Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
08/06/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване на Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 08.06.2016 г., разгледа Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Фейзи Бекир, заместник-министър на финансите, г-жа Людмила Петкова, директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, г-жа Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, г-жа Светослава Велинова, изпълнителен директор на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и г-н Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

  Проектът на нов Закон за независимия одит беше представен от г-н Фейзи Бекир, заместник-министър на финансите. Той информира, че с него се цели хармонизиране на нормативната уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при извършването на финансов одит и свързаните с одита услуги с изискванията, произтичащи от правото на ЕС. Новото европейско законодателство в областта на задължителния финансов одит е насочено към засилване на защитата на инвеститорите чрез: укрепване на публичния надзор над регистрираните одитори и повишаване на независимостта на публичните органи за надзор на ЕС; засилване на ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес; гарантиране на по-голяма независимост на регистрираните одитори; установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент в предприятията от обществен интерес; осигуряване на наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги. Вносителите считат, че с предложения проект на закон ще се постигне подобряване на контрола върху задължителния одит на корпоративните финансови отчети, засилване на надзора върху одиторските компании и ще се гарантира споделена отговорност в случаи на некоректно отчитане.

  Заедно с общите изисквания по отношение на финансовия одит, със законопроекта се въвеждат и допълнителни изисквания, които регламентират извършването на задължителен независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на предприятията от обществен интерес. За извършването на такъв одит, ще се прилагат пряко разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014 по отношение на съдържанието на одиторския доклад, допълнителните доклади до компетентния орган, осъществяващ надзор над дейността на предприятието и допълнителната информация, предоставена на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Законопроектът предвижда и допълнителни мерки за снижаване на рисковете за независимостта на одиторите на предприятия от обществен интерес като: определяне на минимален и максимален срок на задължителния одит, предоставяне на данъчни консултации, ограничения по отношение на приходите от услуги извън одита, докладване на констатирани нередности.

  В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвиждат изменения и допълнения на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за кредитните институции, с които се въвежда задължение за извършване на съвместен одит на годишните финансови отчети на съответните предприятия от обществен интерес от две одиторски дружества. При осъществяването на съвместен одит дружествата ще си поделят дейностите по задължителния одит и ще изготвят съвместен доклад. Вносителите считат, че с въвеждането на модела на съвместния одит ще се постигне по-висока гаранция за независимостта на одитора, ще се стимулира конкурентоспособността и динамиката на пазара, и ще се повиши качеството на извършения одит.

  С предложената промяна в чл. 187 на Кодекса за социално осигуряване, годишните финансови отчети на пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове ще подлежат на задължителен финансов одит, извършван съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори. Предвижда се и въвеждането на нова разпоредба, съгласно която пенсионноосигурителните дружества ще избират одиторите след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор, която ще приема и критериите за съгласуване на този избор.

  В хода на проведената дискусия беше поставен въпросът относно бъдещия ефект от възприемането на модела на съвместния финансов одит по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове. Беше изразено мнение, че оценката на този модел е противоречива и с неговото въвеждане не биха могли да се гарантират нито по-голяма независимост на одита, нито намаляване на риска от срив на пазара поради висока концентрация на услугите. Според представителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, задължението за извършване на съвместен одит от две одиторски дружества ще доведе до допълнителни разходи за пенсионноосигурителните дружества. Друг въпрос, който беше поставен на обсъждане се отнася до необходимостта критериите за избор на одитор на пенсионноосигурителните дружества да бъдат предварително съгласувани с Комисията за финансов надзор и дали това няма да доведе до допълнителна административна и финансова тежест за дружествата.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържал се” – 1 глас,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума