Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
23/11/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика, на свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  В заседанието участваха г-жа Петя Тянкова, заместник–министър на правосъдието и г-жа Елена Чернева - председател на Националното бюро за правна помощ.
  Законопроекта представи г-жа Тянкова.
  Според вносителите с предлагания законопроект се цели да се усъвършенства системата за правна помощ чрез привеждане на нормативната уредба в съответствие с международни документи и утвърдени в практиката устойчиви модели и механизми за правна помощ.
  С предлаганите разпоредби се гарантира изпълнението на социалната функция на Закона за правната помощ чрез улесняване на достъпа и разширяване кръга на лица от уязвими социални групи до получаване на правна помощ.
  Според действащите разпоредби право на безплатна правна помощ имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон. Със законопроекта се предлага да се разшири обхватът на правоимащите и с лица, които не отговарят на тези условия, но имат доходи в размери под линията на бедност за страната. Тези граждани ще могат да получават правна помощ за консултации както от Националното бюро за правна помощ, така и от Регионални центрове за консултиране, които ще бъдат създадени към съответните адвокатски колегии, с което ще се отговори на обществена потребност за удовлетворяване на искания за правна помощ от граждани с ниски доходи.
  В кръга на лицата с право на безплатна правна помощ се включват и родители, дължащи издръжка на ненавършили пълнолетие деца, по смисъла на чл. 143 от Семейния кодекс и случаи по молби в съответствие с Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и други членове на семейството, съставена в Хага на 23 ноември 2007 г.
  Г-жа Чернева поясни, че чрез действащия Национален телефон за правна помощ към Националното бюро за правна помощ, средствата за който са от бюджета на бюрото, се разширява възможността за предоставяне на правни консултации на по-широк кръг лица. Предоставяните консултации имат за резултат рязко намаляване на процесуалното представителство в съда, което от своя страна води до икономии на бюджетни средства.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” и „Въздържал се” – няма,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ,№ 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума