чл. 227ж. В случаите, когато централен депозитар на ценни книжа предоставя една или повече инвестиционни услуги или извършва една или повече инвестиционни дейности по чл. 6 в допълнение на дейностите по раздел А и раздел Б от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на този закон с изключение на глави втора и трета.

  Предоставяне на спомагателни услуги от банков тип от централните депозитари на ценни книжа
  Чл. 227з. (1) За издаване на разрешение за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип от централен депозитар на ценни книжа по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, съответно за разширяване обхвата на издадено разрешение съгласно чл. 56 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се подава заявление до комисията съгласно чл. 55 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (2) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението въз основа на предложение на заместник-председателя при спазване изискванията на чл. 55 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (3) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя може да отнеме разрешението за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип на централен депозитар на ценни книжа, за който Република България е държава по произход, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 57 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (4) Съответният орган по чл. 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014 предоставя на комисията становището по ал. 5 в срок до 30 дни от получаването на искане за консултации по чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

  Други изисквания към дейността
  Чл. 227и. (1) Изисквания към правилата и процедурите на централните депозитари на ценни книжа за всяка управлявана от тях система за сетълмент на ценни книжа при неизпълнение от страна на един или повече участници в тях се определят с наредба.
  (2) Рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при извършване на цялостна оценка на риска приискане на централен депозитар на ценни книжа за достъп до централен контрагент или до място на търговия, съответно при разглеждане на жалби по чл. 53, параграф 3 от Регламент № 909/2014 при отказан такъв достъп, се определят съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, Делегиран регламент (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на формата на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 65/145 от 10 март 2017 г.), и с наредба.
  (3) Допълнителни изисквания във връзка с предоставянето на услугите съгласно Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 се определят с наредба.

  Право на достъп до информация, свързана със сделки с финансови инструменти
  Чл. 227к. (1) Всеки инвеститор има право на достъп до информация, свързана със сделки с финансови инструменти, по които той е страна, чрез участник в системата за сетълмент на централен депозитар на ценни книжа.
  (2) В правилата по чл. 227и, ал. 1 централните депозитари на ценни книжа определят реда и начина за достъпа по ал. 1.

  Изключение от приложното поле
  Чл. 227л. Разпоредбите на тази глава се прилагат съответно към централните депозитари на държавни ценни книжа и към системите за сетълмент на държавни ценни книжа съобразно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

  Раздел II
  Възстановяване и преструктуриране на централни депозитари на ценни книжа
  Орган по преструктуриране на централните депозитари на ценни книжа
  Чл. 227м. (1) Комисията за финансов надзор е орган за преструктуриране на централните депозитари на ценни книжа, установени в Република България. Решенията на комисията като орган за преструктуриране се вземат по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор.
  (2) В правилника на комисията се определя структурното звено, което подпомага комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при упражняване на функциите им по ал. 1.
  (3) В правилника на комисията се определят правилата за работата на звеното по ал. 2, включително относно опазването на професионалната тайна и обмена на информация с други структурни звена в комисията и с други органи.

  План за възстановяване
  Чл. 227н. (1) Централният депозитар на ценни книжа изготвя и поддържа план за възстановяване със съдържание съгласно чл. 8, параграф 3 от Делегиран регламент № 2017/392 от 11.11.2016 г. за допълване на Регламент (EC) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (OB, L 65/145 от 10.03.2017 г.).
  (2) Централният депозитар на ценни книжа извършва преглед и актуализация на плана му за възстановяване най-малко веднъж годишно или след промяна в правната му форма, структурата на управление или организационната му структура, стопанската му дейност или финансовото му състояние, което може да окаже съществено влияние върху плана за възстановяване или да наложи промяна в него.
  (3) Заместник-председателят може да поиска от централния депозитар на ценни книжа да актуализира плана за възстановяване по-често от предвиденото в ал. 2 или да включи в плана за възстановяване и допълнителна информация.
  (4) Ръководният орган на централния депозитар на ценни книжа одобрява плана за възстановяване, след което планът се представя в комисията.
  (5) В срок до 6 месеца от представянето на плана за възстановяване и след консултация с органите по чл. 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014 комисията извършва преглед и оценка на плана за възстановяване.
  (6) Комисията за финансов надзор уведомява централния депозитар на ценни книжа за оценката по ал. 5, като, когато планът за възстановяване има съществени слабости или са налице съществени пречки за прилагането му, комисията изисква от централния депозитар на ценни книжа да представи в двумесечен срок преработен план за възстановяване.
  (7) Комисията за финансов надзор може да изиска от централния депозитар на ценни книжа да направи конкретни промени в преработения план за възстановяване, когато смята, че слабостите и пречките не са били отстранени по подходящ начин.
  (8) Ако централният депозитар на ценни книжа не представи преработен план за възстановяване или ако комисията прецени, че установените слабости и пречки не са отстранени по подходящ начин с представения преработен план и не е налице възможност да бъдат отстранени съгласно ал. 7, комисията изисква в определен от нея срок от централния депозитар на ценни книжа да планира промени в своята дейност с цел отстраняване на слабостите в плана за възстановяване или пречките за прилагането му.

  План за преструктуриране
  Чл. 227о. (1) Комисията за финансов надзор, по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, приема план за преструктуриране за всеки централен депозитар на ценни книжа, установен в Република България.
  (2) Планът за преструктуриране по ал. 1 се изготвя след консултация с органите по чл. 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (3) При изготвянето на плана за преструктуриране се отбелязват всички съществени пречки пред възможността за преструктуриране, а когато е необходимо и оправдано, се очертават действия за тяхното преодоляване.
  (4) Планът за преструктуриране предвижда различни сценарии, включително сценарии, при които неизпълнението на задълженията произтича само от състоянието на конкретния централен депозитар на ценни книжа или е проявление на финансова нестабилност на ниво система.
  (5) Централният депозитар на ценни книжа е длъжен да съдейства на комисията при изготвянето и актуализирането на плана за преструктуриране.
  (6) Комисията за финансов надзор преглежда и актуализира плана за преструктуриране най-малко веднъж годишно или след всяка съществена промяна в правната форма, структурата на управление, организационната структура, дейността или финансовото състояние на централния депозитар на ценни книжа, която би могла да има съществени последици върху ефективността на плана или налага неговото преразглеждане.
  (7) За целите на прегледа по ал. 6 централният депозитар на ценни книжа незабавно информира комисията за всяка промяна, която налага преразглеждане на плана. При констатиране на промени в дейността или финансовото състояние на централен депозитар на ценни книжа, които биха могли да имат съществени последици върху ефективността на плана заместник-председателят информира звеното по чл. 227м, ал. 2.
  (8) Информацията, която се съдържа в плана за преструктуриране на централен депозитар на ценни книжа, се определя с наредба.

  Условия за преструктуриране на централните депозитари на ценни книжа
  Чл. 227п. Комисията за финансов надзор по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор взема решение за предприемане на действия за преструктуриране на централен депозитар на ценни книжа, когато са налице едновременно следните условия:
  1. направена е констатация, че централният депозитар на ценни книжа изпитва съществени затруднения или е вероятно да изпита съществени затруднения в съвместен доклад на управление „Надзор на инвестиционната дейност" на комисията и звеното по чл. 227л, ал. 2;
  2. с оглед на неотложността и на други съществени обстоятелства няма реална вероятност други мерки, предприети по отношение на централния депозитар на ценни книжа, да предотвратят в разумен срок неизпълнение на задълженията му;
  3. преструктурирането е необходимо в обществен интерес и целите на преструктурирането не могат да бъдат постигнати в същата степен в производство по несъстоятелност.

  Други изисквания
  Чл. 227р. Други изисквания във връзка с възстановяването и преструктурирането на централните депозитари на ценни книжа, включително инструментите за преструктуриране, се определят с наредба."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 48, като:
  1. Думите „След чл. 227 се създава дял пети с глави двадесет и първа „а" и двадесет и първа „б" с чл. 227а-227р:“ се заменят с “В част втора се създава дял пети с глави двадесет и първа „а" и двадесет и първа „б" с чл. 227а-227р:“.
  2. В чл. 227г, ал. 3 думите „подпараграф 2“ се заменят с „ал. 2“.
  3. В чл. 227д, ал. 6 накрая се добавя „или на Българската народна банка“.
  4. В чл. 227н, ал. 1 думите „Делегиран регламент № 2017/392 от 11.11.2016 г. за допълване на Регламент (EC) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (OB, L 65/145 от 10.03.2017 г.)“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2017/392“.
  5. В чл. 227п, т. 1 думите „чл. 227л, ал. 2“ се заменят с „чл. 227м, ал. 2“.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Да се създаде нов § 50:
  „§ 50. Чл. 232 се изменя така:
  а) настоящият текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Допълнителни изисквания към лицата по ал. 1 се определят с наредба“.
  Останалите параграфи се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 49:
  § 49. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Допълнителни изисквания към лицата по ал. 1 се определят с наредба.“
  § 50. В наименованието и навсякъде в чл. 255 думите „чл. 276" се заменят с „чл. 278".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, като думата „наименованието“ се заменя със „заглавието“.


  § 51. В чл. 276 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 8 и 10 след думите „финансови инструменти" се добавя „и структурирани депозити".
  2. В ал. 2 след думите „инвестиционен посредник" се поставя запетая и се добавя „пазарен оператор или регулиран пазар".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.


  § 52. Създава се чл. 277а:
  „Принудителни административни мерки спрямо централни депозитари на ценни книжа, техните служители, членове на управителни или контролни органи на централни депозитари на ценни книжа
  Чл. 277а. (1) Когато установи, че централен депозитар на ценни книжа, неговите служители, членове на управителен или контролен орган на централен депозитар на ценни книжа, са извършили или извършват дейност в нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на актовете по тяхното прилагане:
  1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 276, ал. 1, т. 1;
  2. комисията може да приложи мерките по чл. 276, ал. 1, т. 3, 5, 12, 13 и 15-17.
  (2) При определяне на вида на принудителната мярка се вземат предвид обстоятелствата по чл. 64 от Регламент (ЕС) № 909/2014."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.


  § 53. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20 и чл. 277, ал. 1" се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20, чл. 277, ал. 1 и чл. 277а, ал. 1, т. 1", а след думите „ал. 14 и 15" се поставя запетая и се добавя „чл. 277а, ал. 1, т. 2".
  2. В ал. 3 думите „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20 и чл. 277, ал. 1" се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20, чл. 277, ал. 1 и чл. 277а, ал. 1, т. 1", а след думите „ал. 14 и 15" се поставя запетая и се добавя „чл. 277а, ал. 1, т. 2".
  3. В ал. 4 думите „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20 и чл. 277, ал. 1" се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20, чл. 277, ал. 1 и чл. 277а, ал. 1, т. 1", а след думите „ал. 14 и 15" се поставя запетая и се добавя „чл. 277а, ал. 1, т. 2".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.
  § 54. В чл. 286, ал. 2, в основния текст думите „по чл. 13, ал. 2 и 3" се заменят с „по чл. 13, ал. 2-4".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54.


  § 55. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „чл. 14, ал. 2" се добавя „чл. 68, ал. 1";
  б) в т. 2 думите „чл. 36, ал. 1 и 4" се заменят с „чл. 36, ал. 1 и 6" и думите „чл. 190, ал. 1, чл. 191 и" се заменят с „чл. 190, ал. 1 и";
  в) в т. 4 думите „чл. 12, 13" се заменят с „чл. 12, чл. 13, чл. 13а, ал. 1", думите „чл. 122, ал. 3" се заменят с „чл. 122, ал. 1 и 3" и думите „225 и 226" се заменят с „225, 226 и 227 и чл. 227г, ал. 1";
  г) в т. 6 след думите „чл. 188, ал. 2" се добавя „или представи неверни данни или документи с невярно съдържание, ако деянието не съставлява престъпление".
  2. В ал. 7:
  а) в т. 1 след думите „член 276, ал. 1, т. 1-9" се поставя запетая и се добавя „по чл. 277а, ал. 1, т. 1 и по чл. 277а, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5";
  б) в т. 2 думите „ал. 14 и 15 и чл. 278" се заменят с „ал. 14 и 15, по чл. 277а, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 276, т. 12,13 и 15-17 и по чл. 278".
  3. В ал. 9, т. 14 думите „ал. 5" се заменят с „ал. 7".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, като в т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) в т. 4 думите „чл. 12, 13" се заменят с „чл. 12, чл. 13, чл. 13а, ал. 1", думите „чл. 122, ал. 3" се заменят с „чл. 122, ал. 1 и 3" и думите „225 и 226" се заменят с „225, 226, 227, 227в и чл. 227г, ал. 1";“.


  § 56. Създава се чл. 294а:
  „Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 909/2014
  Чл. 294а. (1) Който предоставя или допусне предоставянето на услуги съгласно раздели А, Б или В от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 в нарушение на чл. 16, 25 или 54 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) Който извърши или допусне извършването на стопанска дейност в нарушение на чл. 26-35 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
  (3) Който извърши или допусне извършването на нарушение на изискванията по чл. 37-41 или чл. 43-53 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв.
  (4) Който извърши или допусне извършването на нарушение на изискванията на чл. 59, параграф 3 или параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 150 000 лв.
  (5) В случай на повторно нарушение по ал. 1-4 виновното лице се наказва с глоба в размер, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1 - от 30 000 до 10 000 000 лв.;
  2. за нарушения по ал. 2 - от 10 000 до 10 000 000 лв.;
  3. за нарушения по ал. 3 - от 15 000 до 10 000 000 лв.;
  4. за нарушения по ал. 4 - от 20 000 до 10 000 000 лв.
  (6) За нарушения по ал. 1-5 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
  1. за нарушения по ал. 1 - от 50 000 лв. до по-голямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение - от 100 000 лв. до по-голямата сума между 40 000 000 лв. и 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган;
  2. за нарушения по ал. 2 - от 15 000 лв. до по-голямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение - от 30 000 лв. до по-голямата сума между 40 000 000 лв. и 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган;
  3. за нарушения по ал. 3 - от 20 000 лв. до по-голямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение - от 40 000 лв. до по-голямата сума между 40 000 000 лв. и до 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган;
  4. за нарушение по ал. 4 - от 25 000 до по-голямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение - от 50 000 лв. до по-голямата сума между 40 000 000 лв. и до 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет, одобрен от ръководния орган.
  (7) Когато лицето по ал. 6 е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 6 е общият годишен оборот от консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.
  (8) Когато стойността на реализираната печалба в резултат на нарушение по ал. 1-6 може да бъде определена, на физическото лице се налага глоба до двойния размер на реализираната печалба, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв., съответно на юридическото лице се налага имуществена санкция до двойния размер на реализираната печалба, но не по-малко от 5000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 10 000 лв.
  (9) При определяне на административното наказание по ал. 1-8 административнонаказващият орган взема предвид обстоятелствата по чл. 64 от Регламент (ЕС) № 909/2014."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, като в ал. 6 думите „и еднолични търговци“ се заличават, а в ал. 8 думите „на физическото лице се налага“ се заменят с „физическото лице се наказва с“.


  § 57. В чл. 298 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Комисията за финансов надзор оповестява на интернет страницата си" се заменят с „Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията", а след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) № 909/2014".
  2. В ал. 2 след думите „Комисията за финансов надзор" се поставя запетая и се добавя „съответно заместник-председателят".
  3. В ал. 3 след думите „Комисията за финансов надзор" се поставя запетая, добавя се „съответно заместник-председателят" и се поставя запетая.
  4. В ал. 4 след думата „комисията" се поставя запетая, добавя се „съответно заместник-председателят" и се поставя запетая.
  5. В ал. 5 след думите „Комисията за финансов надзор" се поставя запетая, добавя се „съответно заместник-председателят" и се поставя запетая.
  6. В ал. 6, изречение първо думите „По реда на ал. 1 комисията" се заменят със „Заместник-председателят", а накрая се поставя запетая и се добавя „които са оповестени".
  7. В ал. 8 след думата „комисията" се поставя запетая, добавя се „съответно заместник-председателят" и се поставя запетая.
  8. В ал. 10 думите „Комисията за финансов надзор" се заменят със „Заместник-председателят".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57.


  § 58. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 се създава т. 82:
  „82. „Участник в система за сетълмент" е участник по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014."
  2. В § 2, ал. 2 се създава т. 7:
  „7. Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) №236/2012."
  3. В § 4:
  а) в ал. 1 думите „чл. 65, ал. 1, т. 1-13" се заменят с „чл. 65, ал. 1, т. 1-13 и 15", а думите „чл. 92, ал. 1 и 3" се заменят с „чл. 92, ал. 1-3";
  б) в ал. 3 думите „чл. 76, ал. 1-5" се заменят с „чл. 76", думите „чл. 94, ал. 1 и 2" се заменят с „чл. 94", а накрая се поставя запетая и се добавя „и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които предоставят услуги по чл. 198, ал. 5 от същия закон";
  в) създава се нова ал. 4:
  „(4) Инвестиционните посредници и банките, когато продават (предлагат) структурирани депозити или съветват клиенти във връзка със структурирани депозити, прилагат разпоредбите на чл. 33-41, чл. 64, ал. 2, т. 7-9 и ал. 6, чл. 65, ал. 1, т. 1, 7 и 9, чл. 69, ал. 1, чл. 70-83, чл. 85, ал. 1, чл. 87, чл. 88-100.";
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2 и 3" се заменят с „ал. 2-4";
  д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1-3" се заменят с „ал. 1-4" и думите „295 и 296" се заменят с „295-298";
  е) досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58.


  § 59. В приложението към § 1, т. 10 се правят следните допълнения:
  1. В раздел I накрая, на нов ред се добавя:
  „Посочените в т. 1-4 лица се считат за професионални клиенти. Те имат право да поискат третиране като непрофесионални клиенти, при което инвестиционните посредници могат да се съгласят да предоставят по-висока степен на защита. Когато клиентът на инвестиционен посредник е лице, посочено по-горе, инвестиционният посредник го информира преди предоставянето на услуги, че въз основа на информацията, с която разполага, клиентът се счита за професионален клиент и ще се третира като такъв, освен ако инвестиционният посредник и клиентът не се споразумеят за друго. Инвестиционният посредник информира професионалния клиент, че той може да поиска изменение на условията на споразумението, за да си осигури по-висока степен на защита.
  Лице, което отговаря на критериите за професионален клиент, е задължено да поиска по-висока степен на защита, когато прецени, че му е невъзможно да оценява или управлява правилно, свързаните с инвестицията рискове.
  По-високата степен на защита се предоставя въз основа на писмено споразумение между инвестиционния посредник и професионалния клиент, в което изрично се посочват конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови продукти, във връзка с които на клиента ще се осигурява no-висока степен на защита. По-високата степен на защита осигурява на професионалния клиент, че няма да се смята за професионален клиент за целите на приложимия режим от инвестиционния посредник към клиента. Инвестиционният посредник информира клиента, че може по всяко време да поиска промяна на условията на споразумението, за да се осигури по-висока степен на защита."
  2. В раздел II:
  а) в т. 2 „Процедура" думите „Инвестиционният посредник може да третира такива клиенти като непрофесионални" се заменят с „Инвестиционният посредник може да третира такива клиенти като професионални";
  б) накрая, на нов ред се добавя:
  „Ако клиент вече е категоризиран като професионален клиент съгласно вътрешните политики и процедури на инвестиционния посредник за категоризиране на клиентите, неговите отношения с инвестиционния посредник не се засягат от нови правила, приети съгласно това приложение."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, като в текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „изменения и“, а в т. 1 думите „по-горе“ се заменят с „в т. 1 - 4“.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 60. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 п, бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. дейността на „Централен депозитар" АД, включително водения от него централен регистър на ценни книжа", както и изискванията към централните депозитари на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 п), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014";"
  б) създава се нова т. 4:
  „4. дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите;".
  2. В чл. 2 основният текст на ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ценните книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, съответно, когато е приложимо, и в централен депозитар на ценни книжа, а за държавните ценни книжа и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка - регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:".
  3. В чл. 100а, ал. 8, изречение трето думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа".
  4. В чл. 100ж ал. 4 се изменя така:
  „(4) „Централен депозитар" АД предоставя информацията от централния регистър на ценни книжа, съдържаща се в книгата на облигационерите, по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. ЮОг, ал. 5. Довереникът на облигационерите, съответно емитентът, може да получи информацията, съдържаща се в книгата на облигационерите, и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа."
  5. В глава седма, раздел IV „Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти" и чл. 109а се отменят.
  6. В чл. 112б:
  а) в ал. 1:
  аа) изречение второ се изменя така:
  „Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар, на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството, протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.";
  бб) създава се изречение трето:
  „Централният депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар" АД, предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.";
  б) в ал. 2:
  аа) изречение второ се изменя така:
  „В срок до 3 работни дни от изтичането на 14-дневния срок, съответно на 7-дневния срок по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите.";
  бб) създава се изречение трето:
  „Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на централния регистър на ценни книжа.";
  в) в ал. 8 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа";
  г) алинея 9 се изменя така:
  „(9) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.";
  д) алинея 10 се изменя така:
  „(10) В началото на всеки работен ден по време на подписката централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права и уведомява централния регистър на ценни книжа."
  7. В чл. 115б:
  а) в ал. 1 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа";
  б) в ал. 2 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа" и се създава изречение второ: „Информацията по изречение първо може да се предостави по искане на дружеството и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква „а" от раздел „Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.). наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014"."
  8. В чл. 115в:
  а) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа" и се поставя запетая;
  б) в ал. 4 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая;
  в) в ал. 8 изречение първо се изменя така: „Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква „а" от раздел „Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014."
  9. В чл. 116г, ал. 3, т. 5 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа".
  10. В чл. 122, ал. 3, т. 2 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа", а накрая се поставя точка и запетая и се създава изречение второ: „Централен депозитар" АД предоставя информацията по изречение първо на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа."
  11. В чл. 124, ал. 2, т. 7 думите „до Централния депозитар по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон" се заменят с „по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон до „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа".
  12. Наименованието на глава девета се изменя така:
  ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА. „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД"

  13. Член 127 се изменя така:
  „Чл. 127. (1) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България, има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа.
  (2) Когато ценните книжа по ал. 1 след издаването им са регистрирани при централен депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар" АД, централният депозитар на ценни книжа осигурява предоставянето на „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа на необходимата за вписването им информация до края на работния ден на приключване на сетълмента по сделката с ценните книжа или съответното вписване по сметките при централния депозитар на ценни книжа."
  14. Създава се чл. 127а:
  „Чл. 127а. (1) „Централен депозитар" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което управлява система за сетълмент на ценни книжа, посочена в раздел А, точка 3 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и предоставя най-малко още една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (2) „Централен депозитар" АД извършва дейностите по ал. 1 след получаването на лиценз от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (3) „Централен депозитар" АД води централния регистър на ценни книжа.
  (4) Към дейността на „Централен депозитар" АД като централен депозитар на ценни книжа се прилагат изискванията към централните депозитари на ценни книжа по Регламент (ЕС) № 909/2014, Закона за пазарите на финансови инструменти и този закон, както и актовете по прилагането им.
  (5) „Централен депозитар" АД не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейностите по ал. 1 и 3.
  (6) „Централен депозитар" АД не може:
  1. да дава заеми или да обезпечава вземания на трети лица;
  2. да издава облигации;
  3. да получава заеми при условия, по-неблагоприятни от пазарните за страната.
  (7) „Централен депозитар" АД формира фонд „Резервен" по реда на чл. 246 от Търговския закон и създава и поддържа гаранционен фонд и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти по реда на чл. 132.
  (8) „Централен депозитар" АД трябва да разполага с квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване, необходими за ефективно и сигурно извършване на дейностите по ал. 1.
  (9) Към „Централен депозитар" АД се създава арбитражен съд. Общото събрание на „Централен депозитар" АД приема правилник на арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.
  (10) „Централен депозитар" АД не може да бъде прекратен по решение на общото събрание. За „Централен депозитар" АД не се открива производство по несъстоятелност."
  15. Вчл. 128:
  а) в ал. 1 навсякъде думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  б) в ал. 2 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД" и думите „чл. 131, ал. 1" се заменят с чл. 131, ал. 2";
  в) в ал. 3 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  г) в ал. 4 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД" и думите „чл. 131, ал. 1" се заменят с „чл. 131, ал. 2".
  16. В чл. 129:
  а) в ал. 1 и 3 навсякъде думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  б) в ал. 4:
  аа) в основния текст думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  бб) в т. 1 думите „за устройството и дейността на Централния депозитар съдържащ операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която Централният депозитар е системен оператор" се заменят с „на „Централен депозитар" АД";
  вв) точка 2 се изменя така:
  „2. приема правила за централния регистър на ценни книжа;" гг) точка 3 се отменя;
  дд) в т. 4 думата „членовете" се заменя с „участниците".
  17. В чл. 130:
  а) в ал. 1:
  аа) основният текст се изменя така:
  „(1) Правилникът на „Централен депозитар" АД съдържа най-малко:";
  бб) точка 1 се отменя;
  вв) в т. 2 думите „чл. 127, ал. 2" се заменят с „по Регламент (ЕС) 909/2014 и актовете по прилагането му";
  гг) точка 3 се изменя така:
  „3. операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която „Централен депозитар" АД е системен оператор;"
  дд) точки 4 и 5 се отменят;
  ее) точка 6 се изменя така:
  „6. реда и начина за създаване и функциониране на гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на „Централен депозитар" АД;"
  жж) създава се т. 7:
  „7. реда и начина за създаване и функциониране на механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.";
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Правилата на централния регистър на ценни книжа уреждат регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра.";
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „на Централния депозитар" се заменят с „по ал. 1, съответно в правилата по ал. 2" и след тях се поставя запетая.
  18. Член 131 се изменя така:
  „Чл. 131. (1) Притежателите и издателите на ценни книжа по чл. 127, ал. 1 имат достъп до централния регистър на ценни книжа само относно информацията, свързана с притежаваните, съответно издадените, от тях финансови инструменти.
  (2) Достъпът по ал. 1 се осъществява пряко чрез електронни средства или чрез:
  1. инвестиционни посредници;
  2. банки - инвестиционни посредници;
  3. управляващи дружества;
  4. централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции.
  (3) В централния регистър на ценни книжа се вписва информация за централните депозитари на ценни книжа, при които са регистрирани съответните емисии безналични ценни книжа.
  (4) „Централен депозитар" АД събира такси за услугите, които предоставя във връзка с воденето на централния регистър на ценни книжа."
  19. Член 132 се изменя така:
  „Чл. 132. (1) „Централен депозитар" АД създава гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността му, и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти, който включва фонд за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.
  (2) Лицата по чл. 131, ал. 2 са длъжни да внасят встъпителна и годишна парична вноска в гаранционния фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на „Централен депозитар" АД, в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1. Други източници за набиране на средства във фонда са отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на „Централен депозитар" АД, заеми, дарения, чуждестранна помощ и други.
  (3) Участниците в системата за сетьлмент на „Централен депозитар" АД са длъжни да внасят встъпителна и месечна парична вноска във фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1."
  20. В чл. 133:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 и 3 навсякъде думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  в) в ал. 5:
  аа) в основния текст думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД", а след думите „може да дава сведения" се добавя „от централния регистър на ценни книжа";
  бб) точка 1 се изменя така:
  „1. със съгласие на притежателите на финансови инструменти и на лицата по чл. 131, ал. 2;".
  21. В чл. 134:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) „Централен депозитар" АД поддържа безсрочно архив на всички данни от централния регистър на ценни книжа, включително за погрешни и коригирани вписвания. Архивът по изречение първо включва електронната база данни на централния регистър на ценни книжа и документите, въз основа на които са извършени съответните вписвания.";
  б) в ал. 2 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  в) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа".
  22. Член 135 се изменя така:
  „Чл. 135. Лицата по чл. 127, ал. 1 с емисия от безналични финансови инструменти са длъжни да регистрират и дерегистрират безналичните финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа по ред, определен в правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2."
  23. Член 136 се изменя така:
  „Чл. 136. (1) „Централен депозитар" АД вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични финансови инструменти по чл. 127, както и имената на чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица.
  (2) „Централен депозитар" АД води книгите на притежателите на безналични ценни книжа по чл. 127, като редът за воденето им се определя с правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.
  (3) Вписаните безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа се смятат за финансови инструменти на техните притежатели спрямо кредиторите на „Централен депозитар" АД, на лицата по чл. 131, ал. 2 и всички останали трети лица."
  24. Създава се чл. 136а:
  „Чл. 136а. Разпределянето на лихви, дивиденти, извършването на уведомления и други действия по администриране на финансовите инструменти, както и съответните отговорности на публичните дружества и другите емитенти, централния регистър на ценни книжа, на централните депозитари на ценни книжа и на лицата по чл. 131, ал. 2 се уреждат с наредбата по чл. 140."
  25. Вчл. 137:
  а) в ал. 1, изречение второ думите „регистъра на Централния депозитар чуждестранно лице по чл. 136, ал. 1" се заменят с „централния регистър на ценни книжа лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица" и след тях се поставя запетая;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Акт за регистрация на финансови инструменти се издава на лицата по чл. 127, ал. 1 или на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, за които или чрез които е извършено вписването по чл. 127, ал. 1. „Централен депозитар" АД не може да откаже на своите клиенти услугата по изречение първо.";
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица, може да издаде депозитарни разписки на своите клиенти за придобитите за тяхна сметка финансови инструменти, след като разпореждането бъде ограничено в централния регистър на ценни книжа с тези финансови инструменти в страната."
  26. В чл. 138:
  а) в ал. 1 след думите „Придобиването на" се добавя „ценни книжа и други";
  б) в ал. 2 изречение първо се изменя така:
  „Сключените и приети за регистрация сделки с финансови инструменти се регистрират от „Централен депозитар" АД в централния регистър на ценни книжа съгласно правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2, независимо от оспорвания и от предявени искове.";
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Редът за поправяне на грешните вписвания в централния регистър на ценни книжа се урежда в правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2."
  27. В чл. 139:
  а) в ал. 1 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД по поддържане и водене на централния регистър на ценни книжа";
  б) в ал. 2 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД", а накрая се добавя „за дейността му по поддържане и водене на централния регистър на ценни книжа";
  в) алинея 3 се отменя;
  г) в ал. 4 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  д) алинея 5 се отменя.
  28. В чл. 141, ал. 2 думите „обездвижени в Централния депозитар" се заменят с „обездвижени и вписани в централния регистър на ценни книжа".
  29. В чл. 145, ал. 3, изречение първо думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа".
  30. В чл. 148в, ал. 1, т. 1 и 4 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа на дружеството".
  31. В чл. 149, ал. 12, изречение първо думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа".
  32. В чл. 155 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Комисията незабавно уведомява за оттегляне на търговото предложение регулирания пазар, инвестиционния посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите, както и централния регистър на ценните книжа. В 3-дневен срок от получаването на уведомлението инвестиционният посредник или централният регистър на ценни книжа, осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери."
  33. В чл. 156:
  а) в ал. 1 думите „инвестиционен посредник или в Централния депозитар" се заменят с „инвестиционен посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани";
  б) в ал. 4 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа".
  34. В чл. 212, ал. 1 в основния текст след думите „заместник-председателя" се добавя „на одобрени от комисията вътрешни актове на „Централен депозитар" АД".
  35. В чл. 221, ал. 1, т. 3 думите „чл. 127, ал. 3 и 4" се заменят с „чл. 127а, ал. 5 и 6".
  36. В чл. 221а:
  а) в ал. 1 думите „до 30 000 лв." се заменят с „до 4 000 000 лв.";
  б) в ал. 2 думите „до 50 000 лв." се заменят с „до 20 000 000 лв.".
  37. Създава се чл. 221б:
  „Чл. 221б. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по този закон, извън случаите по чл. 221 и чл. 221а, на решение на комисията или на заместник-председателя по този закон, се наказва с:
  1. глоба от 500 до 1000 лв. - за физическо лице;
  2. имуществена санкция от 500 до 2000 лв. - за юридическо лице или едноличен търговец.
  (2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 1000 до 2000 лв., а по ал. 1, т. 2 - от 2000 до 5000 лв."
  38. В чл. 222, ал. 1 думите „чл. 221 и чл. 221а" се заменят с „чл. 221,
  221а и 221б".
  39. В Допълнителните разпоредби:
  а) в § 1 се създават т. 50 и 51:
  „50. „Централен депозитар на ценни книжа" е централен депозитар по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
  51. „Участник" е участник по смисъла на § 1, т. 82 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.";
  б) създава се § 1 г1:
  „§ 1г1. Законът предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012."

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 60 от преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  4.1. В т. 17, б. „б“ (относно в чл. 130, нова ал. 2) накрая се поставя запетая и се добавят думите „и са неразделна част от правилника по ал. 1“.
  4.2. В т. 18 (относно чл. 131, ал. 1) след думите „финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавят думите „и със сделки с финансови инструменти, по които те са страна“.
  4.3. В т. 22 (относно чл. 135) думите „в правилата по чл. 129, ал. 4 , т. 2“ се заменят с „в наредбата по чл. 140.“.
  4.4. Tочка 37 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60:
  § 60. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 п, бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. дейността на „Централен депозитар" АД, включително водения от него централен регистър на ценни книжа", както и изискванията към централните депозитари на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 п), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014";"
  б) създава се нова т. 4:
  „4. дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите;".
  2. В чл. 2, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Ценните книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, съответно, когато е приложимо, и в централен депозитар на ценни книжа, а за държавните ценни книжа и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка - регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:".
  3. В чл. 100а, ал. 8, изречение трето думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа".
  4. В чл. 100ж ал. 4 се изменя така:
  „(4) „Централен депозитар" АД предоставя информацията от централния регистър на ценни книжа, съдържаща се в книгата на облигационерите, по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5. Довереникът на облигационерите, съответно емитентът, може да получи информацията, съдържаща се в книгата на облигационерите, и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа."
  5. В глава седма раздел IV с чл. 109а се отменя.
  6. В чл. 112б:
  а) в ал. 1 изречение второ се изменя така: „Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар, на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството, протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган." и се създава изречение трето: „Централният депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар" АД, предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа.";
  б) в ал. 2 изречение второ се изменя така: „В срок до три работни дни от изтичането на 14-дневния срок, съответно на 7-дневния срок по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите." и се създава изречение трето: „Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на централния регистър на ценни книжа.";
  в) в ал. 8 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа";
  г) алинея 9 се изменя така:
  „(9) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.";
  д) алинея 10 се изменя така:
  „(10) В началото на всеки работен ден по време на подписката централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права и уведомява централния регистър на ценни книжа."
  7. В чл. 115б:
  а) в ал. 1 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа";
  б) в ал. 2 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа" и се създава изречение второ: „Информацията по изречение първо може да се предостави по искане на дружеството и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква „а" от раздел „Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.). наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014"."
  8. В чл. 115в:
  а) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа" и се поставя запетая;
  б) в ал. 4 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая;
  в) в ал. 8 изречение първо се изменя така: „Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква „а" от раздел „Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014."
  9. В чл. 116г, ал. 3, т. 5 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа".
  10. В чл. 122, ал. 3, т. 2 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа", а накрая се поставя точка и запетая и се създава изречение второ: „Централен депозитар" АД предоставя информацията по изречение първо на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа."
  11. В чл. 124, ал. 2, т. 7 думите „до Централния депозитар по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон" се заменят с „по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон до „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа".
  12. Наименованието на глава девета се изменя така:“Централен регистър на ценни книжа. „Централен депозитар" АД".
  13. Член 127 се изменя така:
  „Чл. 127. (1) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България, има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа.
  (2) Когато ценните книжа по ал. 1 след издаването им са регистрирани при централен депозитар на ценни книжа, различен от „Централен депозитар" АД, централният депозитар на ценни книжа осигурява предоставянето на „Централен депозитар" АД във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа на необходимата за вписването им информация до края на работния ден на приключване на сетълмента по сделката с ценните книжа или съответното вписване по сметките при централния депозитар на ценни книжа."
  14. Създава се чл. 127а:
  „Чл. 127а. (1) „Централен депозитар" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което управлява система за сетълмент на ценни книжа, посочена в раздел А, точка 3 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и предоставя най-малко още една от основните услуги, посочени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (2) „Централен депозитар" АД извършва дейностите по ал. 1 след получаването на лиценз от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014.
  (3) „Централен депозитар" АД води централния регистър на ценни книжа.
  (4) Към дейността на „Централен депозитар" АД като централен депозитар на ценни книжа се прилагат изискванията към централните депозитари на ценни книжа по Регламент (ЕС) № 909/2014, Закона за пазарите на финансови инструменти и този закон, както и актовете по прилагането им.
  (5) „Централен депозитар" АД не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейностите по ал. 1 и 3.
  (6) „Централен депозитар" АД не може да:
  1. дава заеми или да обезпечава вземания на трети лица;
  2. издава облигации;
  3. получава заеми при условия, по-неблагоприятни от пазарните за страната.
  (7) „Централен депозитар" АД формира фонд „Резервен" по реда на чл. 246 от Търговския закон и създава и поддържа гаранционен фонд и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти по реда на чл. 132.
  (8) „Централен депозитар" АД трябва да разполага с квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване, необходими за ефективно и сигурно извършване на дейностите по ал. 1.
  (9) Към „Централен депозитар" АД се създава арбитражен съд. Общото събрание на „Централен депозитар" АД приема правилник на арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.
  (10) „Централен депозитар" АД не може да бъде прекратен по решение на общото събрание. За „Централен депозитар" АД не се открива производство по несъстоятелност."
  15. В чл. 128 навсякъде думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД", думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД", а думите „чл. 131, ал. 1" се заменят с чл. 131, ал. 2".
  16. В чл. 129:
  а) в ал. 1 и 3 навсякъде думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  б) в ал. 4:
  аа) в текста преди т. 1 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  бб) в т. 1 думите „за устройството и дейността на Централния депозитар съдържащ операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която Централният депозитар е системен оператор" се заменят с „на „Централен депозитар" АД";
  вв) точка 2 се изменя така:
  „2. приема правила за централния регистър на ценни книжа;"
  гг) точка 3 се отменя;
  дд) в т. 4 думата „членовете" се заменя с „участниците".
  17. В чл. 130:
  а) в ал. 1:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Правилникът на „Централен депозитар" АД съдържа най-малко:";
  бб) точка 1 се отменя;
  вв) в т. 2 думите „чл. 127, ал. 2" се заменят с „по Регламент (ЕС) 909/2014 и актовете по прилагането му";
  гг) точка 3 се изменя така:
  „3. операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която „Централен депозитар" АД е системен оператор;"
  дд) точки 4 и 5 се отменят;
  ее) точка 6 се изменя така:
  „6. реда и начина за създаване и функциониране на гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на „Централен депозитар" АД;"
  жж) създава се т. 7:
  „7. реда и начина за създаване и функциониране на механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.";
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Правилата на централния регистър на ценни книжа уреждат регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра, и са неразделна част от правилника по ал. 1.";
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „на Централния депозитар" се заменят с „по ал. 1, съответно в правилата по ал. 2" и след тях се поставя запетая.
  18. Член 131 се изменя така:
  „Чл. 131. (1) Всеки инвеститор има право на достъп до централния регистър на ценни книжа само относно информацията, свързана с притежаваните от него финансови инструменти, както и информацията, свързана със сделки с финансови инструменти, по които той е страна.“
  (2) Достъпът по ал. 1 се осъществява пряко чрез електронни средства или чрез:
  1. инвестиционни посредници;
  2. банки - инвестиционни посредници;
  3. управляващи дружества;
  4. централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции.
  (3) В централния регистър на ценни книжа се вписва информация за централните депозитари на ценни книжа, при които са регистрирани съответните емисии безналични ценни книжа.
  (4) „Централен депозитар" АД събира такси за услугите, които предоставя във връзка с воденето на централния регистър на ценни книжа. Таксите по изречение първо са недискриминационни и пропорционални на действително направените разходи за предоставянето на услугите и се оповестяват на интернет страницата на „Централен депозитар“ АД.“
  19. Член 132 се изменя така:
  „Чл. 132. (1) „Централен депозитар" АД създава гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността му, и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти, който включва фонд за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.
  (2) Лицата по чл. 131, ал. 2 са длъжни да внасят встъпителна и годишна парична вноска в гаранционния фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на „Централен депозитар" АД, в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1. Други източници за набиране на средства във фонда са отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на „Централен депозитар" АД, заеми, дарения, чуждестранна помощ и други.
  (3) Участниците в системата за сетьлмент на „Централен депозитар" АД са длъжни да внасят встъпителна и месечна парична вноска във фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1."
  20. В чл. 133:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) в ал. 2 и 3 навсякъде думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  в) в ал. 5:
  аа) в текста преди т. 1 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД", а след думите „може да дава сведения" се добавя „от централния регистър на ценни книжа";
  бб) точка 1 се изменя така:
  „1. със съгласие на притежателите на финансови инструменти и на лицата по чл. 131, ал. 2;".
  21. В чл. 134:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) „Централен депозитар" АД поддържа безсрочно архив на всички данни от централния регистър на ценни книжа, включително за погрешни и коригирани вписвания. Архивът по изречение първо включва електронната база данни на централния регистър на ценни книжа и документите, въз основа на които са извършени съответните вписвания.";
  б) в ал. 2 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  в) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа".
  22. Член 135 се изменя така:
  „Чл. 135. Лицата по чл. 127, ал. 1 с емисия от безналични финансови инструменти са длъжни да регистрират и дерегистрират безналичните финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа по ред, определен в наредбата по чл. 140."
  23. Член 136 се изменя така:
  „Чл. 136. (1) „Централен депозитар" АД вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични финансови инструменти по чл. 127, както и имената на чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица.
  (2) „Централен депозитар" АД води книгите на притежателите на безналични ценни книжа по чл. 127, като редът за воденето им се определя с правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.
  (3) Вписаните безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа се смятат за финансови инструменти на техните притежатели спрямо кредиторите на „Централен депозитар" АД, на лицата по чл. 131, ал. 2 и всички останали трети лица."
  24. Създава се чл. 136а:
  „Чл. 136а. Разпределянето на лихви, дивиденти, извършването на уведомления и други действия по администриране на финансовите инструменти, както и съответните отговорности на публичните дружества и другите емитенти, централния регистър на ценни книжа, на централните депозитари на ценни книжа и на лицата по чл. 131, ал. 2 се определят с наредбата по чл. 140."
  25. В чл. 137:
  а) в ал. 1, изречение второ думите „регистъра на Централния депозитар чуждестранно лице по чл. 136, ал. 1" се заменят с „централния регистър на ценни книжа лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица" и след тях се поставя запетая;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Акт за регистрация на финансови инструменти се издава на лицата по чл. 127, ал. 1 или на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, за които или чрез които е извършено вписването по чл. 127, ал. 1. „Централен депозитар" АД не може да откаже на своите клиенти услугата по изречение първо.";
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица, може да издаде депозитарни разписки на своите клиенти за придобитите за тяхна сметка финансови инструменти, след като разпореждането бъде ограничено в централния регистър на ценни книжа с тези финансови инструменти в страната."
  26. В чл. 138:
  а) в ал. 1 след думите „Придобиването на" се добавя „ценни книжа и други";
  б) в ал. 2 изречение първо се изменя така: „Сключените и приети за регистрация сделки с финансови инструменти се регистрират от „Централен депозитар" АД в централния регистър на ценни книжа съгласно правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2, независимо от оспорвания и от предявени искове.";
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Редът за поправяне на грешните вписвания в централния регистър на ценни книжа се определя в правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2."
  27. В чл. 139:
  а) в ал. 1 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД по поддържане и водене на централния регистър на ценни книжа";
  б) в ал. 2 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД", а накрая се добавя „за дейността му по поддържане и водене на централния регистър на ценни книжа";
  в) алинея 3 се отменя;
  г) в ал. 4 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД";
  д) алинея 5 се отменя.
  28. В чл. 141, ал. 2 думите „обездвижени в Централния депозитар" се заменят с „обездвижени и вписани в централния регистър на ценни книжа".
  29. В чл. 145, ал. 3, изречение първо думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа".
  30. В чл. 148в, ал. 1, т. 1 и 4 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа на дружеството".
  31. В чл. 149, ал. 12, изречение първо думите „Централния депозитар" се заменят с „централния депозитар на ценни книжа".
  32. В чл. 155 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Комисията незабавно уведомява за оттегляне на търговото предложение регулирания пазар, инвестиционния посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите. В 3-дневен срок от получаването на уведомлението инвестиционният посредник или централният депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите, осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери.“
  33. В чл. 156:
  а) в ал. 1 думите „инвестиционен посредник или в Централния депозитар" се заменят с „инвестиционен посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани";
  б) в ал. 4 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“.
  34. В чл. 212, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „заместник-председателя" се добавя „на одобрени от комисията вътрешни актове на „Централен депозитар" АД".
  35. В чл. 221, ал. 1, т. 3 думите „чл. 127, ал. 3 и 4" се заменят с „чл. 127а, ал. 5 и 6", думите „чл. 133, ал. 1, изречение второ, и ал. 3, чл. 135, ал. 1“ се заменят с „чл. 133, ал. 3, чл. 135“.
  36. В чл. 221а:
  а) в ал. 1 думите „30 000 лв." се заменят с „4 000 000 лв.";
  б) в ал. 2 думите „50 000 лв." се заменят с „20 000 000 лв.".
  37. В допълнителните разпоредби:
  а) в § 1 се създават т. 50 и 51:
  „50. „Централен депозитар на ценни книжа" е централен депозитар по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
  51. „Участник" е участник по смисъла на § 1, т. 82 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.";
  б) в §1г:
  аа) досегашният текст става ал. 1;
  бб) създава се ал. 2:
  „(2). Законът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012."


  § 61. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003г.; попр„ бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 п, бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от 2019 г.), в т. 3 от приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите „Дейност като" се добавя „централен депозитар на ценни книжа" и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61.


  § 62. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 29, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15, 27 и 88 от 2018 г. и бр. 28 и 33 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 261 г, ал. 2 думите „или в книгата на акционерите, водена от дружеството или от Централния депозитар" се заменят със „съответно в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД, и в книгата на акционерите, водена от дружеството".
  2. В чл. 262ч ал. 5 се изменя така:
  „(5) Когато съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества трябва да получат безналични акции, управителният орган на приемащо или новоучредено дружество заявява пред централния регистър на ценни книжа вписването на емисията акции, включително откриването на сметки или прехвърлянето на вече издадени акции. След вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 централният регистър на ценни книжа вписва емисията и разпределя акциите по сметки или регистрира прехвърлянето на акциите и, когато е приложимо, предоставя информацията на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа."
  3. В чл. 263, ал. 2, т. 9 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, както и когато е приложимо - и пред централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая.
  4. В чл. 263а, ал. 2, т. 8 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, както и когато е приложимо - и пред централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая.
  5. В чл. 264ж, ал. 2, т. 6 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, както и когато е приложимо - и пред централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая.
  6. В чл. 634в, ал. 4 думите „съдът уведомява Централния депозитар за откриването на производство по несъстоятелност, като изпраща решението до Централния депозитар на ценни книжа" се заменят със „съдът уведомява централния регистър на ценни книжа и, когато е приложимо -съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, за откриването на производството по несъстоятелност, като им изпраща решението".
  7. В Допълнителните разпоредби се създава § 1е:
  „§ 1е. „Централен депозитар на ценни книжа" е централен депозитар по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62.


  § 63. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 14 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 63, 65, 85 и 90 от 2017 г., бр. 7,15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. -бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 29 и 64 от 2019 г.), в чл. 175з, ал. 2 думите „регистрите на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63.


  § 64. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 46 и 84 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г, - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г, бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г„ бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г. и бр. 56 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 33, ал. 2 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД".
  2. В § 7, ал. 3 от Допълнителните разпоредби думите „регистъра на Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64.


  § 65. В Закона за договорите за финансово обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 70 и 109 от 2013 г. и бр. 62 и 102 от 2015 г.), в чл. 3, ал. 1, т. 11 след думите „централен депозитар" се добавя „на ценни книжа".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65.


  § 66. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г,; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59, 108 и 111 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г„ бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 50 и 105 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г. и бр. 65 от 2018 г.) в чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД, както и, когато е приложимо - в централния депозитар на ценните книжа, при който са регистрирани ценните книжа",
  2. В ал. 5 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар" АД, съответно и централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66:
  § 66. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г,; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59, 108 и 111 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г„ бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 50 и 105 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г. и бр. 65 от 2018 г.) в чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД, както и, когато е приложимо - в съответния централен депозитар на ценните книжа, при който са регистрирани ценните книжа".
  2. В ал. 5 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа, воден от Централен депозитар" АД, съответно и централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и се поставя запетая.


  § 67. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр, 63, 97 и 103 от 2017 г„ бр. 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37 и 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2 се създават т. 3-5:
  „3. правомощията по издаване, отказ за издаване и отнемане на лиценз за извършване на банкова дейност на централните депозитари на ценни книжа и на определените оттях лица за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014";
  4. надзор съгласно чл. 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на дейността по предоставяне на спомагателни услуги от банков тип и за изпълнение на пруденциалните изисквания по чл. 59 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от централните депозитари на ценни книжа по чл. 54, параграф 2, буква „а" и от определените за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип банки по чл. 54, параграф 2, буква „б" от Регламент (ЕС) № 909/2014;
  5. правомощията по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.) по отношение на структурираните депозити."
  2. В чл. 29а, ал. 2 думите „Централният депозитар вписва в" се заменят с „Централен депозитар" АД вписва в централния регистър на ценни книжа".
  3. В чл. 32, ал. 1 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД" и се поставя запетая.
  4. В чл, 103, ал. 12 накрая се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012".
  5. В чл. 145, т. 1 и чл. 148 навсякъде думата „централизирана" се заличава.
  6. В чл. 152, ал. 1 след думите „на Регламент (ЕС) № 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) № 909/2014".
  7. В § 1 се създава т. 52:
  „52. „Спомагателни услуги от банков тип" са услугите по раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014."

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  5. В § 67:
  5.1. Точка 4 се изменя така:
  „4. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 12 накрая се добавя „на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012“
  б) Алинея 13 се изменя така:
  „(13) Българската народна банка може да приложи мерки по ал. 2 и в следните случаи:
  1. когато съществува вероятност банката да наруши разпоредбите на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им в рамките на следващите 12 месеца;
  2. когато въз основа на прегледа и оценката, извършени в съответствие с чл. 79в, прецени, че правилата, стратегиите, процедурите и механизмите, въведени от банка, начинът на тяхното прилагане, собственият ѝ капитал или ликвидните ѝ активи не осигуряват стабилно управление и покритие на рисковете.“
  5.2. Точка 6 се изменя така:
  „6. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013, на Регламент (ЕС) № 648/2012, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) № 909/2014 или на нормативен акт по прилагането им или на Регламент (ЕС) № 1031/2010, или не изпълни или допусне неизпълнение на издаден индивидуален административен акт по този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв.“
  б) Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена санкция за нарушение на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг или за неизпълнение на индивидуален административен акт, издаден на основание чл. 121б, ал. 2, от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг, на нарушителя се налага имуществена санкция в размер до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението. Когато размерът на реализираната печалба или избегнатата загуба не може да бъде определен, в случаите по изречение първо се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година.
  (6) В случаите по ал. 5, когато юридическото лице е дъщерно дружество на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема оборотът съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година.“
  5.3. Създава се нова т. 7:
  „7. В чл. 153, ал. 1 думите „6 месеца“ се заменят с „1 година“.
  5.4. Настоящата т. 7 става т. 8.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 67, т.6, буква „б“ (относно чл. 152, ал. 5 и 6) да се измени така:
  „б) създават се ал. 5-7:
  (5) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена санкция за нарушение на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на нарушителя се налага имуществена санкция в размер до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението. Когато размерът на реализираната печалба или избегнатата загуба не може да бъде определен, в случаите по изречение първо се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година.
  (6) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена санкция за нарушение или неизпълнение от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на административен акт издаден на основание чл. 121б, ал. 1 или 2, на нарушителя се налага имуществена санкция в размера по ал. 5 или периодична имуществена санкция в размер до 5 на сто от среднодневния оборот на ден за периода на нарушението или неизпълнението, но за не-повече от 6 месеца от датата на връчване на наказателното постановление за налагането ѝ. Среднодневният оборот се определя като общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година се раздели на 365.
  (7) В случаите по ал. 5 и 6, когато юридическото лице е дъщерно дружество на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема оборотът съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 67:
  § 67. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр, 63, 97 и 103 от 2017 г„ бр. 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37 и 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2 се създават т. 3-5:
  „3. правомощията по издаване, отказ за издаване и отнемане на лиценз за извършване на банкова дейност на централните депозитари на ценни книжа и на определените оттях лица за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014";
  4. надзор съгласно чл. 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на дейността по предоставяне на спомагателни услуги от банков тип и за изпълнение на пруденциалните изисквания по чл. 59 от Регламент (ЕС) № 909/2014 от централните депозитари на ценни книжа по чл. 54, параграф 2, буква „а" и от определените за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип банки по чл. 54, параграф 2, буква „б" от Регламент (ЕС) № 909/2014;
  5. правомощията по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014“ по отношение на структурираните депозити."
  2. В чл. 29а, ал. 2 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централен депозитар" АД".
  3. В чл. 32, ал. 1 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД" и се поставя запетая.
  4. В чл. 103:
  а) в ал. 12 накрая се добавя „на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на Регламент (ЕС) № 600/2014“;
  б) алинея 13 се изменя така:
  „(13) Българската народна банка може да приложи мерки по ал. 2 и в следните случаи:
  1. когато съществува вероятност банката да наруши разпоредбите на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им в рамките на следващите 12 месеца;
  2. когато въз основа на прегледа и оценката, извършени в съответствие с чл. 79в, прецени, че правилата, стратегиите, процедурите и механизмите, въведени от банка, начинът на тяхното прилагане, собственият ѝ капитал или ликвидните ѝ активи не осигуряват стабилно управление и покритие на рисковете.“
  5. В чл. 145, т. 1 и чл. 148 навсякъде думата „централизирана" се заличава.
  6. В чл. 152:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013, на Регламент (ЕС) № 648/2012, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) № 909/2014 или на нормативен акт по прилагането им или на Регламент (ЕС) № 1031/2010, или не изпълни или допусне неизпълнение на издаден индивидуален административен акт по този закон, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 12 000 лв.“;
  б) създават се ал. 5-7:
  „(5) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена санкция за нарушение на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на нарушителя се налага имуществена санкция в размер до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението. Когато размерът на реализираната печалба или избегнатата загуба не може да бъде определен, в случаите по изречение първо се налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година.
  (6) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена санкция за нарушение или неизпълнение от кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг на административен акт издаден на основание чл. 121б, ал. 1 или 2, на нарушителя се налага имуществена санкция в размера по ал. 5 или периодична имуществена санкция в размер до 5 на сто от среднодневния оборот на ден за периода на нарушението или неизпълнението, но за не-повече от 6 месеца от датата на връчване на наказателното постановление за налагането ѝ. Среднодневният оборот се определя като общия годишен оборот съгласно годишния финансов отчет за предходната финансова година се раздели на 365.
  (7) В случаите по ал. 5 и 6, когато юридическото лице е дъщерно дружество на предприятие майка, за общ годишен оборот се приема оборотът съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната финансова година.“
  7. В чл. 153, ал. 1 думите „6 месеца“ се заменят с „една година“.
  8. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 52:
  „52. „Спомагателни услуги от банков тип" са услугите по раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014."


  § 68. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95,112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76,102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97,100,109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1,18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 гм бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 12 и 35 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 121ж, ал. 11 след думите „съответните вписвания" се добавя „в централния регистър на ценни книжа".
  2. В чл. 123а, ал. 4:
  а) в т. 1 думата „специализираните" се заличава;
  б) в т. 2 думата „специализирани" се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68.
  § 69. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 17 и 42 от 2019 г.), в чл. 71, ал. 7 думите „централен депозитар, получил лиценз от комисията" се заменят с „централен депозитар на ценни книжа".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69.


  § 70. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2007г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г. и бр. 38 от 2019г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 431, ал. 3 думите „на Централния депозитар" се заменят с „на централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар, на централните депозитари за ценни книжа".
  2. В чл. 516:
  а) в ал. 1, в изречение първо думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа и, когато е приложимо - съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и в изречение второ думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният депозитар на ценни книжа";
  б) в ал. 4 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа и, когато е приложимо – съответният централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и след тях се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 70, т. 2, б „а“ (относно чл. 516, ал. 1) се изменя така:
  „а) в ал. 1, в изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“, а изречение второ се изменя така: „Централният регистър на ценни книжа уведомява незабавно съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и съответния регулиран пазар за наложения запор.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70:
  § 70. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2007г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г. и бр. 38 от 2019г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 431, ал. 3 думите „на Централния депозитар" се заменят с „на централния регистър на ценни книжа, воден от Централния депозитар, на централните депозитари за ценни книжа".
  2. В чл. 516:
  а) в ал. 1, изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“, а изречение второ се изменя така: „Централният регистър на ценни книжа уведомява незабавно съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и съответния регулиран пазар за наложения запор.“;
  б) в ал. 4 думите „Централният депозитар" се заменят с
  „Централният регистър на ценни книжа и, когато е приложимо – съответният централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и след тях се поставя запетая.


  § 71. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 17 и 64 от 2019 п), в чл. 203 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 в изречение първо думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа и, когато е приложимо - съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и в изречение второ думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа и, когато е приложимо - съответният централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и след тях се поставя запетая.
  2. В ал. 6 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа и, когато е приложимо – съответния централен депозитар на ценни книжа".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71.


  § 72. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на другите предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 п, бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г„ бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г. и бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г.), в чл. 21 ал. 11 се изменя така:
  „(11) Управляващото дружество предоставя за вписване в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД, информация за новоемитираните и обратно изкупените дялове, както и за лицата, закупили дялове и чиито дялове са обратно изкупени."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72.


  § 73. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обнм ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и бр. 1 и 17 от 2019 г.), в чл. 129 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД за вписване във водения от него централен регистър на ценни книжа и, когато е приложимо - до съответния централен депозитар на ценни книжа, при който се регистрирани ценните книжа".
  2. В ал. 2 думите „Централния депозитар" се заменят с „централния регистър на ценни книжа и, когато е приложимо - на съответния централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа".
  3. В ал. 3 и 4 думите „Централният депозитар" се заменят с „Централният регистър на ценни книжа и, когато е приложимо - съответният централен депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа" и след тях се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73.


  § 74. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12,17 и 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13:
  а) в ал. 1, т. 26 накрая се поставя запетая и се добавя „и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица";
  б) в ал. 7 думите „т. 1 и 3" се заменят с „т. 1, 3 и 26".
  2. В чл. 14 се създава ал. 4;
  „(4) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат на обжалване само по съдебен ред пред Административния съд - София област."
  3. В чл. 18 се създава ал. 11:
  „(11) Обработването на лични данни от комисията и нейните органи за целите на финансовия надзор се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12-22 и 34 от същия регламент."
  4. В чл. 21, ал. 5 думите „стаж по специалност „Право" се заменят с „юридически стаж по смисъла на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата".
  5. В чл. 24, ал. 1 думите „изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица" се заменят с „целите на финансовия надзор или във връзка с него".
  6. В чл. 30, ал. 1 т. 8 се изменя така:
  „8. брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти."
  7. В приложението към чл. 27, ал. 1:
  а) в раздел I:
  аа) в т. II, на ред 9 думите „за признаване на придобита квалификация на инвестиционен консултант" се заменят със „за признаване на придобита квалификация";
  бб) в т. V, на ред 43 думите „т. 35" се заменят с „т. 33";
  б) в раздел IV, т. IV думите „в 7-дневен срок от уведомяването за решението за допускането му до изпит" се заменят с „най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит" и думите „в срок един месец от получаване на решението, с което се признава" се заменят с „при подаване на заявлението, с което се иска признаване на".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74:
  § 74. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12,17 и 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13:
  а) в ал. 1, т. 26 накрая се поставя запетая и се добавя „и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица";
  б) в ал. 7 думите „т. 1 и 3" се заменят с „т. 1, 3 и 26".
  2. В чл. 14 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат на обжалване по съдебен ред пред Административния съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
  3. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" АД“.
  4. В чл. 18 се създава ал. 11:
  „(11) Обработването на лични данни от комисията и нейните органи за целите на финансовия надзор се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12-22 и 34 от същия регламент."
  5. В чл. 21, ал. 5 думите „стаж по специалност „Право" се заменят с „юридически стаж по смисъла на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата".
  6. В чл. 24, ал. 1 думите „изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица" се заменят с „целите на финансовия надзор или във връзка с него".
  7. В чл. 30, ал. 1 т. 8 се изменя така:
  „8. брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти."
  8. В приложението към чл. 27, ал. 1:
  а) в раздел I:
  аа) в т. II, на ред 9 думите „за признаване на придобита квалификация на инвестиционен консултант" се заменят със „за признаване на придобита квалификация";
  бб) в т. V, на ред 43 думите „т. 35" се заменят с „т. 33";
  б) в раздел IV, т. IV думите „в 7-дневен срок от уведомяването за решението за допускането му до изпит" се заменят с „най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит" и думите „в срок един месец от получаване на решението, с което се признава" се заменят с „при подаване на заявлението, с което се иска признаване на".


  § 75. В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2016 г. бр. 95 от 2017 г., бр. 15 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.), в чл. 17, ал. 2 думите „подали съобщения за нарушения" и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Да се създадат нови § 75а, 75б и 75в:
  „§ 75а. В Закона за Българска народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 106 от 2018 г. и бр. 37 от 2019 г.), в чл. 39, ал. 1 след думите „Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници“ се поставя запетая и се добавят думите „от „Централен депозитар“ АД за съхраняване на средствата на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансовите инструменти“.

  „§75б. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ. бр. 86 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграфи 131 и 137 се отменят.
  2. В § 141:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) Създават се ал. 2 - 6:
  „(2) Задължението на възложителите за прилагане на ал. 1, т. 3 възниква поетапно съгласно график, одобрен от Министерския съвет.
  (3) Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които преди влизане в сила на задължението по ал. 2 е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ към момента на откриването им.
  (4) Възложителите изпращат изискуемата информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчките по ал. 3, по реда, действащ към момента на откриването им.
  (5) Договорите въз основа на рамково споразумение, сключено по реда, действащ преди влизане в сила на задължението по ал. 2 се възлагат по същия ред. По този ред се изпраща и изискуемата информация, свързана с възлагането и изпълнението на договорите.
  (6) До 1 януари 2021 г. централните органи за покупки провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки чрез създадените от тях платформи по досегашния ред, с изключение на задълженията по чл. 35 и 36, които се извършват чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 съгласно графика по ал. 2.“
  §75в. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 20, 91 и 103 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30:
  а) В алинея 3 думите „като процент от общата сума на осребреното от синдика през съответния месец имущество от масата на несъстоятелността и на събраните през месеца вземания на банката“ се заменят с „от управителния съвет на фонда по ред, определен в Наредба на Централната банка.“
  б) Алинея 7 се отменя.
  в) в чл.12а, алинея 1, изр. второ цифрата „7“ се заменя с цифрата „3“.
  2. В чл. 64:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Вземанията на лицата, които са извършили прихващания, обявени за недействителни по реда на чл. 59 с влезли в сила съдебни решения, се вписват служебно от синдика в списъка по ал. 1. За тези вземания се прилага чл. 100.
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. В чл. 71, ал. 3 думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 2.“
  4. В чл. 95, ал. 2 след думите „вещи“ се добавя „и права“.
  5. В чл. 104, ал. 1 и 4 след думите „вещи“ се добавя „и права“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 76, 77 и 78 и § 79:
  § 76. В Закона за Българска народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 106 от 2018 г. и бр. 37 от 2019 г.) в чл. 39, ал. 1 след думите „Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници“ се поставя запетая и се добавя „от „Централен депозитар“ АД за съхраняване на средствата на Фонда за гарантиране на сетълмента на финансовите инструменти“.

  § 77. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 131 се изменя така:
  „§ 131. (1) Възложителите започват да изпълняват задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет.
  (2) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало до датата, определена в графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.“
  2. В § 137 думите „от 1 ноември 2019 г.“ се заличават и накрая се добавя „съгласно графика по § 131, ал. 1“.

  § 78. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 20, 91 и 103 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.12а, ал. 1, изречение второ думите „ал. 7“ се заменя с „ал. 3“.
  2. В чл. 30:
  а) в ал. 3 думите „като процент от общата сума на осребреното от синдика през съответния месец имущество от масата на несъстоятелността и на събраните през месеца вземания на банката“ се заменят с „от управителния съвет на фонда по ред, определен в наредба на Централната банка.“;
  б) алинея 7 се отменя.
  3. В чл. 64:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Вземанията на лицата, които са извършили прихващания, обявени за недействителни по реда на чл. 59 с влезли в сила съдебни решения, се вписват служебно от синдика в списъка по ал. 1. За тези вземания се прилага чл. 100.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. В чл. 71, ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2.“
  5. В чл. 95, ал. 2 след думите „вещи“ се добавя „и права“.
  6. В чл. 104, ал. 1 и 4 след думите „вещи“ се добавя „и права“.

  § 79. Разпоредбите на чл. 12а, ал. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 64, ал. 2, чл. 71, ал. 3, чл. 95, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 и 4 от Закона за банковата несъстоятелност се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането в сила на този закон.


  § 76. „Централен депозитар" АД представя за предварително одобрение правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на комисията в тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник". Член 167, ал. 4 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилагат съответно.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 80.


  § 77. Инвестиционните посредници и обвързаните агенти привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 81 и в него думите „3-месечен“ се заменят с „6-месечен“.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Да се създаде § 77а:
  „§ 77а. Разпоредбите на чл. 12а, ал. 1, чл.30, ал.3, чл. 64, ал. 2, чл.71, ал.3, чл. 95, ал. 2 и чл.104, ал.1 и 4 от Закона за банковата несъстоятелност се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място като § 79.


  § 78. Параграф 60 влиза в сила шест месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник".

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  §78 се изменя така:
  „§78. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. Параграф 60 влиза в сила 6 месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
  1. Параграф 67, т. 6 и 7 влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.
  2. Параграф75б влиза в сила от 1 ноември 2019 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 82:
  § 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
  2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;
  3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума