Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
01/10/2015 първо гласуване

  Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 1 октомври 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет на 12.08.2015 г.

  В заседанието на комисията взе участие г-н иво Кацаров – главен секретар на Агенцията за обществени поръчки, който представи законопроекта от името на вносителя.

  Проектът на Закон за обществените поръчки е изготвен при съобразяване на основното изискване за постигане на пълно съответствие с приложимите европейски директиви. Чрез предложения законопроект в националното законодателство се транспонират пет относими към материята за обществените поръчки европейски директиви. По този начин се постига обхващане в рамките на един нормативен акт на всички въпроси, свързани с възлагането и обжалването на обществените поръчки.

  В законопроекта са уредени и всички въпроси, свързани с установяване на националните правила за обществените поръчки. Правилата обхващат както възлагането на поръчки на ниски стойности, така и правомощията на органите за предварителен и последващ контрол, включително на основния национален орган, чрез който се осъществява държавната политика в областта – Агенцията по обществени поръчки. Нейните функции са уредени изчерпателно в закона. По отношение на органите за последващ контрол – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и за органите, ангажирани с обжалването – Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд са уредени въпросите, касаещи техните компетенции в областта на обществените поръчки доколкото устройството и общите им правомощия са обект на отделни нормативни актове.

  В комисията е предоставено становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което се изразява принципна подкрепа на законопроекта. Същевременно в становището на Сдружението са направени и някои конкретни бележки и предложения по отделни разпоредби на законопроекта.

  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха законопроекта. Наред с това бяха отправени въпроси към представителите на Агенцията за обществени поръчки, свързани с направените бележки и предложения изложени в становището на сдружението на общините, част от които членовете на комисията считат за основателни и следва да бъдат взети предвид при обсъждането на законопроекта за второ гласуване.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа – „за“, 0 гласа – „против“ и 2 гласа – „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерски съвет да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума