Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 554 – 01 – 114, внесен от Иван Иванов и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 14 април 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 554 – 01 – 114, внесен от Иван Иванов и група народни представители.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Виолета Ангелиева – директор на дирекция «Технически правила и норми» в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Законопроектът предвижда при извършване на ремонт и рехабилитация на уличната мрежа задължително да се изграждат и предвидените в устройствените планове тротоари и велосипедни алеи, ако видът на извършваните ремонти позволява това. Целта на предложените промени е да се създадат по-добри условия за пешеходното и велосипедното движение.
  В становището, изразено от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на предложените разпоредби, тъй като при извършването на текущи ремонти е невъзможно да се изграждат велосипедни алеи. Предоставена бе имформация, че в министерството е създадена работна група, която да подготви промени в нормативната уредба в тази област. Необходимо е да се синхронизират разпоредби, свързани с осигуряването и организацията на велосипедното движение не само в Закона за устройството на територията, но и в Закона за движение по пътищата, в Закона за пътищата, както и в подзаконовата нормативна уредба по тяхното прилагане и едва след това да се направят съответните промени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 1 глас - “за”, 2 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 554 – 01 – 114, внесен от Иван Иванов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума