Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
30/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за концесиите, № 602 – 01 - 29, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 30 юни 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за концесиите, № 602 – 01 - 29, внесен от Министерски съвет на 09. 06. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Дирекция "Икономическа и социална политика" от администрацията на Министерски съвет. От името на вносителя законопроектът бе представен от г-жа Мариана Славкова - държавен експерт в дирекцията.
  Предложеният изцяло нов закон е в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите). Директивата за концесиите е част от законодателния пакет на Европейския съюз (ЕС) за реформиране на Общностното право в областта на обществените поръчки и концесиите, заедно с Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и Директива 2014/24 относно възлагането на поръчки от секторни възложители.
  В приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, чиято регламентация в българското законодателство се съдържа в два отделни закона: Закона за концесиите (ЗК) и Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП).
  Анализът на законодателството, свързано с концесиите, показа слабости, които до голяма степен произтичат от наложилата се практика на концесия да се предоставят или природни ресурси (плажове, минерални води, подземни богатства), или съществуващи обекти на инфраструктурата. До момента не е предоставена нито една концесия за строителство за значим инфраструктурен обект, което означава че институтът на концесията не се използва ефективно за основното си предназначение – предоставяне на концесии за строителство, с последващо предоставяне и управление на услуги чрез обекта на концесията, съчетано с поемане от концесионера на строителния и на експлоатационния (оперативния) риск.
  Анализът на изискванията на Директивата за концесиите и на съответствието на уредбата на ЗК и на ЗПЧП с нея налагат възприемане на подход за приемане на нов Закон за концесиите, който да обедини действащите ЗК и ЗПЧП. Необходимостта от приемането на нов Закон за концесиите се основава на следните аргументи:
  Принципно материята, която следва да се уреди, за да се въведат в националното законодателство изискванията на Директивата за концесиите, е същата, както и по ЗК, но промените са съществени и многобройни. Това обстоятелство покрива хипотезата на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и налага отменянето на ЗК и заменянето му с нов. Съществена част от материята, предмет на уредба със ЗПЧП, попада в характеристиките на концесиите и в съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗНА следва да бъде уредена с един, а не с два отделни закона.Структурата на законопроекта като цяло следва структурата на ЗК и на ЗПЧП, които са сходни, с което се цели приемственост в законодателството и улесняване на правоприлагането.
  В съответствие с Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове в 9 приложения под формата на списъци са изнесени дейности, които са включени или изключени от приложното поле на законопроекта, международни конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които следва да се спазват при изпълнението на концесии, както и минималното съдържание на обявленията, с които се оповестява откриването на процедура за определяне на концесионер (обявление за концесия, обявление за предварителна информация, национално обявление и обявление за изменение на възложена концесия).
  Законопроектът е изчерпателен и в необходимата пълнота урежда обществените отношения, които подлежат на трайна уредба, както и в достатъчна степен – правилата за тяхното прилагане. Във връзка с това е преценено, че не е налице необходимост от издаването на правилник за прилагане на закона. Предвидена е законова делегация Министерският съвет да издаде две наредби. С едната детайлно ще се уредят финансово-икономическите елементи на концесията, в т.ч. и свързаните с концесиите плащания, а с другата – реда за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола.
  Законопроектът отменя досегашния закон за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, тъй като преурежда уредените с тях обществени отношения.С преходните и заключителни разпоредби са предвидени изменения на 28 закона, съдържащи разпоредби, които попадат в обхвата на новия Закон за концесиите,като се цели терминологично уеднаквяване на текстовете, които уреждат изисквания, свързани със спецификата на обекта на концесията и произтичащите от тях особени условия, и създаване на предпоставки за прилагане на новия Закон за концесиите.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложения законопроект. Обърнато бе внимание, че с новите регламенти се създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините инфраструктурни проекти и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство.
  В комисията бе представено становище на Националното сдружение на общините в Република България в което се изразява принципна подкрепа за въвеждането на нов, единен подход при регламентиране на обществените отношения, свързани с предоставянето на концесии и защитата на публичния интерес при прилагането на публично-частното партньорство. Същевременно от общините са направени и конкретни предложения за подобряване на отделни разпоредби на законопроекта, които принципно бяха подкрепени и от изказали се народни представители и следва да бъдат взети предвид при подготовката на законопроекта за второ гласуване.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за концесиите, № 602 – 01 - 29, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума