Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
28/09/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата,№ 554 – 01 - 14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители.
  Д О К Л А Д

  На извънредно заседание, проведено на 28 септември 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554 – 01 - 14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23. 01. 2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Ралица Негенцова – председател на Висшият адвокатски съвет, г-н Йордан Йорданов - заместник-председател на Висшият адвокатски съвет.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Емил Димитров и г-н Християн Митев.
  Законопроектът в по-голямата си част съдържа устройствени разпоредби, които имат за цел повишаване на изискванията за упражняване на адвокатска дейност с цел гарантиране качеството на защита на правата и интересите на физическите и юридическите лица, като същевременно се обезпечава участието в правораздавателната система на подготвените специалисти и се очаква по-добро качество на предлаганите услуги. Разширява се обхвата на дейностите, включени в адвокатската професия, като се търси отговор на многообразието на извършваните от адвокатите правни услуги.
  Една от съществените промени, които се въвеждат е възможността адвокатите да имат право на достъп до Национална база данни „Население“ и до „Национален регистър на българските лични документи“ при условия и по реда, определени от Министерския съвет. Целта е да се обезпечи бързото и ефикасно упражняване на адвокатската професия, чрез свободен достъп за извършване на справки по дела и предоставяне на книжа и сведения.
  Законопроектът предоставя възможност на адвокатите да извършват ограничени по обхват удостоверителни дейности по ред, определен от Министъра на правосъдието. С това предложение се цели облекчаване и улесняване на гражданския оборот, като продължение и усъвършенстване на досега извършваните адвокатски дейности. Въведена е забрана за придобиване и упражняване на права на адвокат от изпълнителен член на съвета на директорите на акционерно дружество, както и на лишен от права нотариус или частен съдебен изпълнител.
  Предлагат се нови основания за налагането на дисциплинарна отговорност, удължават се сроковете, в които трябва да се образува дисциплинарно производство и се увеличават сроковете за погасяване по давност на нарушението. Предвижда се възможност за санкциониране по административен ред на лица, осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност, без да са вписани в регистъра на адвокатска колегия.
  На вниманието на членовете на комисията бяха предоставени становища по внесеният законопроект от страна на: Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, Нотариалната камара в Република България и редица организации и сдружения, които са пряко заинтересовани от внесения законопроект. Общото мнение от предоставените становища, около което се обединиха и взелите участие в обсъждането народни представители е ,че законопроекта трябва да бъде подкрепен, но към някои от текстовете бяха изразени сериозни резерви и трябва да се търсят решения за тяхното прецизиране и редактиране, за да отговорят в най-пълна степен на интересите на обществото.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554 – 01 - 14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума