Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/01/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-8/16.01.2017г.

  Относно: законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за концесиите

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Раздел І
  Предмет и цел
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.

  Чл. 1. (1) С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги.
  (2) Този закон урежда и концесиите за ползване на обекти, които са собственост на държавата или на общини.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Този закон урежда условията и реда за предоставяне на концесии за обектите публична държавна или общинска собственост."
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Законът урежда и публично-частното партньорство под формата на концесия за строителство или концесия за услуги."
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. (1) С този закон се урежда публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги.
  (2) Този закон урежда и условията и реда за възлагане на концесия за ползване на обекти, публична държавна или публична общинска собственост.

  Чл. 2. Целта на този закон е да осигури:
  1. развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори;
  2. задоволяване на обществения интерес чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена;
  3. ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от европейските фондове и програми.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. условия и да гарантира прилагането на конституционния принцип за стопанисване и управление на публичната собственост в интерес на гражданите и обществото;".
  2. Досегашните т. 1 - 3 стават съответно т. 2 - 4, като:
  а) в т. 2 думата „задоволяване" се заменя със „защита".
  б) в т. 3 думите „и ефикасност" се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. Целта на този закон е да осигури:
  1.развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори;
  2. задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена;
  3. ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми.
  4. икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.

  Чл. 3. (1) Публичните органи може да избират дали да възлагат строителство или услуги чрез обществена поръчка или чрез концесия в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор.
  (2) Когато се възлага строителство и/или услуги, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Раздел ІІ
  Принципи
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.

  Чл. 4. (1) Възлагането на концесия се извършва при спазване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, на публичност, на прозрачност и на пропорционалност.
  (2) Принципът на прозрачност може да бъде ограничен в случаите, определени със закон, както и при мотивирано искане на икономическия оператор за поверителност на предоставената от него информация.
  (3) Изискванията към икономическите оператори трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема на строителството или услугите, особеностите на обекта на концесията и сложността на концесията.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата „концесия“ се добавя „и създаването на публично-частно партньорство“.
  б) след думата „принципите“ се добавя „на максимална икономическа ефективност и обществена полза при управлението на публичната собственост“, след което се поставя запетая.
  2. В ал. 2 запетаята след думата „закон“ се заменя с точка и текстът до края на разпоредбата - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, буква „а“, подкрепя по принцип буква „б“, която е отразена на систематичното й място в чл. 2, т. 4 и подкрепя предложението по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
  Чл. 4. (1) Възлагането на концесия се извършва при спазване на принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
  (2) Принципите на публичност и прозрачност може да бъдат ограничени в случаите, определени със закон.
  (3) Изискванията към икономическите оператори трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема на строителството или на услугите, особеностите на обекта на концесията и сложността на концесията.

  Чл. 5. (1) Определянето на стойността на концесията не може да има за цел да обоснове прилагане на по-облекчен ред за възлагане или неспазване на принципите по чл. 4, ал. 1.
  (2) Процедурата за определяне на концесионер не може да се проведе по начин, който да даде неоправдано предимство или да постави в по-неизгодно положение определени икономически оператори или определено строителство или услуги.
  (3) Концесиите се възлагат и изпълняват при спазване на приложимите правила относно държавните помощи.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
  Чл. 5. (1) Определянето на стойността на концесията не може да има за цел да обоснове прилагане на по-облекчен ред за възлагане или неспазване на принципите по чл. 4, ал. 1.
  (2) Процедурата за определяне на концесионер не може да се проведе по начин, който да даде необосновано предимство или да постави в по-неблагоприятно положение определени икономически оператори или определено строителство или услуги.
  (3) Концесиите се възлагат и изпълняват при спазване на приложимите правила относно държавните помощи.

  Раздел ІІІ
  Видове концесии
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ.

  Чл. 6. (1) Концесията се възлага от един или повече публични органи на един или повече икономически оператори с дългосрочен възмезден договор (концесионен договор) за определен срок.
  (2) Според техния предмет концесиите по този закон са:
  1. концесия за строителство;
  2. концесия за услуги;
  3. концесия за ползване на държавна или общинска собственост (концесия за ползване).
  (3) Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински. Когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна концесия.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Чл. 6. (1) Концесията се възлага за определен срок от един или повече публични органи на един или повече икономически оператори с дългосрочен възмезден договор, наричан по-нататък „концесионен договор“.
  (2) Според предмета си концесиите по този закон са:
  1.концесия за строителство;
  2.концесия за услуги;
  3.концесия за ползване на публична държавна или публична общинска собственост, наричана по-нататък „концесия за ползване“.
  (3) Според органа, който ги възлага, концесиите са държавни или общински.
  (4) Когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна – когато се възлага от двама или повече министри, общинска – когато се възлага от двама или повече кметове на общини и съвместна концесия с държавно и общинско участие – в останалите случаи.

  Чл. 7. (1) Концесията за строителство е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да експлоатира строежа при поемане на оперативния риск.
  (2) Строителство е:
  1. изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строеж, или
  2. изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности, посочени в приложение № 1, чрез които съществуващ строеж се реконструира, преустройва, възстановява или му се извършва основен ремонт, или
  3. изпълнението на строителни и монтажни работи за извършване на текущи ремонти и за поддържане на съществуващ строеж в експлоатационна годност.
  (3) Строеж е резултатът от строителни и монтажни работи, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява самостоятелно икономическа или техническа функция.
  (4) Правото на икономическия оператор да експлоатира строежа включва получаването на приходи от предоставяни чрез строежа услуги и/или от извършването на друга стопанска дейност със строежа.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

  Чл. 8. (1) Концесията за услуги е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор предоставяне и управление на една или повече услуги, различни от строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от извършването (експлоатацията) на тези услуги при поемане на оперативния риск.
  (2) Концесия за услуги се възлага за услуги в полза на обществото или на публичния орган, както и за дейностите по приложение № 2.
  (3) С концесия за услуги може да се възлагат социални или други специфични услуги по приложение № 3. Когато част от услугите са социални или други специфични услуги по приложение № 3 и стойността им е по-висока от стойността на останалите услуги, се прилагат правилата за социални или други специфични услуги.
  (4) С концесия за услуги може да се възлага строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3.
  (5) С концесия за услуги може да се възлага доставка на стоки от икономически оператор за публичен орган, стойността на която е по-ниска от стойността на услугите. Когато стойността на доставката е по-висока от стойността на услугите, се прилага Законът за обществените поръчки.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
  Чл. 8. (1) Концесията за услуги е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор предоставяне и управление на една или повече услуги, различни от строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано по-нататък „експлоатация на услугите“.
  (2) Концесия за услуги се възлага за услуги, които са в полза на обществото или на публичния орган, както и за дейностите по приложение № 2.
  (3) С концесия за услуги може да се възлагат социални или други специфични услуги по приложение № 3. Когато част от услугите са социални или други специфични услуги по приложение № 3 и стойността им е по-голяма от стойността на останалите услуги, се прилагат правилата за социални или други специфични услуги по този закон.
  (4) С концесия за услуги може да се възлага строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3.
  (5) С концесия за услуги може да се възлага доставка на стоки от икономически оператор за публичен орган, стойността на която е по-малка от стойността на услугите. Когато стойността на доставката е по-голяма от стойността на услугите, се прилага Законът за обществените поръчки.

  Чл. 9. (1) С концесията за ползване публичен орган предоставя възмездно на икономически оператор право да извършва определена стопанска дейност с обект, който е собственост на държавата или на община, без да възлага изпълнение на строителство или предоставяне и управление на услуги. Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поема задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която осигурява поддържането на обекта в експлоатационна годност.
  (2) Икономическият оператор има право да получава приходите от стопанската дейност, извършвана с обекта на концесията.
  (3) Икономическият оператор е длъжен да опазва и поддържа обекта на концесията, като изпълнява предложената инвестиционна програма и може да изпълнява строителство за своя сметка, освен ако не е забранено от концедента.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
  Чл. 9. (1) С концесията за ползване публичен орган предоставя възмездно на икономически оператор право да извършва определена стопанска дейност с обект, който е публична държавна или публична общинска собственост, без да възлага изпълнение на строителство или предоставяне и управление на услуги. Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение и поема задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която осигурява поддържането на обекта в експлоатационна годност.
  (2) Икономическият оператор има право да получава приходите от стопанската дейност, извършвана с обекта на концесията.
  (3) Икономическият оператор е длъжен да опазва и поддържа обекта на концесията, като изпълнява предложената инвестиционна програма и може да изпълнява строителство за своя сметка, освен ако е забранено от концедента.

  Чл. 10. (1) Когато публичен орган възлага на икономически оператор изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2 заедно с предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство.
  (2) Когато публичен орган възлага изпълнение на строителство и/или предоставяне и управление на услуги заедно с предоставяне на ползване върху обект – собственост на държавата или на община, концесията се определя като:
  1. концесия за строителство, когато е възложено строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2;
  2. концесия за услуги – извън случаите по т. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
  Чл. 10. (1) Когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2 така и предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство.
  (2) Когато публичен орган възлага както изпълнение на строителство и/или предоставяне и управление на услуги така и предоставяне на ползване върху обект – публична държавна или публична общинска собственост, концесията се определя като:
  1. концесия за строителство, когато е възложено строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2;
  2. концесия за услуги – извън случаите по т. 1.

  Чл. 11. (1) Концесиите за строителство и концесиите за услуги, чиято стойност е равна или надвишава прага (европейски праг), определен с Регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ, L 94/65 от 28 март 2014 г.; изм., ОВ, L 307/9 от 25 ноември 2015 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/23/ЕС”, са концесии с трансграничен интерес.
  (2) Концесиите за строителство и концесиите за услуги, чиято стойност е под европейския праг, както и концесиите за ползване са концесии без трансграничен интерес.
  (3) Актуална информация за размера на европейския праг се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър (НКР) на адрес: www.nkr.government.bg.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
  Чл. 11. (1) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е по-голяма или равна на левовата равностойност на 5 225 000 евро, определена с Регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ, L 94/1 от 28 март 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/23/ЕС”, са концесии с трансграничен интерес.
  (2) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е под прага по ал. 1, както и всяка концесия за ползване са концесии без трансграничен интерес.
  (3) Актуална информация за промените в размера на прага по ал. 1, наричан по-нататък „европейския праг” се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.

  Чл. 12. Този закон се прилага и за концесии, които независимо от предмета им включват, изискват или съдържат класифицирана информация (концесия с класифицирана информация).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
  Чл. 12. Този закон се прилага и за концесия, която независимо от предмета й включва, изисква или съдържа класифицирана информация, наричана по-нататък „концесия с класифицирана информация“.

  Чл. 13. (1) Независимо от предмета й всяка концесия може да бъде определена от концедента като запазена концесия.
  (2) Запазена е концесията, която се изпълнява по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.
  (3) Концесионер на запазена концесия може да бъде само икономически оператор, най-малко 30 на сто от работниците и служителите на когото са хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
  Чл. 13. (1) Независимо от предмета й всяка концесия може да бъде определена от концедента като запазена концесия.
  (2) Запазена е концесията, която се изпълнява по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.
  (3) Концесионер на запазена концесия може да бъде само икономически оператор, при условие че най-малко 30 на сто от неговите работници и служители са хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

  Чл. 14. При възлагане на концесия се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО)
  № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
  Чл. 14. При възлагане на концесия се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник.

  Раздел ІV
  Обекти на концесия
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІV.

  Чл. 15. (1) Обект на концесия за строителство е един или повече самостоятелни строежи или част от строеж, или строежи с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение, за който публичният орган е възложил конкретното строителство.
  (2) Обект на концесия за услуги е конкретната вещ или съвкупност от вещи, чрез които се предоставят услугите. Обект на концесия за услуги може да бъде и съществуващ строеж.
  (3) Обектът на концесия за строителство и на концесия за услуги може да е собственост на държавата или на община, както и собственост на концесионера или на трето лице.
  (4) Обект на концесия за ползване е обект, обявен за изключителна държавна собственост, както и обект, имот или част от имот - държавна или общинска собственост.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
  Чл. 15. (1) Обект на концесия за строителство е един или повече самостоятелни строежи или част от строеж с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение, за който публичният орган е възложил конкретното строителство.
  (2) Обект на концесия за услуги е конкретната вещ или съвкупност от вещи, чрез които се предоставят услугите. Обект на концесия за услуги може да бъде и съществуващ строеж.
  (3) Обектът на концесия за строителство и на концесия за услуги може да е държавна, съответно общинска собственост, както и собственост на концесионера или на друго лице.
  (4) Обект на концесия за ползване е обект, определен със закон за изключителна държавна собственост, както и обект, имот или част от имот – публична държавна или публична общинска собственост.

  Чл. 16. (1) При концесия за строителство концедентът заедно с обекта на концесия определя и концесионна територия. При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от естеството на обекта на концесията. Заедно с обекта на концесията концедентът може да определи и една или повече принадлежности.
  (2) Концесионна територия е поземленият имот или имоти, или част от поземлен имот, върху който е разположен обектът на концесията.
  (3) Принадлежност е територията, прилежаща към обекта на концесията или към концесионната територия, прилежащата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите, както и територии извън обекта на концесията, които не са физически свързани с обекта на концесията, но са необходими за изпълнението на дейностите по концесията.
  (4) До прекратяването на концесионния договор страните по него не може да се разпореждат с целия или с част от обекта на концесията, включително с негова принадлежност или с концесионната територия.
  (5) Приращенията и подобренията върху обект на концесия, върху концесионната територия или върху принадлежност, които са публична държавна или публична общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им.
  (6) Собствеността върху приращенията и подобренията на обект на концесия и на негова принадлежност или на концесионна територия, които са частна държавна или частна общинска собственост, се урежда с концесионния договор. Във всички случаи вещните права върху недвижими имоти, които се учредяват или възникват в полза на концесионера, са със срок до прекратяване на концесионния договор.
  (7) Когато обектът на концесия е собственост на концесионера, с концесионния договор се урежда собствеността върху него след прекратяването на концесионния договор, включително дали концедентът има право да придобие собствеността върху обекта, както и цената на придобиването или начинът на нейното изчисляване.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след предлога „върху" се добавя „или под".
  2. В ал. 3 след думата „прилежащата" се добавя „техническа".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16:
  Чл. 16. (1) При концесия за строителство към обекта на концесия концедентът определя концесионна територия. При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от естеството на обекта на концесията. Към обекта на концесията концедентът може да определи една или повече принадлежности.
  (2) Концесионна територия е поземленият имот или имоти, или част от поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията.
  (3) Принадлежност е територията, прилежаща към обекта на концесията или към концесионната територия, прилежащата техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите, както и територии извън обекта на концесията, които не са физически свързани с обекта на концесията, но са необходими за изпълнението на дейностите по концесията.
  (4) До прекратяването на концесионния договор страните по него не може да се разпореждат с целия или с част от обекта на концесията, включително с негова принадлежност или с концесионната територия.
  (5) Приращенията и подобренията върху обект на концесия, върху концесионната територия или върху принадлежност, които са публична държавна или публична общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им.
  (6) Собствеността върху приращенията и подобренията на обект на концесия и на негова принадлежност или на концесионна територия, които са частна държавна или частна общинска собственост, се урежда с концесионния договор. Във всички случаи вещните права върху недвижими имоти, които се учредяват или възникват в полза на концесионера, са със срок до прекратяване на концесионния договор.
  (7) Когато обектът на концесия е собственост на концесионера, с концесионния договор се урежда собствеността върху него след прекратяването на концесионния договор, включително дали концедентът има право да придобие собствеността върху обекта, както и цената на придобиването или начинът на нейното изчисляване.

  Раздел V
  Субекти
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.

  Чл. 17. (1) Публичният орган, който извършва действията по възлагане на концесия и е страна по концесионния договор, е възлагащ орган (концедент).
  (2) Правомощията на концедент за държавните концесии се изпълняват от министър в съответствие с неговата отраслова компетентност. Правомощията на концедент се изпълняват от министър и в случаите, когато обектът на концесия е държавна собственост и съгласно закон се управлява от или е предоставен за управление на ръководеното от него министерство, на ведомство - второстепенен разпоредител с бюджет към същия министър, или на публично предприятие – търговец, правата на собственост на държавата, в което се упражняват от министъра.
  (3) Правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на общината.
  (4) Правомощията на концедент за съвместните концесии се изпълняват от орган, определен със споразумение между два или повече органа по ал. 2 и/или 3.
  (5) При изпълнение на правомощията си концедентът взема решения и извършва действия самостоятелно, освен в случаите, определени с този закон.
  (6) Концедентът представлява държавата, съответно общината, по дела, които се отнасят до сключването, действителността, изпълнението или прекратяването на съответния концесионен договор и последиците от това.

  Предложение от нар. пр. Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов:
  В чл. 17, ал. 2, изречение първо, след думите „отраслова компетентност” и в края се добавя „или от АПСК в случаите на чл. 42, ал. 1.”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17 като в ал. 1 след думата „орган“ да се добави „наричан по-нататък“, а в ал. 6 думата „това“ да се замени с “прекратяването“.

  Чл. 18. (1) Икономически оператор е всяко физическо лице, юридическо лице или друго образувание, или група от такива лица и/или образувания, включително временно сдружение от предприятия, които предлагат на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.
  (2) Икономическите оператори може да участват в процедура за определяне на концесионер самостоятелно или като се сдружават в избрана от тях форма (група от икономически оператори).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
  Чл. 18. (1) Икономически оператор е всяко физическо лице, юридическо лице или друго образувание, или група от такива лица и/или образувания, включително временно обединение от предприятия, които предлагат на пазара изпълнение на строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.
  (2) Икономическите оператори може да участват в процедура за определяне на концесионер самостоятелно или като се сдружават в избрана от тях форма, наричана по-нататък „група от икономически оператори“.

  Чл. 19. (1) Икономически оператор, който е подал заявление и/или предварителна оферта, има правата на кандидат в процедурата за определяне на концесионер.
  (2) От датата на подаване на оферта икономическият оператор придобива правата на участник в процедурата за определяне на концесионер.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.

  Чл. 20. (1) Концесионер е икономическият оператор, на когото чрез сключване на концесионния договор се възлага концесията.
  (2) Концесионният договор се сключва с участника, определен за концесионер, а в случаите, определени в този закон – с проектно дружество или с публично-частно дружество.
  (3) Когато участникът, определен за концесионер, е група от икономически оператори и не е предвидено учредяване на проектно дружество или на публично-частно дружество, концесионният договор се сключва с всички участници в групата. Концесионният договор се сключва с оператора, който представлява групата, или с водещия партньор, когато това е посочено в заявлението. Във всички случаи участващите в групата икономически оператори отговарят солидарно за изпълнението на договора.
  (4) Когато концесията е с плащане от концедента, концесионерът трябва да е капиталово търговско дружество. В случай че участникът, който е определен за концесионер, има друга правно-организационна форма, концесионният договор се сключва с проектно дружество.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
  Чл. 20. (1) Концесионер е икономическият оператор, на когото с концесионния договор се възлага концесията.
  (2) Концесионният договор се сключва с участника, определен за концесионер, а в случаите, определени с този закон – с проектно дружество или с публично-частно дружество.
  (3) Когато участникът, определен за концесионер, е група от икономически оператори и не е предвидено учредяване на проектно дружество или на публично-частно дружество, концесионният договор се сключва с всички участници в групата. Когато в заявлението е посочено, концесионният договор се сключва с оператора, който представлява групата или с водещия партньор. Във всички случаи участващите в групата икономически оператори отговарят солидарно за изпълнението на концесионния договор.
  (4) Когато концесията е с плащане от концедента, концесионерът трябва да е капиталово търговско дружество. В случай че участникът, определен за концесионер, има друга правно-организационна форма, концесионният договор се сключва с проектно дружество.

  Чл. 21. (1) В определени случаи концесионният договор може да се сключи с проектно дружество, което се учредява за тази цел във формата на капиталово търговско дружество.
  (2) Изискване за учредяване на проектно дружество може да бъде поставено от концедента като условие, когато участникът, определен за концесионер, е група от икономически оператори. В този случай икономическите оператори, участвали в процедурата за определяне на концесионер като група, записват целия капитал в съотношението, посочено в офертата.
  (3) Проектно дружество може да се учреди по предложение на участващи в група икономически оператори, като притежанието на капитала се разпределя според предложеното в офертата.
  (4) Проектно дружество може да се учреди по предложение на икономически оператор. В този случай участникът, определен за концесионер, поема като едноличен собственик капитала на проектното дружество.
  (5) Във всички случаи участващите в групата икономически оператори по ал. 2 и 3, както и икономическият оператор по ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на договора.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21:
  Чл. 21. (1) Концесионният договор може да се сключи с проектно дружество, което се учредява за тази цел във формата на капиталово търговско дружество.
  (2) Изискване за учредяване на проектно дружество може да бъде поставено от концедента като условие, когато участникът, определен за концесионер е група от икономически оператори. В този случай икономическите оператори, участвали в процедурата за определяне на концесионер като група, записват целия капитал в съотношението, посочено в офертата.
  (3) Проектно дружество може да се учреди по предложение на участващи в група икономически оператори, като притежанието на капитала се разпределя според предложеното в офертата.
  (4) Проектно дружество може да се учреди по предложение на икономически оператор. В този случай участникът определен за концесионер, поема като едноличен собственик капитала на проектното дружество.
  (5) Участващите в групата икономически оператори по ал. 2 и 3, както и икономическият оператор по ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на договора.

  Чл. 22. (1) Концедентът може да предвиди концесионният договор да се сключи с публично-частно дружество.
  (2) Публично-частно дружество се учредява за целите на сключване на концесионен договор във формата на капиталово търговско дружество, в което съдружници или акционери са участникът, определен за концесионер (частен съдружник), и държавата, община или определено от концедента публично предприятие (публичен съдружник).
  (3) Публично-частното дружество се управлява от частния съдружник. Публичният съдружник също може да участва в управлението.
  (4) Публичният съдружник, независимо от дела му в капитала, има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
  (5) Частният съдружник отговаря солидарно с публично-частното дружество за изпълнението на договора.
  (6) Публично-частното дружество се учредява за срок до прекратяване на концесионния договор.
  (7) Предоставените права върху недвижими имоти, които са предмет на непарична вноска от публичния партньор, се считат за предоставени до прекратяване на дружеството. При прекратяване на дружеството предоставените права преминават обратно към държавата, съответно към общината или публичното предприятие.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 3, като:
  а) в т. 4, в края на разпоредбата, след думата „съдружник" се поставя запетая и се добавя „извън правата по ал. 6".
  б) създава се нова т. 5:
  „5. разпределяне на печалбата;"
  в)досегашната т. 5 става т. 6.
  3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 4 и 5.
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 6, като изречение първо се изменя така: „Правата върху недвижими вещи - предмет на непарична вноска на публичния партньор, не могат да бъдат обект на разпоредителни действия от страна на публично-частното дружество."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
  Чл. 22. (1) Концедентът може да предвиди концесионният договор да се сключи с публично-частно дружество.
  (2) Публично-частно дружество се учредява за целите на сключване на концесионен договор във формата на капиталово търговско дружество, в което съдружници или акционери са участникът, определен за концесионер, наричано по-нататък „частен съдружник“ и държавата, една или повече общини или определено от концедента публично предприятие, наричани по-нататък „публичен съдружник“.
  (3) Публично-частното дружество се управлява от частния съдружник. Публичният съдружник също може да участва в управлението.
  (4) Публичният съдружник, независимо от дела му в капитала, има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
  (5) Частният съдружник отговаря солидарно с публично-частното дружество за изпълнението на концесионния договор.
  (6) Публично-частното дружество се учредява за срок до прекратяване на концесионния договор.
  (7) Предоставените права върху недвижими имоти, които са предмет на непарична вноска от публичния съдружник, се смятат за предоставени до прекратяване на дружеството. При прекратяване на дружеството предоставените права преминават обратно към държавата, съответно към общината или публичното предприятие.

  Чл. 23. (1) Проектното дружество, съответно публично-частното дружество, е обвързано от офертата на участника, определен за концесионер.
  (2) Участникът, определен за концесионер, а когато той е група от икономически оператори - всеки от участниците в групата, е длъжен да предостави на проектното дружество, съответно на публично-частното дружество, ресурсите, с които участникът е доказал съответствие с изискванията към професионалните или техническите способности и/или към финансовото и икономическото състояние и може да извършва една или повече от дейностите - предмет на концесионния договор като подизпълнител.
  (3) Начинът на предоставяне на ресурсите, както и участието на частния съдружник или на участниците в групата като подизпълнители се посочват в офертата и се включват във финансово-икономическия модел.
  (4) За проектното дружество и за публично-частното дружество се прилага Търговският закон, доколкото друго не е предвидено в този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.

  Раздел VІ
  Изключения
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІ.

  Чл. 24. Не се възлагат концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.

  Чл. 25. Концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните богатства.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В чл. 25 се създава ал. 2:
  „(2) Концесиите за добив на минерални води се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25:
  „Чл. 25. (1) Концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните богатства.
  (2) Концесиите за добив на минерални води се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за водите.“

  Чл. 26. Този закон не се прилага за възлагане на строителство или на услуги в случаите, изброени в приложение № 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26:
  Чл. 26. Този закон не се прилага за възлагане на строителство или на услуги в случаите, определени в приложение № 4.

  Раздел VІІ
  Финансово-икономически елементи на концесията
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІІ.

  Чл. 27. (1) За всяка концесия за строителство и концесия за услуги се определя стойност на концесията. Стойността на концесията включва общия оборот на концесионера (без данък върху добавената стойност) за срока на концесионния договор, получен като приходи от експлоатацията на строежа и/или на услугите.
  (2) При откриване на процедурата за определяне на концесионер стойността на концесията се определя от концедента като прогнозна стойност.

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В чл. 27, ал. 1 се създава изречение трето: Стойността на концесията, както и останалите финансово-икономически елементи се определят съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 на Комисията от 20 януари 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за доклад за напредъка, представяне на информация относно голям проект, съвместен план за действие, доклади за изпълнението по цел „Инвестиции за растеж и работни места", декларация за управлението, одитна стратегия, одитно становище и годишен контролен доклад, както и методология за анализ на разходите и ползите и, в съответствие с Регламент(EC) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на образеца на доклади за изпълнението по цел „Европейско териториално сътрудничество"."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27:
  Чл. 27. (1) За всяка концесия за строителство и концесия за услуги се определя стойност на концесията. Стойността на концесията включва общия оборот на концесионера за срока на концесията без данък върху добавената стойност (ДДС), получен като приходи от експлоатацията на строежа и/или на услугите.
  (2) При откриване на процедурата за определяне на концесионер стойността на концесията се определя от концедента като прогнозна стойност.

  Чл. 28. (1) В прогнозната стойност на концесията се включва стойността на следните възможни прогнозни приходи на концесионера:
  1. приходите от експлоатацията на строежа и/или на услугите, включени в предмета на концесията;
  2. приходите от всяка възможна опция и от всяко удължаване на срока на концесията или от друго изменение на концесионния договор;
  3. приходите от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или на услугите, освен тези, които е предвидено да събира за концедента;
  4. плащания или всякакви финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма на концесионера от концедента, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и субсидии;
  5. безвъзмездни средства или всякакви други финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма от трети лица за изпълнението на концесията;
  6. приходи от продажба на активи, които са част от обекта на концесия;
  7. всички доставки и услуги, предоставени от концедента на концесионера, когато такива са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите.
  (2) Когато строителството или услугите, включени в предмета на концесията, може да се възложат под формата на обособени позиции, в прогнозната стойност на концесията се включва стойността на всички обособени позиции.
  (3) Когато отделни обособени позиции се възлагат чрез отделни процедури, за всяка от тях се прилагат правилата за концесии с трансграничен интерес, ако общата стойност на обособените позиции е равна на или по-висока от европейския праг.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28:
  Чл. 28. (1) В прогнозната стойност на концесия за строителство и концесия за услуги се включва стойността на следните възможни прогнозни приходи на концесионера:
  1. приходите от експлоатацията на строежа и/или на услугите, включени в предмета на концесията;
  2. приходите от всяка възможна опция и от всяко удължаване на срока на концесията или от друго изменение на концесионния договор;
  3. приходите от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или на услугите, освен тези, които е предвидено да събира за концедента;
  4. плащанията или всякакви финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма на концесионера от концедента, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и субсидии;
  5. безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма от други лица за изпълнението на концесията;
  6. приходите от продажба на активи, които са част от обекта на концесия;
  7. всички доставки и услуги, предоставени от концедента на концесионера, когато такива са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите.
  (2) Когато строителството или услугите, включени в предмета на концесията, може да се възложат под формата на обособени позиции, в прогнозната стойност на концесията се включва стойността на всички обособени позиции.
  (3) Когато отделни обособени позиции се възлагат чрез отделни процедури, за всяка от тях се прилагат изискванията за концесии с трансграничен интерес, ако общата прогнозна стойност на обособените позиции е по-голяма или равна на европейския праг.

  Чл. 29. (1) Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод, посочен в документацията за концесията.
  (2) Методът за изчисляване на прогнозната стойност на концесията не може да има за цел определяне на концесията като концесия без трансграничен интерес, за да бъдат заобиколени правилата на този закон.
  (3) Когато при провеждане на процедурата за определяне на концесионер първоначално определената прогнозна стойност се увеличи с повече от 20 на сто, за стойност на концесията се счита прогнозната стойност към датата на определяне на концесионера. Когато тази стойност на концесията се окаже равна или по-висока от европейския праг, процедурата за определяне на концесионер се прекратява, ако е проведена по правилата за концесия без трансграничен интерес.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В чл. 29, ал. 1 след думите “обективен метод” се добавя „съгласно наредбата по чл. 35“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29:
  Чл. 29. (1) Прогнозната стойност на концесията за строителство и на концесията за услуги се изчислява въз основа на обективен метод съгласно наредбата по чл. 35, посочен в документацията за концесията.
  (2) Методът за изчисляване на прогнозната стойност на концесията не трябва да има за цел заобикаляне на този закон чрез определяне на концесията като концесия без трансграничен интерес.
  (3) Когато при провеждане на процедурата за определяне на концесионер първоначално определената прогнозна стойност се увеличи с повече от 20 на сто, за стойност на концесията се приема прогнозната стойност към датата на определяне на концесионера. Когато прогнозната стойност на концесията е по-голяма или равна на европейския праг, процедурата за определяне на концесионер се прекратява, ако е проведена съгласно изискванията за концесия без трансграничен интерес.

  Чл. 30. (1) При концесиите за строителство и при концесиите за услуги се поддържа икономически баланс на концесията, който представлява равновесието между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове.
  (2) Определеният с договора икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесионния договор.

  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В чл. 30, ал. 1 след думите „и при концесиите за услуги" се добавя „и при концесиите за ползване (добив) на минерална вода".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
  Чл. 30. (1) При концесия за строителство и при концесия за услуги се поддържа икономически баланс на концесията, който представлява равновесие между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове.
  (2) Определеният с договора икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесионния договор.

  Чл. 31. (1) Оперативният риск при концесията за строителство и при концесията за услуги се носи винаги от концесионера и се счита поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строителството или услугите - предмет на концесията.
  (2) Поетият от концесионера оперативен риск представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила не се считат за оперативен риск.
  (3) Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности.
  (4) Риск, свързан с предлагането, е вероятността обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с концесионния договор.
  (5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.
  (6) Всички останали рискове се разпределят между концесионера и концедента с концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
  Чл. 31. (1) Оперативният риск при концесията за строителство и при концесията за услуги се носи винаги от концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строителството или услугите - предмет на концесията.
  (2) Поетият от концесионера оперативен риск представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила не се смятат за оперативен риск.
  (3) Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности.
  (4) Риск, свързан с предлагането, е вероятността обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с концесионния договор.
  (5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.
  (6) Всички останали рискове при концесия за строителство и концесия за услуги се разпределят между концесионера и концедента с концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове.
  (7) При концесия за ползване всички рискове се поемат от концесионера, с изключение на риска от пълно погиване на обекта на концесията.

  Чл. 32. (1) Приходите на концесионера от експлоатацията на строителството и на услугите се формират от плащания от потребителите, от потребителите и концедента или само от концедента.
  (2) Плащане от концедента може да се предвиди в следните случаи:
  1. когато за предоставяните от концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители или от други лица, или ако се дължат такива плащания - не е предвидено концесионерът да ги получава;
  2. когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от концесионера;
  3. при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от концесионера.
  (3) При концесия за строителство плащането от концедента се дължи след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация и се извършва само за времето, в което обектът или предоставяните услуги са били в наличност.
  (4) При концесия за услуги плащането от концедента се извършва само за времето, когато услугите са били в наличност.
  (5) Условията, при които се извършва плащането от концедента не може да освобождават концесионера от рискове, които е поел за целия срок на концесионния договор.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.

  Чл. 33. (1) Когато обектът на концесията е собственост на държавата или на община, може да се предвиди и задължение на концесионера да заплаща на концедента концесионно възнаграждение.
  (2) Дължимостта на концесионно възнаграждение се определя от концедента във всеки конкретен случай в зависимост от:
  1. справедливото разпределение на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера;
  2. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията.
  (3) При концесия за ползване винаги се дължи концесионно възнаграждение.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 запетаята след думата „община" - отпада и думите „може да се предвиди и" се заменят със „се предвижда".
  2. В ал. 2 думите „Дължимостта на" се заличават.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В чл. 33, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Когато обектът на концесията е собственост на държавата и/или на община се предвижда задължение на концесионера за заплащане на концесионно възнаграждение, чийто размер не може да е по-малък от 3 на сто от приходите от концесията, без данък върху добавената стойност."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33:
  Чл. 33. (1) В определени с този закон случаи концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение.
  (2) При концесия за строителство и при концесия за услуги концесионно възнаграждение може да се предвиди когато обектът на концесията държавна или общинска собственост. Задължението за плащане на концесионно възнаграждение се определя от концедента във всеки конкретен случай в зависимост от:
  1. справедливото разпределение на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера;
  2. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията.
  (3) При концесия за ползване винаги се дължи концесионно възнаграждение .

  Чл. 34. (1) Всяка концесия се предоставя за определен срок. Максималният срок на концесията се определя от концедента с обявлението за откриване на процедурата.
  (2) Максималният срок на концесията не може да надвишава времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят. В максималния срок се включват и всички удължавания, допуснати с всяка възможна опция или клауза за преразглеждане. Максималният срок трябва да е определен по начин, който да не води до ограничаване на конкуренцията.
  (3) Когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или за концесия за услуги е равен или надвишава 50 години, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение на Народното събрание, с което се разрешава възлагането на концесията за така определения срок.
  (4) За общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният от концедента максимален срок е равен или надвишава 25 години, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. В случай че срокът е равен или надвишава 50 години, за откриване на процедурата е необходимо и разрешение по ал. 3.
  (5) Максималният срок на концесия за ползване не може да бъде по-дълъг от 25 години, освен ако със закон не е предвиден друг срок.
  (6) Срокът на концесията е винаги отделен критерий за възлагане, като конкретната му продължителност се определя в процедурата за определяне на концесионер и не може да надвишава максималния срок, определен с обявлението за откриване на процедурата.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение първо след думите „на концесията” се поставя запетая и се добавя „определен от концедента,” , а в изречение второ накрая точката се заменя със запетая и се добавя: „и не може да надхвърля 35 години, освен в случаите на ал. 3, 4, 5”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) По изключение и след решение на Народното събрание, срокът на концесия за строителство може да бъде удължен до 45 години. Процедурата за определяне на концесионер се открива след предложение от концедента до Народното събрание и приемане на решение по изречение първо. Концедентът прилага към предложението си подробна финансово-икономическа обосновка на необходимостта от удължаване на обичайния максимален срок за концесия за строителство.”
  3. В ал. 4 изречение първо, думите „или надвишава” се заличават, а в изречение второ числото 50 се заменя с „от 25 до максималния срок по ал. 2”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Той не може да бъде по-дълъг от 35 години - за държавните концесии и 25 години - за общинските."
  2. В ал. 2 изречение второ и изречение трето се заличават.
  3. В ал. 3 числото „50" се заменя с „20", а думите „може да се открие" се заменят със „се открива".
  4. В ал. 4:
  а) в изречение първо числото „25" се заменя с „15", а думите „може да се открие" се заменят със „се открива".
  б) в изречение второ числото „50" се заменя с „20".
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В чл. 34, в ал. 5 след думите „освен ако със" се добавя „специален".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 числото „50“ се заменя с „35“.
  2. В ал. 4 числото „25“ се заменя с „20“, а числото „50“ се заменя с „35“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34:
  Чл. 34. (1) Всяка концесия се възлага за определен срок. Максималният срок на концесията се определя от концедента с обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „обявление за откриване на процедурата“.
  (2) Максималният срок на концесията за строителство и на концесията за услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят. При определяне на максималния срок на концесията за ползване се вземат предвид техническите и/или технологичните особености на обекта на концесията и на принадлежностите, както и минималните разходи за поддържане на обекта в експлоатационна годност.
  (3) В максималния срок се включват и всички удължавания, допуснати с всяка възможна опция или клауза за преразглеждане. Максималният срок трябва да е определен по начин, който да не води до ограничаване на конкуренцията.
  (4) Когато определеният от концедента максимален срок за концесия за строителство или за концесия за услуги е 35 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение на Народното събрание, с което се разрешава възлагането на концесията за така определения срок.
  (5) За общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният от концедента максимален срок е 20 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Когато срокът е 35 години или по-дълъг, за откриване на процедурата е необходимо и разрешение по ал. 4.
  (6) Максималният срок на концесия за ползване не може да бъде по-дълъг от 25 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок.
  (7) Срокът на концесията винаги е отделен критерий за възлагане, като конкретната му продължителност се определя в процедурата за определяне на концесионер и не може да бъде по дълга от максималния срок, определен с обявлението за откриване на процедурата.

  Чл. 35. Изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.

  Глава втора
  СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА КОНЦЕСИИТЕ. МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Чл. 36. Органите, които имат функции по стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите, са:
  1. Министерският съвет;
  2. Координационният съвет по концесиите (Координационен съвет);
  3. министрите, съобразно отрасловата им компетентност;
  4. министърът на финансите;
  5. общинските съвети;
  6. кметовете на общини;
  7. дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет, определена със заповед на министър-председателя, наричана по-нататък „специализираната дирекция от АМС“;
  8. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК);
  9. Сметната палата;
  10. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ);
  11. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36:
  Чл. 36. Органите, които имат функции по стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите, са:
  1. Министерският съвет;
  2. Координационният съвет по концесиите, наричан по-нататък „Координационен съвет“;
  3. министрите, съобразно отрасловата им компетентност;
  4. министърът на финансите;
  5. общинските съвети;
  6. кметовете на общини;
  7. дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет, определена със заповед на министър-председателя, наричана по-нататък „специализираната дирекция от АМС“;
  8. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК);
  9. Сметната палата;
  10. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ);
  11. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

  Чл. 37. Министерският съвет определя държавната политика за концесиите, като:
  1. одобрява Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения по предложение на Координационния съвет;
  2. одобрява преди тяхното издаване решенията на концедентите за държавните концесии за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер, както и за изменение и за прекратяване на концесионните договори за държавните концесии;
  3. одобрява годишни отчети на концедентите за държавните концесии относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори;
  4. одобрява плана за работа на АПСК за съответната година по предложение на изпълнителния директор на агенцията;
  5. с решение определя държавните такси, които се събират и/или постъпват в полза на концесионер на държавна концесия, както и условията и реда за събирането.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37:
  Чл. 37. Министерският съвет определя държавната политика за концесиите, като:
  1. одобрява Национална стратегия за развитие на концесиите и план за действие за държавните концесии и техните изменения и допълнения по предложение на Координационния съвет;
  2. одобрява преди тяхното издаване решенията на министрите за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионните договори за държавните концесии и за съвместните концесии с държавно и общинско участие;
  3. одобрява годишни отчети на министрите относно изпълнението на включените в плана за действие проекти и на концесионните договори за държавни концесии и за съвместни концесии с държавно и общинско участие;
  4. одобрява плана за работа на АПСК за съответната година по предложение на изпълнителния директор на агенцията;
  5. определя с решение държавните такси, които се събират и/или постъпват в полза на концесионер на държавна концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси.


  Чл. 38. (1) Координационният съвет:
  1. приема и чрез председателя си предлага на Министерския съвет за одобряване Националната стратегия за развитие на концесиите, Плана за действие за държавните концесии, както и изменения и допълнения в тях;
  2. координира действията по изпълнение на Плана за действие за държавните концесии;
  3. обсъжда и дава насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;
  4. възлага на АПСК извършването на извънредни проверки на определени концесионни договори;
  5. приема годишен доклад за състоянието на концесиите въз основа на одобрените от Министерския съвет годишни отчети на концедентите и на обобщената информация за концесионните договори, предоставена от АПСК.
  (2) Координационният съвет се състои от председател – заместник министър-председател, и от членове: заместник-министри, изпълнителният директор на АПСК, председателят на Сметната палата, директорът на АДФИ, директорът на специализираната дирекция от АМС и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините.
  (3) Поименният състав на Координационния съвет се определя със заповед на министър-председателя.
  (4) Координационният съвет приема правилник за организацията и дейността си. С правилника се определят условията и редът за привличане на трети лица, които да подпомагат работата на съвета.

  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В чл. 38, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. ежегодно обсъжда и приема доклад с обобщена информация за Плановете за действие за общинските концесии и тяхното изпълнение."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, като в ал. 4 думите “трети лица” се заменят с “експерти”.

  Чл. 39. (1) Министрите изпълняват държавната политика за концесиите в съответствие с отрасловата им компетентност, като изпълняват правомощията на концедент, както и:
  1. в съответствие с провежданата от тях секторна политика правят предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия и за включването, изключването и промяната на проекти в Плана за действие за държавните концесии;
  2. извършват мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори;
  3. изготвят и внасят в Министерския съвет за одобряване годишни отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие за държавните концесии проекти, които са от тяхна компетентност, и на сключените от тях концесионни договори;
  4. правят предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно разрешаването на проблеми в кръга на тяхната компетентност, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори.
  (2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, като:
  1. дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните дейности и при изпълнение на концесионните договори;
  2. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно финансово-икономическите елементи на концесиите;
  3. одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите по държавните концесии;
  4. извършва предварителна оценка относно бюджетната поносимост на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в Плана за действие за държавните концесии, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 35;
  5. изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер;
  6. може да изпраща наблюдател, който присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер без право на глас.
  (3) За изпълнение на функциите на министъра на финансите по
  ал. 2 концедентите са длъжни да предоставят изискваната от министъра информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурите и с изпълнението на концесионните договори.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39:
  Чл. 39. (1) Министрите изпълняват държавната политика за концесиите в съответствие с отрасловата им компетентност, като изпълняват правомощията на концедент, както и:
  1. в съответствие с провежданата от тях секторна политика правят предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия, както и за включването, изключването и промяната на проекти в плана за действие за държавните концесии;
  2. извършват мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори;
  3. изготвят и внасят за одобрение в Министерския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за държавните концесии проекти, които са от тяхна компетентност, и на сключените от тях концесионни договори;
  4. правят предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно отстраняване на проблеми в кръга на тяхната компетентност, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори.
  (2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, като:
  1. дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните дейности и при изпълнение на концесионните договори;
  2. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно финансово-икономическите елементи на концесиите;
  3. одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите по държавните концесии;
  4. извършва предварителна оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните концесии, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 35;
  5. изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер;
  6. може да изпраща наблюдател, който да присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедурата за определяне на концесионер без право на глас.
  (3) Концедентите са длъжни да предоставят на министъра на финансите, във връзка с правомощията му по ал. 2, изискваната от него информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер, както и с изпълнението на концесионните договори.

  Чл. 40. (1) Политиката за общински концесии се определя от съответния общински съвет, който приема с решение План за действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината.
  (2) Общинският съвет:
  1. одобрява преди тяхното издаване решенията на кмета на общината за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер, както и за изменение и за прекратяване на концесионните договори;
  2. одобрява годишни отчети на кмета на общината относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии проекти и на концесионните договори;
  3. с решение определя кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия, както и условията и реда за събирането им.
  (3) Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и:
  1. прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите;
  2. прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за общинските концесии;
  3. извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори;
  4. изготвя и внася в общинския съвет за одобряване годишни отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори;
  5. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;
  6. публикува в НКР Плана за действие за общинските концесии.

  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В чл. 40, ал. 3 , т. 6 се изменя така:
  „6. публикува в НКР Плана за действие за общинските концесии и документите по чл. 40, ал. 3, т. 1-5."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40:
  Чл. 40. (1) Политиката за общински концесии се определя от съответния общински съвет, който приема с решение план за действие за общинските концесии, и се изпълнява от кмета на общината.
  (2) Общинският съвет:
  1. одобрява преди тяхното издаване решенията на кмета на общината за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионните договори, независимо от вида на концесията;
  2. одобрява годишни отчети на кмета на общината относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на концесионните договори;
  3. определя с решение кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези такси.
  (3) Кметът на общината изпълнява правомощията на концедент, както и:
  1. прави предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите;
  2. прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в плана за действие за общинските концесии;
  3. извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори;
  4. изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори;
  5. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно проблеми, които са свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;
  6. публикува в Националния концесионен регистър плана за действие за общинските концесии.

  Чл. 41. Специализираната дирекция от АМС:
  1. изпълнява функциите на секретариат на Координационния съвет, като го подпомага експертно и технически;
  2. осъществява мониторинг на прилагането на правилата за възлагане на концесии, който включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми, и публично оповестява резултатите от мониторинга, а при искане от страна на Европейската комисия - изготвя и изпраща доклад за осъществявания мониторинг;
  3. ежегодно уведомява Европейската комисия за решенията и определенията на КЗК и на Върховния административен съд, постановени по реда на глава седма;
  4. въз основа на мониторинга обобщава практиката и издава общи указания за прилагането на правилата за възлагане на концесии;
  5. осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за възлагане на концесии, като:
  а) изразява становище относно проектите на решения за откриване на процедура за определяне на концесионер, на обявления за откриване на процедурата и на документации за концесията;
  б) може да изпраща наблюдател, който присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер без право на глас;
  в) изразява становище по проектите на решения за отправяне или приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобряването им от Министерския съвет, съответно от общинския съвет;
  6. уведомява компетентните държавни органи за установените при осъществяване на мониторинга и на предварителния контрол нарушения на правилата за възлагане на концесии;
  7. събира от концедентите и обобщава информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори;
  8. на основата на събрана и обобщена информация и на годишните отчети на концедентите изготвя годишен доклад за състоянието на концесиите и го представя за разглеждане на Координационния съвет;
  9. дава методически указания – общи и по запитвания от концеденти, и публично предоставя информация и насоки по прилагането на този закон, за което не се събират такси;
  10. разработва проекти на нормативни актове в областта на концесиите;
  11. поддържа НКР;
  12. публикува в НКР Националната стратегия за развитие на концесиите и Плана за действие на държавните концесии.

  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В чл. 41 се създава т. 13:
  „13. обобщава информация за Плановете за действие за общинските концесии и тяхното изпълнение, изготвя ежегодно доклад и го представя за обсъждане и приемане в Координационния съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41:
  Чл. 41. Специализираната дирекция от АМС:
  1. изпълнява функциите на секретариат на Координационния съвет, като го подпомага експертно и технически;
  2. извършва мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии, който включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми, и публично оповестява резултатите от мониторинга, а при искане от страна на Европейската комисия - изготвя и изпраща доклад за осъществявания мониторинг;
  3. ежегодно уведомява Европейската комисия за решенията и определенията на КЗК и на Върховния административен съд по глава седма;
  4. въз основа на мониторинга обобщава практиката и издава общи указания за прилагането на изискванията за възлагане на концесии;
  5. извършва предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии, като:
  а) изразява становище по проектите на решения за откриване на процедура за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията;
  б) може да изпраща наблюдател, който присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер без право на глас;
  в) изразява становище по проектите на решения за отправяне или приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобрението им от Министерския съвет, съответно от общинския съвет;
  6. уведомява компетентните държавни органи за установените при извършване на мониторинга и на предварителния контрол нарушения на изискванията за възлагане на концесии;
  7. събира от концедентите и обобщава информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори;
  8. на основата на събрана и обобщена информация и на годишните отчети на концедентите изготвя годишен доклад за състоянието на концесиите и го представя за разглеждане на Координационния съвет;
  9. дава методически указания – общи и по запитвания от концеденти, и публично предоставя информация и насоки по прилагането на този закон, за което не се събират такси;
  10. разработва проекти на нормативни актове в областта на концесиите;
  11. поддържа Националния концесионен регистър;
  12. публикува в Националния концесионен регистър Националната стратегия за развитие на концесиите и плана за действие на държавните концесии.

  Чл. 42. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.
  (2) Контролът от АПСК включва планови проверки, които се извършват по одобрен от Министерския съвет план за работа за съответната година, както и извънредни проверки, възложени от Координационния съвет.
  (3) За резултатите от извършения контрол за всеки концесионен договор изпълнителният директор на АПСК изготвя доклад, който се връчва на концедента и на министъра на финансите. В 30-дневен срок от връчването концедентът представя доклада на Координационния съвет заедно с план-график за изпълнение на препоръките.
  (4) Изпълнителният директор на АПСК ежегодно изготвя обобщена информация за концесионните договори, върху които на АПСК е възложено да осъществява контрол. Информацията се представя на Координационния съвет с предложение за приемане на насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори.
  (5) При осъществяване на независимия външен контрол АПСК се подпомага от Министерството на финансите.

  Предложение от нар. пр. Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов:
  В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изпълнява правомощията на концедент, като осъществява процедурите за възлагане на определени концесии съгласно този закон. В тези случаи АПСК извършва мониторинг и контрол на сключените от нея концесионни договори. АПСК може да осъществява и независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори .” .
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Съответният министър с решение, в съответствие със своята отраслова компетентност, може да възложи на АПСК осъществяването на процедура за възлагане на определени държавни концесии. Министерският съвет с решение може да възложи на АПСК независим външен контрол за определени държавни концесии. Контрол за определени общински концесии може да се възложи с решение на съответния общински съвет. С решението се определя обхвата на контрола.”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Изпълнителният директор на АПСК изготвя доклад за резултатите от всяка концесионна процедура, чието осъществяване е било възложено на АПСК, който се представя на съответния ресорен министър. За резултатите от извършения външен контрол за всеки концесионен договор, когато такъв контрол е възложен на АПСК, изпълнителният директор изготвя доклад, който се връчва на концедента и на министъра на финансите, като в 30-дневен срок от връчването концедентът внася доклада за заседание на Министерски съвет, съответно - на общинския съвет. ”.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Изпълнителният директор на АПСК ежегодно изготвя обобщена информация за концесионните процедури, чието осъществяване е било възложено на АПСК и за концесионните договори, за които е възложен външен контрол. Информацията се представя на Координационния съвет с предложение за приемане на насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането и/или изпълнението на концесионните договори.”
  5. Създава се нова ал. 5:
  „(5) При осъществяване на концесионните процедури АПСК се подпомага от съответния министър в съответствие с неговата отраслова компетентност.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС, в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В чл. 42 се създава ал. 6: „По предложение на министър Министерският съвет с решение може да възложи на АПСК извършването на действия по възлагането на държавна концесия и по изпълнението и прекратяването на концесионния договор за тази концесия. С решението Министерският съвет може да определи изисквания за изпълнение на възложените действия и условия за осъществяване на концесията, които са задължителни за АПСК.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42:
  Чл. 42. (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.
  (2) Контролът от АПСК включва планови проверки, които се извършват по одобрен от Министерския съвет план за работа за съответната година, както и извънредни проверки, възложени от Координационния съвет.
  (3) За резултатите от извършения контрол за всеки концесионен договор изпълнителният директор на АПСК изготвя доклад, който се връчва на концедента и на министъра на финансите. В 30-дневен срок от връчването концедентът представя доклада на Координационния съвет с план-график за изпълнение на препоръките.
  (4) Изпълнителният директор на АПСК ежегодно изготвя обобщена информация за концесионните договори, върху които на АПСК е възложено да извършва контрол. Информацията се представя на Координационния съвет с предложение за приемане на насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението или прекратяването на концесионните договори.
  (5) При извършване на независимия външен контрол АПСК се подпомага от Министерството на финансите.
  (6) По предложение на министър Министерският съвет с решение може да възложи на АПСК извършването на действия по възлагането на държавна концесия и по изпълнението и прекратяването на концесионния договор за тази концесия. С решението Министерският съвет може да определи изисквания за изпълнение на възложените действия и условия за осъществяване на концесията, които са задължителни за АПСК.

  Чл. 43. (1) Сметната палата и органите на АДФИ осъществяват последващия външен контрол по изпълнение на този закон в рамките на своите правомощия.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията упражнява контрол за законосъобразност на решенията и на действията и бездействията на концедентите в процедурите за определяне на концесионер при подадени жалби по реда на глава шеста.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43:
  Чл. 43. (1) Сметната палата и органите на АДФИ извършват последващия външен контрол по изпълнение на този закон в рамките на своите правомощия.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията упражнява контрол за законосъобразност на решенията и на действията и бездействията на концедентите в процедурите за определяне на концесионер при подадени жалби по реда на глава шеста.

  Чл. 44. Редът за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола, включително обхвата на контрола, който се осъществява от АПСК, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44 като думата „осъществява“ се заменя с „извършва“.

  Чл. 45. (1) Националната стратегия за развитие на концесиите съдържа общите и специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесии в страната.
  (2) Планът за действие за държавните концесии, съответно Планът за действие за общинските концесии, се изготвя за всеки програмен период и съдържа:
  1. проектите, които ще се възлагат чрез концесии;
  2. сроковете за изпълнение на проектите;
  3. прогнозираните публични средства за реализация на проектите по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  4. прогнозираните концесионни възнаграждения.
  (3) Съдържанието на плановете по ал. 2 се определя по години и може да се изменя и допълва текущо.
  (4) Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в Плана за действие за държавните концесии, съответно в Плана за действие за общинските концесии.
  (5) Редът за включване на проекти в плановете по ал. 1 се определя в наредбата по чл. 35.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45:
  Чл. 45. (1) Националната стратегия за развитие на концесиите съдържа общите и специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесии в страната.
  (2) Планът за действие за държавните концесии, съответно планът за действие за общинските концесии, се изготвя за всеки програмен период и съдържа:
  1. проектите, които ще се възлагат чрез концесии;
  2. сроковете за изпълнение на проектите;
  3. прогнозираните публични средства за реализация на проектите по размер и източници на финансиране, включително от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  4. прогнозираните концесионни възнаграждения.
  (3) Съвместните концесии с държавно и общинско участие се включват в плана за действие за държавните концесии и в плана за действие за общинските концесии.
  (4) Съдържанието на плановете по ал. 2 се определя по години и може да се изменя и допълва текущо.
  (5) Не може да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за държавните концесии, съответно в плана за действие за общинските концесии.
  (6) Редът за включване на проекти в плановете по ал. 2 се определя в наредбата по чл. 35.

  Чл. 46. (1) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени концесионни договори, се включват в закона за държавния бюджет на Република България в хода на бюджетната процедура за съответната година, съответно в общинския бюджет за съответната година.
  (2) С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:
  1. максималния размер на плащанията, който общината може да поеме като задължение по нови проекти за концесии през годината, включени в Плана за действие за общинските концесии, съобразно изискванията на закона;
  2. размера на плащанията по проектите към края на бюджетната година, в т.ч. остатъчния размер на задълженията по сключени концесионни договори, и намеренията на общината за възлагане на концесии през съответната година;
  3. съвкупния размер на плащанията от общинския бюджет към концесионери за съответната година по всички сключени концесионни договори.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46:
  Чл. 46. (1) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени концесионни договори, се включват в закона за държавния бюджет на Република България в хода на бюджетната процедура за съответната година, съответно в общинския бюджет за съответната година.
  (2) С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:
  1. размера на плащанията по проектите към края на бюджетната година, включително остатъчния размер на задълженията по сключени концесионни договори;
  2. общия размер на плащанията от общинския бюджет към концесионери за съответната година по всички сключени концесионни договори;
  3. максималния размер на плащанията, който общината може да поеме като задължение по нови проекти за концесии през годината, включени в плана за действие за общинските концесии, съобразно изискванията на закона.

  Чл. 47. (1) Когато източник на плащания от концедента за общински концесии са собствени приходи, обща изравнителна субсидия и/или общински дълг по смисъла на Закона за публичните финанси, годишният съвкупен размер на плащанията по концесионни договори във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от сумата на общата изравнителна субсидия и собствените приходи, осреднена за последните три години, съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината.
  (2) Сключването и изпълнението на концесионен договор не може да нарушава показателите и ограниченията, определени в Закона за публичните финанси, за всяка година от изпълнението на договора.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
  Чл. 47. Сключването и изпълнението на концесионен договор не може да нарушава показателите и ограниченията, определени в Закона за публичните финанси, за всяка година от изпълнението на концесионния договор.

  Чл. 48. (1) Условие за приемане на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер за общинска концесия, която има за предмет предоставяне на услуга като делегирана от държавата дейност, е и изразено положително становище от компетентния държавен орган в областта на делегираната от държавата дейност.
  (2) Съгласуването с компетентния държавен орган по ал. 1 се извършва в хода на бюджетната процедура по приложимия за нея ред.
  (3) За проектите по ал. 1 плащанията от концедента към концесионера от общата субсидия за делегирани от държавата дейности са в рамките на средствата, одобрени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, въз основа на определения единен разходен стандарт за финансиране на конкретната дейност.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48, като в ал. 1 думата “приемане“ се заменя с “издаване“.


  Глава трета
  ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.

  Раздел І
  Общи положения. Видове процедури
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.

  Чл. 49. (1) Принципите по чл. 4, ал. 1 се спазват съответно на всеки етап от възлагането на концесиите.
  (2) За осигуряване спазването на принципите на прозрачност и на равнопоставеност при организиране и провеждане на процедура за определяне на концесионер концедентът:
  1. взема необходимите мерки за борба с измамите, предоставянето на привилегии и корупцията и за ефективно предотвратяване, разкриване и отстраняване на конфликтите на интереси;
  2. осигурява публикуване на обявленията, определени с този закон;
  3. осигурява публикуване на документацията за концесията и на други документи и информация, определени с този закон.
  (3) При организиране и провеждане на процедура за определяне на концесионер концедентът осигурява конкурентни условия, като не допуска предоставяне по дискриминационен начин на информация, която необосновано може да даде предимство или да постави в по-неизгодно положение определени икономически оператори или определено строителство, услуги или свързани със строителството или услугите доставки.
  (4) При провеждане на процедура за определяне на концесионер концедентът няма право да предоставя на икономически оператор информация, която би могла да го постави в по-изгодно положение спрямо останалите, както и да разкрива на останалите икономически оператори предоставена от определен икономически оператор информация без неговото съгласие, освен в случаите, определени с този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49:
  Чл. 49. (1) Принципите по чл. 4, ал. 1 се спазват на всеки етап от възлагането на концесиите.
  (2) При организиране и провеждане на процедурата за определяне на концесионер концедентът:
  1. взема необходимите мерки за борба с измамите, предоставянето на привилегии и корупцията, и за ефективно предотвратяване, разкриване и отстраняване на конфликтите на интереси;
  2. осигурява публикуване на обявленията, на документацията за концесията и на други документи и информация, определени с този закон;
  3. осигурява конкурентни условия, като не допуска предоставяне на информация по начин, по който необосновано се дава предимство или се поставят в неравностойно положение определени икономически оператори или определено строителство, услуги или свързани със строителството или услугите доставки.
  (3) При провеждане на процедурата за определяне на концесионер концедентът няма право да предоставя на икономически оператор информация, която би могла да го постави в по-благоприятно положение спрямо останалите, както и да разкрива на останалите икономически оператори предоставена от определен икономически оператор информация без неговото съгласие, освен в случаите, определени с този закон.

  Чл. 50. (1) Концедентът публично оповестява чрез обявления определени с този закон действия по възлагането и изпълнението на концесията. Обявленията се съставят във форма на електронен документ. Според действието, което оповестяват, обявленията са:
  1. обявление за откриване на процедурата;
  2. обявление за поправка на обявлението за откриване на процедурата и на документацията за концесията (обявление за поправка);
  3. обявление за прекратяване на процедурата;
  4. обявление за възложена концесия;
  5. обявление за изменение на възложена концесия.
  (2) Обявлението за концесиите с трансграничен интерес се попълва в електронен формуляр по съответния стандартен образец, който е установен с актове за изпълнение на Европейската комисия, приети на основание чл. 33 от Директива 2014/23/ЕС.
  (3) Обявлението за концесиите без трансграничен интерес се попълва в електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на НКР.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50:
  Чл. 50. (1) Концедентът публично оповестява чрез обявления определени с този закон действия по възлагането и изпълнението на концесията. Обявленията се съставят във форма на електронен документ. Според действието, което оповестяват, обявленията са за:
  1. откриване на процедурата;
  2. поправка на обявлението за откриване на процедурата и/или на документацията за концесията, наричано по-нататък „обявление за поправка“;
  3. възложена концесия;
  4. изменение на възложена концесия.
  (2) Обявлението за концесиите с трансграничен интерес се попълва в електронен формуляр по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
  (3) Обявлението за концесиите без трансграничен интерес се попълва в електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър.

  Чл. 51. (1) Възлагането на концесията включва извършване на подготвителни действия, провеждане на процедура за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор.
  (2) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента, провежда се от назначена от концедента комисия и приключва с решение на концедента за определяне на концесионер.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.

  Чл. 52. (1) Процедурите за определяне на концесионер за концесиите с трансграничен интерес са открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог.
  (2) За концесиите без трансграничен интерес определянето на концесионер се извършва чрез открита процедура.
  (3) При концесиите за социални и други специфични услуги концедентът свободно установява процедура за определяне на концесионер независимо дали концесията е със, или е без трансграничен интерес. Във всички случаи концедентът спазва принципите по чл. 4, ал. 1 и осигурява публикуване на предвидените за тези концесии обявления.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52:
  Чл. 52. (1) Процедурите за определяне на концесионер за концесиите с трансграничен интерес са открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог.
  (2) За концесиите без трансграничен интерес определянето на концесионер се извършва чрез открита процедура.
  (3) При концесиите за социални и други специфични услуги концедентът може да определи процедура за определяне на концесионер, различна от посочените в ал. 1, независимо дали концесията е със, или е без трансграничен интерес. В този случай концедентът спазва принципите по чл. 4, ал. 1, осигурява публикуване на предвидените за тези концесии обявления и предварително оповестява редът за провеждане на процедурата.

  Чл. 53. (1) Откритата процедура се провежда на един етап, в който всеки икономически оператор може да подаде едновременно заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне.
  (2) Състезателната процедура с договаряне е етапна процедура, при която:
  1. всеки икономически оператор може да подаде заявление и да участва в подбор, за да получи покана за подаване на предварителна оферта;
  2. кандидатите, които са получили покана, подават предварителна оферта и участват в договаряне за подобряване на офертите;
  3. след покана участвалите в договарянето кандидати подават оферта.
  (3) Състезателният диалог е етапна процедура, при която:
  1. всеки икономически оператор може да подаде заявление и предварителна оферта и да участва в подбор, за да получи покана за участие в диалога;
  2. кандидатите, които са получили покана, участват в диалог за изясняване на едно или повече решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията;
  3. след покана участвалите в диалога кандидати подават оферта.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53:
  Чл. 53. (1) Откритата процедура се провежда на един етап, в който икономическият оператор подава едновременно заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне.
  (2) Състезателната процедура с договаряне е етапна процедура, при която:
  1. икономическият оператор подава заявление и участва в подбор, за да получи покана за подаване на предварителна оферта;
  2. кандидатите, получили покана, подават предварителна оферта и участват в договаряне за подобряване на офертите;
  3. след покана участвалите в договарянето кандидати подават оферта.
  (3) Състезателният диалог е етапна процедура, при която:
  1. икономическият оператор подава заявление и предварителна оферта, и участва в подбор, за да получи покана за участие в диалога;
  2. кандидатите, получили покана участват в диалог за изясняване на едно или повече решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията;
  3. след покана участвалите в диалога кандидати подават оферта.

  Чл. 54. (1) При концесиите с трансграничен интерес концедентът определя вида на процедурата, като съобразява:
  1. особеностите и сложността на предмета на концесията и на включените в него строителство и/или услуги;
  2. възможностите на концедента на базата на информацията, с която разполага, да определи възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията;
  3. възможностите на концедента да определи най-подходящите условия за осъществяване на концесията.
  (2) Състезателен диалог се провежда винаги, когато относно строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия с трансграничен интерес, е налице потребност, за задоволяване на която са възможни повече от едно решение относно техническите, функционалните или качествените изисквания, финансово-икономическия модел или юридическата конструкция, както и когато са налице възможности за включване на иновации.
  (3) Състезателна процедура с договаряне се провежда, когато концедентът е определил техническите, функционалните или качествените изисквания, но е възможно чрез преговори да се оптимизират качеството, финансово-икономическите елементи, сроковете, социални, екологични или новаторски преимущества или преимущества за потребителите, както и юридическата конструкция.
  (4) Открита процедура при концесиите с трансграничен интерес се провежда само когато концедентът е определил подходящи условия за осъществяване на концесията, финансово-икономически елементи и юридическа конструкция и за определянето на концесионер е достатъчно само прилагането на критериите за възлагане, без да се провеждат преговори.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
  Чл. 54. (1) При концесиите с трансграничен интерес концедентът определя вида на процедурата в съответствие с ал. 2 - 4.
  (2) Открита процедура при концесиите с трансграничен интерес се провежда когато концедентът е определил подходящи условия за осъществяване на концесията, финансово-икономически елементи и юридическа конструкция и за определянето на концесионер е достатъчно само прилагането на критериите за възлагане, без да се провеждат преговори.
  (3) Състезателна процедура с договаряне се провежда, когато концедентът е определил техническите, функционалните или качествените изисквания, но е възможно чрез преговори да се оптимизират качеството, финансово-икономическите елементи, сроковете, социални, екологични или иновативни решения, или преимущества за потребителите, както и юридическата конструкция.
  (4) Състезателен диалог се провежда когато относно строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия с трансграничен интерес, е налице потребност, за задоволяване на която са възможни повече от едно решение относно техническите, функционалните или качествените изисквания, финансово-икономическия модел или юридическата конструкция, както и когато са налице възможности за включване на иновации.

  Раздел ІІ
  Подготвителни действия
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.


  Чл. 55. Възлагането на концесия се инициира служебно от концедента или по предложение на икономически оператор.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.

  Чл. 56. (1) Предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия съдържа описание на предмета и на обекта на концесията, обосновка и финансово-икономически анализ.
  (2) Когато концесията включва възлагане на строителство, към предложението се прилага инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект или идеен инвестиционен проект, с което определя и прогнозните технически и функционални характеристики и технико-икономически показатели на строителството.
  (3) Концедентът проучва предложението и ако прецени, че е целесъобразно, предприема действия за включването на проекта в съответния план за действие.
  (4) Инвестиционното предложение може да се използва от концедента при изработване на техническите и функционалните изисквания, на които трябва да отговаря офертата.
  (5) Когато концедентът е използвал изцяло или отчасти инвестиционното предложение, представилият го икономически оператор, ако не е избран за концесионер, има право на възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от концедента по методика, определена с наредбата по чл. 35, и се заплаща в срок до една година от публикуване в НКР на обявлението за откриване на процедурата.
  (6) Предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия не поражда за него други права или привилегии освен правото по ал. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
  Чл. 56. (1) Предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия съдържа описание на предмета и на обекта на концесията, обосновка и финансово-икономически анализ.
  (2) Когато концесията включва възлагане на строителство, към предложението по ал. 1 се прилага инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект или идеен инвестиционен проект, с което определя и прогнозните технически и функционални характеристики и технико-икономически показатели на строителството.
  (3) Концедентът проучва предложението по ал. 1 и ако прецени, че е целесъобразно предприема действия за включването на проекта в съответния план за действие.
  (4) Инвестиционното предложение може да се използва от концедента при изработване на техническите и функционалните изисквания.
  (5) Когато концедентът е използвал изцяло или отчасти инвестиционното предложение, представилият го икономически оператор, ако не е избран за концесионер, има право на възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от концедента по методика, определена с наредбата по чл. 35 и се заплаща в едногодишен срок от публикуване в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата.
  (6) Предложението по ал. 1 не поражда за икономическия оператор други права или привилегии освен правото по ал. 5.

  Чл. 57. (1) Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения за потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. Подготвителните действия се извършват от екип от експерти (екип за подготвителни действия), определени от концедента със заповед.
  (2) Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи.
  (3) При концесия, с която се възлага строителство, вместо технически анализ може да се изготви инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния проект.
  (4) Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията задължително се изготвя финансово-икономически анализ. В тези случаи финансово-икономическият анализ се изпраща за становище до министъра на финансите. Минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и редът за съгласуването му се определят с наредбата по чл. 35.
  (5) Когато Народното събрание не даде разрешение по чл. 34, ал. 3, съответно общинският съвет не даде разрешение по чл. 34, ал. 4, за предложения от концедента максимален срок, концедентът може да продължи подготвителните действия и да установи възможностите за:
  1. минимизиране на разходите и/или намаляване на икономическата и финансовата изгода от концесията;
  2. възлагане на отделни концесии, ако това е технически и технологично възможно;
  3. изключване на определено строителство и/или услуги от предмета на концесията и др.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 57 ал. 5 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
  Чл. 57. (1) Концедентът осигурява извършването на подготвителни действия, за да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура. При подготвителните действия се събират, обобщават и анализират наличните информация и документи. Подготвителните действия се извършват от екип от експерти, определени от концедента със заповед.
  (2) Според предмета и сложността на концесията при подготвителните действия може да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи.
  (3) При концесия, с която се възлага строителство, техническият анализ може да се замени с инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния проект.
  (4) Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента, за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията задължително се изготвя финансово-икономически анализ. В тези случаи финансово-икономическият анализ се изпраща за становище до министъра на финансите. Минималните изисквания към финансово-икономическия анализ и редът за съгласуването му се определят с наредбата по чл. 35.
  (5) Когато Народното събрание или общинският съвет не даде съответно разрешение по чл. 34, ал. 4 или 5 за предложения от концедента максимален срок, концедентът може да установи възможностите за намаляване на максималния срок чрез:
  1. минимизиране на разходите и/или намаляване на икономическата и финансовата изгода от концесията;
  2. възлагане на отделни концесии, ако това е технически и технологично възможно;
  3. изключване на определено строителство и/или услуги от предмета на концесията и други.

  Чл. 58. (1) В резултат от подготвителните действия се съставят обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията (обосновка на концесията) и проекти на обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер и на документация за концесията,
  (2) Обосновката на концесията съдържа най-малко определяне и мотивиране на:
  1. предмета и обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или принадлежностите към обекта на концесията;
  2. основни изисквания към предмета и обекта на концесията;
  3. минимални технически, функционални, финансово-икономически и правни изисквания за осъществяване на концесията, които формират характеристиките и показателите на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, и на които трябва да отговарят предварителната оферта и/или офертата;
  4. прогнозни финансово-икономически елементи на концесията, включително максималния срок на концесията;
  5. прогнозни юридически конструкции;
  6. възможността за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  (3) Обосновката на концесията се изпраща от концедента на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция „Национална сигурност“. В 14-дневен срок от получаване на обосновката ведомствата изразяват становище по компетентност относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. Когато органът не представи становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност за съответния интерес. При изразено становище за наличие на опасност се прилага забраната по чл. 24.
  (4) В случаите по ал. 2, т. 6 обосновката на концесията се съгласува със съответния управляващ орган.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58:
  Чл. 58. (1) В резултат от подготвителните действия се съставят обосновка относно законосъобразността и целесъобразността на концесията, наричана по-нататък „обосновка на концесията“ и проекти на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията.
  (2) Обосновката на концесията мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията и на решението за откриване на процедурата и определя:
  1. предмета и обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или принадлежностите към обекта на концесията;
  2. изискванията към предварителните оферти и/или офертите, наричани по-нататък “минимални изисквания към офертите“;
  3. прогнозни финансово-икономически елементи на концесията, включително максималния срок на концесията;
  4. прогнозни юридически конструкции;
  5. възможността за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи по концесията чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  (3) Обосновката на концесията се изпраща от концедента на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция „Национална сигурност“. В 14-дневен срок от получаване на обосновката ръководителят на съответното ведомство изразява становище по компетентност относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. При наличие на опасност, становището съдържа препоръки по законосъобразност за отстраняването на опасността, когато е приложимо. Когато органът не представи становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност. При изразено становище за наличие на опасност се прилага забраната по чл. 24, освен когато са изпълнени дадените препоръки.
  (4) В случаите по ал. 2, т. 5 обосновката на концесията се съгласува със съответния управляващ орган.

  Раздел ІІІ
  Условия за възлагане на концесията
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ, като думата “концесията“ се заменя с „ концесия“.


  Чл. 59. Концесия се възлага, когато са изпълнени следните условия:
  1. за участника не е налице основание за изключване;
  2. участникът отговаря на условията за участие в процедурата (условията за участие);
  3. офертата на участника отговаря на минималните изисквания, определени от концедента;
  4. концедентът е приложил критериите за възлагане.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59:
  Чл. 59. Концесия се възлага, когато са изпълнени следните условия:
  1. за участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице основание за изключване;
  2. участникът отговаря на условията за участие в процедурата, наричани по-нататък „условия за участие“;
  3. офертата на участника отговаря на минималните изисквания към офертите;
  4. концедентът е приложил критериите за възлагане.


  Чл. 60. (1) При наличие на основание за изключване кандидатът или участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Основанията за изключване са:
  1. влязла в сила присъда или друг влязъл в сила съдебен акт, с който кандидатът или участникът, или член на неговия административен, управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за което и да е от следните престъпления:
  а) участие в престъпна организация по смисъла на чл. 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета, съответно престъпления по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс (НК);
  б) корупция по смисъла на чл. 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите - членки на Европейския съюз, и чл. 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета, съответно подкуп по чл. 301-302а, чл. 304-305а и чл. 307 от НК;
  в) измама по смисъла на чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, съответно: измама по
  чл. 212, ал. 3 от НК; представяне на неверни сведения или затаяване на сведения в нарушение на задължение да предостави такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, по чл. 248а от НК; използване не по предназначение на получени финансови средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, по чл. 254б от НК;
  г) терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични дейности по смисъла съответно на чл. 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, или подбудителство, помагачество или съучастие, или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение, съответно тероризъм по чл. 108а от НК;
  д) изпиране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на чл. 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, съответно изпиране на пари по чл. 253 и 253а от НК, и финансиране на тероризъм по чл. 108а, ал. 2 от НК;

  е) детски труд и други форми на трафик на хора по смисъла на чл. 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, съответно приемане на работа без надлежно разрешение на лице, ненавършило
  18-годишна възраст, по чл. 192а от НК или трафик на хора по чл. 159а-159г от НК;
  2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че кандидатът или участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на социалноосигурителни вноски в държавата, в която е установен, или в Република България;
  3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на кандидата или на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава - членка на Европейския съюз;
  4. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че кандидатът или участникът:
  а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или
  б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени със законодателството на Европейския съюз или с националното законодателство, с колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които са изброени в приложение № 5, или
  в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;
  5. допуснато от кандидата или участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;
  6. регистрация на кандидата или участника, или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на параграф 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;
  7. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на кандидата или участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
  (3) Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено от концедента при провеждане на процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:
  1. наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, което е в конфликт на интереси;
  2. опит на кандидата или участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да предостави подвеждаща или изопачена информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането;
  3. непредставяне от кандидата или от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите възможности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от концедента;
  4. кандидатът или участникът не притежава необходимата надеждност, изключваща рискове за сигурността на Република България – при концесии с класифицирана информация;
  5. невъзможност на кандидата или участника да представи необходимите документи за удостоверяване на информация по т. 4.
  (4) Основанията за изключване по ал. 2 не се прилагат, когато:
  1. в случаите по ал. 2, т. 1 кандидатът или участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;
  2. в случаите по ал. 2, т. 2:
  а) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или
  б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но кандидатът или участникът е представил доказателства, че:
  аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или
  бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението;
  3. в случаите по ал. 2, т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;
  4. в случаите по ал. 2, т. 4 и 5 са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 3 години от влизането в сила на съответния акт по ал. 2, т. 4, съответно от прекратяването на договора/налагането на санкция по ал. 2, т. 5, и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;
  5. в случаите по ал. 2, т. 6 кандидатът или участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
  Чл. 60. (1) При наличие на основание за изключване кандидатът или участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Основанията за изключване са:
  1. влязла в сила присъда, с която кандидатът или участникът, или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301-302а, чл. 304-305а, чл. 307, чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава -членка на Европейския съюз или трета държава.
  2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че кандидатът или участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
  3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на кандидата или на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава - членка на Европейския съюз;
  4. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че кандидатът или участникът:
  а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или
  б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5, или
  в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;
  5. допуснато от кандидата или участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;
  6. регистрация на кандидата или участника, или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;
  7. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на кандидата или участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
  (3) Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено от концедента при провеждане на процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:
  1. наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси;
  2. опит на кандидата или участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер;
  3. непредставяне от кандидата или от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от концедента;
  4. кандидатът или участникът не притежава необходимата надеждност, изключваща рискове за сигурността на Република България – при концесии с класифицирана информация;
  5. невъзможност на кандидата или участника да представи необходимите документи за удостоверяване на информация по т. 4.
  (4) Основанията за изключване по ал. 2 не се прилагат, когато:
  1. в случаите по т. 1 кандидатът или участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;
  2. в случаите по т. 2:
  а) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или
  б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но кандидатът или участникът е представил доказателства, че:
  аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или
  бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението;
  3. в случаите по т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;
  4. в случаите по т. 4, букви „а“ и „в“ и т. 5 са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на съответния акт по т. 4, съответно от прекратяването на договора или налагането на санкция по т. 5, и кандидатът или участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;
  5. в случаите по т. 4, буква „б“ кандидатът или участникът е представил доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на процедурата за определяне на концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от неизпълнението;
  6. в случая по т. 6 кандидатът или участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

  Чл. 61. (1) Условията за участие са определени от законодателството или от концедента изисквания към икономическите оператори съгласно ал. 2-5, които са необходими за изпълнение на концесията и са посочени в обявлението за откриване на процедурата. Условията за участие се прилагат и за подизпълнителите, освен ако този закон не предвижда друго.
  (2) Кандидатът или участникът трябва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър, когато това изискване е определено със закон като условие за изпълнението на включена в предмета на концесията дейност или услуга.
  (3) Кандидатът или участникът трябва да притежава специално разрешение или да членува в определена организация, когато законодателството на държавата, в която е установен, поставя такова изискване като условие за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност.
  (4) Когато концесията е определена от концедента като запазена концесия, най-малко 30 на сто от работниците и служителите на кандидата или на участника трябва да са хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Изискването се прилага и за всеки от участниците в групата, когато в процедурата за определяне на концесионер участва група от икономически оператори.
  (5) За концесии с класифицирана информация концедентът определя като условие за участие изисквания за защита на класифицираната информация, на които трябва да отговарят кандидатът или участникът. Изискванията се определят в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
  Чл. 61. (1) Условията за участие са изисквания към икономическите оператори съгласно ал. 2-6, които са необходими за изпълнение на концесионния договор и са посочени в обявлението за откриване на процедурата. Условията за участие се прилагат и за подизпълнителите, освен ако този закон предвижда друго.
  (2) Кандидатът или участникът трябва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър, когато това изискване е определено със закон като условие за изпълнението на включена в предмета на концесията дейност или услуга.
  (3) Кандидатът или участникът трябва да притежава специално разрешение или да членува в определена организация, когато законодателството на държавата, в която е установен, поставя такова изискване като условие за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност.
  (4) Когато концесията е определена от концедента като запазена концесия, изискването най-малко 30 на сто от работниците и служителите на кандидата или на участника да са хора с увреждания или хора в неравностойно положение е условие за участие и се прилага за кандидата, участника, съответно за всеки от участниците в групата, когато в процедурата за определяне на концесионер участва група от икономически оператори.
  (5) За концесии с класифицирана информация концедентът определя като условие за участие изисквания за защита на класифицираната информация, на които трябва да отговарят кандидатът или участникът, съответно за всеки от участниците в групата, когато в процедурата за определяне на концесионер участва група от икономически оператори. Изискванията се определят в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.


  Чл. 62. (1) При концесиите с трансграничен интерес концедентът определя като условия за участие и едно или повече изисквания към професионалните или техническите възможности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние.
  (2) Изискванията към професионалните или техническите възможности на икономическите оператори и към тяхното финансово и икономическо състояние трябва да са съобразени с предмета и особеностите на концесията и да осигуряват реална конкуренция.
  (3) Изисквания към професионалните или техническите възможности или към финансовото и икономическото им състояние не може да се поставят като условие за участие на подизпълнителите.
  (4) Изискванията към професионалните или техническите възможности на икономическите оператори и към тяхното финансово и икономическо състояние, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказва това изпълнение, се описват в документацията за концесията и това се посочва в обявлението за откриване на процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
  Чл. 62. (1) При концесиите с трансграничен интерес концедентът определя като условия за участие и едно или повече изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние. Като условия за участие се определят и изискванията, при които може да бъде издаден лиценз или извършена регистрация за изпълнение на включена в предмета на концесията услуга или стопанска дейност, независимо от вида на концесията.
  (2) Изискванията по ал. 1 трябва да:
  1. са съобразени с предмета и особеностите на концесията;
  2. осигуряват реална конкуренция;
  (3) Изискванията по ал. 1 не може да се определят като условия за участие на подизпълнителите.
  (4) Изискванията по ал. 1, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказват се описват в документацията за концесията и се посочват в обявлението за откриване на процедурата.

  Чл. 63. (1) Кандидатът или участникът може да докаже изпълнението на изискваните минимални нива за професионални или технически възможности и/или за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка с тези лица.
  (2) В случаите по ал. 1 кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията.
  (3) Третото лице, с възможностите на които се доказва финансовото и икономическото състояние, отговаря солидарно с кандидата или с участника за изпълнението на концесионния договор.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и/или за финансово и икономическо състояние" се заличават.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63:
  Чл. 63. (1) Кандидатът или участникът може да докаже изпълнението на определените от концедента изисквания относно професионалните или техническите способности и/или финансовото и икономическото състояние на икономическите оператори с възможностите на едно или повече лица, наричани по-нататък „трети лица“, независимо от правната връзка с тях. За третите лица се прилагат основанията за изключване.
  (2) В случая по ал. 1 кандидатът или участникът представя документи, с които доказва, че за третите лица не е налице основание за изключване, както и че при изпълнението на концесионния договор ще има на разположение ресурсите на третите лица.
  (3) Третото лице, с възможностите на които се доказва финансовото и икономическото състояние, отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор.

  Чл. 64. При концесиите без трансграничен интерес концедентът може да не поставя изисквания към професионалните или техническите възможности на кандидатите или участниците и/или към тяхното финансово и икономическо състояние.

  Предложение от нар.пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  Чл. 64 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
  Чл. 64. При концесиите без трансграничен интерес концедентът може да не определя като условия за участие изисквания към професионалните или техническите способности на кандидатите или участниците и/или към тяхното финансово и икономическо състояние.

  Чл. 65. Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, са технически и функционални, финансово-икономически и правни, включително изисквания, които защитават конкуренцията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
  Чл. 65. (1) Минималните изисквания към офертите формират задължителните характеристики и минималните показатели на предмета и на обекта на концесията.
  (2) При концесия за строителство и концесия за услуги минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания, включително относно защита на конкуренцията, относно обекта на концесията и включените в предмета на концесията строителство и/или услуги.
  (3) При концесия за ползване минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания към обекта на концесията и към извършваната с него стопанска дейност, включително относно концесионното възнаграждение и инвестиционната програма.

  Чл. 66. (1) Техническите и функционалните изисквания определят характеристиките и показателите на строителството и на услугите, включени в предмета на концесията.
  (2) Техническите и функционалните изисквания относно включеното в предмета на концесията строителство включват:
  1. устройствени характеристики и показатели на застрояването на концесионната площ и минимални технически, функционални и технологични характеристики и показатели на строежа – предмет на концесията;
  2. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват съответствието на строежа с предвидените от концедента предназначение, функционалност и технологичност за срока на концесията;
  3. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват предоставянето чрез него на определените от концедента услуги по обем, условия за предоставяне и ниво на качество за срока на концесията;
  4. основните изисквания по чл. 169 и 169а от Закона за устройство на територията за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, относими към обекта на концесията.
  (3) Техническите и функционалните изисквания относно включените в предмета на концесията услуги включват:
  1. характеристиките на услугата относно обем, условия и ред за предоставяне, ниво на качество и ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на живота и здравето на гражданите, на околната среда, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред - на всеки етап от предоставянето на услугите;
  2. процедури за оценяване на съответствието на предоставяните услуги с определените от концедента изисквания за качество и наличност на услугите.
  (4) Минималните технически и функционални изисквания трябва да са свързани с обекта на концесията и да са пропорционални на нейната прогнозна стойност и цели.
  (5) Минималните технически и функционални изисквания трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за определяне на концесионер и да не създават необосновани пречки пред възлагането на концесията в условията на конкуренция.
  (6) Минималните технически и функционални изисквания не може да съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира строителството или услугите, предлагани от конкретен икономически оператор, нито търговска или производствена марка, или марка за произход, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или продукти. По изключение, когато е невъзможно обектът на концесията да се опише достатъчно точно и разбираемо, се допуска подобно посочване, което не може да води до отстраняване или до облагодетелстване на определени икономически оператори или продукти и винаги се съчетава с израза „или еквивалентно“.
  (7) Техническите и функционалните изисквания при концесиите за строителство може да се определят с инвестиционното предложение по
  чл. 57, ал. 3.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66:
  Чл. 66. (1) Техническите и функционалните изисквания трябва да:
  1. са свързани с предмета и с обекта на концесията и да са пропорционални на нейната прогнозна стойност и цели;
  2. осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за определяне на концесионер и да не създават необосновани пречки за възлагането на концесията в условията на конкуренция;
  3. не съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира строителството или услугите, предлагани от конкретен икономически оператор, нито търговска или производствена марка или марка за произход, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или отстраняване на определени лица или продукти.
  (2) Изискването по ал. 1, т. 3 не се прилага, когато не е възможно строителството или услугите да се опишат достатъчно точно и разбираемо без да се използва някоя от изброените характеристики. Използването на характеристиките не може да води до отстраняване или до облагодетелстване на определени икономически оператори или продукти. Към всяка използвана характеристика задължително се добавят думите „или еквивалентно“.
  (3) Техническите и функционалните изисквания определят характеристиките и показателите на обекта на концесията и на строителството и на услугите, включени в предмета на концесия за строителство и на концесия за услуга.
  (4) Техническите и функционалните изисквания относно включеното в предмета на концесията строителство включват:
  1. устройствените характеристики и показатели на застрояването на концесионната територия и минимални технически, функционални и технологични характеристики и показатели на строежа – предмет на концесията;
  2. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват съответствието на строежа с предвидените от концедента предназначение, функционалност и технологичност за срока на концесията;
  3. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват предоставянето чрез него на определените от концедента услуги по обем, условия за предоставяне и ниво на качество за срока на концесията;
  4. приложимите към обекта на концесията изисквания на чл. 169 и 169а от Закона за устройство на територията.
  (5) Техническите и функционалните изисквания относно включените в предмета на концесията услуги включват:
  1. характеристиките на услугата относно обем, условия и ред за предоставяне, ниво на качество и ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на живота и здравето на гражданите, на околната среда, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред за всеки етап от предоставянето на услугите;
  2. приложимите процедури за оценяване на съответствието на предоставяните услуги с определените от концедента изисквания за качество и наличност на услугите.

  Чл. 67. Финансово-икономическите изисквания се определят от концедента въз основа на прогнозните финансово-икономически елементи на концесията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.

  Чл. 68. (1) Като критерии за възлагане концедентът определя обективни изисквания, свързани с предмета и обекта на концесията, оценката на които осигурява оптимална възможност да се определи икономически най-изгодната оферта при най-добро съотношение „качество-цена“.
  (2) Критериите за възлагане трябва да съответстват на принципите по чл. 4, ал. 1 и да гарантират, че офертите ще се оценяват в условията на реална конкуренция.
  (3) Критериите за възлагане са обективни показатели, които може да съдържат функционални, технически и технологични показатели и характеристики, ниво на качество, изисквания или мерки, които са свързани с конкретното строителство или услуги или с изпълнението на концесионния договор. Критериите за възлагане може да се отнасят до фактори, които не са само икономически, но влияят върху стойността на офертата от гледна точка на концедента и му позволяват да определи общата икономическа и/или социална полза от възлагането на концесията при най-добро съотношение „качество-цена“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68:
  Чл. 68. (1) Като критерии за възлагане концедентът определя обективни изисквания, свързани с предмета и обекта на концесията, оценката на които дава възможност да се определи икономически най-изгодната оферта при най-добро съотношение „качество-цена“.
  (2) Критериите за възлагане трябва да съответстват на принципите по чл. 4, ал. 1 и да гарантират, че офертите се оценяват в условията на конкуренция.
  (3) Критериите за възлагане може да съдържат функционални, технически и технологични показатели и характеристики, ниво на качество, изисквания или мерки, които са свързани с конкретното строителство или услуги или с изпълнението на концесионния договор. Критериите за възлагане може да се отнасят до фактори, които не са само икономически, но влияят върху стойността на офертата от гледна точка на концедента и му позволяват да определи общата икономическа и/или социална полза от възлагането на концесията при най-добро съотношение „качество-цена“.

  Чл. 69. (1) Срокът на концесията и размерът на плащанията от концедента, когато такива се предвиждат, задължително се определят като критерии за възлагане.
  (2) Като критерии за възлагане може да се определят:
  1. изисквания, свързани с предмета на концесията, като:
  а) качество на строителството и/или на управлението и поддържането на обекта на концесията;
  б) качество на предоставяните услуги;
  в) най-ниска цена на строителството;
  г) най-ниска цена на предоставяните услуги;
  д) технически предимства, в това число техническо оборудване и материално-техническа база;
  е) функционални характеристики и/или характеристики на строителството, и/или на услугите;
  ж) срок на завършване на строителството;
  з) срок на предоставяне на услугите при минимално определено от концедента ниво на качеството;
  2. мерки над нормативно определените за опазване на околната среда, когато такива са необходими;
  3. социални критерии;
  4. енергийна ефективност;
  5. критерии, свързани с иновациите;
  6. размер на концесионното възнаграждение, когато такова е предвидено;
  7. други, в зависимост от особеностите на концесията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
  Чл. 69. (1) Срокът на концесията и размерът на плащанията от концедента, когато такива се предвиждат, винаги се определят като критерии за възлагане.
  (2) Като критерии за възлагане може да се определят:
  1. изисквания, свързани с предмета на концесията, като:
  а) качество на строителството и/или на управлението и поддържането на обекта на концесията;
  б) качество на предоставяните услуги;
  в) най-ниска цена на строителството;
  г) най-ниска цена на предоставяните услуги;
  д) технически предимства, в това число техническо оборудване и материално-техническа база;
  е) функционални характеристики и/или характеристики на строителството, и/или на услугите;
  ж) срок на завършване на строителството;
  з) срок на предоставяне на услугите при минимално определено от концедента ниво на качеството;
  2. мерки над нормативно определените за опазване на околната среда, когато такива са необходими;
  3. социални критерии;
  4. енергийна ефективност;
  5. критерии, свързани с иновациите;
  6. размер на концесионното възнаграждение, когато такова е предвидено;
  7. други, в зависимост от особеностите на концесията.

  Чл. 70. (1) Концедентът определя критериите за възлагане според значимостта им в низходящ ред. В същата последователност концедентът описва критериите за възлагане в документацията за концесията и посочва това в обявлението за откриване на процедурата.
  (2) При открита процедура концедентът определя и относителната тежест на критериите за възлагане.
  (3) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог относителната тежест на критериите за възлагане се определя с поканите за представяне на оферти.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.

  Раздел ІV
  Решение и обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер. Документация за концесията
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІV.

  Чл. 71. (1) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента след одобряване от:
  1. Министерския съвет – за държавните концесии и за съвместните концесии, във възлагането на които участва министър;
  2. общинския съвет – за общинските концесии и за съвместните концесии, във възлагането на които участва съответният кмет на община.
  (2) Органите по ал. 1 одобряват решението след самостоятелна преценка на неговите законосъобразност и целесъобразност, мотивирани с обосновката на концесията.
  (3) Процедура за определяне на концесионер за концесия, за която е предвидена възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ, се открива след положително становище по обосновката на концесията от съответния управляващ орган.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
  Чл. 71. (1) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента, наричано по-нататък „решение за откриване на процедурата“ след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.
  (2) Процедура за определяне на концесионер за концесия, за която е предвидена възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се открива след положително становище по обосновката на концесията от съответния управляващ орган.
  (3) Органите по ал. 1 одобряват решението след преценка на неговите законосъобразност и целесъобразност, мотивирани с обосновката на концесията. Органите по ал. 1 не одобряват решението когато се установи, че някоя от препоръките, съдържаща се в становището по чл. 58, ал. 3 не е изпълнена, а когато е приложимо – не е налице положително становище по ал. 2.

  Чл. 72. (1) С решението за откриване на процедурата се одобряват обявление за откриване на процедурата и документация за концесията.
  (2) В зависимост от предмета и стойността на концесията обявлението за откриване на процедурата е във формата на:
  1. обявление за концесия – за концесии с трансграничен интерес, с изключение на концесиите за социални и други специфични услуги;
  2. обявление за предварителна информация – за концесии с трансграничен интерес за социални и други специфични услуги;
  3. национално обявление – за концесии без трансграничен интерес.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.

  Чл. 73. (1) Обявлението за концесия е с минимално съдържание, определено в приложение № 6.
  (2) Като условия, свързани с концесията, при всички процедури в обявлението за концесия се включват:
  1. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат;
  2. приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с правото на Европейския съюз, националното законодателство, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които са изброени в приложение № 5;
  3. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и с отбраната на страната, когато е приложимо;
  4. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията.
  (3) Когато концедентът е определил, че концесията е запазена, това се посочва в обявлението за концесията или в обявлението за предварителна информация.
  (4) При открита процедура в обявлението за концесия се включват и:
  1. условията за изпълнение на концесията, определени в зависимост от предмета и обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги;
  2. минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите.
  (5) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог вместо условията и изискванията по ал. 4 в обявлението за концесия се посочват целите на концедента и потребностите от обществен интерес, които трябва да се задоволят с изпълнението на концесията.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов:
  В чл. 73, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията. “
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
  Чл. 73. (1) Обявлението за концесия е с минимално съдържание, определено в приложение № 6.
  (2) Като условия за осъществяване на концесията, при всички процедури за определяне на концесионер в обявлението за концесия се включват:
  1. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат;
  2. приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5;
  3. задълженията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред, когато е приложимо;
  4. задълженията за застраховане на обекта на концесията, когато е приложимо.
  5. прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията.
  (3) Обстоятелството, че концесията е запазена се посочва в обявлението за концесията или в обявлението за предварителна информация.
  (4) При открита процедура в обявлението за концесия се включват и:
  1. условията за изпълнение на концесията, определени в зависимост от предмета и обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги;
  2. минималните изисквания към офертите.
  (5) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в обявлението за концесия се посочват целите на концедента и потребностите, които трябва да се задоволят с изпълнението на концесията.

  Чл. 74. Когато концедентът е поставил изискване за сключване на концесионния договор с публично-частно дружество, в обявлението за концесията като условие, свързано с концесията, се посочват и:
  1. размерът на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество;
  2. видът и размерът на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала;
  3. непаричната вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена;
  4. условията за финансиране дейността на дружеството;
  5. съществените условия на устава, съответно на дружествения договор;
  6. редът за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и последиците от промяната.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
  Чл. 74. Когато концедентът е поставил изискване за сключване на концесионния договор с публично-частно дружество, като условие за осъществяване на концесията, се посочват и:
  1. размерът на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество;
  2. видът и размерът на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала;
  3. непаричната вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена;
  4. условията за финансиране дейността на дружеството;
  5. редът за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и последиците от промяната.
  (2) Условията за осъществяване на концесията по ал. 1 се посочват в обявлението за концесията.

  Чл. 75. (1) Обявлението за предварителна информация е с минимално съдържание, определено в приложение № 7.
  (2) Националното обявление е с минимално съдържание, определено в приложение № 8.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.

  Чл. 76. (1) След издаване на решението за откриване на процедурата определено от концедента длъжностно лице изпраща по електронен път чрез електронни средства обявлението за концесия, съответно обявлението за предварителна информация, на Службата за публикации на Европейския съюз за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, а националното обявление – за обнародване (публикуване) в електронната страница на „Държавен вестник“.
  (2) След публикуване на обявлението определеното от концедента длъжностно лице открива партида на процедурата в НКР и публикува по партидата обявлението за откриване на процедурата във вида, в който е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз, съответно до електронната страница на „Държавен вестник“, документацията за концесията с изключение на съдържащата се в нея защитена със закон информация, и/или чувствителна търговска информация, както и обосновката на концесията.
  (3) Публикуването в НКР на обявлението за концесия и на обявлението за предварителна информация се извършва след получаване от Службата за публикации на Европейския съюз на съобщение за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Публикуването в НКР може да се извърши и преди получаване на съобщението за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, когато в срок от 48 часа след получено потвърждение за получаване на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз същото не е публикувано.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
  Чл. 76. (1) След издаване на решението за откриване на процедурата, определено от концедента длъжностно лице изпраща по електронен път чрез електронни средства обявлението за концесия, съответно обявлението за предварителна информация на Службата за публикации на Европейския съюз за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, а националното обявление – за обнародване в интернет страницата на „Държавен вестник“, наричано по-нататък „публикуване“.
  (2) След извършване на действията по ал. 1 определеното от концедента длъжностно лице открива партида на процедурата в Националния концесионен регистър и публикува по партидата обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията и обосновката на концесията.
  (3) Обявлението за откриване на процедурата се публикува в Националния концесионен регистър във вида, в който е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз, съответно до „Държавен вестник“. Публикуването на обявлението за концесия и на обявлението за предварителна информация се извършва след получаване от Службата за публикации на Европейския съюз на съобщение за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Публикуването в Националния концесионен регистър може да се извърши и преди получаване на съобщението за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, когато в срок от 48 часа след получено потвърждение за получаване на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз същото не е публикувано.

  Чл. 77. (1) Обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията може да се изменят в случаите, определени с този закон.
  (2) Измененията се извършват с обявление за поправка на съответното обявление и на документацията за концесията. Обявлението за поправка се публикува по реда на промененото обявление.
  (3) Когато измененията засягат предмета на концесията и условията за възлагане на концесията, концедентът прекратява процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
  Чл. 77. (1) Обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията може да се изменят в случаите по чл. 79, ал. 4, чл. 81, ал. 2 и чл. 94, ал. 1.
  (2) Измененията се извършват с обявление за поправка.
  (3) Когато измененията засягат предмета на концесията и условията за възлагане на концесията по чл. 59, концедентът прекратява процедурата.

  Чл. 78. (1) Документацията за концесията съдържа, в зависимост от предмета на концесията и вида на процедурата за определяне на концесионер:
  1. решението за откриване на процедурата;
  2. обявлението за откриване на процедурата;
  3. описание на предмета и на обекта на концесията;
  4. документите, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо;
  5. описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, включително за всяка обособена позиция, когато е приложимо;
  6. инвестиционното предложение - при концесия за строителство, по преценка на концедента;
  7. подробно описание на условията, свързани с концесията;
  8. минималните изисквания по чл. 65, на които трябва да отговарят предварителните оферти и офертите – технически и функционални, финансово-икономически и правни;
  9. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и начина на тяхното представяне, когато е приложимо;
  10. условията за участие;
  11. критериите за подбор и начина за тяхното оценяване – при състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог;
  12. критериите за възлагане, както и методиката за оценяване на офертите;
  13. описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното приключване;
  14. документите, с които преди подписване на концесионния договор се удостоверява отсъствието на основание за изключване;
  15. образци на заявление, оферта (предложение и обвързващо предложение) - при открита процедура и при състезателна процедура с договаряне, както и на предварителна оферта - при състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог;
  16. проект на концесионен договор;
  17. клаузите за преразглеждане, когато е приложимо;
  18. дата и час за получаване на заявленията или офертите;
  19. други, в зависимост от предмета на концесията.
  (2) С документацията за концесията при състезателен диалог вместо едно или повече от изискванията по ал. 1, т. 5-7 концедентът описва потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията, като при възможност определя основни технически, функционални и качествени характеристики на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията. В тези случаи документацията за концесията не съдържа и проект на концесионен договор, методика за оценка на офертите, както и минимални изисквания, на които трябва да отговарят офертите, включително на които трябва да отговарят вариантите.
  (3) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в документацията за концесията се определят и:
  1. броят на кандидатите, които ще получат покана за подаване на предварителна оферта, при състезателна процедура с договаряне, съответно, – които ще получат покана за участие в диалог – при състезателен диалог;
  2. критериите за подбор;
  3. начинът, по който се прилагат критериите за подбор.
  (4) За концесии с класифицирана информация в документацията се посочват изискванията за защита на класифицираната информация, които се прилагат при провеждането на процедурата за определяне на концесионер и при изпълнението на концесионния договор.
  (5) При публикуване на документацията за концесията в НКР се заличава защитената със закон информация, както и чувствителната търговска информация, като се посочва основанието за това. В тези случаи:
  1. наличието на защитена със закон информация или на чувствителна търговска информация се посочва в обявлението за откриване на процедурата;
  2. в публикуваната документация се посочват условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъп до заличената информация.
  (6) В публикуваната документация за концесията може да се заличи и търговска информация, която поради чувствителен характер изисква специално ниво на защита (чувствителна търговска информация). В тези случаи се прилагат изискванията по ал. 5, т. 1 и 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
  Чл. 78. (1) Документацията за концесията съдържа, в зависимост от предмета на концесията и вида на процедурата за определяне на концесионер:
  1. описание на предмета и на обекта на концесията;
  2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо;
  3. описание на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията, включително за всяка обособена позиция, когато е приложимо;
  4. подробно описание на условията за осъществяване концесията;
  5. минималните изисквания към офертите;
  6. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите на офертите, и начина на тяхното представяне, когато е приложимо;
  7. условия за участие;
  8. критерии за възлагане, както и методика за оценка на офертите;
  9. описание на организацията на процедурата и планиран срок за нейното приключване;
  10. документи, с които преди подписване на концесионния договор се удостоверява отсъствието на основание за изключване;
  11. образци на заявление, оферта (предложение и обвързващо предложение) - при открита процедура и при състезателна процедура с договаряне, както и на предварителна оферта - при състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог;
  12. проект на концесионен договор;
  13. клаузи за преразглеждане, когато е приложимо;
  14. дата и час за получаване на заявленията или офертите и дата и час за отваряне на офертите при открита процедура;
  15. други изисквания, в зависимост от предмета на концесията.
  (2) Към документацията за концесията се прилагат решението за откриване на процедурата и обявлението за откриване на процедурата. Когато се предвижда концесията да е с плащане от концедента към документацията за концесията се прилага финансово-икономическият анализ по чл. 57, ал. 4. При концесия за строителство към документацията за концесията се прилага инвестиционното предложение по чл. 57, ал. 3 – когато такова е изготвено.
  (3) При състезателен диалог изискванията по ал. 1, т. 3-5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и т. 12 не се прилагат. В този случай концедентът включва в документацията за концесията описание на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията, като при възможност определя основни технически, функционални и качествени характеристики на строителството и/или на услугите, включени в предмета на концесията.
  (4) При състезателна процедура с договаряне и при състезателен диалог в документацията за концесията се определят и:
  1. броят на кандидатите, които при състезателна процедура с договаряне ще получат покана за подаване на предварителна оферта, съответно които при състезателен диалог ще получат покана за участие в диалога;
  2. обективни и недискриминационни критерии за подбор;
  3. начинът, по който се прилагат критериите за подбор.
  (5) За концесии с класифицирана информация в документацията за концесията се посочват изискванията за защита на класифицираната информация, които се прилагат при провеждането на процедурата за определяне на концесионер и при изпълнението на концесионния договор.
  (6) При публикуване на документацията за концесията в Националния концесионен регистър се заличава защитената със закон информация, както и търговската или друга информация, която поради извънредни, свързани със сигурността или технически причини, или поради чувствителен характер изисква специално ниво на защита, наричана по-нататък „чувствителна информация“, като се посочва основанието за това. В тези случаи:
  1. наличието на защитена със закон информация или на чувствителна информация се посочва в обявлението за откриване на процедурата;
  2. в публикуваната документация се посочват условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъп до заличената информация.

  Чл. 79. (1) Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно реда за провеждане на процедурата, критериите за възлагане на концесията или документацията за концесията.
  (2) Искането на разяснения или на допълнителна информация се подава в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на заявленията или офертите.
  (3) В срок до 4 работни дни от получаване на искането, но не по-късно от шест дни преди изтичане на крайния срок за подаване на заявленията или офертите, определеното от концедента длъжностно лице публикува по партидата на процедурата в НКР предоставени от комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер разяснения или допълнителна информация.
  (4) Когато разясненията или допълнителната информация водят до промени в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията, комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер предлага, а концедентът с решение одобрява обявление за поправка и изменение на документацията за концесията. Обявлението за поправка се публикува от определеното от концедента длъжностно лице в съответствие с чл. 77, ал. 2.
  (5) С обявлението за поправка се определя нов срок за подаване на заявления или оферти, който не може да е по-кратък от срока, определен с обявлението за откриване на процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
  Чл. 79. (1) Всяко лице може да поиска разяснения или допълнителна информация относно реда за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, критериите за възлагане на концесията или документацията за концесията.
  (2) Искането на разяснения или на допълнителна информация се подава в 14-дневен срок преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията или офертите.
  (3) В срок до 4 работни дни от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди изтичане на крайния срок за получаване на заявленията или офертите, определеното от концедента длъжностно лице публикува по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър предоставени от комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер разяснения или допълнителна информация.
  (4) Когато разясненията или допълнителната информация водят до промени в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията, комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер предлага, а концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива.
  (5) С обявлението за поправка се определя нов срок за получаване на заявления или оферти, който е най-малко 7 дни по-дълъг от срока, определен с обявлението за откриване на процедурата.

  Раздел V
  Комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.

  Чл. 80. (1) Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента и се провежда от назначена от него комисия, наричана по-нататък „комисията”.
  (2) Комисията се назначава в срок до 3 работни дни след издаване на решението за откриване на процедурата.
  (3) Комисията се състои от нечетен брой членове, които са не по-малко от петима, включително председател и заместник-председател. Мнозинството от членовете на комисията трябва да имат квалификация и/или професионален опит, свързани с дейностите по предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Поне един от членовете на комисията трябва да е юрист.
  (4) Комисията приема решенията си с мнозинство от състава си.
  (5) В състава на комисията не може да участва лице:
  1. за което е налице конфликт на интереси;
  2. което е свързано лице с кандидат или с участник в процедурата, а когато участникът е юридическо лице - и с член на неговия управителен или контролен орган.
  (6) Членовете на комисията са длъжни в 3-дневен срок:
  1. от получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за отсъствие на конфликт на интереси;
  2. от узнаване на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.
  (7) При наличие на конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване, както и в други случаи, при които по обективни причини лице от състава на комисията не може да изпълнява задълженията си, концедентът назначава нов член на комисията.
  (8) На членовете на комисията се изплаща възнаграждение при съобразяване на ограниченията, определени с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител, и при спазване на условията и реда на Закона за обществените поръчки.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
  Чл. 80. (1) Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, наричана по-нататък „комисията”.
  (2) Комисията се назначава в срок до три работни дни от издаване на решението за откриване на процедурата.
  (3) Комисията се състои от нечетен брой членове, които са не по-малко от петима, включително председател и заместник-председател. Повече от половината от членовете на комисията трябва да имат професионална компетентност, свързана с дейностите по предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Поне един от членовете на комисията трябва да е юрист.
  (4) Комисията приема решенията си с мнозинство повече от половината от членовете й.
  (5) Член на комисията не може да е лице:
  1. за което е налице конфликт на интереси;
  2. което е свързано лице с:
  а) кандидат или участник в процедурата, а когато кандидатът или участникът е юридическо лице - и с член на неговия управителен или контролен орган, или
  б) посочен подизпълнител или трето лице.
  (6) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:
  1. получаване на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за отсъствие на конфликт на интереси;
  2. узнаване на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от комисията.
  (7) При установен конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, концедентът назначава нов член на комисията.
  (8) На членовете на комисията се изплаща възнаграждение при спазване на ограниченията, определени с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител, и при спазване на условията и реда на Закона за обществените поръчки.

  Чл. 81. (1) Комисията:
  1. приема правила за работата си;
  2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация;
  3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата или в документацията на концесията;
  4. извършва действията по допускане на кандидатите или участниците;
  5. извършва подбора в състезателната процедура с договаряне и в състезателния диалог;
  6. провежда диалога в процедурата състезателен диалог;
  7. провежда договарянето в състезателната процедура с договаряне;
  8. предлага на концедента да удължи срока за получаване на заявленията или на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получено заявление, съответно оферта;
  9. разглежда, допуска и оценява офертите и извършва класиране на участниците, като предлага класираният на първо място участник да бъде определен за концесионер;
  10. изработва проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер;
  11. извършва и други действия, определени с този закон.
  (2) Решенията на комисията се мотивират и заедно с извършените от нея действия се отразяват в протокол. Когато член на комисията е против прието решение, той подписва протокола с особено мнение и прилага към него мотивите си.
  (3) Предвиденото с този закон уведомяване на кандидатите или участниците се извършва от комисията по електронен път чрез електронни средства.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:
  Чл. 81. (1) Комисията:
  1. приема правила за работата си;
  2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация;
  3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията;
  4. извършва действията по допускане на кандидатите или участниците;
  5. извършва подбора в състезателната процедура с договаряне и в състезателния диалог;
  6. провежда диалога в процедурата състезателен диалог;
  7. провежда договарянето в състезателната процедура с договаряне;
  8. предлага на концедента да удължи срока за получаване на заявленията, на предварителните оферти или на офертите, когато в срока, определен за получаването им, няма получено заявление, съответно оферта;
  9. разглежда, допуска и оценява офертите и извършва класиране на участниците, като предлага класираният на първо място участник да бъде определен за концесионер;
  10. изготвя проект на решение за определяне на концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък „решение за прекратяване на процедурата“;
  11. извършва и други действия, определени с този закон.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 3 концедентът с решение одобрява обявление за поправка и съответните изменения на документацията за концесията, когато има такива, като определя нов срок за получаване на заявления или оферти при условията на чл. 79, ал. 5.
  (3) Решенията на комисията се мотивират. Действията на комисията и приетите решения с мотивите към тях се отразяват в протокол. Когато член на комисията е против прието решение, той подписва протокола с особено мнение и прилага към него мотивите си.
  (4) Предвиденото с този закон уведомяване на кандидатите или участниците се извършва от комисията по електронен път чрез електронни средства.

  Чл. 82. (1) Със заповедта за назначаване на комисията концедентът определя и едно или повече длъжностни лица, които подпомагат комисията технически и осъществяват комуникацията с икономическите оператори, кандидатите или участниците, както и един или повече консултанти, които подпомагат комисията експертно, и лице с осигурен достъп до НКР, което открива и поддържа партидата на процедурата.
  (2) За консултанти се определят длъжностни лица или външни експерти – физически или юридически лица, които имат квалификация и/или професионален опит, свързани с дейностите, включени в предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Консултантите подпомагат комисията срещу възнаграждение при условията по чл. 80, ал. 8.
  (3) За длъжностните лица и консултантите се прилагат изискванията по чл. 80, ал. 5 и 6.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
  Чл. 82. (1) Със заповедта за назначаване на комисията концедентът определя едно или повече длъжностни лица, които подпомагат комисията технически и осъществяват обмен на информация с икономическите оператори, кандидатите или участниците, както и един или повече консултанти, които подпомагат комисията експертно, и лице с осигурен достъп до Националния концесионен регистър, което открива и поддържа партидата на процедурата.
  (2) За консултанти се определят длъжностни лица или външни експерти – физически или юридически лица, които имат професионална компетентност, свързана с дейностите, включени в предмета на концесията, или професионален опит във възлагането на концесии. Консултантите подпомагат комисията срещу възнаграждение при спазване на ограниченията, определени с Кодекса на труда и със Закона за държавния служител, и при спазване на условията и реда на Закона за обществените поръчки.
  (3) За длъжностните лица и консултантите се прилагат изискванията по чл. 80, ал. 5 и 6.  Раздел VІ
  Комуникация при провеждане на процедурата за определяне на концесионер

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на раздел VІ: „Обмен на информация при провеждане на процедурата за определяне на концесионер“.


  Чл. 83. (1) Комуникацията между комисията и икономическите оператори при провеждането на процедурата за определяне на концесионер включва обмен на информация и съобщения чрез едно или повече от следните средства:
  1. електронни средства, включително електронна поща;
  2. пощенска услуга, или
  3. връчване на ръка, което се удостоверява с разписка за получаване.
  (2) За всяка процедура концедентът определя едно или повече средства за комуникация и ги посочва в обявлението за откриване на процедурата. Така определените средства за комуникация се използват от икономическите оператори, от концедента и от комисията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83:
  Чл. 83. (1) Обменът на информация от концедента и комисията с икономическите оператори при провеждането на процедурата за определяне на концесионер се осъществява чрез едно или повече от следните средства:
  1. електронни средства, включително електронна поща;
  2. пощенска услуга;
  3. връчване срещу подпис, за удостоверяване на датата, часа и лицето, на което е извършено връчването.
  (2) Средствата за обмен на информация, определени от концедента, се посочват в обявлението за откриване на процедурата.

  Чл. 84. (1) За обмен на информация и съобщения чрез електронни средства концедентът осигурява система от инструменти и устройства (електронна комуникационна система). Електронната комуникационна система трябва да е недискриминационна, общодостъпна и оперативно съвместима с широко използваните продукти на информационните и комуникационните технологии и да не ограничава достъпа на икономическите оператори до процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Електронната комуникационна система осигурява защита на целостта на данните и на поверителността на информацията и на заявленията и офертите.
  (3) Електронната комуникационна система трябва да осигурява:
  1. достъп само на оправомощени лица до системата и до предаваните чрез нея документи;
  2. електронно подписване или предаване на документи чрез системата;
  3. идентифициране по установен начин на оправомощените за достъп до системата лица;
  4. предоставянето на информация за лицата, които са имали достъп до данните и информацията, и за времето на достъп;
  5. точното определяне на датата и часа на електронната трансакция;
  6. невъзможност за отваряне на определени данни и информация, както и на заявленията и офертите преди точно определените дата и час;
  7. запазване целостта на документите;
  8. запазване поверителността на документите;
  9. защита на личните данни.
  (4) Данните, изпратени или получени чрез електронна комуникационна система, се ползват с юридическата презумпция за цялост на данните и точност на посочените от системата дата и час на изпращане или получаване на данните.
  (5) Документ, който е изпратен или нотифициран чрез електронна комуникационна система или е получен като електронен документ, подписан с усъвършенстван или по-висок клас електронен подпис, се счита за еквивалентен на хартиен документ, счита се за оригинал, допуска се като доказателство в производства пред КЗК и в съдебни производства и се ползва с юридическата презумпция за неговата автентичност и цялост, при условие че не съдържа никакви динамични елементи, които могат автоматично да го променят.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 84:
  Чл. 84. (1) За обмен на информация чрез електронни средства концедентът осигурява електронна комуникационна система. Електронната комуникационна система трябва да е общодостъпна и оперативно съвместима с широко използваните продукти на информационните и комуникационните технологии и да не ограничава достъпа на икономическите оператори до процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Електронната система по ал. 1 осигурява защита на целостта на данните и на поверителността на информацията и на заявленията и офертите.
  (3) Електронната система по ал. 1 трябва да осигурява:
  1. достъп само на оправомощени лица до системата и до предаваните чрез нея документи;
  2. електронно подписване или предаване на документи чрез системата;
  3. идентифициране по установен начин на оправомощените за достъп до системата лица;
  4. предоставяне на информация за лицата, които са имали достъп до данните и информацията, и за времето на достъп;
  5. точно определяне на датата и часа на електронната транзакция;
  6. невъзможност за отваряне на определени данни и информация, както и на заявленията и офертите преди точно определените дата и час;
  7. запазване целостта на документите;
  8. запазване поверителността на документите;
  9. защита на личните данни.
  (4) Данните, изпратени или получени чрез електронната система по ал. 1, се ползват с юридическата презумпция за цялост на данните и точност на посочените от системата дата и час на изпращане или получаване на данните.
  (5) Документ, който е изпратен чрез електронната система по ал. 1 или е получен като електронен документ, подписан с електронен подпис се смята за еквивалентен на хартиен документ и за оригинал, допуска се като доказателство в производства пред КЗК и в съдебни производства и се ползва с юридическата презумпция за неговата автентичност и цялост, при условие че не съдържа никакви динамични елементи, които могат автоматично да го променят.

  Раздел VІІ
  Заявления и оферти
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІІ.

  Чл. 85. За участие в процедурата за определяне на концесионер икономическите оператори подават:
  1. при открита процедура - заявление и оферта;
  2. при състезателна процедура с договаряне - заявление, а след получаване на покана – предварителна оферта и оферта;
  3. при състезателен диалог – заявление и предварителна оферта, а след получаване на покана – оферта.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.

  Чл. 86. (1) Заявлението съдържа:
  1. информация за процедурата за определяне на концесионер и за концедента;
  2. информация за кандидата или участника относно:
  а) фирмата (наименованието), данните за контакт, включително електронен адрес;
  б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори;
  в) лицата, които представляват кандидата или участника според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в регистър – лицата, които го представляват съгласно релевантен документ;
  г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и информация относно фирмата (наименованието), данните за контакт, включително електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
  д) третите лица, с възможностите на които кандидатът или участникът доказва съответствието си с изискванията към професионалните или техническите възможности и/или към финансовото и икономическото състояние;
  3. начина на изпълнение на концесионния договор:
  а) при участие на група от икономически оператори: посочване на оператора, който представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите;
  б) при използване на подизпълнители – посочване на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители;
  4. изявление, с което се декларира отсъствие на основание за изключване относно кандидата или участника и посочените подизпълнители;
  5. изявление, с което се декларира съответствие с условията за участие на кандидата или участника и на посочените подизпълнители.
  (2) Към заявлението се прилагат документите, с които кандидатът или участникът доказва изпълнението на изискванията за професионални или технически възможности и/или за финансово и икономическо състояние. Когато кандидатът или участникът е посочил, че доказва съответствието си с изискванията за професионални или технически възможности и/или за финансово и икономическо състояние с възможностите на трети лица, той прилага към заявлението и доказателства, че ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86:
  Чл. 86. (1) Заявлението съдържа:
  1. информация за процедурата за определяне на концесионер и за концедента;
  2. информация за кандидата или участника относно:
  а) името, съответно наименованието на кандидата или участника, данните за контакт, включително електронен адрес;
  б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори;
  в) лицата, които представляват кандидата или участника съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; когато икономическият оператор не е вписан в регистър – лицата, които го представляват съгласно еквивалентен документ;
  г) определените към датата на подаване на заявлението подизпълнители и информация относно името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
  д) третите лица;
  3. начина на изпълнение на концесионния договор:
  а) при участие на група от икономически оператори – посочване на оператора, който представлява групата, или на водещия партньор, както и на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще изпълнява всеки от партньорите;
  б) при използване на подизпълнители – посочване на дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители;
  4. деклариране отсъствието на основание за изключване относно кандидата или участника, както и относно посочените подизпълнители и трети лица;
  5. деклариране на съответствието с условията за участие на кандидата или участника и на посочените подизпълнители.
  (2) Към заявлението се прилагат документите, с които кандидатът или участникът доказва изпълнението на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние. Когато кандидатът или участникът е посочил, че доказва съответствието си с изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние с възможностите на трети лица, той прилага към заявлението и доказателства, че ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия срок на концесията.

  Чл. 87. (1) Предварителната оферта при състезателна процедура с договаряне съдържа:
  1. конкретни предложения по критериите за възлагане;
  2. мотивиране на предложенията по критериите за възлагане;
  3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията, когато такъв се изисква с документацията за концесията;
  4. доказателства за осъществимостта на предложенията по критериите за възлагане;
  5. предложения по проекта на концесионен договор;
  6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на условията, посочени в документацията за концесията.
  (2) При състезателен диалог предварителната оферта съдържа предложения относно възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят с концесията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.

  Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение.
  (2) Предложението съдържа:
  1. конкретни предложения по критериите за възлагане;
  2. мотивиране на направените предложения по критериите за възлагане;
  3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията;
  4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане;
  5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии с трансграничен интерес, освен концесиите за социални и други специфични услуги;
  6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на условията, посочени в документацията за концесията;
  7. намерение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо;
  8. изявление, с което се декларира срокът на валидност на офертата;
  9. изявление, с което се декларира произходът на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  (3) Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане.
  (4) Когато с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне на варианти в офертата, участникът представя предложение и обвързващо предложение за всеки предложен вариант.
  (5) При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение.
  (6) В предложението може да се определи поверителността на определена информация, съдържаща техническа или търговска тайна, или поверителност на предоставени данни. Не може да се определят като поверителни предложенията по критериите за възлагане.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88:
  Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение.
  (2) Предложението съдържа:
  1. конкретни предложения по критериите за възлагане;
  2. мотивиране на предложенията по т. 1;
  3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията;
  4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане;
  5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии с трансграничен интерес, освен концесиите за социални и други специфични услуги;
  6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с документацията за концесията;
  7. предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо;
  8. деклариране на срока на валидност на офертата;
  9. деклариране на произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  (3) Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане.
  (4) Когато с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне на варианти на офертата, участникът представя предложение и обвързващо предложение за всеки предложен вариант.
  (5) При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение.
  (6) В предложението може да се определи поверителността на определена информация. Предложенията по критериите за възлагане не може да се определят като поверителна информация.

  Чл. 89. (1) Заявлението, предварителната оферта, предложението и обвързващото предложение се изготвят по образци, които се съдържат в документацията за концесията.
  (2) Заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител като електронен документ, подписан от лицето, което представлява икономическия оператор, с усъвършенстван или с по-висок клас електронен подпис.
  (3) Обвързващото предложение се представя на хартиен носител.
  (4) В електронния носител, с който се представят заявлението, предварителната оферта и предложението, се включва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис съгласно ал. 2.
  (5) В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ на обвързващото предложение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 89:
  Чл. 89. (1) Заявлението, предварителната оферта, предложението и обвързващото предложение се изготвят по образци, които се съдържат в документацията за концесията.
  (2) Заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор.
  (3) Обвързващото предложение се представя на хартиен носител.
  (4) Електронният носител по ал. 2 включва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис.
  (5) В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ на обвързващото предложение.

  Чл. 90. (1) Съдържанието на заявленията, предварителните оферти и офертите е на езика, посочен в обявлението за откриване на процедурата.
  (2) Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, заявленията и офертите се представят и в превод на български език.
  (3) Документите, които се прилагат, се представят на езика на тяхното издаване заедно с превод на български език.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90:
  Чл. 90. (1) Съдържанието на заявленията, предварителните оферти и офертите е на езика, посочен в обявлението за откриване на процедурата.
  (2) Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, заявленията и офертите се представят и в превод на български език.
  (3) Документите, които се включват в електронния носител по чл. 89, ал. 2 са на езика на тяхното издаване и в превод на български език. При несъответствие между текстовете за верен се приема този в превод на български език, освен ако в документацията е посочено друго.

  Чл. 91. Заявленията и офертите се подават на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата, чрез пощенска услуга или чрез връчване на ръка.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 91:
  Чл. 91. Заявленията и офертите се подават на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата, чрез средствата за комуникация по чл. 83, ал. 1, т. 2 или 3.

  Чл. 92. (1) Електронните носители, в които са включени заявлението, предварителната оферта и предложението, както и хартиеният носител с обвързващото предложение се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на:
  1. съдържанието – „Заявление“, „Предварителна оферта“, „Предложение“, „Обвързващо предложение“;
  2. наименованието на процедурата;
  3. фирма (наименование), адрес и електронен адрес на кандидата или участника.
  (2) При открита процедура заявлението и офертата се подават в общ плик с надпис „Заявление и оферта“ и информацията по ал. 1, т. 2 и 3. Общият плик съдържа пликовете със заявлението, предложението и обвързващото предложение.
  (3) При състезателна процедура с договаряне изискванията по ал. 2 за общ плик се прилагат при подаване на офертите, като в него се поставят предложението и обвързващото предложение.
  (4) При състезателен диалог изискванията по ал. 2 за общ плик се прилагат при подаване на заявлението, като в него се поставят заявлението и предварителната оферта.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 92:
  Чл. 92. (1) Електронните носители, в които са включени заявлението, предварителната оферта и предложението, както и хартиеният носител с обвързващото предложение се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на:
  1. съдържанието – „Заявление“, „Предварителна оферта“, „Предложение“, „Обвързващо предложение“;
  2. наименованието на концесията;
  3. името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на кандидата или участника.
  (2) При открита процедура заявлението и офертата се подават в общ плик с надпис „Заявление и оферта“ и информацията по ал. 1, т. 2 и 3. Общият плик съдържа пликовете със заявлението, предложението и обвързващото предложение.
  (3) При състезателна процедура с договаряне изискванията на ал. 2 за общ плик се прилагат при подаване на офертите, като в него се поставят предложението и обвързващото предложение.
  (4) При състезателен диалог изискванията на ал. 2 за общ плик се прилагат при подаване на заявлението, като в него се поставят заявлението и предварителната оферта.

  Чл. 93. (1) Сроковете за подаване на заявления и оферти се определят от концедента при отчитане на:
  1. сложността и обема на документацията за концесията;
  2. необходимостта част от документацията да бъде разгледана на място поради наличието на основание за ограничаване на публичния достъп до нея, посочено в обявлението;
  3. времето, необходимо за изготвянето на заявленията или офертите;
  4. необходимостта от оглед на място на обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или на включените към обекта принадлежности.
  (2) Срокът за получаване на заявления в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог, както и на заявления и оферти в открита процедура се брои от датата на изпращане на обявлението за концесията или на обявлението за предварителна информация до Службата за публикации на Европейския съюз, съответно от датата на публикуване на националното обявление в електронната страница на „Държавен вестник“, и не може да бъде по-кратък от 30 дни. За концесиите без трансграничен интерес срокът не може да бъде по-кратък от 25 дни.
  (3) Срокът за получаване на оферти в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог се брои от датата на изпращане на покана за получаване на оферти и не може да бъде по-кратък от 10 дни.
  (4) Когато в публикуваната в НКР документация за концесията има заличена защитена със закон информация или чувствителна търговска информация, както и когато заявленията, предварителните оферти или офертите може да се изготвят само след посещение на обекта на концесията или на концесионната територия, минималните срокове по ал. 2 и 3 са не по-кратки съответно от 40 дни - за получаване на заявления, и от 22 дни - за получаване на оферти.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93:
  Чл. 93. (1) Сроковете за получаване на заявления, предварителни оферти и оферти се определят от концедента при отчитане на:
  1. сложността и обема на документацията за концесията;
  2. необходимостта част от документацията за концесията да бъде разгледана на място поради наличието на основание за ограничаване на публичния достъп до нея, посочено в обявлението;
  3. времето, необходимо за изготвяне на заявленията или офертите;
  4. необходимостта от оглед на място на обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или на включените към обекта принадлежности.
  (2) Срокът за получаване на заявление в състезателна процедура с договаряне, на заявление и предварителна оферта в състезателен диалог, както и на заявление и оферти в открита процедура се определя с обявлението за откриване на процедурата и започва да тече от датата на изпращане за публикуване по чл. 76, ал. 1 на това обявление и не може да бъде по-кратък от 30 дни. За концесиите без трансграничен интерес срокът не може да бъде по-кратък от 25 дни.
  (3) Срокът за получаване на предварителни оферти в състезателна процедура с договаряне се определя с поканата за подаване на предварителни оферти и не може да бъде по-кратък от 22 дни.
  (4) Срокът за получаване на оферти в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог започва да тече от датата на получаване на покана за подаване на оферти и не може да бъде по-кратък от 10 дни.
  (5) Когато в публикуваната в Националния концесионен регистър документация за концесията има заличена информация, защитена със закон или чувствителна информация, както и когато заявленията, предварителните оферти или офертите може да се изготвят само след посещение на обекта на концесията или на концесионната територия, минималните срокове по ал. 2 - 4 са не по-кратки от 40 дни, съответно от 32 дни и от 22 дни.

  Чл. 94. (1) Всеки икономически оператор или кандидат може да поиска удължаване на сроковете за получаване на заявления или оферти, когато:
  1. поисканите разяснения или допълнителна информация не са представени в определения с този закон срок, или
  2. поисканата допълнителна информация или част от нея е защитена със закон или е чувствителна търговска информация, или
  3. изготвянето на офертата изисква оглед на място на обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или на включените към него принадлежности, а такъв не е бил осигурен на всички участници.
  (2) В случаите по ал. 1 определеното от концедента длъжностно лице публикува обявление за поправка.
  (3) С обявлението за поправка се определя нов срок за получаване на заявления, който не може да бъде по-кратък от срока, определен с обявлението за откриване на процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94:
  Чл. 94. (1) Всеки икономически оператор или кандидат може да поиска удължаване на срока за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти, когато:
  1. поисканите разяснения или допълнителна информация не са представени в определения от концедента срок, или
  2. поисканата допълнителна информация или част от нея е защитена със закон или е чувствителна информация, или
  3. изготвянето на предварителната оферта или офертата изисква оглед на място на обекта на концесията, а когато е приложимо – и на концесионната територия и/или на включените към обекта на концесията принадлежности, а такъв не е бил осигурен на всички участници.
  (2) В случаите по ал. 1 концедентът удължава срока за получаване на заявления, предварителни оферти или оферти. Когато първоначалният срок е определен с обявлението за откриване на процедурата, определеното от концедента длъжностно лице публикува обявление за поправка. В останалите случаи кандидатите или участниците се уведомяват чрез средствата за обмен на информация, посочени в обявлението за откриване на процедурата.
  (3) С обявлението за поправка се определя нов срок при условията на чл. 79, ал. 5.

  Чл. 95. (1) Заявленията и офертите се получават до определените дата и час чрез посочените в обявлението средства за комуникация.
  (2) Когато в определения краен час на мястото за получаване има един или повече кандидати или участници, те се включват в списък, който се подписва от определеното от концедента длъжностно лице и от присъстващите лица. Длъжностното лице приема заявленията и офертите на всички кандидати или участници, включени в списъка.
  (3) Длъжностното лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, завежда заявленията и офертите във входящ регистър по реда на получаването им и издава на приносителя разписка за завеждането в регистъра.
  (4) Длъжностното лице не приема заявление или оферта, когато:
  1. са подадени след определения срок, освен в случаите по ал. 2;
  2. са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик;
  3. върху плика не са посочени съдържанието, наименованието на процедурата, подателят, адрес за кореспонденция или електронен адрес.
  (5) Входящият регистър съдържа следната информация за заявленията и офертите:
  1. регистрационен номер по реда на получаването;
  2. данни за кандидата или участника;
  3. дата и час на получаване;
  4. начин на получаване – чрез пощенска услуга или на ръка;
  5. наличието на основание по ал. 4 да не се приеме заявлението или офертата;
  6. забележки по вписаните обстоятелства, включително за обстоятелство по ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95:
  Чл. 95. (1) Заявленията, предварителните оферти и офертите се получават до определените дата и час чрез посочените в обявлението средства за обмен на информация.
  (2) Когато в определения краен час на мястото за получаване има един или повече кандидати или участници, те се включват в списък, който се подписва от определеното от концедента длъжностно лице и от присъстващите лица. Длъжностното лице приема пликовете със заявленията, предварителните оферти или офертите на всички кандидати или участници, включени в списъка.
  (3) Длъжностното лице отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, завежда заявленията, предварителните оферти или офертите във входящ регистър по реда на получаването им и издава на приносителя разписка за завеждането в регистъра.
  (4) Длъжностното лице не приема заявление, предварителна оферта или оферта, когато:
  1. са подадени след определения срок, освен в случаите по ал. 2;
  2. са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик;
  3. пликът не е надписан в съответствие с изискванията на чл. 92, ал. 1 и 2.
  (5) Входящият регистър съдържа следната информация за заявленията, предварителните оферти или офертите:
  1. регистрационен номер по реда на получаването;
  2. данни за кандидата или участника;
  3. дата и час на получаване;
  4. начин на получаване – чрез пощенска услуга или връчване срещу подпис;
  5. наличие на обстоятелство по ал. 4;
  6. забележки по вписаните обстоятелства, включително за обстоятелство по ал. 2.


  Раздел VІІІ
  Действия на комисията при провеждане на открита процедура
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІІІ.

  Чл. 96. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления и оферти комисията в закрито заседание отваря получените в срок заявления и извършва действия по допускане на участниците.
  (2) Допускането на участниците до участие в процедурата се извършва след проверка от комисията относно:
  1. наличието на основание за изключване за участника и за посочените в заявлението подизпълнители, и
  2. изпълнението на условията за участие от участника, а когато е приложимо – и от посочените в заявлението подизпълнители.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96:
  Чл. 96. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления и оферти, определен с обявлението за откриване на процедурата, комисията в закрито заседание отваря получените в срок заявления и извършва действия по допускане на участниците.
  (2) Допускането на участник до участие в процедурата за определяне на концесионер се извършва след проверка от комисията относно:
  1. наличието на основание за изключване за участника и за посочените в заявлението подизпълнители и трети лица, и
  2. изпълнението на условията за участие от участника, а когато е приложимо – и от посочените в заявлението подизпълнители.

  Чл. 97. (1) Когато констатира нередовност на заявлението, изразяваща се в отсъствие на документи, несъответствие с условията за участие или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията уведомява участника за нередовностите.
  (2) Участникът отстранява нередовностите в срок до 5 работни дни от уведомяването.
  (3) Когато нередовността се състои в несъответствие с условията за участие, участникът може в съответствие с изискванията на концедента да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще изпълни условията за участие.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 97:
  Чл. 97. (1) Когато установи нередовност на заявлението, изразяваща се в непредставяне на документи, несъответствие с условията за участие или друга нередовност и/или непълнота, включително фактическа грешка, комисията уведомява участника за това.
  (2) Участникът отстранява нередовностите в срок до 5 работни дни от уведомяването.
  (3) Когато нередовността се състои в несъответствие с условията за участие, участникът може в съответствие с изискванията на концедента да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще изпълни условията за участие.

  Чл. 98. (1) Комисията удължава срока за отваряне на офертите, когато от датата на изпращане на протокола за извършените действия по допускане на участниците до посочения в обявлението за откриване на процедурата срок за отваряне на офертите остават по-малко от 8 работни дни. Комисията може да удължи срока за отваряне на офертите и когато прецени, че е необходимо да се извърши проверка на декларирани в заявленията обстоятелства.
  (2) За удължаването на срока за отваряне на офертите комисията уведомява всички участници.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98:
  Чл. 98. (1) Когато от датата на изпращане на протокола за извършените действия по допускане на участниците до посочения в документацията за концесията срок за отваряне на офертите остават по-малко от 8 работни дни комисията определя нов срок за отваряне на офертите. Комисията удължава срока за отваряне на офертите и когато прецени, че е необходимо да се извърши проверка на декларирани в заявленията обстоятелства.
  (2) За удължаването на срока за отваряне на офертите комисията уведомява всички участници.

  Чл. 99. (1) Комисията приключва действията по допускане на участниците с мотивирано решение, с което:
  1. отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице основание за изключване, или който не отговаря на условията за участие;
  2. допуска разглеждане на офертите на участниците, които не са отстранени от участие.
  (2) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия по допускане на участниците.
  (3) Решението на комисията за отстраняване на участник се съобщава в деня на отваряне на офертите и не подлежи на самостоятелно обжалване.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99:
  Чл. 99. (1) Комисията приключва действията по допускане на участниците с мотивирано решение, с което:
  1. отстранява от участие в процедурата за определяне на концесионер участник, за когото или за посочен от него подизпълнител или трето лице е налице основание за изключване, или който не отговаря на условията за участие;
  2. допуска разглеждане на офертите на участниците, които не са отстранени от участие.
  (2) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия по допускане на участниците.
  (3) Решението на комисията за отстраняване на участник се съобщава в деня на отваряне на офертите и не подлежи на самостоятелно обжалване.

  Чл. 100. (1) В деня и часа на отваряне на офертите комисията провежда открито заседание, на което може да присъстват участниците или техни представители и други лица.
  (2) В откритото заседание комисията съобщава решението, с което е приключила действията по допускане на участниците, и отваря пликовете с обвързващите предложения от допуснатите за разглеждане оферти по реда на завеждането на офертите във входящия регистър.
  (3) Отворените обвързващи предложения се прочитат от член на комисията и се подписват на всяка страница от член на комисията и от изявили желание участници или техни представители.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100.

  Чл. 101. (1) Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва в едно или повече закрити заседания на комисията.
  (2) При разглеждане и оценяване на офертите комисията проверява съответствието на предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия модел с критериите за възлагане.
  (3) При разглеждане на офертите комисията може да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи или други лица.
  (4) При необходимост комисията изисква от участниците в определен от нея срок, който не може да е по-кратък от 3 работни дни:
  1. да дадат разяснения относно представените разработки и информация или приложените в офертата документи, или
  2. да представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства, или
  3. да отстранят технически нередовности или непълноти в предложението.
  (5) Разясненията не може да променят предложенията, посочени в обвързващото предложение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101:
  Чл. 101. (1) Отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва в едно или повече закрити заседания на комисията.
  (2) При разглеждане и оценяване на офертите комисията проверява съответствието на предложението и на обвързващото предложение с изискванията на чл. 88 и с изискванията, определени с документацията за концесията, както и съответствието на предложенията по критериите за възлагане и на финансово-икономическия модел с критериите за възлагане.
  (3) При разглеждане на офертите комисията може да проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложени документи, включително чрез запитване към компетентни органи или други лица.
  (4) При необходимост комисията изисква от участниците в определен от нея срок, който не може да е по-кратък от три работни дни да:
  1. предоставят разяснения относно представените разработки и информация или приложените в офертата документи, или
  2. представят допълнителни доказателства за заявените в офертата обстоятелства, или
  3. отстранят технически нередовности в предложението по чл. 88, ал. 2.
  (5) Разясненията не може да променят предложенията, съдържащи се в обвързващото предложение по чл. 88, ал. 3.

  Чл. 102. (1) Комисията не допуска до оценяване оферта на участник, който в определения от комисията срок:
  1. не е отстранил техническите нередовности и непълноти в предложението, или
  2. не е дал поисканите от комисията разяснения, или дадените разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, или
  3. не е представил поисканите от комисията допълнителни доказателства.
  (2) Комисията не оценява оферта:
  1. за която при извършена проверка е установено, че участникът е представил невярна информация или неистински, преправен или с невярно съдържание документ;
  2. която не отговаря на минималните изисквания, определени от концедента в документацията за концесията;
  3. в която представените разработки и информация не съответстват на критериите за възлагане;
  4. която е подадена в нарушение на изискванията за комплектуване по чл. 92.
  (3) Когато в офертата на участника се съдържат варианти, основанията по ал. 1 и 2 се прилагат за всеки от предложените варианти.
  (4) Комисията приема решение, с което определя офертите, включително вариантите на офертите, които не се оценяват.
  (5) Решението на комисията по ал. 4 се съобщава на заинтересованите участници с решението на концедента за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата, и не подлежи на самостоятелно обжалване.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102:
  Чл. 102. (1) Комисията не допуска до оценяване оферта на участник, който в определения от комисията срок по чл. 101, ал. 4 не е:
  1. отстранил техническите нередовности в предложението по чл. 88, ал. 2, или
  2. предоставил поисканите от комисията разяснения, или предоставените разяснения не са достатъчни за оценяване на офертата, или
  3. представил поисканите от комисията допълнителни доказателства.
  (2) Комисията не оценява оферта:
  1. за която при извършена проверка е установено, че участникът е представил невярна информация или неистински, преправен или с невярно съдържание документ;
  2. която не отговаря на едно или повече изисквания, определени с документацията за концесията;
  3. в която представените разработки и информация не съответстват на критериите за възлагане;
  4. която е подадена в нарушение на изискванията на чл. 92, ал. 3 и 4.
  (3) Когато офертата на участника е подадена във варианти, основанията по ал. 1 и 2 се прилагат за всеки от предложените варианти.
  (4) Комисията приема решение, с което определя офертите, включително вариантите на офертите, които не се оценяват.
  (5) Решението по ал. 4 се съобщава на заинтересованите участници с решението на концедента за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата, и не подлежи на самостоятелно обжалване.

  Чл. 103. (1) Комисията извършва оценка на допуснатите оферти, като оценява обвързващото предложение по критериите за възлагане чрез прилагане на методиката за оценка на офертите.
  (2) Въз основа на оценката на допуснатите оферти комисията класира участниците с решение.
  (3) Когато една или повече оферти съдържат варианти, които са допуснати до оценяване, комисията извършва предварителна оценка на всеки от вариантите и класира участниците с варианта на офертата, получил най-висока оценка.
  (4) До приключване на процедурата комисията служебно следи за наличие на обстоятелство за изключване. Когато установи съществуващо или нововъзникнало обстоятелство за изключване, комисията не оценява офертата и отстранява участника от участие в процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 103:
  Чл. 103. (1) Комисията извършва оценка на допуснатите оферти по критериите за възлагане чрез прилагане на методиката за оценка на офертите, като оценява предложенията на участниците, съдържащи се в обвързващото предложение.
  (2) Въз основа на оценката на допуснатите оферти комисията класира участниците с решение.
  (3) Когато една или повече оферти съдържат варианти, които са допуснати до оценяване, комисията извършва предварителна оценка на всеки от вариантите и класира участниците с варианта на офертата, получил най-висока оценка.
  (4) До приключване на процедурата комисията служебно следи за наличие на основание за изключване. Когато установи съществуващо или нововъзникнало основание за изключване, комисията не оценява офертата и отстранява участника от участие в процедурата за определяне на концесионер.

  Чл. 104. (1) След класиране на участниците комисията съставя протокол за отварянето на офертите, разглеждането и оценяването на предложенията и класирането на участниците.
  (2) Въз основа на протокола по ал. 1 комисията подготвя проект на решение за определяне на класирания на първо място участник за концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер.
  (3) Комисията подготвя проект на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер, когато не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник, както и когато съдържанието на нито една оферта не отговаря на минималните изисквания, определени от концедента.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104:
  Чл. 104. (1) След класиране на участниците комисията съставя протокол за отварянето и прочитането на обвързващите предложения, за разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на участниците.
  (2) Въз основа на протокола по ал. 1 комисията изготвя проект на решение за определяне на класирания на първо място участник за концесионер или проект на решение за прекратяване на процедурата.
  (3) Комисията изготвя проект на решение за прекратяване на процедурата, когато не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник, както и когато всички подадени оферти не отговарят на изискванията на чл. 102, ал. 1-3.

  Раздел ІХ
  Действия на комисията при провеждане на състезателна процедура с договаряне
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІХ.

  Чл. 105. (1) След изтичането на срока за получаване на заявления комисията отваря заявленията и извършва действия по допускане по реда, определен за откритата процедура.
  (2) Когато с документацията за концесията концедентът е ограничил броя на кандидатите, които ще продължат участие в процедурата, и допуснатите кандидати са повече от определения брой, при извършване на действията по допускане комисията извършва и подбор на допуснатите кандидати.
  (3) Подборът е оценка на професионалните и техническите възможности и/или на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и се извършва по начин и по обективни и недискриминационни критерии, които са описани в документацията за концесията.
  (4) В резултат от извършения подбор комисията класира кандидатите и приключва действията по допускане и подбор с мотивирано решение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105:
  Чл. 105. (1) След изтичането на срока за получаване на заявления, определен с обявлението за откриване на процедурата, комисията отваря заявленията и извършва действия по допускане при условията и по реда на чл. 96 и 97.
  (2) Когато с документацията за концесията концедентът е ограничил броя на кандидатите, които ще продължат участие в процедурата за определяне на концесионер, и допуснатите кандидати са повече от определения брой, при извършване на действията по допускане комисията извършва и подбор на допуснатите кандидати.
  (3) Подборът е оценка на професионалните и техническите способности и/или на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и се извършва по начина и по критериите за подбор, посочени в документацията за концесията.
  (4) В резултат от извършения подбор комисията класира кандидатите и приключва действията по допускане и подбор с мотивирано решение.

  Чл. 106. (1) С решението за приключване на действията по допускане и подбор в състезателна процедура с договаряне комисията:
  1. отстранява от участие в процедурата кандидат, за когото е налице основание за изключване, който не отговаря на условията за участие или при извършването на подбора е класиран на място, което не му позволява да продължи участието си в процедурата;
  2. определя кандидатите, които допуска да продължат участие в процедурата;
  3. одобрява покана за подаване на предварителни оферти.
  (2) Поканата за подаване на предварителни оферти съдържа срок за подаване на предварителните оферти, както и указания и график за провеждане на договарянето.
  (3) Срокът за подаване на предварителните оферти не може да бъде по-кратък от 22 дни.
  (4) При определяне на графика комисията определя еднаква продължителност на договарянето за всички кандидати.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106:
  Чл. 106. (1) С решението за приключване на действията по допускане и подбор в състезателна процедура с договаряне комисията:
  1. отстранява от участие в процедурата за определяне на концесионер кандидат, за когото или за посочен от него подизпълнител или трето лице е налице основание за изключване, който не отговаря на условията за участие или при извършването на подбора е класиран на място, което не му позволява да продължи участието си в процедурата;
  2. определя кандидатите, които допуска да продължат участие в процедурата за определяне на концесионер;
  3. одобрява покана за подаване на предварителни оферти.
  (2) Поканата за подаване на предварителни оферти съдържа срок за получаване на предварителните оферти, както и указания и график за провеждане на договарянето.
  (3) Срокът за получаване на предварителните оферти не може да бъде по-кратък от 22 дни.
  (4) При определяне на графика по ал. 2 комисията определя еднаква продължителност на договарянето за всички кандидати.

  Чл. 107. (1) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия и за приетите решения по допускане и подбор на кандидатите.
  (2) Комисията уведомява всички кандидати за приключването на действията по допускане и подбор. Към уведомлението се прилага протоколът по ал. 1. На кандидатите, които са допуснати да продължат участието си в процедурата, заедно с протокола се изпраща и поканата за подаване на предварителни оферти.
  (3) Кандидат, който е отстранен от участие при извършване на действията по допускане и подбор, може да обжалва решението на комисията за отстраняване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава шеста.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 107:
  Чл. 107. (1) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия и за приетите решения по допускане и подбор на кандидатите.
  (2) Комисията уведомява всички кандидати за приключването на действията по допускане и подбор. Към уведомлението се прилага протоколът по ал. 1. На кандидатите, които са допуснати да продължат участието си в процедурата се изпраща и поканата за подаване на предварителни оферти.
  (3) Кандидат, който е отстранен от участие при извършване на действията по допускане и подбор може в 10-дневен срок от уведомяването да обжалва решението на комисията за отстраняване по реда на глава шеста.

  Чл. 108. (1) Предварителната оферта трябва да отговаря на минималните изисквания, определени с документацията за концесията.
  (2) Предварителната оферта се подава от поканените за участие кандидати и се получава от комисията по реда за подаване, съответно за получаване на заявленията и офертите.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 108:
  Чл. 108. (1) Предварителната оферта трябва да отговаря на изискванията, определени с документацията за концесията.
  (2) Предварителната оферта се подава от поканените за участие кандидати и се получава при условията и по реда на чл. 95.

  Чл. 109. (1) След изтичане на срока за получаване на предварителните оферти комисията в закрито заседание отваря получените предварителни оферти. Когато решението за отстраняване е обжалвано и има подадено искане за спиране на процедурата, комисията отваря предварителните оферти след влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за спиране на процедурата. Когато процедурата е спряна, комисията отваря предварителните оферти след влизането в сила на решението по жалбата.
  (2) Предварителните оферти се разглеждат от комисията за съответствието им с минималните изисквания.
  (3) Комисията с мотивирано решение отстранява кандидатите, чиито предварителни оферти не отговарят на минималните изисквания. Комисията уведомява отстранения кандидат за решението.
  (4) Кандидат, който е отстранен от участие при разглеждането на предварителните оферти, може да обжалва решението на комисията по ал. 3 в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава шеста.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109:
  Чл. 109. (1) След изтичане на определения с поканата за подаване на предварителни оферти срок комисията в закрито заседание отваря получените предварителни оферти. Когато решението за отстраняване е обжалвано и има подадено искане за спиране на процедурата, комисията отваря предварителните оферти след влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за спиране на процедурата. Когато процедурата е спряна, комисията отваря предварителните оферти след влизането в сила на решението по жалбата.
  (2) Предварителните оферти се разглеждат от комисията за съответствието им с изискванията, определени с документацията за концесията.
  (3) Комисията с мотивирано решение отстранява кандидатите, чиито предварителни оферти не отговарят на едно или повече изисквания, определени с документацията за концесията. Комисията уведомява отстранения кандидат за решението.
  (4) Кандидат, който е отстранен от участие при разглеждането на предварителните оферти може в 10-дневен срок от уведомяването да обжалва решението на комисията по ал. 3 по реда на глава шеста.

  Чл. 110. (1) Комисията провежда договарянето по определения график.
  (2) Договаряне се извършва с всеки кандидат за възможностите за подобряване на предложенията по критериите за възлагане и по проекта на концесионен договор. Кандидатите може да предлагат подобряване на предложенията си.
  (3) Комисията уведомява кандидатите относно предложенията на останалите кандидати и за последващите промени в резултат от договарянето, ако има такива. При уведомяването комисията не разкрива кое предложение на кой кандидат е, както и информацията, определена като поверителна.
  (4) След всяко уведомяване за промени в предложенията комисията може да провежда нов кръг преговори. Когато определи последния кръг преговори, комисията уведомява всички кандидати.
  (5) Комисията не може да договаря промени относно предмета на концесията, минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и критериите за възлагане.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110:
  Чл. 110. (1) Комисията провежда договарянето по графика, определен с поканата за подаване на предварителни оферти.
  (2) Договаряне се извършва с всеки кандидат за възможностите за подобряване на предложенията по критериите за възлагане и по проекта на концесионен договор. Кандидатите може да предлагат подобряване на предложенията си.
  (3) Комисията уведомява кандидатите относно предложенията на останалите кандидати и за последващите промени в резултат от договарянето, ако има такива. При уведомяването комисията не разкрива кое предложение на кой кандидат е, както и информацията, определена като поверителна.
  (4) След всяко уведомяване за промени в предложенията комисията може да провежда нов кръг преговори. Когато определи последния кръг преговори, комисията уведомява всички кандидати.
  (5) Комисията не може да договаря промени относно предмета на концесията, минималните изисквания към офертата, и критериите за възлагане.
  (6) Комисията съставя протокол за извършените действия по договарянето.

  Чл. 111. (1) След приключване на договарянето комисията определя срок за получаване на оферти в съответствие с чл. 93 и уведомява кандидатите.
  (2) След уведомяване на кандидатите за срока за получаване на оферти състезателната процедура с договаряне продължава по реда на откритата процедура.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111:
  Чл. 111. (1) След приключване на договарянето комисията определя срок за получаване на оферти при спазване на изискването на чл. 93, ал. 4 и уведомява кандидатите.
  (2) След уведомяване на кандидатите по ал. 1 състезателната процедура с договаряне продължава при условията и по реда на чл. 101-104.

  Раздел Х
  Действия на комисията при провеждане на състезателен диалог
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел Х.

  Чл. 112. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления и предварителни оферти комисията отваря заявленията и извършва действията по допускане и подбор по реда, определен за състезателната процедура с договаряне.
  (2) С решението за приключване на действията по допускане и подбор в състезателен диалог комисията:
  1. отстранява от участие в процедурата кандидат, за когото е налице основание за изключване, който не отговаря на условията за участие или при извършването на подбора е класиран на място, което не му позволява да продължи участието си в процедурата;
  2. определя кандидатите, които допуска да продължат участието си в процедурата.
  (3) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия и за приетите решения по допускане и подбор на кандидатите.
  (4) Комисията уведомява всички кандидати за приключването на действията по допускане и подбор. Към уведомлението се прилага протоколът по ал. 3.
  (5) Кандидат, който е отстранен от участие при извършване на действията по допускане и подбор, може да обжалва решението на комисията за отстраняване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава шеста.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112:
  Чл. 112. (1) След изтичане на срока за получаване на заявления и предварителни оферти, определен с обявлението за откриване на процедурата, комисията отваря заявленията и извършва действията по допускане при условията и по реда на чл. 96 и 97, а когато е приложимо – и действията по подбор при условията и по реда на чл. 105, ал. 2-4.
  (2) Комисията приключва действията по допускане и подбор на кандидатите в състезателен диалог с мотивирано решение, с което:
  1. отстранява от участие в процедурата за определяне на концесионер кандидат, за когото или за посочен от него подизпълнител или трето лице е налице основание за изключване, който не отговаря на условията за участие или при извършването на подбора е класиран на място, което не му позволява да продължи участието си в процедурата;
  2. определя кандидатите, които допуска да продължат участието си в процедурата.
  (3) Комисията съставя протокол за отварянето на заявленията, както и за извършените действия и за приетите решения по допускане и подбор на кандидатите.
  (4) Комисията уведомява всички кандидати за приключването на действията по допускане и подбор. Към уведомлението се прилага протоколът по ал. 3.
  (5) Кандидат, който е отстранен от участие при извършване на действията по допускане и подбор може в 10-дневен срок от уведомяването да обжалва решението на комисията за отстраняване по реда на глава шеста.


  Чл. 113. (1) Комисията в закрито заседание отваря предварителните оферти на допуснатите кандидати и разглежда съдържащите се в тях предложения.
  (2) Комисията може да поиска от допуснатите кандидати да поясняват или допълват предложенията, съдържащи се в предварителните оферти.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113:
  Чл. 113. (1) Комисията в закрито заседание отваря предварителните оферти на допуснатите кандидати и разглежда съдържащите се в тях предложения.
  (2) Комисията може да поиска от допуснатите кандидати да предоставят разяснения или да правят допълнения по предложенията, съдържащи се в предварителните оферти.

  Чл. 114. (1) Въз основа на предложенията, а когато са представени – и на поясненията и допълненията, комисията провежда диалог с допуснатите кандидати.
  (2) При диалога се обсъждат възможните решения за задоволяване на потребностите, описани в документацията за концесията, относно техническите, функционалните, качествените, финансово-икономическите и/или правните изисквания, включително относно юридическите конструкции и проекта на концесионен договор.
  (3) Диалогът се провежда на последователни етапи, за да се намали броят на възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията. След приключване на всеки етап от диалога комисията уведомява всички кандидати за предложенията на останалите участници, без да разкрива кое предложение на кой участник е и информацията, определена като поверителна.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114:
  Чл. 114. (1) Въз основа на предложенията, а когато са предоставени – и на разясненията и допълненията, комисията провежда диалог с допуснатите кандидати.
  (2) При диалога се обсъждат възможните решения за задоволяване на потребностите, посочени в документацията за концесията, относно техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и/или правните изисквания, включително относно юридическите конструкции и проекта на концесионен договор.
  (3) Диалогът се провежда на последователни етапи, за да се намали броят на възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят с възлагането на концесията. След приключване на всеки етап от диалога комисията уведомява всички кандидати за предложенията на останалите участници, без да разкрива кое предложение на кой участник е и информацията, определена като поверителна.
  (4) Комисията съставя протокол за извършените действия по провеждането на диалога.

  Чл. 115. (1) Когато прецени, че са изяснени възможните решения на потребностите, комисията допълва документацията за концесията, като изготвя окончателни технически, функционални, финансово-икономически и правни изисквания, методика за оценка на офертите, проект на концесионен договор, минимални изисквания, на които трябва да отговарят офертите, включително на които трябва да отговарят вариантите, и подготвя проект на решение за допълване на документацията за концесията.
  (2) Концедентът издава решение за допълване на документацията за концесията и уведомява кандидатите за решението. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава шеста.
  (3) След допълване на документацията за концесията комисията изготвя покана за подаване на оферти, която съдържа срок за получаване на оферти и дата и час за отваряне на получените оферти.
  (4) Поканата за подаване на оферти заедно с допълнената документация се изпраща от комисията до всички допуснати кандидати.
  (5) След изпращане на поканата процедурата състезателен диалог продължава по реда на откритата процедура.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115:
  Чл. 115. (1) Когато прецени, че са изяснени възможните решения на потребностите, комисията изготвя проект на решение за допълване на документацията за концесията. Допълнената документация за концесията включва:
  1. описание на предмета и на обекта на концесията в съответствие с резултатите от проведения диалог;
  2. изискванията по чл. 78, ал. 1, т. 3-5, т. 8 относно методиката за оценка на офертите и проекта на концесионен договор;
  3. образец на оферта (предложение и обвързващо предложение).
  (2) Концедентът издава решение за допълване на документацията за концесията и уведомява кандидатите за решението. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава шеста.
  (3) След допълване на документацията за концесията комисията изготвя покана за подаване на оферти, която съдържа срок за получаване на оферти и дата и час за отваряне на получените оферти.
  (4) Поканата за подаване на оферти и допълнената документация се изпращат от комисията до всички допуснати кандидати.
  (5) След изпращане на поканата процедурата състезателен диалог продължава при условията и по реда на чл. 101-104.

  Раздел ХІ
  Приключване и прекратяване на процедурата за определяне на концесионер
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ХІ.

  Чл. 116. (1) Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано решение на концедента за определяне за концесионер на класирания на първо място участник.
  (2) С решението за определяне на концесионер се конкретизират техническите и функционалните, финансово-икономическите и правните изисквания в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, и се определя срок за сключване на концесионния договор.
  (3) Когато установи пропуск или нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, концедентът възлага на комисията да отстрани нередовността, след което да извърши ново класиране.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116:
  Чл. 116. (1) Процедурата за определяне на концесионер приключва с мотивирано решение за определяне за концесионер, което се издава от концедента. За концесионер се определя класираният на първо място участник.
  (2) С решението за определяне на концесионер се конкретизират техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и правните изисквания в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, и се определя срок за сключване на концесионния договор.
  (3) Когато установи пропуск или нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, концедентът възлага на комисията да отстрани нередовността, след което да извърши ново класиране.


  Чл. 117. (1) В определените с този закон случаи концедентът прекратява процедурата за определяне на концесионер с мотивирано решение.
  (2) Концедентът прекратява процедурата, когато:
  1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта или няма допуснат нито един кандидат или участник;
  2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на минималните изисквания, определени от концедента;
  3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата;
  4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
  5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионния договор.
  (3) Концедентът прекратява и процедура, която е проведена по правилата за концесия без трансграничен интерес, когато прогнозната стойност на концесията при откриване на процедурата е била под европейския праг и когато с финансово-икономическия модел, предложен с офертата на класирания на първо място участник, стойността се е увеличила с повече от 20 на сто и е преминала европейския праг.
  (4) Решението за прекратяване на процедурата се приема след одобряване от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов:
  В чл. 117, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Концедентът прекратява процедурата и когато при нейното провеждане цената на основна услуга, включена в предмета на концесията, се е увеличила с повече от 20 на сто от прогнозната стойност на тази услуга, посочена в обявлението за концесия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117:
  Чл. 117. (1) Концедентът издава мотивирано решение за прекратяване на процедурата, когато:
  1. не е подадено нито едно заявление, предварителна оферта или оферта или няма допуснат нито един кандидат или участник;
  2. съдържанието на нито една оферта не отговаря на изискванията, определени в документацията за концесията;
  3. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на обстоятелства, които не са предвидени при приемане на решението за откриването на процедурата;
  4. се установят нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията за възлагане на концесията по чл. 59;
  5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионния договор;
  6. при поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане от класирания на второ място участник не се постигне съгласие относно подобрението.
  (2) Концедентът издава решение за прекратяване на процедурата и когато прогнозната стойност на концесията при откриване на процедурата е била под европейския праг и процедурата е проведена съгласно изискванията на концесия без трансграничен интерес, но с финансово-икономическия модел, предложен с офертата на класирания на първо място участник, стойността се е увеличила с повече от 20 на сто и е преминала европейския праг.
  (3) Решението за прекратяване на процедурата се издава след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет. Концедентът прекратява процедурата и когато при нейното провеждане цената на основна услуга, включена в предмета на концесията, се е увеличила с повече от 20 на сто от прогнозната стойност на тази услуга, посочена в обявлението за концесия.

  Чл. 118. (1) Решението за прекратяване на процедурата може да включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура.
  (2) Решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер може да се приеме във всички случаи на прекратяване на процедурата. С решението се одобряват ново обявление за откриване на процедурата и нова документация за концесията.
  (3) Решение за провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер може да се приеме само в случаите по чл. 117, ал. 2, т. 1, 2 и 5. С решението може:
  1. да се определи повторната процедура да се проведе при условията на прекратената, без промяна на първоначално публикуваното обявление, с изключение на срока за получаване на заявления или оферти, или
  2. да се одобрят промени в първоначално публикуваните обявление и документация за концесията само ако не са съществени и не засягат предмета на концесията, условията за участие, критериите за възлагане и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите.
  (4) След издаването на решение за провеждане на повторна процедура концедентът изпраща за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
  1. първоначалното обявление – в случаите по ал. 3, т. 1;
  2. промененото обявление във формата на първоначално публикуваното – в случаите по ал. 3, т. 2.
  (5) В срок до 3 работни дни след публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ на обявление по ал. 4 определеното от концедента длъжностно лице публикува обявлението и по партидата на процедурата в НКР.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118:
  Чл. 118. (1) Решението за прекратяване на процедурата може да включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура.
  (2) Решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер може да се издаде във всички случаи на прекратяване на процедурата. С решението се одобряват ново обявление за откриване на процедурата и нова документация за концесията.
  (3) Решение за провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер може да се издаде само в случаите по чл. 117, ал. 2, т. 1, 2 и 5. С решението може да се:
  1. определи повторната процедура да се проведе при условията на прекратената, без промяна на първоначално публикуваното обявление, с изключение на определените в него срокове; или
  2. одобрят промени в първоначално публикуваните обявление и документация за концесията само ако не са съществени и не засягат предмета на концесията, условията за участие, критериите за възлагане и минималните изисквания към офертите.
  (4) След издаване на решението по ал. 3 определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване в „Държавен вестник“:
  1. първоначалното обявление – в случая по ал. 3, т. 1;
  2. промененото обявление във формата на първоначално публикуваното – в случая по ал. 3, т. 2.
  (5) В срок до три работни дни от публикуване на обявление по ал. 4 определеното от концедента длъжностно лице публикува обявлението и по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър.


  Чл. 119. (1) Концедентът уведомява по електронен път с електронни средства заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне за концесионер и за решението за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Към уведомлението се прилага протоколът на комисията за отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците.
  (3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано – има влязло в сила решение по жалбата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119:
  Чл. 119. (1) Концедентът уведомява по електронен път чрез електронни средства заинтересованите кандидати и участници за решението за определяне за концесионер, съответно за решението за прекратяване на процедурата.
  (2) Към уведомлението се прилага протоколът на комисията за отваряне на предложенията, разглеждане и оценяване на офертите и класиране на участниците.
  (3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на концесионер са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано – има влязло в сила решение по жалбата.

  Глава четвърта
  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Раздел І
  Сключване на концесионния договор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.

  Чл.120. (1) Концесионният договор се сключва в срока, определен с решението за определяне на концесионер.
  (2) Когато срещу решението за определяне на концесионер не е подадена жалба, срокът за сключване на концесионния договор започва да тече от петнадесетия ден след уведомяване на заинтересованите участници за решението. Когато участникът, определен за концесионер, е единствен заинтересован участник, концесионният договор може да се сключи преди изтичането на този срок.
  (3) Когато срещу решението за определяне на концесионер има подадена жалба, срокът за сключване на концесионния договор започва да тече от датата на влизане в сила на решението или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.
  (4) Концедентът няма право да сключи договор с определения концесионер при наличието на висящо производство по жалба срещу решение, действие или бездействие по процедурата за определяне на концесионер.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120, като думата “петнадесетия“ се заменя с „ 15-ия“.

  Чл. 121. (1) Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване и условията за участие.
  (2) Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не представи документите по ал. 1 или откаже да сключи концесионния договор, концедентът може с решение да определи за концесионер класирания на второ място участник. С решението се определя срок за сключване на концесионния договор и може да се постави условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане на този участник.
  (3) Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане, се провеждат преговори. Договор с определения за концесионер класиран на второ място участник може да не се сключи, когато при преговорите не се постигне съгласие относно подобрението на предложенията по критериите за възлагане, направени от участника.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121:
  Чл. 121. (1) Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване и условията за участие.
  (2) Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не представи доказателствата по ал. 1 или откаже да сключи концесионния договор, концедентът може с решение да определи за концесионер класирания на второ място участник. С решението се определя срок за сключване на концесионния договор и може да се постави условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане на този участник.
  (3) Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за възлагане се провеждат преговори. Концесионен договор може да не се сключи с определения за концесионер класиран на второ място участник, когато при преговорите не се постигне съгласие относно подобрението на предложенията по критериите за възлагане, направени от участника.

  Чл. 122. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати.
  (2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа:
  1. предмет и стойност на концесията;
  2. данни за търговската и други регистрации на концесионера;
  3. данни за органа, който представлява концедента;
  4. описание на обекта на концесията;
  5. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, и срока на концесията;
  6. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор;
  7. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
  8. разпределението на рисковете между концесионера и концедента;
  9. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
  10. изискванията относно вида и качеството на строителството и/или услугите, включени в предмета на концесията;
  11. размера, сроковете и реда за извършване на плащания от концедента към концесионера, когато такива се предвиждат;
  12. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение, когато такова се предвижда;
  13. условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на плащанията от и към концесионера (клауза за индексация), когато такава се предвижда;
  14. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора;
  15. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, когато такива се предвиждат;
  16. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
  17. условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесените екологични щети;
  18. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел;
  19. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;
  20. условията и реда за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора; средствата за комуникация;
  21. условията и реда за решаване на споровете между страните;
  22. основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора;
  23. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията;
  24. приложимото право;
  25. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
  26. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, строителството или услугите.
  (3) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера, произтичащи от изисквания, свързани с опазването на околната среда, социалното и трудовото законодателство, включително произтичащи от колективни споразумения или от международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, които са изброени в приложение № 5.
  (4) Неразделна част от концесионния договор са предложението и обвързващото предложение на участника, определен за концесионер.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
  Чл. 122. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати.
  (2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа:
  1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера и лицата, които го представляват;
  2. предмет и стойност на концесията;
  3. изискванията и показателите на предмета на концесията, включително изискванията относно вида и качеството на строителството и/или услугите, включени в предмета на концесия за строителство и на концесия за услуги;
  4. описание на стопанската дейност, която се извършва с обекта на концесията при концесия за ползване;
  5. описание, характеристики и показатели на обекта на концесията;
  6. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, и срока на концесията;
  7. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор;
  8. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
  9. разпределението на рисковете между концесионера и концедента;
  10. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
  11. размера, сроковете и реда за извършване на плащания от концедента към концесионера, когато такива се предвиждат;
  12. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение, когато такова се предвижда;
  13. условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на плащанията от и към концесионера (клауза за индексация), когато такава се предвижда;
  14. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора;
  15. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, когато е приложимо;
  16. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
  17. условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети;
  18. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел;
  19. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;
  20. условията, реда и сроковете за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора;
  21. условията и реда за решаване на споровете между страните;
  22. основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора;
  23. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията;
  24. приложимото право;
  25. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
  26. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, строителството или услугите.
  (3) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5.
  (4) Когато е приложимо, концесионният договор съдържа и:
  1. икономическия оператор, който представлява групата, съответно водещият партньор, както и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще изпълнява всеки от партньорите – когато концесионерът е група от икономически оператори;
  2. дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители, а за всеки от посочените в заявлението подизпълнители – и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които го представляват;
  3. третите лица и описание на ресурсите на тези лица, които концесионерът ще има на разположение за срока на концесията, както и данни за търговската и други регистрации и за лицата, които представляват всяко трето лице.
  (5) Неразделна част от концесионния договор са предложението и обвързващото предложение на участника, определен за концесионер.

  Чл. 123. (1) С концесионния договор се определя икономическият баланс на концесията.
  (2) Икономическият баланс може да бъде нарушен, когато:
  1. в резултат от промени в законодателството или от акт на регулаторен орган са се променили условията за финансиране, строителство, управление или поддържане на обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите;
  2. в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности по договора;
  3. погине целият или част от обекта на концесията или настъпи обективна невъзможност за неговото ползване по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на концесионера;
  4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.
  (3) С договора може да се определят и други обстоятелства от фактически или правен характер, свързани с обекта на концесията, строителството и/или услугите, при настъпването или изменението на които може да се наруши икономическият баланс на концесията.
  (4) При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по концесионния договор може да поиска изменение на договора за възстановяване на икономическия баланс, когато изменението е предвидено с клауза за преразглеждане. Искането се отправя към другата страна с мотивирано предложение, което съдържа комплексен анализ на обстоятелствата, довели до нарушаване на икономическия баланс, и обосновава предложените изменения и съответствието им с клаузата за преразглеждане.

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В чл. 123, ал. 4 се създава изречение трето: „Ако в 6-месечен срок
  от искането не бъде постигнато съгласие, всяка от страните може да развали договора."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 123, като в ал. 1 след думата „договор“ се добавя „за концесия за строителство и за концесия за услуги“.

  Чл. 124. (1) В срок до 30 дни от сключването на концесионния договор определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване обявление за възложена концесия по реда за публикуване на обявлението за откриване на процедурата.
  (2) Обявлението за възложена концесия се публикува в съответния електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително:
  1. концедент;
  2. прогнозна стойност и стойност на концесията;
  3. срок на концесията;
  4. условия за влизане в сила на концесионния договор;
  5. информация за концесионера относно:
  а) фирмата (наименованието);
  б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори;
  в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
  г) фирмата (наименованието) на посочените в заявлението подизпълнители;
  6. вида на проведената процедура;
  7. критериите за възлагане;
  8. друго, по преценка на концедента.
  (3) В деня на изпращането на обявлението определено от концедента длъжностно лице открива в НКР партида на концесията и публикува в нея решението за определяне на концесионер и концесионния договор. В публикувания в НКР концесионен договор се заличава защитената със закон информация, чувствителната търговска информация, както и информацията, определена от концесионера като поверителна.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124:
  Чл. 124. (1) В едномесечен срок от сключването на концесионния договор определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване обявление за възложена концесия при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3.
  (2) Обявлението за възложена концесия се публикува в съответния електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително:
  1. концедент;
  2. прогнозна стойност и стойност на концесията;
  3. срок на концесията;
  4. условия за влизане в сила на концесионния договор;
  5. информация за концесионера относно:
  а) името, съответно наименованието;
  б) формата на участие – самостоятелно или в група от икономически оператори;
  в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
  г) името, съответно наименованието на посочените в заявлението подизпълнители;
  6. вида на проведената процедура;
  7. критериите за възлагане;
  8. друго, посочено в съответния електронен формуляр.
  (3) В деня на изпращането за публикуване на обявлението за възложена концесия, определено от концедента длъжностно лице открива в Националния концесионен регистър партида на концесията и публикува в нея решението за определяне на концесионер и концесионния договор. В публикувания в Националния концесионен регистър концесионен договор се заличава защитената със закон информация, чувствителната информация, както и информацията, определена като поверителна.

  Раздел ІI
  Изпълнение на концесионния договор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.

  Чл. 125. (1) Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
  (2) Влизането в сила на концесионния договор може да бъде поставено в зависимост от изпълнението на определени с решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер или с действащото законодателство условия. Изпълнението на условията се обвързва с определен срок.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125, като в ал. 2, изречение първо думите „за определяне на концесионер” се заличават.

  Чл. 126. (1) Концедентът предава обекта на концесията на концесионера в срока и по реда, определени с концесионния договор.
  (2) Когато обектът на концесията се управлява от областен управител, предаването се извършва с негово съдействие.
  (3) След изтичането на срока на концесията концесионерът предава на концедента обекта на концесията, освен когато той е собственост на концесионера, в експлоатационна годност, достатъчна за извършване на услугите, съответно на стопанската дейност, съобразно неговото предназначение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126:
  Чл. 126. (1) Концедентът предава обекта на концесията на концесионера в срока, при условията и по реда, определени с концесионния договор.
  (2) Когато обектът на концесията се управлява от областен управител, предаването се извършва с негово съдействие.
  (3) След изтичането на срока на концесията концесионерът предава на концедента обекта на концесията, освен когато обектът е собственост на концесионера, в експлоатационна годност, достатъчна за извършване на услугите, съответно на стопанската дейност, съобразно неговото предназначение.

  Чл. 127. (1) При изпълнението на концесионния договор всички индивидуални административни актове, свързани с изпълнение на дейностите по концесията, се заявяват от концесионера и се издават на негово име.
  (2) Когато по силата на концесионен договор се изпълнява строителство, концесионерът се счита за лице, което има право да строи в чужд имот по смисъла на Закона за устройство на територията. Актовете, свързани с изработването и одобряването на устройствените планове, инвестиционните проекти, разрешаването и изпълнението на строителството, въвеждането на строежите в експлоатация и другите строителни книжа, предвидени с нормативен акт, се заявяват от концесионера и се издават на негово име.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127:
  Чл. 127. (1) При изпълнението на концесионния договор всички индивидуални административни актове, свързани с изпълнение на дейностите по концесията се издават на името на концесионера и по негово искане.
  (2) Когато по силата на концесионен договор се изпълнява строителство, концесионерът се смята за лице, което има право да строи в чужд имот по смисъла на Закона за устройство на територията. Актовете, свързани с изработването и одобряването на устройствените планове, инвестиционните проекти, разрешаването и изпълнението на строителството, въвеждането на строежите в експлоатация и другите строителни книжа, предвидени с нормативен акт, се издават на името на концесионера и по негово искане.

  Чл. 128. Паричните вземания на концесионера, произтичащи от концесионния договор, и тези на подизпълнителите по договор за подизпълнение може да се прехвърлят, да се залагат и подлежат на принудително изпълнение. Член 519 от Гражданския процесуален кодекс се прилага съответно.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.

  Чл. 129. (1) При изпълнение на концесионния договор концесионерът води аналитично счетоводство за предоставяните услуги и за другите стопански дейности, включени в предмета на договора.
  (2) Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на проверка от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129.

  Чл. 130. (1) За срока на изпълнение на концесионния договор концесионерът не допуска настъпването на основание за изключване.
  (2) Когато за концесионера, съответно за лице по чл. 60, ал. 2, т. 1, настъпи основание за изключване, концесионерът уведомява концедента за това в 30-дневен срок от настъпването, като посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките.
  (3) Мерките по ал. 2 може да са кадрови и организационни, като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; подходящи мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130:
  Чл. 130. (1) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на основание за изключване както за концесионера, за членовете на неговия управителен или надзорен орган и за всяко лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, така и за подизпълнителите и за третите лица – когато има такива.
  (2) Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване. Уведомлението се извършва в 30-дневен срок от настъпване на основанието за изключване или от получаване на информация за настъпването от концедента или от друго лице.
  (3) В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни, като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност и обезщетяване.
  (4) Когато основание за изключване е настъпило за подизпълнител концесионерът е длъжен да прекрати договора за подизпълнение. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва срока, в който ще прекрати договора за подизпълнение и как ще продължи изпълнението на дейностите по прекратения договор – от концесионера или чрез възлагане на нов подизпълнител.
  (5) Когато основание за изключване е настъпило за трето лице, концесионерът няма право да използва ресурсите му. В този случай в уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва ново лице и представя доказателства, че ще има на разположение неговите ресурси за оставащия срок на концесията, като чл. 63, ал. 4 се прилага съответно. Концесионерът може да не посочи ново трето лице, ако с уведомлението по ал. 2 представи доказателства, че отговаря на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние.

  Чл. 131. (1) При изпълнение на концесионния договор концедентът осъществява мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на концесионера. За целта концесионерът изпраща на концедента отчет за изпълнението на концесионния договор в срок и със съдържание, определени с договора.
  (2) Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и съхраняване на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора.
  (3) Концедентът осигурява публичност за изпълнението на концесионния договор с изключение на информацията, определена като поверителна.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131:
  Чл. 131. (1) При изпълнение на концесионния договор концедентът извършва мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните по договора, както и одит на концесионера. За целта концесионерът изпраща на концедента отчет за изпълнението на концесионния договор в срок и със съдържание, определени с договора.
  (2) Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и съхраняване на документацията за концесията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора.
  (3) Концедентът осигурява публичност за изпълнението на концесионния договор с изключение на защитената със закон информация, чувствителната информация и информацията, определена като поверителна.

  Чл. 132. (1) Определено от концедента длъжностно лице ежегодно, в срок до 30 септември представя в НКР информация за изпълнението на договора за предходната година по образец, който се поддържа на страницата на НКР.
  (2) Въз основа на обобщената информация по ал. 1 за всички концесионни договори, по които е страна, концедентът изготвя и внася в Министерския съвет, съответно в общинския съвет, годишен отчет относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 132:
  Чл. 132. (1) Определеното от концедента длъжностно лице ежегодно, в срок до 30 септември представя в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на концесионния договор за предходната година по образец, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.
  (2) Въз основа на информацията по ал. 1 за всички концесионни договори, по които е страна, концедентът изготвя и внася за одобрение в Министерския съвет, съответно в общинския съвет годишен отчет относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори.

  Раздел ІІІ
  Договор за подизпълнение
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ.

  Чл. 133. (1) С договора за подизпълнение концесионерът възлага на посочено в заявлението или на избрано след сключване на концесионния договор лице (подизпълнител) изпълнението на конкретно определени дейности от обекта на концесията.
  (2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на условията за участие, когато такива са посочени в обявлението за откриване на процедурата.
  (3) Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение до размера на дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението.
  (4) Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133:
  Чл. 133. (1) С договора за подизпълнение концесионерът възлага на посочено в заявлението или на избрано след сключване на концесионния договор лице изпълнението на конкретно определени дейности от предмета на концесията.
  (2) Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване и което отговаря на условията за участие, когато такива са посочени в обявлението за откриване на процедурата.
  (3) Концесионерът може да сключва договори за подизпълнение за дела от концесията и за видовете дейности от нейния предмет, които е посочил в заявлението.
  (4) Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.

  Чл. 134. (1) Концесионерът е длъжен в срок до 3 работни дни след сключването да предостави на концедента договора за подизпълнение заедно с информация относно подизпълнителя, включваща:
  1. фирмата (наименованието);
  2. данните за контакт, включително електронен адрес;
  3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
  4. декларация от подизпълнителя относно отсъствие на основание за изключване, а ако е приложимо – и относно изпълнението на посочените в обявлението за концесията условия за участие.
  (2) Концесионерът уведомява концедента за всяка промяна на предоставената информация по ал. 1 в срок до 3 работни дни от настъпване на промяната.
  (3) Концедентът уведомява концесионера, когато установи наличие на основание за изключване за негов подизпълнител, а когато концесията е с класифицирана информация – несъответствие с изискванията за защита на класифицираната информация. След получаване на уведомлението концесионерът заменя подизпълнителя с друг подизпълнител или сам изпълнява дейностите, възложени с договора за подизпълнение.
  (4) За неверни данни в представената декларация по ал. 1, т. 4 подизпълнителят носи наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134:
  Чл. 134. (1) Концесионерът е длъжен в срок до три работни дни от сключването да предостави на концедента договора за подизпълнение, както и информация относно подизпълнителя, включваща:
  1. името, съответно наименованието;
  2. данните за контакт, включително електронен адрес;
  3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър;
  4. декларация от подизпълнителя относно отсъствие на основание за изключване, а ако е приложимо – и относно изпълнението на посочените в обявлението за концесията условия за участие.
  (2) Концесионерът уведомява концедента за всяка промяна на предоставената информация по ал. 1, т. 1-3 в срок до три работни дни от настъпване на промяната.
  (3) Концесионерът заменя подизпълнител с друг подизпълнител, когато е посочил това в уведомлението по чл. 130, ал. 2, в посочения в уведомлението срок. Концесионерът заменя подизпълнител с друг подизпълнител или сам изпълнява дейностите, възложени с договора за подизпълнение, когато след сключване на договора за подизпълнение се установи несъответствие с изискванията за защита на класифицираната информация.
  (4) За неверни данни в представената декларация по ал. 1, т. 4 подизпълнителят носи наказателна отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.

  Чл. 135. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.
  (2) Когато наличието на обстоятелство по ал. 1 е констатирано от компетентен орган, той незабавно уведомява концедента.
  (3) Възникването на обстоятелство по ал. 1 е основание за изменение или за прекратяване на концесионния договор.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135:
  Чл. 135. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна.
  (2) Когато наличието на обстоятелство по ал. 1 е констатирано от компетентен орган, той незабавно уведомява концедента.
  (3) При възникването на обстоятелство по ал. 1 концесионният договор се изменя, ако е налице някое от основанията по чл. 137-139 или се прекратява.

  Раздел ІV
  Изменение на концесионния договор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІV.

  Чл. 136. Концесионният договор може да се изменя само в случаите, определени с този закон. Измененията не може да освобождават концесионера от поетия оперативен риск.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136:
  Чл. 136. (1) Концесионният договор може да се изменя само в случаите, определени с този закон.
  (2) При концесия за строителство и при концесия за услуги изменението на концесионния договор не може да освобождава концесионера от поетия оперативен риск.


  Чл. 137. (1) Концесионният договор може да се изменя в следните случаи:
  1. когато чрез клаузи за преразглеждане, определени в документацията за концесията, изначално е предвидена възможност за изменения, независимо от тяхната стойност;
  2. когато стойността на изменението е в размер под европейския праг, под 10 на сто от стойността на концесията и не води до изменение на цялостния характер на концесията;
  3. когато промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на ал. 5.
  (2) Когато концесионният договор се изменя повторно на основание по ал. 1, т. 2, прагът от 10 на сто от стойността на концесията се изчислява спрямо сумата от първоначалната стойност на концесията и стойността на предходните изменения, независимо от тяхното основание.
  (3) Клауза за преразглеждане се предвижда в документацията за концесията и съдържа предварителна уговорка за опция или възможност за изменение на стойността на концесията или на нейния срок. С клауза за преразглеждане се определят и обстоятелствата от фактически или правен характер по чл. 123, ал. 3, при настъпването или изменението на които може да се наруши икономическият баланс на концесията. Клаузата за преразглеждане ясно, точно и недвусмислено определя обхвата и естеството на предвидените опции и изменения, без да дава възможност да се променят предметът на концесията и цялостният й характер.
  (4) С опция на концедента се предоставя право след сключване на концесионния договор да възложи на концесионера допълнително строителство и/или услуги, които не са включени в договора.
  (5) Съществена е всяка промяна, която:
  1. въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за определяне на концесионер, биха позволили допускането на кандидати или участници, различни от първоначално допуснатите, или до оценяването на оферта, различна от първоначално оценената, или биха привлекли към участие в процедурата допълнителни кандидати или участници;
  2. променя икономическия баланс на концесията в полза на концесионера по начин, който не е бил предвиден с концесионния договор;
  3. променя предмета на концесията и цялостния й характер;
  4. води до замяна на концесионера, без да е налице съответна клауза за преразглеждане или универсално правоприемство.
  (6) Изменение на концесионния договор, което води до съществена промяна по смисъла на ал. 5, е недействително.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 137:
  Чл. 137. (1) Концесионният договор може да се изменя когато:
  1. чрез клауза за преразглеждане, определена в документацията за концесията, е предвидена възможност за изменения, независимо от тяхната стойност, или
  2. стойността на изменението е в размер под европейския праг, под 10 на сто от стойността на концесията и не води до изменение на цялостния характер на концесията, или
  3. промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на ал. 5.
  (2)Когато концесионният договор се изменя повторно на основание по ал. 1, т. 2, прагът от 10 на сто от стойността на концесията се изчислява спрямо сумата от първоначалната стойност на концесията и стойността на предходните изменения, независимо от тяхното основание.
  (3) Клауза за преразглеждане се предвижда в документацията за концесията и съдържа опция или възможност за изменение на стойността на концесията или на нейния срок. С клауза за преразглеждане се определят и обстоятелствата по чл. 123, ал. 3. Клаузата за преразглеждане ясно, точно и недвусмислено определя обхвата и естеството на предвидените опции и изменения, без да дава възможност да се променят предметът на концесията и цялостният й характер.
  (4) С опция на концедента се предоставя право след сключване на концесионния договор да възложи на концесионера допълнително строителство и/или услуги, които не са включени в договора.
  (5) Съществена е всяка промяна, която:
  1. въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за определяне на концесионер, биха позволили допускането на кандидати или участници, различни от първоначално допуснатите, или до оценяването на оферта, различна от първоначално оценената, или биха привлекли към участие в процедурата допълнителни кандидати или участници;
  2. променя икономическия баланс на концесията в полза на концесионера по начин, който не е бил предвиден с концесионния договор;
  3. променя предмета на концесията и цялостния й характер;
  4. води до замяна на концесионера без да е налице съответна клауза за преразглеждане, или преобразуване с промяна на правната форма или преобразуване с универсално правоприемство.
  (6) Изменение на концесионния договор, което води до съществена промяна по смисъла на ал. 5, е недействително.

  Чл. 138. (1) Когато след сключването на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията и до превишаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто.
  (2) При последващи изменения на концесионния договор по ал. 1 превишението от 50 на сто се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание.
  (3) Когато възникне обстоятелство по ал. 1 при концесии за услуги, свързани с дейностите по приложение № 2, концесионният договор може да се измени, независимо от стойността на промяната, ако изменението не води до изменение на цялостния характер на концесията.
  (4) Изменение на концесионния договор, което води до изменение на цялостния характер на концесията или до превишаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто, е недействително.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 138:
  Чл. 138. (1) Когато след сключването на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията и до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто.
  (2) Увеличението до 50 на сто по ал. 1 се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание.
  (3) Изменение на концесионния договор, което води до изменение на цялостния характер на концесията или до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто, е недействително.
  (4) При концесия за услуги, свързани с дейностите по приложение № 2, концесионният договор може да се измени, независимо от стойността на промяната, ако изменението не води до изменение на цялостния характер на концесията.

  Чл. 139. (1) Концесионният договор може да се измени и когато след сключване на договора възникне необходимост от изпълнение на допълнително строителство и/или допълнителна услуга от концесионера, които не са предвидени с клауза за преразглеждане и не могат да бъдат възложени на друг концесионер поради икономически или технически причини, произтичащи от изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост с възложеното с концесионния договор строителство или услуги, или поради значително затруднение или съществено дублиране на разходи за концедента, до което би довело възлагането на друг концесионер.
  (2) Допълнително възложеното строителство или услуга не може да води до увеличаване с повече от 50 на сто на първоначалната стойност на концесията. Превишението от 50 на сто се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139:
  Чл. 139. (1) Концесионният договор може да се измени и когато след сключване на договора възникне необходимост от изпълнение на допълнително строителство и/или допълнителна услуга от концесионера, които не са предвидени с клауза за преразглеждане и не могат да бъдат възложени на друг концесионер поради икономически или технически причини, произтичащи от изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост с възложеното с концесионния договор строителство и/или услуги, или поради значително затруднение или съществено дублиране на разходи за концедента, до което би довело възлагането на друг концесионер.
  (2) Допълнително възложеното строителство и/или услуги не може да води до увеличаване с повече от 50 на сто на първоначалната стойност на концесията. Член 138, ал. 2 се прилага съответно.

  Чл. 140. (1) При изчисляване на стойността на концесията в случаите на изменения по чл. 137 - 139 стойността се актуализира съобразно клаузата за индексация, когато такава е предвидена с договора, а когато не е предвидена – със стойността на средната инфлация за предходните
  12 месеца.
  (2) Средната инфлация се определя по индекс на Националния статистически институт. Актуална информация за индекса се поддържа в НКР.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140:
  Чл. 140. (1) При изчисляване на стойността на концесията в случаите по чл. 137 - 139 стойността се актуализира съобразно клаузата за индексация, когато такава е предвидена с концесионния договор, а когато не е предвидена – със стойността на средната инфлация за предходните 12 месеца.
  (2) Средната инфлация се определя по индекс на Националния статистически институт. Актуална информация за индекса се поддържа в Националния концесионен регистър.

  Чл. 141. (1) Изменение на концесионния договор се извършва с допълнително споразумение след мотивирано предложение на една от страните по договора.
  (2) Концедентът отправя или приема предложение за изменение на концесионния договор след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.
  (3) В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от концедента длъжностно лице публикува обявление за изменение на възложена концесия. Обявлението за изменение на възложена концесия е с минималното съдържание, определено в приложение № 9.
  (4) Когато измененията са на основание по чл. 138 или 139, за концесия с трансграничен интерес обявлението се попълва в електронен формуляр, съгласно чл. 50, ал. 2 и се публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз и в НКР по реда на чл. 76. В останалите случаи, независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, обявлението се попълва в електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на НКР и се публикува в „Държавен вестник” и в НКР.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 141:
  Чл. 141. (1) Изменение на концесионния договор се извършва с допълнително споразумение след мотивирано предложение на една от страните по договора.
  (2) Концедентът отправя или приема, или отказва да приеме предложение за изменение на концесионния договор след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.
  (3) В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от концедента длъжностно лице публикува обявление за изменение на възложена концесия. Обявлението за изменение на възложена концесия е с минималното съдържание, определено в приложение № 9.
  (4) Когато измененията са на основание по чл. 138 или 139, за концесия с трансграничен интерес обявлението се попълва в електронен формуляр съгласно чл. 50, ал. 2 и се публикува при условията и по реда на чл. 76, ал. 1 и 3. В останалите случаи, независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, обявлението се попълва в електронен формуляр, който се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър и се публикува в „Държавен вестник” и в Националния концесионен регистър.

  Чл. 142. (1) Когато някоя от страните твърди, че е възникнало основание за изменение на концесионния договор, но не може да бъде постигнато съгласие за изменението на договора, спорът се решава от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (2) След влизането в сила на съдебното решение страните подписват допълнително споразумение за изменение на договора или концесионният договор остава непроменен.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 142.

  Чл. 143. (1) Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване заедно с доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие в процедурата и че за него отсъства основание за изключване.
  (2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет, издава решение, с което дава съгласие за замяна на концесионера. Решението се издава в двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняване на нередовностите по него. След влизането в сила на преобразуването концедентът и правоприемникът сключват допълнително споразумение за изменение на концесионния договор чрез замяна на концесионера.
  (3) Когато правоприемникът не отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет, издава решение, с което отказва замяната на концесионера.
  (4) При преобразуване на концесионера чрез промяна на правната форма концесионерът или неговият правоприемник уведомява концедента за извършеното преобразуване. В този случай правилата по ал. 1-3 не се прилагат.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 143:
  Чл. 143. (1) Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване както и доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване.
  (2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът, след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет, издава решение, с което дава съгласие за замяна на концесионера. Решението се издава в двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняване на нередовностите по него. След влизането в сила на преобразуването концедентът и правоприемникът сключват допълнително споразумение за изменение на концесионния договор чрез замяна на концесионера.
  (3) Когато правоприемникът не отговаря на изискванията на ал. 1, концедентът, след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет, издава решение, с което отказва замяната на концесионера.
  (4) При преобразуване на концесионера чрез промяна на правната форма концесионерът или неговият правоприемник уведомява концедента за извършеното преобразуване. В този случай изискванията на ал. 1-3 не се прилагат.

  Раздел V
  Прекратяване на концесионния договор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.

  Чл. 144. Концесионният договор се прекратява с изтичане на срока на концесията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 144.

  Чл. 145. (1) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява от концедента без предизвестие, когато:
  1. се открият доказателства, че към датата на сключване на концесионния договор за концесионера е било налице основание за изключване;
  2. в процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС Съдът на Европейския съюз е определил, че концесията е възложена в нарушение на законодателството на Европейския съюз.
  (2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява:
  1. с пълното погиване на обекта на концесията при концесия за строителство и при концесия за ползване – от датата на погиването;
  2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на прекратяване на дружеството;
  3. при обявяване в несъстоятелност на концесионера – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
  4. при съдебно решение за прекратяване на договора – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
  5. на други основания, предвидени в закон или с концесионния договор – от датата, посочена в тях.
  (3) В случаите по ал. 2 страната, която е узнала за настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за прекратяването на концесионния договор в срок до 10 дни от узнаването.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 145:
  Чл. 145. (1) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява от концедента без предизвестие, когато:
  1. са налице доказателства, че към датата на сключване на концесионния договор за концесионера е било налице основание за изключване;
  2. Съдът на Европейския съюз е установил, в процедура по чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз, че концесията е възложена в нарушение на правото на Европейския съюз.
  (2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява:
  1. с пълното погиване на обекта на концесията при концесия за строителство, а при концесия за ползване - от датата на погиването;
  2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на прекратяване на дружеството;
  3. при обявяване в несъстоятелност на концесионера – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
  4. при съдебно решение за прекратяване на концесионния договор – от датата на влизане в сила на съдебното решение;
  5. на други основания, предвидени в закон или с концесионния договор – от датата, посочена в тях.
  (3) В случаите по ал. 2 страната, която е узнала за настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за прекратяването на концесионния договор в 10-дневен срок от узнаването.

  Чл. 146. (1) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно от концедента:
  1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, ако не е налице основание за изменение на договора, или
  2. когато концесионерът не е уведомил концедента за настъпване на основание за изключване в срока по чл. 130, ал. 2 или не е предприел в срок посочените от него мерки за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви;
  3. в случаите по чл. 143, ал. 1, когато не е направено предложение за замяна на концесионера с правоприемник, освен ако правоприемникът докаже, че отговаря на условията за участие и че за него отсъства основание за изключване.
  (2) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие при условия, предвидени със закон или с концесионния договор.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 146:
  Чл. 146. (1) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно от концедента:
  1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице основание за изменение на договора, или
  2. когато концесионерът не е уведомил концедента за настъпване на основание за изключване в срока по чл. 130, ал. 2 или не е предприел в срок посочените от него мерки за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, съответно в случаите по чл. 130, ал. 4 и 5 не е прекратил договор за подизпълнение или е продължил да използва ресурсите на третото лице;
  3. когато преобразуването с универсално правоприемство на концесионера е извършено:
  а) без да е издадено решение на концедента, с което дава съгласие за замяна на концесионера, освен ако правоприемникът докаже, че отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване, или
  б) при издадено решение на концедента, с което отказва замяната на концесионера.
  (2) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие при условия, предвидени със закон или с концесионния договор.


  Чл. 147. При неизпълнение на задължение по концесионния договор изправната страна може да го прекрати с писмено предизвестие, като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 147.

  Чл. 148. (1) Едностранното прекратяване на концесионния договор, отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие се извършват с решение на концедента след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.
  (2) В решението по ал. 1 концедентът посочва последиците от прекратяването на концесионния договор в съответствие с предвиденото в договора.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 148.

  Чл. 149. (1) Концесионният договор се прекратява и когато бъде обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение.
  (2)Обявената недействителност има действие от датата на сключване на концесионния договор.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 149.

  Раздел VІ
  Последици от прекратяването

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на раздел VІ: „Последици от прекратяването на концесионния договор“.

  Чл. 150. (1) При прекратяване на концесионния договор поради изтичането на срока на концесията концесионерът няма право на обезщетение за направените инвестиции или разходи по експлоатацията на строителството или услугите, предмет на концесията, които не са възстановени.
  (2) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концедентът отговаря, концесионерът има право на обезщетение в размер на:
  1. стойността на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, когато обектът е собственост на държавата, съответно на общината, и
  2. сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, намалена със стойността на възстановените разходи за инвестиции в обекта на концесията, когато обектът е собственост на концесионера.
  (3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът:
  1. дължи на концесионера обезщетение в размер на сумата от невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалена със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера, за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта на концесията към датата на прекратяване на договора, когато обектът е собственост на държавата, съответно на общината;
  2. не дължи обезщетение на концесионера, когато обектът на концесията е собственост на концесионера.
  (4) Възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена при спазване разпределението на рисковете съгласно чл. 31.
  (5) В случаите по ал. 3, т. 1 концедентът не дължи обезщетение, когато към датата на прекратяване на договора пазарната стойност на обекта на концесията се е намалила спрямо пазарната стойност към датата на сключване на договора и намаляването е резултат от причината, поради която концесионният договор е прекратен.
  (6) В случаите по ал. 3, т. 2 концесионерът дължи на концедента обезщетение в размер на възстановените в резултат от експлоатацията на обекта на концесия разходи за инвестиции в обекта на концесията, получени до датата на прекратяване на договора.
  (7) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на концесионера.
  (8) Независимо от обезщетенията по ал. 2 и 3 с концесионния договор се договарят неустойки за предсрочното му прекратяване.
  (9) С концесионния договор се определят сроковете и редът за изплащане на дължимите обезщетения и неустойки. Обезщетенията по ал. 2 и 3 се изплащат на равни годишни вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, когато с договора не е уговорено друго.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 150:
  Чл. 150. (1) При прекратяване на концесионния договор поради изтичането на срока на концесията концесионерът няма право на обезщетение за направените инвестиции или разходи по експлоатацията на строителството или услугите, предмет на концесията, които не са възстановени.
  (2) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концедентът отговаря, концесионерът има право на обезщетение в размер на:
  1. невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, когато обектът е държавна, съответно общинска собственост, и
  2. сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, намалена със стойността на възстановените разходи за инвестиции в обекта на концесията, когато обектът е собственост на концесионера.
  (3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът:
  1. дължи на концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от концесионера инвестиции в обекта на концесията към датата на прекратяване на договора, когато обектът е собственост на държавата, съответно на общината.
  2. не дължи обезщетение на концесионера, когато обектът на концесията е собственост на концесионера или на трето лице.
  (4) Възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена при спазване разпределението на рисковете съгласно чл. 31.
  (5) В случая по ал. 3, т. 1 концедентът не дължи обезщетение, когато към датата на прекратяване на концесионния договор пазарната стойност на обекта на концесията се е намалила спрямо пазарната стойност към датата на сключване на договора и намаляването е резултат от причината, поради която договорът е прекратен.
  (6) В случая по ал. 3, т. 2 концесионерът дължи на концедента обезщетение в размер на възстановените в резултат от експлоатацията на обекта на концесия разходи за инвестиции в обекта на концесията, получени до датата на прекратяване на концесионния договор.
  (7) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на концесионера.
  (8) Освен обезщетенията по ал. 2 и 3 виновната страна дължи и неустойки за предсрочното прекратяване на концесионния договор, когато са договорени такива.
  (9) С концесионния договор се определят сроковете и редът за изплащане на дължимите обезщетения и неустойки. Обезщетенията по ал. 2 и 3 се изплащат на равни годишни вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, освен когато е договорено друго.

  Чл. 151. (1) Когато концесионен договор бъде обявен за недействителен, всяка от страните трябва да върне на другата всичко, което е получила от нея.
  (2) При обявяване недействителността на концесионния договор концесионерът дължи на концедента и приходите от предоставените услуги и от извършените стопански дейности.
  (3) При обявяване недействителността на концесионния договор концедентът дължи на концесионера и обезщетение за направените подобрения и приращения в обекта на концесията при условията на чл. 150, ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 151:
  Чл. 151. (1) Когато концесионен договор бъде обявен за недействителен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея.
  (2) При обявяване недействителността на концесионния договор концесионерът дължи на концедента и приходите от предоставените услуги и/или приходите от извършените с обекта на концесията стопански дейности.
  (3) При обявяване недействителността на концесионния договор концедентът дължи на концесионера и обезщетение за направените приращения и подобрения в обекта на концесията при условията на чл. 150, ал. 2.

  Чл. 152. (1) Не се дължи обезщетение в случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която никоя от страните не отговаря.
  (2) Когато предсрочното прекратяване на договора е поради погиване на обекта на концесията, който е собственост на държавата, съответно на общината, концесионерът има право да получи част от застрахователното обезщетение в размер на невъзстановените инвестиционни разходи.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 152:
  Чл. 152. (1) Не се дължи обезщетение в случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която никоя от страните не отговаря.
  (2) Когато предсрочното прекратяване на концесионния договор е поради погиване на обекта на концесията, който е държавна, съответно общинска собственост, концесионерът има право да получи част от застрахователното обезщетение в размер на невъзстановените инвестиционни разходи.

  Чл. 153. (1) След прекратяване на концесионния договор концесионерът е длъжен да предаде на концедента обекта на концесия, който е собственост на държавата, съответно на общината, заедно с приращенията и подобренията. Концесионерът няма право на задържане върху обекта.
  (2) За предаването и приемането на обекта на концесията концедентът назначава комисия. За предаването се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от упълномощен представител на концесионера.
  (3) Когато концесионерът откаже да предаде обекта на концесията, както и когато към датата на прекратяване на концесионния договор концесионерът е прекратен без правоприемник или е налице друга невъзможност за предаване на обекта, комисията по ал. 2 съставя констативен протокол за приемане на обекта, с който се констатира състоянието на обекта и се удостоверява отказът или невъзможността за предаване. Протоколът е основание за издаване на заповед за изземване на обекта по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
  (4) Срокът за предаване и/или приемане на обекта на концесията е 30 дни от датата на прекратяване на концесионния договор.
  (5) От датата на приемане на обекта на концесията, а в случаите по ал. 3 - от датата на изземването:
  1. обектът - държавна собственост, преминава в управление на съответния областен управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет или с акта за държавна собственост;
  2. обектът - общинска собственост, преминава в управление на кмета на общината;
  3. всички права на концесионера, произтичащи от издадени на негово име индивидуални административни актове при изпълнението на концесионния договор, преминават в полза на съответното лице по т. 1 и 2.
  (6) Когато обектът на концесията е държавна собственост, концедентът уведомява и министъра на регионалното развитие и благоустройството или областния управител за извършеното приемане на обекта на концесията за отбелязване в акта за държавна собственост.
  (7) Алинеи 1-6 се прилагат съответно за концесионната територия и принадлежностите, които са държавна/общинска собственост.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 153:
  Чл. 153. (1) След прекратяване на концесионния договор концесионерът е длъжен да предаде на концедента обекта на концесия, който е държавна, съответно общинска собственост, както и приращенията и подобренията. Концесионерът няма право на задържане върху обекта.
  (2) За предаването и приемането на обекта на концесията концедентът назначава комисия. За предаването се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от упълномощен представител на концесионера.
  (3) Когато концесионерът откаже да предаде обекта на концесията, както и когато към датата на прекратяване на концесионния договор концесионерът е прекратен без правоприемник или е налице друга невъзможност за предаване на обекта, комисията по ал. 2 съставя констативен протокол за приемане на обекта, с който се констатира състоянието на обекта и се удостоверява отказът или невъзможността за предаване. Протоколът е основание за издаване на заповед за изземване на обекта по реда на Закона за държавната собственост, съответно на Закона за общинската собственост.
  (4) Срокът за предаване и/или приемане на обекта на концесията е 30 дни от датата на прекратяване на концесионния договор.
  (5) От датата на приемане на обекта на концесията, а в случаите по ал. 3 - от датата на изземването:
  1. обектът - държавна собственост, преминава в управление на съответния областен управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет или с акта за държавна собственост;
  2. обектът - общинска собственост, преминава в управление на кмета на общината;
  3. всички права на концесионера, произтичащи от издадени на негово име индивидуални административни актове при изпълнението на концесионния договор, преминават в полза на съответното лице по т. 1 или 2.
  (6) Когато обектът на концесията е държавна собственост, концедентът уведомява и министъра на регионалното развитие и благоустройството или областния управител за извършеното приемане на обекта на концесията за отбелязване в акта за държавна собственост.
  (7) Алинеи 1-6 се прилагат съответно за концесионната територия и принадлежностите, които са държавна, съответно общинска собственост.

  Чл. 154. (1) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението и прекратяването на концесионния договор се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
  (2) Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на концесионни договори се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата „неуредените" се добавя „с този закон".
  б) съюзът „и" след думата „изпълнението" се заменя със запетая и след думата „прекратяването" се добавя „ и недействителността".
  2. В ал. 2 съюзът „и" след думата „изпълнението" се заменя със запетая и след думата „прекратяването" се добавя „и недействителността".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 154:
  Чл. 154. (1) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
  (2) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.


  Глава пета
  ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ДЪРЖАВНИТЕ КОНЦЕСИИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.

  Чл. 155. (1) Паричните постъпления от концесионни възнаграждения за държавни концесии, от неустойки, гаранции и обезщетения постъпват като приход по бюджета на съответния концедент.
  (2) Когато това е предвидено със закон, част от паричните постъпления от концесионни възнаграждения за държавни концесии се превеждат от съответното министерство по бюджетите на общините по местонахождение на обекта на концесията. Общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии.
  (3) Разходите за концесионна дейност се предвиждат и финансират чрез бюджетите на съответните разпоредители с бюджет и чрез бюджета на Министерството на финансите.
  (4) Предвидените по бюджета на Министерството на финансите разходи се извършват и чрез бюджетите на съответните министерства въз основа на одобрена от министъра на финансите план-сметка за разходване на средствата и извършване на промени по реда на чл. 109 или 110 от Закона за публичните финанси.
  (5) Изискванията относно отчетите на министерствата за събраните от тях приходи от концесии и направените от тях разходи се определят с наредбата по чл. 35.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 155.

  Глава шеста
  ОБЖАЛВАНЕ. ИСК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР. ИСК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АЛТЕРНАТИВНИ САНКЦИИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на глава шеста: „ОБЖАЛВАНЕ. ИСК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР. ИСК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. САНКЦИИ“.


  Раздел І
  Жалба. Образуване на производство по жалбата
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.

  Чл. 156. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог.
  (2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително относно наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на дискриминационни или други изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1.
  (3) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
  (4) Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на концедента по издаване на решенията по ал. 1, както и решенията на комисията извън посочените в ал. 1. Решението на комисията за отстраняване от участие в открита процедура се обжалва заедно с решението на концедента за определяне на концесионер или с решението за прекратяване на процедурата.
  (5) Не подлежат на обжалване решенията по този закон, приети от Министерския съвет и от общински съвет.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 156:
  Чл. 156. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на концедента по процедурата за определяне на концесионер, както и решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог.
  (2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително относно наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1.
  (3) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер.
  (4) Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на концедента по издаване на решенията по ал. 1, както и решенията на комисията извън посочените в ал. 1. Решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура се обжалва заедно с решението на концедента за определяне на концесионер или с решението за прекратяване на процедурата.
  (5) Не подлежат на обжалване решенията по този закон, приети от Министерския съвет и от общински съвет.


  Чл. 157. (1) Жалба се подава в 10-дневен срок от:
  1. публикуването на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка в „Държавен вестник“;
  2. съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване от участие в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението на концедента за определяне на концесионер или за прекратяване на процедурата;
  3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.
  (2) Жалба може да се подаде от:
  1. всяко заинтересовано лице – в случаите по ал. 1, т. 1;
  2. всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник – в случаите по ал. 1, т. 2 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157:
  Чл. 157. (1) Жалба се подава в 10-дневен срок от:
  1. публикуването на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка в „Държавен вестник“;
  2. съобщаването или уведомяването за съответното решение с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;
  3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.
  (2) Жалба може да се подаде от:
  1. всяко заинтересовано лице – в случаите по ал. 1, т. 1;
  2. всеки заинтересован кандидат и всеки заинтересован участник – в случаите по ал. 1, т. 2 и 3.

  Чл. 158. (1) Жалбата се подава едновременно до КЗК и до концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
  1. наименованието на органа, до който се подава;
  2. данни за жалбоподателя:
  а) когато е юридическо лице: фирмата (наименованието), седалището и адреса на управление и данни за регистрация според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;
  б) когато е физическо лице: името, адреса и данни за самоличността му, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки; фирмата (наименованието), данните за контакт, включително електронен адрес;
  в) когато е група от икономически оператори – съответните данни по буква „а“ или „б“ за оператора, който представлява групата, или за водещия партньор;
  3. наименованието и адреса, включително електронен, на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер;
  4. данни за процедурата за определяне на концесионер и за решението, действието или бездействието, което се обжалва;
  5. изложение на оплакванията, на които се основава жалбата;
  6. искането на жалбоподателя;
  7. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.
  (3) Към жалбата се прилагат:
  1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз, на електронната страница на „Държавен вестник“ или в НРК;
  2. доказателства за спазване на срока за подаване на жалбата;
  3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
  4. документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет;
  5. доказателство за изпращане на жалбата до концедента;
  6. други доказателства, с които жалбоподателят разполага.
  (4) Когато жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 и ал. 3,
  т. 1-4, председателят на КЗК съобщава това на жалбоподателя и дава 5-дневен срок за отстраняване на нередовностите.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158:
  Чл. 158. (1) Жалбата се подава до КЗК с копие до концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер.
  (2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:
  1. наименование на органа, до който се подава;
  2. данни за жалбоподателя, когато е:
  а) юридическо лице: наименование, седалище и адрес на управление, и данни за регистрация според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;
  б) физическо лице: име, адрес и данни за самоличността му, както и електронен адрес и/или факс за получаване на съобщения и призовки;
  в) група от икономически оператори – съответните данни по буква „а“ или буква „б“ за оператора, който представлява групата, или за водещия партньор;
  3. наименование и адрес, включително електронен адрес на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер;
  4. данни за процедурата за определяне на концесионер и за решението, действието или бездействието, което се обжалва;
  5. твърдени нарушения, на които се основава жалбата;
  6. искане на жалбоподателя;
  7. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.
  (3) Към жалбата се прилагат:
  1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз, в „Държавен вестник“ или в Националния концесионен регистър;
  2. доказателства за спазване на срока по чл. 157, ал. 1;
  3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
  4. документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет;
  5. доказателство за изпращане на жалбата до концедента;
  6. други доказателства, с които жалбоподателят разполага.
  (4) Когато жалбата не отговаря на изискванията на ал. 2 и ал. 3, т. 1-4, председателят на КЗК изпраща съобщение на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 5-дневен срок.

  Чл. 159. (1) Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:
  1. жалбата е подадена след изтичането на срока за подаване;
  2. нередовностите не са отстранени в 5-дневния срок от съобщението по чл. 158, ал. 4;
  3. жалбата е оттеглена преди образуването на производството;
  4. актът, действието или бездействието не подлежи на обжалване.
  (2) В случаите по ал. 1 председателят на КЗК връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
  (3) Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 159:
  Чл. 159. (1) Председателят на КЗК не образува производство, когато:
  1. жалбата е подадена след изтичането на съответния срок по чл. 157, ал. 1;
  2. нередовностите не са отстранени в срока по чл. 158, ал. 4;
  3. жалбата е оттеглена преди образуването на производството;
  4. актът, действието или бездействието не подлежи на обжалване.
  (2) В случаите по ал. 1 председателят на КЗК връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
  (3) Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.

  Чл. 160. (1) В 3-дневен срок от получаването на жалбата, съответно от отстраняването на нередовностите, председателят на КЗК образува производство, служебно конституира страните и определя член на КЗК, който наблюдава проучването и при необходимост дава указания.
  (2) Когато се обжалва решение на комисия, като страна в производството се конституира концедентът, който организира процедурата за определяне на концесионер.
  (3) За образуваното производство по жалбата се уведомява концедентът, който в 3-дневен срок от получаването на уведомлението подава писмено становище по жалбата, към което прилага цялата преписка по процедурата за определяне на концесионер на електронен носител, както и други доказателства, ако разполага с такива.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 160:
  Чл. 160. (1) В тридневен срок от получаването на жалбата, съответно от отстраняването на нередовностите, председателят на КЗК с разпореждане образува производство, служебно конституира страните и определя член на КЗК, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания.
  (2) Когато се обжалва решение на комисия, като страна в производството се конституира концедентът, който организира процедурата за определяне на концесионер.
  (3) За образуваното производство по жалбата се уведомява концедентът, който в тридневен срок от получаването на уведомлението изпраща писмено становище по жалбата, към което прилага цялата преписка по процедурата за определяне на концесионер на електронен носител, както и други доказателства, ако разполага с такива.

  Чл. 161. (1) След образуване на производството председателят на КЗК със заповед определя служители от състава на администрацията на КЗК (работен екип), който извършва проучване по жалбата.
  (2) За концесия с класифицирана информация членовете на работния екип трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 161:
  Чл. 161. (1) След образуване на производството председателят на КЗК със заповед определя служители от състава на администрацията на КЗК за извършване на проучване по жалбата, наричани по-нататък „работен екип“.
  (2) За концесия с класифицирана информация членовете на работния екип трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

  Чл. 162. (1) След получаването на жалбата концедентът, съответно комисията, може да преразгледа въпроса и да отстрани твърдяното в жалбата нарушение. Отстраняването се извършва в 7-дневен срок от получаването на жалбата, а когато жалбата е срещу решение, което подлежи на одобряване от Министерския съвет, съответно от общински съвет – в 14-дневен срок.
  (2) Новият акт подлежи на обжалване по реда на тази глава. Не се допуска отстраняване по реда на ал. 1 на нарушение, което се твърди в жалбата срещу новия акт.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 162:
  Чл. 162. (1) След получаването на жалбата концедентът, съответно комисията, може да преразгледа въпроса и да отстрани твърдяното в жалбата нарушение. Отстраняването се извършва в 7-дневен срок от получаването на жалбата, а когато жалбата е срещу решение, което подлежи на одобрение от Министерския съвет, съответно от общински съвет – в 14-дневен срок.
  (2) Актът, с който се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като ал. 1 не се прилага.

  Чл. 163. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред КЗК се прилага редът за оспорване на индивидуални административни актове пред първата инстанция, определен с Административнопроцесуалния кодекс.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163:
  Чл. 163. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред КЗК се прилага реда на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс.

  Раздел ІІ
  Спиране на процедурата

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на раздел ІІ: „Спиране на процедурата за определяне на концесионер“.

  Чл. 164. (1) Жалбата срещу решение за определяне на концесионер спира процедурата до окончателното решаване на спора.
  (2) Жалбата срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, спира новата, съответно повторната, процедура до окончателното решаване на спора.
  (3) Извън случаите по ал. 1 и 2 жалбата не спира процедурата за определяне на концесионер, освен когато е направено искане за спиране на процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 164:
  Чл. 164. (1) Жалбата срещу решение за определяне на концесионер спира процедурата за определяне на концесионер до окончателното решаване на спора.
  (2) Жалбата срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура, спира новата, съответно повторната процедура до окончателното решаване на спора.
  (3) Извън случаите по ал. 1 и 2 жалбата спира процедурата за определяне на концесионер само когато е направено искане за спиране на процедурата.

  Чл. 165. (1) Искането за спиране на процедурата се прави едновременно с подаване на жалбата. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което не е направено едновременно с жалбата, не се разглежда.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуване на производството, като спира процедурата или оставя без уважение искането за спиране.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от спиране на процедурата за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и за интересите, свързани с отбраната и сигурността. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, мотивите, изложени в искането, становището на концедента, ако такова е подадено, и доказателствата, приложени от страните.
  (4) Комисията за защита на конкуренцията може да не спре процедурата, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да бъдат увредени, превишават ползата от нейното налагане.
  (5) Произнасянето по искането за спиране на процедурата не обвързва КЗК при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
  (6) Определението на КЗК по искането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуването на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
  (7) Обжалването на определението по ал. 2 не спира производството по жалбата, както и действието на определението, с което процедурата се спира.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165:
  Чл. 165. (1) Искане за спиране на процедурата за определяне на концесионер се прави едновременно с подаване на жалбата. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което не е направено едновременно с жалбата, не се разглежда.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуване на производството по жалбата, като спира процедурата или оставя без уважение искането.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 след преценка на възможните последици от спиране на процедурата за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес и за интересите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с живота и здравето на гражданите, с околната среда, защитените територии, зони и обекти и с обществения ред. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, мотивите, изложени в искането по ал. 1, становището на концедента, ако такова е подадено, и доказателствата, приложени от страните.
  (4) Комисията за защита на конкуренцията може да не спре процедурата, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да бъдат увредени, надхвърлят ползата от спирането.
  (5) Произнасянето по искането по ал. 1 не обвързва КЗК при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя.
  (6) Определението на КЗК по искането по ал. 1 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася по частната жалба в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
  (7) Обжалването на определението по ал. 2 не спира производството по жалбата, както и действието на определението, с което процедурата се спира.

  Чл. 166. (1) Когато подадената жалба спира провеждането на процедурата, със становището си по жалбата по чл. 160, ал. 3 концедентът може да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което е направено след срока по чл. 160, ал. 3, не се разглежда.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с мотивирано определение в закрито заседание в 3-дневен срок от получаване на искането, като допуска предварително изпълнение или оставя без уважение искането. Искане за допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение, което не съдържа мотиви, се оставя без разглеждане.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение по изключение, когато това се налага, за да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или когато от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, включително за обекта на концесията или за дейността, която трябва да се извършва от концесионера.
  (4) Не се допуска предварително изпълнение, когато искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходи, които са резултат от отлагане изпълнението на договора или от провеждане на нова/повторна процедура, промяна на концесионера по договора или изплащане на обезщетения и/или други санкции.
  (5) Определението на КЗК по искането подлежи на обжалване с частна жалба в 5-дневен срок от съобщаването му на страните пред тричленен състав на Върховния административен съд.
  (6) Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
  (7) Частната жалба не спира производството по жалбата, но спира допуснатото предварително изпълнение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166:
  Чл. 166. (1) Когато подадената жалба спира провеждането на процедурата за определяне на концесионер, със становището си по жалбата по чл. 160, ал. 3 концедентът може да поиска допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искането се мотивира, включително чрез прилагане на съответни доказателства. Искане, което е направено след изтичането на срока по чл. 160, ал. 3, не се разглежда.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането по ал. 1 с мотивирано определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на искането, като допуска предварително изпълнение или оставя без уважение искането. Искане по ал. 1, което не съдържа мотиви се оставя без разглеждане.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение по изключение, за да се осигурят животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или когато от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, включително за обекта на концесията или за дейността, която трябва да се извършва от концесионера.
  (4) Не се допуска предварително изпълнение, когато искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходи, които са резултат от отлагане изпълнението на концесионния договор или от провеждане на нова, съответно повторна процедура за определяне на концесионер, промяна на концесионера по договора или изплащане на обезщетения и/или други санкции.
  (5) Определението на КЗК по искането по ал. 1 подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните.
  (6) Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
  (7) Частната жалба не спира производството по жалбата, но спира допуснатото предварително изпълнение.

  Чл. 167. За неуредените въпроси по обжалването на определенията на КЗК по този раздел се прилагат разпоредбите на глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя на чл. 167.  Раздел ІІІ
  Разглеждане на жалбата
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ.

  Чл. 168. (1) Когато е образувано производство по жалба срещу решение за определяне на концесионер и не е допуснато предварително изпълнение, КЗК служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друг акт по същата процедура за определяне на концесионер. Когато установи наличие на друго висящо производство, КЗК спира образуваното по жалбата производство до окончателното решаване на спора по висящото производство.
  (2) Производството по жалбата се възстановява служебно или по искане на една от страните след влизането в сила на решенията по висящите производства.
  (3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и когато производството е по жалба срещу решение за прекратяване на процедурата, което включва решение за провеждане на нова процедура за определяне на концесионер или за провеждане на повторна процедура.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 168.

  Чл. 169. (1) Проучването на преписката се извършва от работния екип и обхваща обстоятелствата по жалбата.
  (2) Страните в производството, държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на КЗК и на работния екип при изпълнение на възложените им с този закон задължения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 169.

  Чл. 170. (1) След приключване на проучването работният екип представя на наблюдаващия член на КЗК доклад, който съдържа фактически и правен анализ на случая, както и предложение за начина на приключване на производството.
  (2) Наблюдаващият член на КЗК уведомява председателя за приключване на проучването. Председателят на КЗК с резолюция насрочва открито заседание за разглеждане на преписката.
  (3) Страните се уведомяват за приключване на проучването и се призовават за заседанието, като срокът за призоваване е не по-кратък от три дни преди заседанието.
  (4) До деня преди заседанието страните имат право да се запознаят със събраните по преписката доказателства.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 170.

  Чл. 171. (1) Връчването на съобщения и призовки се извършва по електронен път на електронен адрес или по факс, както следва:
  1. на концедента – на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата;
  2. на жалбоподателя – на адреса/факса, посочен в жалбата;
  3. на останалите страни – на адреса, на който са получавали уведомления в процедурата за определяне на концесионер, освен ако в производството по КЗК не са посочили друг адрес/факс.
  (2) Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система, съответно с получаването на автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането по факс, и се удостоверяват с копие от електронния запис за това, съответно с копие от автоматично генерираното съобщение.
  (3) Когато жалбоподателят, съответно страните по ал. 1, т. 3, са с неизвестен адрес/факс или не може да бъдат намерени на посочения от тях адрес, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на КЗК.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 171:
  Чл. 171. (1) Връчването на съобщения и призовки се извършва по електронен път на електронен адрес или по факс, както следва на:
  1. концедента – на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата;
  2. жалбоподателя – на адреса или факса, посочен в жалбата;
  3. останалите страни – на адреса, на който са получавали уведомления в процедурата за определяне на концесионер, освен ако в производството по обжалване са посочили друг адрес или факс.
  (2) Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система, съответно с получаването на автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането по факс и се удостоверяват с копие от електронния запис за това, съответно с копие от автоматично генерираното съобщение.
  (3) Когато жалбоподателят, съответно страните по ал. 1, т. 3, са с неизвестен адрес или факс, или не може да бъдат намерени на посочения от тях адрес, те се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на интернет страницата на КЗК.


  Чл. 172. (1) В производството пред КЗК се допускат устни и писмени доказателства и експертни становища. Комисията за защита на конкуренцията може да се позовава на информация, която е публично достъпна или служебно известна.
  (2) При използване на експертни становища по ал. 1 сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на КЗК разноските за възнаграждение на експертите се възлагат на жалбоподателя – когато жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, а в останалите случаи – на концедента.
  (3) Доказателствата, събрани в производството пред КЗК, не може да бъдат разгласявани, ако представляват поверителна, чувствителна търговска или защитена със закон информация. Когато в доказателствата се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага Законът за защита на класифицираната информация.
  (4) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно до деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 172:
  Чл. 172. (1) В производството пред КЗК се допускат устни и писмени доказателства, и експертни становища. Комисията за защита на конкуренцията може да се позовава на информация, която е публично достъпна или служебно известна.
  (2) При използване на експертни становища възнагражденията на експертите са за сметка на страната, която е поискала експертизата и се внасят предварително. При назначаване на експертиза по инициатива на КЗК разноските за възнаграждение на експертите се възлагат на жалбоподателя – когато жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, а в останалите случаи – на концедента.
  (3) Доказателствата, събрани в производството пред КЗК, не може да бъдат разгласявани, ако представляват защитена със закон информация, чувствителна информация или информация, определена като поверителна. Когато в доказателствата се съдържат
  данни, представляващи класифицирана информация, се прилага Законът за защита на класифицираната информация.
  (4) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно до деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.

  Чл. 173. (1) Заседанията са редовни, когато на тях присъстват най-малко четирима от членовете на КЗК.
  (2) При концесия с класифицирана информация членовете на КЗК, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (3) Член на КЗК не може да участва в производство по този закон, когато е заинтересован от изхода на производството или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Членът на комисията се отвежда по свой почин или по искане на страните.
  (4) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на производството.
  (5) На страните в производството може да се задават въпроси по ред, определен от председателя на КЗК.
  (6) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателстващият заседанието предоставя възможност на страните за становища.
  (7) След изясняването на спора председателстващият закрива заседанието.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 173.

  Раздел ІV
  Решения на Комисията за защита на конкуренцията. Прекратяване на производството
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на раздел ІV: „Решения и определения на Комисията за защита на конкуренцията. Прекратяване на производството“.

  Чл. 174. (1) Комисията за защита на конкуренцията приема решения и постановява определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. Когато на заседанието присъстват по-малко от 7 членове, решението се постановява само ако за него са гласували най-малко 4 от членовете на комисията.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в двумесечен срок от образуване на производството, когато концесията е с трансграничен интерес, и в едномесечен срок – когато концесията е без трансграничен интерес.
  (3) Решението заедно с мотивите се изготвя и обявява най-късно в 14-дневен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на преписката.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174:
  Чл. 174. (1) Комисията за защита на конкуренцията приема решения и постановява определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. Когато на заседанието присъстват по-малко от седем членове, решението се приема само ако за него са гласували най-малко четирима от членовете на комисията.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата с решение в двумесечен срок от образуване на производството, когато концесията е с трансграничен интерес, и в едномесечен срок – когато концесията е без трансграничен интерес.

  Чл. 175. (1) Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание постановява решение, с което:
  1. оставя жалбата без уважение;
  2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер;
  3. отменя незаконосъобразното решение или действие или установява незаконосъобразното бездействие и със задължителни указания връща преписката за продължаване на процедурата за определяне на концесионер от последното законосъобразно решение или действие, а когато е приложимо – за прекратяване на процедурата, или
  4. обявява нищожността на решението.
  (2) Когато е обжалвано решение за определяне на концесионер и е допуснато предварително изпълнение, в резултат на което е сключен концесионен договор, КЗК установява незаконосъобразността на решението, без да го отменя, и налага алтернативна санкция.
  (3) Когато договорът е сключен преди да започне да тече срокът за неговото сключване по чл. 120, ал. 2 или 3 или в нарушение на чл. 120, ал. 4, но не се установи нарушение на процедурата за определяне на концесионер, КЗК налага алтернативна санкция.
  (4) В случаите по ал. 2 сключеният концесионен договор запазва действието си, а всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение по реда на чл. 181.
  (5) Решението на КЗК е писмено и съдържа:
  1. дата, място на постановяване и номер;
  2. номер на производството, по което се постановява решението;
  3. фактическите и правните основания за постановяването му;
  4. мотиви;
  5. диспозитивна част;
  6. в тежест на коя страна се възлагат разноските;
  7. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
  (6) Член на КЗК, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 175:
  Чл. 175. (1) Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание приема решение, с което:
  1. оставя жалбата без уважение;
  2. отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедурата;
  3.отменя незаконосъобразното решение или действие или установява незаконосъобразното бездействие и със задължителни указания връща преписката за продължаване на процедурата за определяне на концесионер от последното законосъобразно решение или действие, а когато е приложимо – за прекратяване на процедурата, или
  4. обявява нищожността на решението.
  (2) Когато е обжалвано решение за определяне на концесионер и е допуснато предварително изпълнение, в резултат на което е сключен концесионен договор, КЗК установява незаконосъобразността на решението, без да го отменя, и налага на концедента санкцията по чл. 183, ал. 1.
  (3) Когато концесионният договор е сключен преди да започне да тече срокът за неговото сключване по чл. 120, ал. 2 или 3 или в нарушение на чл. 120, ал. 4, но не се установи нарушение на процедурата за определяне на концесионер, КЗК налага на концедента санкцията по чл. 183, ал. 2.
  (4) В случаите по ал. 2 сключеният концесионен договор запазва действието си, а всяко заинтересовано лице може да предяви иск за обезщетение, като чл. 181 се прилага съответно.
  (5) Решението на КЗК е писмено и съдържа:
  1. дата, място на приемане и номер;
  2. номер на производството, по което се приема решението;
  3. фактически и правни основания за приемането му;
  4. мотиви;
  5. диспозитивна част;
  6. в тежест на коя страна се възлагат разноските;
  7. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.
  (6) Член на КЗК, който не е съгласен с решението го подписва с мотивирано особено мнение, което се прилага към решението.
  (7) Решението с мотивите, както и особените мнения, ако има такива, се изготвят и обявяват най-късно в 14-дневен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на преписката.

  Чл. 176. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските съгласно правилата на тази глава и при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) В срока за обжалване КЗК по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в 3-дневен срок.
  (4) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда за обжалване на решението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 176:
  Чл. 176. (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по отговорността за разноските при условията и по реда на чл. 143 от Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) В срока за обжалване КЗК по искане на страните може да допълни или да измени приетото решение в частта му за разноските.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията съобщава на насрещната страна за исканото допълване или изменяне с указание за представяне на отговор в тридневен срок.
  (4) Определението за разноските се постановява в закрито заседание и се връчва на страните. То може да се обжалва по реда на чл. 178.

  Чл. 177. (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:
  1. когато жалбата е недопустима;
  2. когато жалбоподателят - физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено без правоприемник;
  3. при оттегляне на жалбата.
  (2) Определението по ал. 1 подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 5-дневен срок от съобщаването му на страните. Съдът се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството в закрито заседание с определение, което е окончателно.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 177.

  Раздел V
  Обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.

  Чл. 178. (1) Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
  (2) Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от получаването на жалбата и решението му е окончателно.
  (3) За неуредени въпроси относно производство по жалбата се прилагат правилата на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 178:
  Чл. 178. (1) Решението на КЗК подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
  (2)Върховният административен съд се произнася в едномесечен срок от получаването на жалбата и решението му е окончателно.
  (3) За неуредени въпроси относно производството по обжалване пред КЗК се прилагат условията и реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.


  Раздел VІ
  Иск за обявяване недействителност на концесионен договор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІ.

  Чл. 179. (1) Недействителен е концесионен договор, който е сключен:
  1. без публикуване на обявление за концесия, а в приложимите случаи – на обявление за предварителна информация в „Официален вестник" на Европейския съюз – при концесия с трансграничен интерес;
  2. без публикуване на национално обявление в „Държавен вестник“ – при концесия без трансграничен интерес;
  3. в противоречие с публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“, обявление за откриване на процедурата;
  4. без да е проведена процедура за определяне на концесионер;
  5. когато въпреки наложено спиране на процедурата за определяне на концесионер са извършени действия по процедурата;
  6. преди да започне да тече срокът за сключване на договора.
  (2) Не може да се предявява иск за обявяване недействителността на концесионен договор, който е сключен въз основа на влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение.
  (3) Иск за обявяване недействителността на концесионен договор може да предяви всяко заинтересовано лице.
  (4) Искът по ал. 3 се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс в срок до два месеца след от публикуване в „Държавен вестник“ на обявлението за възложена концесия.
  (5) Когато обявление за възложена концесия не е публикувано, искът се предявява в срок до два месеца от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на концесионния договор.


  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов:
  В чл. 179:
  1) създава се нова ал. 2:
  „(2) Концесионният договор е недействителен и когато:
  1. концесията не е включена в съответния план за действие;
  2. процедурата за определяне на концесионер е открита без одобрение от съответния колективен орган;
  3. при концесия за ползване срокът на концесията е над максимално определения със закон, а при концесия за строителство или концесия за услуга срокът е определен в нарушение на чл. 34, ал. 3 или ал. 4;
  4. съдържа опция или клауза за преразглеждане, които включват възможност за удължаване на срока на концесията над максималния срок, определен с обявлението за откриване на процедурата;
  5. при провеждане на процедурата за определяне на концесионер е възникнало основание за нейното прекратяване по чл. 117, ал. 3;
  6. съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание, определено в чл. 122, ал. 2, или противоречи на друго изискване на този закон.“
  2) досегашните ал. 2-5 стават съответно ал. 3-6.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179:
  Чл. 179. (1) Недействителен е концесионен договор, който е сключен:
  1. без публикуване на обявление за концесия, а в приложимите случаи – на обявление за предварителна информация в „Официален вестник" на Европейския съюз – при концесия с трансграничен интерес;
  2. без публикуване на национално обявление в „Държавен вестник“ – при концесия без трансграничен интерес;
  3. в противоречие с публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“, обявление за откриване на процедурата;
  4. без да е проведена процедура за определяне на концесионер;
  5. когато въпреки наложено спиране на процедурата за определяне на концесионер са извършени действия по процедурата;
  6. преди да започне да тече срокът за сключване на договора.
  (2) Концесионният договор е недействителен и когато:
  1. концесията не е включена в съответния план за действие;
  2. процедурата за определяне на концесионер е открита без одобрение от съответния орган;
  3. при концесия за ползване срокът на концесията е над максимално определения със закон, а при концесия за строителство или концесия за услуга срокът е определен в нарушение на чл. 34, ал. 4 или 5;
  4. съдържа опция или клауза за преразглеждане, които включват възможност за удължаване на срока на концесията над максималния срок, определен с обявлението за откриване на процедурата;
  5. при провеждане на процедурата за определяне на концесионер е възникнало основание за нейното прекратяване по чл. 117, ал. 3;
  6. съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание, определено в чл. 122, ал. 2, или противоречи на друго изискване на този закон.
  (3) Не може да се предявява иск за обявяване недействителността на концесионен договор, който е сключен въз основа на влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение.
  (4) Иск за обявяване недействителността на концесионен договор може да предяви всяко заинтересовано лице.
  (5) Искът по ал. 4 се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс в двумесечен срок от публикуване в „Държавен вестник“ на обявлението за възложена концесия.
  (6) Когато обявление за възложена концесия не е публикувано, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на концесионния договор.

  Чл. 180. (1) По реда на чл. 179, ал. 4 може да се предяви иск за обявяване недействителност на допълнително споразумение за изменение на концесионен договор на основание чл. 137, ал. 6 или чл. 138, ал. 4.
  (2) Иск за обявяване недействителност на допълнително споразумение може да предяви икономически оператор, който има или е имал интерес от провеждане на нова процедура за определяне на концесионер.
  (3) Искът се предявява в срок до два месеца след публикуване на обявлението за изменение на възложена концесия в „Държавен вестник“. Когато не е публикувано обявление, искът се предявява в срок до два месеца от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на допълнителното споразумение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 180:
  Чл. 180. (1) Всеки икономически оператор, който има или е имал интерес от провеждане на нова процедура за определяне на концесионер може да предяви иск за обявяване недействителност на допълнително споразумение за изменение на концесионен договор на основание чл. 137, ал. 6 или чл. 138, ал. 4 по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (2) Искът по ал. 1 се предявява в двумесечен срок от публикуване на обявлението за изменение на възложена концесия в „Държавен вестник“. Когато не е публикувано обявление, искът се предявява в двумесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от сключване на допълнителното споразумение.


  Раздел VІІ
  Иск за обезщетение
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел VІІ.

  Чл. 181. Всяко лице, което е обжалвало решение, действие или бездействие по реда на този закон, може да предяви иск за обезщетение за вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразно решение, действие или бездействие, при условията и по реда на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 181.

  Чл. 182. Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините, когато е претърпяло вреди от решение, действие или бездействие на публичен орган при провеждане на процедурата за определяне на концесионер.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 182.


  Раздел VІІІ
  Алтернативни Санкции

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на раздел VІІІ: „Санкции“.

  Чл. 183. (1) Когато концесионен договор е сключен след допуснато предварително изпълнение и КЗК, съответно Върховният административен съд, е установил незаконосъобразност или е обявил нищожност на обжалваното решение, с решението по чл. 175, ал. 2 КЗК, съответно Върховният административен съд с решението по чл. 178, ал. 2, налага на концедента парична санкция (алтернативна санкция) в размер 5 на сто от стойността на концесията.
  (2) Алтернативна санкция в размер едно на сто от стойността на концесията се налага на концедент, когато няма установено нарушение на процедурата за определяне на концесионер, но договорът е сключен преди да започне да тече срокът за неговото сключване по чл. 120, ал. 2 или 3 или в нарушение на чл. 120, ал. 4.
  (3) В случаите по ал. 2 алтернативната санкция се налага с решението по чл. 175, ал. 1, т. 1, с което жалбата се оставя без уважение, когато нарушението е установено до приключване на производството по обжалването. Когато нарушението е установено след приключване на производството по обжалването, санкцията се налага в ново производство пред КЗК, образувано по реда на глава шеста по иск на заинтересовано лице.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 183:
  Чл. 183. (1) Когато концесионен договор е сключен след допуснато предварително изпълнение и е установена незаконосъобразност на решението за определяне на концесионер или е обявена нищожност на обжалваното решение, КЗК с решението по чл. 175, ал. 2, съответно Върховният административен съд с решението по чл. 178, ал. 2 налага на концедента санкция в размер 5 на сто от стойността на концесията.
  (2) Санкция в размер едно на сто от стойността на концесията се налага на концедент в случаите по чл. 175, ал. 3.

  Чл. 184. Санкциите по тази глава се налагат и заплащат от бюджета на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер, включително когато установеното нарушение е извършено от назначената от него комисия за провеждане на процедурата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 184:
  Чл. 184 Санкциите по този раздел се налагат и заплащат от бюджета на концедента, който е организирал процедурата за определяне на концесионер, включително когато установеното нарушение е извършено от назначената от него комисия.

  Глава седма
  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР ЗА КОНЦЕСИЯ С ТРАНСГРАНИЧЕН ИНТЕРЕС, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма, като думата “ процедура“ се заменя с “процедурата“.

  Чл. 185. (1) Когато преди сключването на концесионен договор за концесия с трансграничен интерес Европейската комисия уведоми Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, че е извършено сериозно нарушение на правото на Европейския съюз в областта на концесиите, Постоянното представителство препраща уведомлението в деня на получаването му или най-късно на следващия работен ден до специализираната дирекция от АМС, както и до Министерството на външните работи и до Министерството на финансите.
  (2) В деня на получаване на уведомлението директорът на специализираната дирекция от АМС изпраща копие от него на съответния концедент.
  (3) Когато за посоченото от Европейската комисия нарушение има подадена жалба, концедентът уведомява за това специализираната дирекция от АМС в 3-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 и предоставя информация за хода на производството по обжалване.
  (4) Извън случаите по ал. 3 концедентът извършва проверка относно наличието на причините, поради които Европейската комисия смята, че е било извършено сериозно нарушение.
  (5) В резултат на проверката по ал. 3 концедентът в 14-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 2:
  1. отстранява нарушението, или
  2. прекратява процедурата с решение по чл. 117, ал. 2, т. 4, когато установи, че нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, или
  3. с решение спира процедурата за определяне на концесионер, когато приеме за неоснователни твърденията на Европейската комисия и в деня на издаване на решението сезира КЗК с искане за установяване отсъствието на незаконосъобразност, включително поради наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на дискриминационни или други изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1.
  (6) В срок до 3 дни след извършването на съответното действие по ал. 5 концедентът уведомява за това специализираната дирекция от АМС и прилага съответните доказателства.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 185:
  Чл. 185. (1) Когато преди сключване на концесионен договор за концесия с трансграничен интерес Европейската комисия уведоми Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, че е извършено сериозно нарушение на правото на Европейския съюз в областта на концесиите, Постоянното представителство препраща уведомлението в деня на получаването му или най-късно на следващия работен ден до специализираната дирекция от АМС, както и до Министерството на външните работи и до Министерството на финансите.
  (2) В деня на получаване на уведомлението директорът на специализираната дирекция от АМС изпраща копие от него на съответния концедент.
  (3) Когато за посоченото от Европейската комисия нарушение има подадена жалба, концедентът уведомява за това специализираната дирекция от АМС в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 и предоставя информация за хода на производството по обжалване.
  (4) Извън случаите по ал. 3 концедентът извършва проверка относно наличието на причините, поради които Европейската комисия смята, че е било извършено сериозно нарушение.
  (5) В резултат на проверката по ал. 4 концедентът в 14-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 2:
  1. отстранява нарушението, или
  2. прекратява процедурата с решение по чл. 117, ал. 1, т. 4, или
  3. с решение спира процедурата за определяне на концесионер, когато приеме за неоснователни твърденията на Европейската комисия и в деня на издаване на решението сезира КЗК с искане за установяване отсъствието на незаконосъобразност.
  (6) В тридневен срок от извършване на съответното действие по ал. 5 концедентът уведомява за това специализираната дирекция от АМС и прилага съответните доказателства.

  Чл. 186. (1) Когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз, концедентът продължава процедурата и сезира компетентния държавен орган в 3-дневен срок от получаването на уведомлението по чл. 185, ал. 2.
  (2) В 14-дневен срок от сезирането компетентният държавен орган уведомява концедента и специализираната дирекция от АМС за мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 186:
  Чл. 186. (1) Когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз, концедентът продължава процедурата и сезира компетентния държавен орган в тридневен срок от получаване на уведомлението по чл. 185, ал. 2.
  (2) Органът по ал. 1 в 14-дневен срок от сезирането му уведомява концедента и специализираната дирекция от АМС за мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.

  Чл. 187. (1) В случаите по чл. 185, ал. 5, т. 3 КЗК в 3-дневен срок от сезирането й образува производство и уведомява концедента и специализираната дирекция от АМС за това.
  (2) За производството по ал. 1 се прилагат съответно правилата на глава шеста, като в него служебно се конституират като страни заинтересованите кандидати или участници.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията приема решение, с което установява отсъствието на незаконосъобразност, а когато е налице незаконосъобразност – съответното решение по чл. 175, ал. 1, т. 2-4.
  (4) Спирането на процедурата, извършено с решение на концедента по чл. 185, ал. 5, т. 3, има действие до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение.
  (5) Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд уведомяват концедента за всяко решение и определение по производството по обжалване в 3-дневен срок от приемането му.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 187:
  Чл. 187. (1) В случаите по чл. 185, ал. 5, т. 3 КЗК в тридневен срок от сезирането й образува производство и уведомява концедента и специализираната дирекция от АМС за това.
  (2) За производството по ал. 1 се прилага съответно реда на глава шеста, като в него служебно се конституират като страни заинтересованите кандидати или участници.
  (3) Комисията за защита на конкуренцията приема решение, с което установява отсъствието на незаконосъобразност, а когато е налице незаконосъобразност – съответното решение по чл. 175, ал. 1, т. 2-4.
  (4) Спирането на процедурата, извършено с решение на концедента по чл. 185, ал. 5, т. 3, има действие до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение на КЗК.
  (5) Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд уведомяват концедента за всяко решение и определение в производството по ал. 1 в тридневен срок от приемането, съответно от постановяването му.


  Чл. 188. (1) В деня, следващ получаването на информацията и документите по чл. 185, ал. 3 или 5, но не по-късно от 21 дни от получаването на уведомлението по чл. 185, ал. 1, специализираната дирекция на АМС изпраща на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с копие до Министерството на външните работи и до Министерството на финансите отговор до Европейската комисия относно твърдяното от нея нарушение, който съдържа най-малко:
  1. потвърждение, че нарушението е отстранено, или
  2. информация за акта, с който процедурата е спряна или прекратена, и/или за образувано производство пред КЗК, а когато нарушението произтича от нормативен акт – и информация относно мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.
  (2) Към отговора по ал. 1 се прилагат съответните доказателства.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 188:
  Чл. 188. (1) В деня, следващ получаването на информацията по чл. 185, ал. 3 или на доказателствата по чл. 185, ал. 6, но не по-късно от 21 дни от получаване на уведомлението по чл. 185, ал. 1, специализираната дирекция от АМС изпраща на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с копие до Министерството на външните работи и до Министерството на финансите отговор до Европейската комисия относно твърдяното от нея нарушение, който съдържа най-малко:
  1. потвърждение, че нарушението е отстранено, или
  2. информация за акта, с който процедурата е спряна или прекратена, и/или за образувано производство пред КЗК, а когато нарушението произтича от нормативен акт – и информация относно мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.
  (2) Към отговора по ал. 1 се прилагат съответните доказателства.

  Чл. 189. Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд изпращат решенията и определенията, постановени в производства по тази глава, на специализираната дирекция на АМС в
  7-дневен срок от обявяването им.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 189:
  Чл. 189. Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд изпращат решенията и определенията по производствата по тази глава, на специализираната дирекция от АМС в 7-дневен срок от обявяването им.


  Чл. 190. Уведомленията по тази глава, както и прилаганите към тях информация и документи се изпращат по електронен път с електронен подпис или по факс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190, като думата “прилаганите“ се заменя с „приложените“.


  Глава осма
  НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава осма.

  Чл. 191. (1) Министерският съвет чрез специализираната дирекция от АМС поддържа Национален концесионен регистър (НКР), в който се вписват данни за концесиите.
  (2) Националният концесионен регистър е централизирана административна информационна система (АИС), която съдържа база данни:
  1. за процедурите за определяне на концесионер, проведени по реда на този закон;
  2. за всички концесии, независимо от реда за тяхното възлагане/предоставяне;
  3. с информационен раздел, който включва Националната стратегия за развитие на концесиите, плановете за действие за държавните и за общинските концесии, приложимите нормативни актове за концесиите, насоките, указанията и др. документи и информация, свързани с мониторинга, управлението и контрола на концесиите.
  (3) Базата данни е в електронна форма и се формира по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи.
  (4) Електронната база данни се създава и поддържа по начин, който:
  1. гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение;
  2. осигурява достъп до АИС за вписване на данни от оправомощени лица;
  3. осигурява информация за точното определяне на датата и часа на вписване на данните.
  (5) Националният концесионен регистър може да осигурява възможност за подбор (селектиране) на информация и за получаване на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.
  (6) Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп чрез интернет.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В чл. 191, ал. 2 се създава т. 4:
  „4. с друга информация, свързана с концесии, определена с решение на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 191:
  Чл. 191. (1) Министерският съвет чрез специализираната дирекция от АМС поддържа Национален концесионен регистър (НКР), в който се вписват данни за концесиите.
  (2) Националният концесионен регистър се поддържа като централизирана електронна информационна система, която съдържа база данни:
  1. за процедурите за определяне на концесионер, проведени по реда на този закон;
  2. за всички концесии, независимо от реда на тяхното възлагане или предоставяне;
  3. с информационен раздел, който включва Националната стратегия за развитие на концесиите, плановете за действие за държавните и за общинските концесии, приложимите нормативни актове за концесиите, насоките, указанията и други документи и информация, свързани с мониторинга, управлението и контрола на концесиите;
  4. с друга информация, свързана с концесии, определена с решение на Министерския съвет.
  (3) Базата данни е в електронна форма и се формира по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи.
  (4) Електронната база данни се създава и поддържа по начин, който:
  1. гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение;
  2. осигурява достъп до АИС за вписване на данни от оправомощени лица;
  3. осигурява информация за точното определяне на датата и часа на вписване на данните.
  (5) Националният концесионен регистър може да осигурява възможност за подбор (селектиране) на информация и за получаване на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.
  (6) Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп чрез интернет.


  Чл. 192. (1) Националният концесионен регистър съдържа отделни партиди с уникален идентификатор по видове концесии (държавни, общински и съвместни) за всяка процедура за определяне на концесионер и за всяка възложена концесия, разпределени по концеденти.
  (2) Партидата за всяка процедура за определяне на концесионер по този закон съдържа най-малко следните данни:
  1. идентификатор на партидата и дата на откриването й;
  2. вид на концесията;
  3. наименование на концесията;
  4. вид на процедурата за определяне на концесионер;
  5. обявлението за откриване на процедурата във вида, в който е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз, съответно до електронната страница на „Държавен вестник“;
  6. решенията и обявленията за поправка, когато има такива;
  7. документацията за концесията, в която е заличена защитената със закон информация и чувствителната търговска информация;
  8. разясненията и допълнителната информация, предоставени от комисията при провеждането на процедурата за определяне на концесионер;
  9. решенията на концедента за възлагане/предоставяне на концесията, както и решенията за изменение и прекратяване на концесионния договор, когато такива са приети;
  10. подадените жалби при провеждане на процедурите за определяне на концесионер и решенията по тях;
  11. писмен отчет за процедурата по образец, който съдържа най-малко следната информация:
  а) данни за концедента;
  б) вида на концесията;
  в) наименование на концесията;
  г) брой кандидати/участници, подали заявление;
  д) брой отстранени кандидати/участници;
  е) брой участници с класирани оферти, както и наименование и националност на тези участници;
  ж) наименованието и националността на участника, определен за концесионер;
  з) прогнозна стойност на концесията и стойността на концесията, определена в процедурата;
  и) максимален срок на концесията и срок на концесията, определен в процедурата;
  к) дата на приключване, съответно прекратяване, на процедурата;
  л) състояние на процедурата: приключила с определяне на концесионер, прекратена, първоначална, повторна;
  м) основание за прекратяване на процедурата.
  (3) Партидата за всяка концесия съдържа най-малко:
  1. идентификатор на партидата и дата на откриването й;
  2. вид на концесията;
  3. наименованието на концесията;
  4. обявлението за възложена концесия, когато се изисква публикуването на такова;
  5. електронен образ на оригинала на концесионния договор, в който е заличена информацията, определена от концесионера като поверителна;
  6. решенията и обявленията за изменение на концесионния договор, когато има такива;
  7. електронен образ на всяко допълнително споразумение към концесионния договор – когато има сключено такова;
  8. информацията за изпълнение на концесията по образец.
  (4) По партидата на всяка концесия се включват и всички промени относно вписаните данни.
  (5) За концесиите, предоставени по реда на този закон, се осигурява връзка между партидата за процедурата и партидата за концесията.

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В чл. 192, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  „6. електронни копия на сключените договори за подизпълнение;".
  2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.
  3. Досегашната т. 8 става т. 9, като след думата „концесията" се поставя запетая и се добавя „в това число за плащане на концесионно възнаграждение,".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  В чл. 192 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 се създава т. 9:
  „9. информация за договорите за подизпълнение по образец.”
  2. В ал. 4 се създава изречение второ: „С решението по чл. 191, ал. 2, т. 4 Министерският съвет може да определи изисквания относно включването на информацията, както и образец за нейното предоставяне в Националния концесионен регистър.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 192:
  Чл. 192. (1) Националният концесионен регистър съдържа отделни партиди с уникален идентификатор по видове концесии (държавни, общински и съвместни) за всяка процедура за определяне
  на концесионер и за всяка възложена концесия, разпределени по концеденти.
  (2) Партидата на всяка процедура за определяне на концесионер по този закон съдържа най-малко:
  1. идентификатор на партидата и дата на откриването й;
  2. вид на концесията;
  3. наименование на концесията;
  4. вид на процедурата за определяне на концесионер;
  5. обявление за откриване на процедурата във вида, в който е изпратено за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно в „Държавен вестник“;
  6. решения и обявления за поправка, когато има такива;
  7. документация за концесията, в която е заличена защитената със закон информация и чувствителната информация;
  8. разяснения и допълнителна информация, предоставени от комисията при провеждането на процедурата за определяне на концесионер;
  9. решения на концедента за възлагане или предоставяне на концесията, както и решения за изменение и прекратяване на концесионния договор, когато такива са издадени;
  10. подадени жалби при провеждане на процедурите за определяне на концесионер, както и определенията, и решенията по тях;
  11. писмен отчет за процедурата по образец, който съдържа най-малко следната информация:
  а) данни за концедента;
  б) данни по т. 2-4;
  в) наименование на концесията;
  г) брой кандидати или участници, подали заявление;
  д) брой отстранени кандидати или участници;
  е) брой участници с класирани оферти, както и наименование и националност на тези участници;
  ж) наименование и националност на участника, определен за концесионер;
  з) прогнозна стойност на концесията и стойност на концесията, определена в процедурата;
  и) максимален срок на концесията и срок на концесията, определен в процедурата;
  к) дата на приключване, съответно прекратяване на процедурата;
  л) основание за прекратяване на процедурата.
  (3) Партидата на всяка концесия съдържа най-малко:
  1. идентификатор на партидата и дата на откриването;
  2. вид на концесията;
  3. наименование на концесията;
  4. обявление за възложена концесия, когато се изисква публикуването на такова;
  5. електронен образ на оригинала на концесионния договор, в който е заличена защитената със закон информация, чувствителната информация и информацията, определена като поверителна;
  6. решения и обявления за изменение на концесионния договор, когато има такива;
  7. електронен образ на всяко допълнително споразумение към концесионния договор – когато има сключено такова;
  8. информация за изпълнение на концесионния договор по образец;
  9. информация за договорите за подизпълнение по образец.
  (4) Министерският съвет одобрява с решение съдържанието на партидите по ал. 2 и 3, включително образци на писмения отчет по ал. 2, т. 11 и на информацията по ал. 3, т. 8 както и номенклатура на аналитичните справки по чл. 191, ал. 5. С решението по чл. 191, ал. 2, т. 4 Министерският съвет може да определи изисквания относно включването на информацията, както и образец за нейното предоставяне в Националния концесионен регистър.
  (5) По партидата на всяка концесия се включват и всички промени относно вписаните данни.
  (6) За концесиите, възложени по реда на този закон, се осигурява връзка между партидата на процедурата и партидата на концесията.

  Чл. 193. (1) Откриването на партида, вписването на данни и публикуването на документи в НКР се извършват от определено от концедента длъжностно лице.
  (2) Достъпът на лицата по ал. 1 до НКР се осъществява с уникален идентификатор, който се предоставя от специализираната дирекция от АМС по искане от концедента.
  (3) Лицата по ал. 1 вписват данните в НКР чрез електронни формуляри, които се поддържат на страницата на НКР.
  (4) Лицата по ал. 1 вписват данните и публикуват документите в НКР в сроковете, определени с този закон, а за вписванията, за които не е определен изричен срок – в 30-дневен срок от извършване на действието или от съставяне на документ, подлежащ на вписване/публикуване.
  (5) Поддържането на НКР се извършва от длъжностни лица в специализираната дирекция на АМС, определени със заповед на министър-председателя или на определено от него длъжностно лице.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 193:
  Чл. 193. (1) Откриването на партида, вписването на данни и публикуването на документи в Националния концесионен регистър се извършват от определено от концедента едно или повече длъжностни лица.
  (2) Достъпът на лицата по ал. 1 до Националния концесионен регистър се осъществява с уникален идентификатор, който се предоставя от специализираната дирекция от АМС по искане на концедента.
  (3) Лицата по ал. 1 вписват данните в Националния концесионен регистър чрез електронни формуляри, които се поддържат на интернет страницата на регистъра.
  (4) Лицата по ал. 1 вписват данните и публикуват документите в Националния концесионен регистър в сроковете, определени с този закон, а за вписванията, за които не е определен изричен срок – в 30-дневен срок от извършване на действието или от съставяне на документ, подлежащ на вписване, съответно публикуване.
  (5) Поддържането на Националния концесионен регистър се извършва от длъжностни лица в специализираната дирекция от АМС, определени със заповед на министър-председателя или на определено от него длъжностно лице.

  Чл. 194. За неуредените въпроси относно вписването на данни и публикуването на документи в НКР, както и за неговото поддържане се прилага Законът за електронното управление.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 194, като думата „НКР“ се заменя с „Националния концесионен регистър“.


  Глава девета
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава девета.

  Чл. 195. (1) Министър или кмет на община, който наруши принцип за възлагането на концесия по чл. 4, ал. 1, включително когато не е осигурил публикуване на съответното обявление за откриване на процедурата, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на концесията, с включен данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 50 000 лв.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на министър или кмет на община, който сключи договор, който има характеристиките на концесионен договор, без провеждане на процедура по този закон, освен в случаите по приложение № 4. Наказание не се налага, когато договорът е сключен след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
  (3) Лицата по ал. 2 се наказват с глоба от 10 000 до 15 000 лв., когато сключат допълнително споразумение към концесионен договор, без да е налице основание за изменение по чл. 137-139.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 195:
  Чл. 195. (1) Концедент, който наруши принцип по чл. 4, ал. 1 при възлагането на концесия, включително когато не е осигурил публикуване на съответното обявление за откриване на процедурата, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на концесията, с включен ДДС, но не повече от 50 000 лв.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на концедент, който сключи договор, имащ характеристиките на концесионен договор, без провеждане на процедура по този закон, освен в случаите по приложение № 4. Наказание не се налага, когато договорът е сключен след провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
  (3) Концедент, който сключи допълнително споразумение към концесионен договор, без да е налице основание за изменение по чл. 137-139, се наказва с глоба от 10 000 до 15 000 лв.

  Чл. 196. (1) Концедент, който определи прогнозната стойност на концесия в нарушение на изискванията по чл. 28, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е съчетано с възлагане на концесията при по-облекчен ред от предвидения в закона, наказанието е имуществена санкция в размер 2 на сто от стойността на сключения договор, с включен ДДС, а когато няма писмен договор – глобата е 2 на сто от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но във всички случаи не повече от 20 000 лв.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 196:
  Чл. 196. (1) Концедент, който определи прогнозната стойност на концесия в нарушение на изискванията на чл. 28, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е съчетано с възлагане на концесия при по-облекчен ред от предвидения в този закон, концедентът се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения концесионен договор, с включен ДДС, а когато няма писмен договор – глобата е в размер 2 на сто от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но във всички случаи не повече от 20 000 лв.

  Чл. 197. Член на комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер, който не подаде искане за освобождаване от състава на комисията в случаите по чл. 80, ал. 6, т. 2, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 197:
  Чл. 197. Член на комисия, който не подаде искане за освобождаване от комисията в случая по чл. 80, ал. 6, т. 2, се наказва с глоба от 1000 до 2500 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.

  Чл. 198. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за вписване на данни или публикуване на документ в НКР в установения срок, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
  (2) Длъжностно лице, което публикува неверни данни в НКР, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198:
  Чл. 198. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение за откриване на партида, за вписване на данни, или за публикуване на документ в Националния концесионен регистър в установения срок, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
  (2) Длъжностно лице, което публикува неверни данни в Националния концесионен регистър, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.

  Чл. 199. Лице, което представлява публичен съдружник в публично-частно дружество - изпълнител на концесионен договор, което не упражни или осуети упражняването на блокиращата квота по чл. 22, ал. 4, се наказва с глоба от 15 000 до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 199:
  Чл. 199. Лице, което представлява публичен съдружник в публично-частно дружество - изпълнител на концесионен договор и което не упражни блокиращата квота по чл. 22, ал. 4, се наказва с глоба от 15 000 до 20 000 лв., освен ако деянието съставлява престъпление.

  Чл. 200. Министър или кмет на община, който не изпълни задължение по чл. 42, ал. 3 да представи доклада на АПСК пред Координационния съвет или го представи без план-график за изпълнение на препоръките, се наказва с глоба от 5000 лв.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200:
  Чл. 200. Концедент, който не представи доклада на АПСК по чл. 42, ал. 3 пред Координационния съвет или го представи без план-график за изпълнение на препоръките, се наказва с глоба от 5000 лв.

  Чл. 201. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от оправомощени одитори в срок до 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 201:
  Чл. 201. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от оправомощени одитори в 6-месечен срок от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършване на нарушението.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.

  Чл. 202. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията при извършване на финансова инспекция или проверка, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението.
  (2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202:
  Чл. 202. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в 6-месечен срок от деня, в който нарушителят е открит от органи на агенцията при извършване на финансова инспекция или проверка, но не по-късно от три години от извършване на нарушението.
  (2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 203:
  Чл. 203 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Чл. 203. (1) При неизпълнение на влезли в сила решения и/или определения на КЗК се налага глоба на физически лица, съответно имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци, в размер от 1000 до 50 000 лв.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
  (3) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения на КЗК подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 203, който става чл. 204:
  Чл. 204. (1) На лице, което не изпълни влезли в сила решения и/или определения на КЗК се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 50 000 лв.
  (2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс.


  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Електронни средства“ са устройства (електронно оборудване) за електронна обработка, включително цифрово компресиране, съхраняване и пренос на данни чрез кабел, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
  2. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който е отстранен от участие в процедура за определяне на концесионер при извършване на действията по допускане и/или подбор, но не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключило.
  3. „Заинтересован участник“ е участник, който е класиран, но не е определен за концесионер, както и участник, който е отстранен от участие в процедура за определяне на концесионер, но решението, с което е отстранен, не е влязло в сила.
  4. „Заинтересовано лице“ е лице, което има или е имало интерес от сключването на концесионен договор и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
  5. „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е:
  а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;
  б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;
  в) за група от икономически оператори – правото на държавата на участника, който представлява групата, или водещия партньор.
  6. „Конфликт на интереси“ е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за концедента, служители на концедента, или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне на концесионер или могат да повлияят на резултата от нея.
  7. „Поверителна“ е информацията, обявена като търговска или техническа тайна в офертите на икономическите оператори, в документацията за концесията или в концесионните договори, за която с този закон не е предвидено публично оповестяване и се предоставя само на лица с обоснован правен интерес от концесията.
  8. „Програмен период“ е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
  9. „Публични средства“ е понятието, определено в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  10. „Публично предприятие“ е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и еднолично търговско дружество, капиталът на което е собственост на държавата или на съответната община.
  11. „Свързани лица“ са:
  а) роднини по права линия без ограничение;
  б) роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително;
  в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
  г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
  д) съдружници;
  е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество.
  12. „Сходна на несъстоятелност или ликвидация процедура“ е процедура, при която активите на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор.
  13. „Тежко професионално нарушение“ е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата на интелектуалната собственост.
  14. „Юридическа конструкция“ е цялостният правен модел на уреждане на отношенията между концедент и концесионер, между тях и финансираща институция, отношения с потребителите, начин на финансиране и предоставяне на обезпечения, отговорност към трети лица при изпълнение на строителството и/или услугите, отлагателни или прекратителни условия, придобиване и прехвърляне на собственост или връщане на обекта на концесията, както и всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на концесията. В юридическата конструкция се включват и отношенията между партньорите в публично-частно дружество, отношенията концедент - концесионер в случаите, когато участва група от икономически оператори или е предвидено създаване на проектно дружество.
  15. „NUTS” е номенклатурата на териториалните единици за статистически цели съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26.05.2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Електронен подпис“ е усъвършенстван или квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
  2. „Електронни средства“ са устройства (електронно оборудване) за електронна обработка, включително цифрово компресиране, съхраняване и пренос на данни чрез кабел, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
  3. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер при извършване на действията по допускане и/или подбор, но не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключило.
  4. „Заинтересован участник“ е участник, който е класиран, но не е определен за концесионер, както и участник, който е отстранен от участие в процедурата за определяне на концесионер, но решението, с което е отстранен, не е влязло в сила.
  5. „Заинтересовано лице“ е лице, което има или е имало интерес от сключването на концесионен договор и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
  6. „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е за:
  а) физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;
  б) юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;
  в) група от икономически оператори – правото на държавата на участника, който представлява групата, или водещия партньор.
  7. „Иновация" е прилагането на нов или значително подобрен продукт, услуга или процес, включително, но не само, производствени или строителни процеси, на нов маркетингов метод или на нов метод на организация на стопанските дейности, работното място или външните отношения.
  8. „Конфликт на интереси“ е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за концедента, служители на концедента, или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне на концесионер или могат да повлияят на резултата от нея.
  9. „Общ терминологичен речник“ е йерархично структурирана номенклатура за класификация, разделена на раздели, групи, класове, категории и подкатегории, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
  10. „Поверителна“ е информацията, определена като търговска или техническа тайна в офертите на икономическите оператори или в концесионните договори.
  11. „Пощенска услуга“ е услуга по приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки, и куриерска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги.
  12. „Програмен период“ е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
  13. „Професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
  14. „Публични средства“ е понятието, определено в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  15. „Публично предприятие“ е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и еднолично търговско дружество, капиталът на което е собственост на държавата или на съответната община.
  16. „Свързани лица“ са:
  а) роднини по права линия без ограничение;
  б) роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително;
  в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
  г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;
  д) съдружници;
  е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество.
  17. „Сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен“ е процедура, сходна на несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор.
  18. „Тежко професионално нарушение“ е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата върху интелектуалната собственост.
  19. „Юридическа конструкция“ е цялостният правен модел на уреждане на отношенията между концедент и концесионер, между тях и финансираща институция, начин на финансиране и предоставяне на обезпечения, отношения с потребителите, отговорност към други лица при изпълнение на строителството и/или услугите, отлагателни или прекратителни условия, придобиване и прехвърляне на собственост или връщане на обекта на концесията, както и всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на концесията. В юридическата конструкция се включват и отношенията между съдружниците в публично-частно дружество, отношенията концедент - концесионер в случаите, когато участва група от икономически оператори или е предвидено създаване на проектно дружество.
  20. „NUTS” е номенклатурата на териториалните единици за статистически цели съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS).

  Предложение от нар. пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 1, т. 7 се създава изречение второ: „Стойността на концесията и дължимото концесионно възнаграждение не могат да бъдат поверителна информация.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. С този закон се въвеждат изискванията на:
  1. Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.
  2. Директива на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (89/665/ЕИО) относно изискванията, свързани с концесии за строителство и концесии за услуги.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
  § 3. Този закон отменя:
  1. Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г.,бр. 14 от 2015 и 13 и 43 от 2016 г.).
  2. Закона за публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм., бр. 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 13 от 2016 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. (1) Когато до датата на влизане в сила на този закон има прието решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия по чл. 38, ал. 1 от отменения Закон за концесиите, процедурата се довършва по досегашния ред.
  (2) Когато до влизането в сила на този закон е подадена жалба пред КЗК, съответно пред Върховния административен съд, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, като думите „чл. 38, ал. 1“ се заменят с „чл. 39“.

  Предложение от нар. пр. Янаки Стоилов и група народни представители:
  Създава се § 4а:
  „§ 4а. (1) В тримесечен срок от приемане на закона Министерският съвет извършва преглед и внася в Народното събрание доклад за заварените държавни концесии, предоставени по реда на отменяния Закон за концесиите, Закона за подземните богатства и Закона за водите, който съдържа: брой; вид на концесията; дата на сключване, а за хипотезите на продължаване или увеличаване на срока - и дата на продължаване/удължаване; материален интерес по договора за предоставяне; срок; дължимо концесионно възнаграждение и/или др. плащания по договора.
  (2) Разпоредбата на § 5 не се прилага за концесионните договори, сключени при или съдържащи явно неизгодни за държавата условия, за които договори Министерският съвет, респективно - съответните министри могат да предложат необходимите изменения."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 5. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си.
  (2) Разпоредбите на този закон относно изпълнението, изменението и прекратяването на концесионни договори се прилагат за сключените до влизането в сила на закона концесионни договори, доколкото това не противоречи на уговореното с договора. При изменение на сключен преди влизането в сила на този закон концесионен договор се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3.
  (3) За подизпълнителите по концесионни договори, сключени до влизането в сила на закона, се прилагат разпоредбите на този закон независимо от уговореното с договора.

  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В §5:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си за срока, определен с договора или с влязло в сила допълнително споразумение към него".
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За подизпълнителите по концесионни договори, сключени до влизането в сила на закона, се прилагат разпоредбите на този закон, освен ако друго не е уговорено в договора."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Анна Александрова и Свилен Иванов:
  В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори се довършват за договорения срок, без право на удължаване. Правомощията на концедент по тези договори се изпълняват от министъра, който към датата на влизане в сила на закона представлява концедента, съответно – от кмета на общината.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изменението и прекратяването на договор по ал. 1 се извършва при условията на този закон. За всяко изменение на договора се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3. Последиците от прекратяването се уреждат по реда на приложимия закон към датата на сключване на договора.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За подизпълнителите по концесионен договор по ал. 1 се прилагат разпоредбите на този закон независимо от уговореното с договора.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Свилен Иванов и Анна Александрова по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  § 5. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
  (2) Разпоредбите на този закон относно изпълнението, изменението, включително и на срока и прекратяването на концесионни договори се прилагат за сключените до влизането в сила на закона концесионни договори, доколкото това не противоречи на уговореното с договора. При изменение на договор по ал. 1 се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3.
  (3) Последиците от прекратяването на договорите по ал. 1 се уреждат по реда на приложимия закон към датата на сключване на договора.
  (4) За подизпълнителите по концесионен договор по ал. 1 се прилагат разпоредбите на този закон независимо от уговореното с договора.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. (1) Сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия.
  (2) Разпоредбите на този закон относно изпълнението, изменението, включително и на срока и прекратяването на концесионни договори се прилагат за сключените до влизането в сила на закона концесионни договори, доколкото това не противоречи на уговореното с договора. При изменение на договор по ал. 1 се публикува обявление за изменение на възложена концесия в съответствие с чл. 141, ал. 3.
  (3) Последиците от прекратяването на договорите по ал. 1 се уреждат по реда на приложимия закон към датата на сключване на договора.
  (4) Разпоредбите на този закон се прилагат и за подизпълнителите по концесионни договори, сключени до влизането му в сила.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет:
  1. приема наредбите по чл. 35 и 44;
  2. привежда устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с този закон;
  3. одобрява тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста.

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява Националната стратегия за развитие на концесиите.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В срок до три месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите Министерският съвет и общинските съвети одобряват план за действие за държавните концесии, съответно план за действие на общинските концесии.

  § 6. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17а:
  а) в ал. 1 след думите „този закон или“ се добавя „е възложена“;
  б) в ал. 3:
  аа) в т. 3 думата „стопанисват“ се заменя с „поддържат“, а накрая се поставя запетая и се добавя „съответно е възложена концесията за добив на минерална вода“;
  бб) в т. 5 думата „концесия“ се заменя с „на концесията“.
  2. В чл. 20:
  а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
  „(1) С документацията за концесия за води, водностопански системи и съоръжения – публична общинска собственост, се определят:“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на използване на водите във водохранилището.“;
  в) в ал. 5 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“.
  3. В чл. 21:
  а) в ал. 3 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“;
  б) алинеи 4 и 5 се отменят.
  4. В чл. 47:
  а) в ал. 1 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“ и накрая се добавя „като концесия за ползване“;
  б) в ал. 2:
  аа) в основния текст думата „предоставя“ се заменя с „възлага“;
  бб) точка 4 се отменя;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) При възлагане на концесия за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, част от концесионното възнаграждение в размер 30 на сто се превежда по бюджета на общината, на територията на която е местонахождението на концесионната територия.“;
  г) в ал. 6:
  аа) в основния текст след думата „критериите“ се добавя „за възлагане“;
  бб) в т. 1 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
  д) в ал. 7 думите „в друга предоставена“ се заменят с „предмета на друга“;
  е) алинея 9 се изменя така:
  „(9) Общият годишен експлоатационен ресурс се определя в обявлението за откриване на процедурата и е в размер до 95 на сто от определения със заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището технически възможен дебит на водовземното съоръжение.“;
  ж) в ал. 10:
  аа) основният текст се изменя така:
  „(10) В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер за концесия за добив на минерална вода, както и в концесионния договор се определят:“;
  бб) в т. 1 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
  вв) в т. 2 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
  гг) в т. 3 думите „срокът за което не може да бъде по-дълъг от
  5 години от датата на влизане в сила на концесионния договор“ и запетаята пред тях се заличават;
  дд) точка 4 се отменя.
  5. Член 47а се изменя така:
  „Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуга или концесия за ползване на водностопански системи и водни обекти, включително за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите.
  (2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управле нието на които компетентните министри са различни, се предоставят като смесени концесии.
  (3) При възлагане на концесии за водностопански системи и съоръжения обосновката на концесията по чл. 58 от Закона за концесиите съдържа и водностопански анализ, който включва:
  1. относимите към обекта на концесията предвиждания на действащите устройствени и водностопански планове за съответните територии и акватории;
  2. преценка на целесъобразността от възлагане на концесията за водностопанската система, съответно за водностопанското съоръжение, съобразена със:
  а) влезли в сила водностопански планове;
  б) съществуващите водностопански отношения в разглеждания обхват;
  3. индивидуализация на обекта на концесията, включително данни от специализираните карти, регистри и от информационна система относно обекта на концесия;
  4. воден и водностопански баланс;
  5. схеми и варианти с основните параметри на обекта на концесия;
  6. технико-икономически обосновки и оценки.
  (4) Към обосновката на концесията при възлагане на концесия за минерални води - изключителна държавна собственост, се представя и становище на общината, на чиято територия се намират минералните води.
  (5) Проектът на решението за откриване на процедура за определяне на концесионер и обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения задължително се съгласуват с министъра на околната среда и водите в случаите, в които министърът не е концедент.”
  6. Член 47б се отменя.
  7. Член 47в се отменя.
  8. Глава шеста „Концесионен режим“ с чл. 93-102е се отменя.
  9. В чл. 151, ал. 2:
  а) в т. 1 буква „б“ се отменя;
  б) в т. 2:
  аа) създава се нова буква „ж”:
  „ж) изпълнява правомощията на концедент за концесии за добив на минерални води - изключителна държавна собственост;“
  бб) буква „з“ се отменя;
  вв) буква „о“ се отменя.
  10. В чл. 194, ал. 1, т. 4 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
  11. Член 195 се изменя така:
  „Чл. 195. Концесионерите на концесии за добив на минерални води заплащат на концедента концесионно възнаграждение.“
  12. В чл. 198в, ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. определя В и К оператора по реда на този закон или изпраща представители в комисията, която провежда процедурата за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите;“
  б) в т. 6 думите „концесионното плащане, ако такова е определено, или от“ се заличават.
  13. В чл. 198г, ал. 1, т. 1 думите „или избира В и К оператор по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  14. В чл. 198д, ал. 4 думите „от концесионното плащане или“ се заличават.

  Предложение от нар. пр. Борислав Великов и Вили Лилков:
  В §6, в т. 4:
  1. В буква „в", в ал .4 думите „ концесионна територия" се заменят с обекта на концесията":
  2. Създава се нова буква „г":
  ,,г) Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Обект на концесията по ал. 1 е конкретното находище на минерална вода. Водовземното съоръжение и вътрешният пояс на санитарно-охранителната му зона се определят като принадлежности.";
  1. Досегашните букви „г"-„ж" да станат съответно букви „д"-„з";
  2. Създава се буква „и":
  ,,и) Създават се ал. 12 и 13:
  (12) Концесията за добив на минерална вода се възлага за срок до 35 години. При определяне на максималния срок на концесията, който се посочва в обявлението за откриване на процедурата, се вземат предвид техническите и/или технологичните особености на обекта на концесията и на принадлежностите.
  (13) Срокът на концесията по ал. 1 започва да тече от датата на влизане в сила на концесионния договор и може да се удължава до максималния срок, определен с обявлението, ако това е допуснато с опция или с условие за преразглеждане."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС в редакцията до 4 ноември 2016 г.:
  § 6. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17а, ал. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  2. В чл. 20:
  а) в ал. 1, текстът преди т. 1 се изменя така: “ С документацията за концесия за води, както и за водностопански системи и водностопански съоръжения - публична общинска собственост, се определят:“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на използване на водите във водохранилището.“;
  в) в ал. 5 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“.
  3. В чл. 21, ал. 4 и 5 се отменят.
  4. В чл. 47:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Концесия за добив на минерални води - изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, се предоставя след извършване на подготвителни действия и провеждане на процедура при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.“;
  б) в ал. 4 думите „се учредява концесионното право, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заменят с „е разположен обекта на концесията“;
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Обект на концесията по ал. 1 е конкретното находище на минерална вода, заедно с водовземното съоръжение и вътрешният пояс на санитарно-охранителната му зона.";
  г) създава се нова ал. 8:
  „(8) От участие в процедурата по ал. 1 се отстранява участник:
  1. за когото е налице определено със Закона за концесиите основание за изключване;
  2. който не отговаря на определените с решението за откриване на процедурата изисквания към професионалните или технически възможности, или към финансовото и икономическото състояние на участниците.“;
  д) в ал. 9 думите „на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет - за общинска концесия“ се заменят със „за откриване на процедурата“;
  е) алинея 10 се изменя така:
  „(10) Концесия за добив на минерална вода се възлага за срок до 35 години.“
  5. Член 47а се изменя така:
  „Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуга или концесия за ползване на водностопански системи и съоръжения, включително за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите.
  (2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управлението на които компетентните министри са различни, се възлагат като смесени концесии.
  (3) При възлагане на концесии за водностопански системи и съоръжения обосновката на концесията по чл. 58 от Закона за концесиите съдържа и водностопански анализ, който включва:
  1. относимите към обекта на концесията предвиждания на действащите устройствени и водностопански планове за съответните територии и акватории;
  2. преценка на целесъобразността от възлагане на концесията за водностопанската система, съответно за водностопанското съоръжение, съобразена със:
  а) влезли в сила водностопански планове;
  б) съществуващите водностопански отношения в разглеждания обхват;
  3. индивидуализация на обекта на концесията, включително данни от специализираните карти, регистри и от информационна система относно обекта на концесия;
  4. воден и водностопански баланс;
  5. схеми и варианти с основните параметри на обекта на концесия;
  6. технико-икономически обосновки и оценки.
  (4) Проектът на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер и обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения задължително се съгласуват с министъра на околната среда и водите в случаите, в които министърът не е концедент.”
  6. В чл. 47б, ал. 4 накрая думите „раздел II“ се заличават.
  7. В 47в, ал. 1, т. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  8. В глава шеста наименованието „Раздел I Особено право на водовземане и на ползване на водностопански системи и съоръжения“ се заличава.
  9. Членове 93, 94, 95, 96 и 97 се отменят.
  10. В чл. 99 думата „учредяване“ се заменя с „изпълнение“.
  11. Създава се нов чл. 102:
  „Чл. 102. (1) Процедурата за определяне на концесионер за добив на минерална вода се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
  (2) С решението по ал. 1 се определят:
  1. предметът и обектът на концесията;
  2. максималният срок на концесията;
  3. началната дата на концесията;
  4. условията за осъществяване на концесията;
  5. основните права и задължения по концесионния договор;
  6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по поддържането му на подизпълнители;
  7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
  8. условията и размерът на концесионното плащане, включително:
  а) размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор;
  б) механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното плащане;
  в) редът за извършване на концесионното плащане;
  г) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от задължение да заплаща годишно концесионното плащане - когато такъв се предвижда;
  9. условията и графикът за поетапно усвояване на предоставения ресурс;
  10. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  11. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
  12. задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента на обекта на концесията;
  13. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор;
  14. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие между ползи и рискове за концесионера и концедента, както и последиците от нарушаване на равновесието;
  15. други изисквания, свързани с характера на концесията.
  (3) Процедурата приключва с решение на съответния орган по ал. 1 за определяне на концесионер.
  (4) Решенията по ал. 1 и 3 се обнародват в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 3 министърът на околната среда и водите, съответно кметът на общината сключва концесионен договор с участника в процедурата, определен за концесионер.
  (6) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор за добив на минерална вода се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
  (7) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  12. В глава шеста наименованието „Раздел II Предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода“ се заличава.
  13. В чл. 102а се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 т. 7 се изменя така:
  „7. документи за удостоверяване липсата на основанията за изключване, определени със Закона за концесиите;“
  б) алинея 7 се изменя така:
  „(7) За решението за предоставяне на концесия за добив на минерална вода по право се прилагат изискванията по чл. 102, ал. 2. С решението се определя и лицето, на което се предоставя концесията.“
  14. В чл. 102в, т. 5 думите „Закона за концесиите и на правилника за прилагането му“ се заменят с „наредбата по чл. 47, ал. 1“.
  15. Чл. 102е се отменя.
  16. Член 195 се изменя така:
  „Чл. 195. За добива на минерална вода концесионерът извършва към концедента концесионно плащане.“
  17. В чл. 198в, ал. 4:
  а) в т. 1 думите „избира В и К оператор“ се заменят с „изпраща представители в комисията, която провежда процедурата за определяне на концесионер“;
  б) в т. 6 думите „концесионното плащане, ако такова е определено, или от“ се заличават.
  18. В чл. 198г, т. 1 думите „или избира В и К оператор по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  19. В чл. 198д, ал. 4 думите „от концесионното плащане или“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  § 9. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм.,
  бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17а, ал. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  2. В чл. 20:
  а) в ал. 1, текстът преди т. 1 се изменя така: “ С документацията за концесия за води, както и за водностопански системи и водностопански съоръжения - публична общинска собственост, се определят:“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) С концесионния договор се определят конкретните задължения на концесионера за осигуряване на общото използване на водите и водните обекти и на съществуващите права на използване на водите във водохранилището.“;
  в) в ал. 5 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“.
  3. В чл. 21, ал. 4 и 5 се отменят.
  4. В чл. 47:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Концесия за добив на минерални води - изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, се предоставя след извършване на подготвителни действия и провеждане на процедура при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.“;
  б) в ал. 4 думите „се учредява концесионното право, при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заменят с „е разположен обекта на концесията“;
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Обект на концесията по ал. 1 е конкретното находище на минерална вода, заедно с водовземното съоръжение и вътрешният пояс на санитарно-охранителната му зона.";
  г) създава се нова ал. 8:
  „(8) От участие в процедурата по ал. 1 се отстранява участник:
  1. за когото е налице определено със Закона за концесиите основание за изключване;
  2. който не отговаря на определените с решението за откриване на процедурата изисквания към професионалните или технически възможности, или към финансовото и икономическото състояние на участниците.“;
  д) в ал. 9 думите „на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на държавна концесия, съответно в решението на общинския съвет - за общинска концесия“ се заменят със „за откриване на процедурата“;
  е) алинея 10 се изменя така:
  „(10) Концесия за добив на минерална вода се възлага за срок до 35 години.“
  5. Член 47а се изменя така:
  „Чл. 47а. (1) Концесия за строителство, концесия за услуга или концесия за ползване на водностопански системи и съоръжения, включително за хидротехнически, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите.
  (2) Водностопанските системи с комплексно предназначение, при управлението на които компетентните министри са различни, се възлагат като смесени концесии.
  (3) При възлагане на концесии за водностопански системи и съоръжения обосновката на концесията по чл. 58 от Закона за концесиите съдържа и водностопански анализ, който включва:
  1. относимите към обекта на концесията предвиждания на действащите устройствени и водностопански планове за съответните територии и акватории;
  2. преценка на целесъобразността от възлагане на концесията за водностопанската система, съответно за водностопанското съоръжение, съобразена със:
  а) влезли в сила водностопански планове;
  б) съществуващите водностопански отношения в разглеждания обхват;
  3. индивидуализация на обекта на концесията, включително данни от специализираните карти, регистри и от информационна система относно обекта на концесия;
  4. воден и водностопански баланс;
  5. схеми и варианти с основните параметри на обекта на концесия;
  6. технико-икономически обосновки и оценки.
  (4) Проектът на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер и обосновката на концесията за водностопански системи и съоръжения задължително се съгласуват с министъра на околната среда и водите в случаите, в които министърът не е концедент.”
  6. В чл. 47б, ал. 4 накрая думите „раздел II“ се заличават.
  7. В 47в, ал. 1, т. 1 думите „по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  8. В глава шеста наименованието „Раздел I Особено право на водовземане и на ползване на водностопански системи и съоръжения“ се заличава.
  9. Членове 93, 94, 95, 96 и 97 се отменят.
  10. В чл. 99 думата „учредяване“ се заменя с „изпълнение“.
  11. Създава се нов чл. 102:
  „Чл. 102. (1) Процедурата за определяне на концесионер за добив на минерална вода се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
  (2) С решението по ал. 1 се определят:
  16. предметът и обектът на концесията;
  17. максималният срок на концесията;
  18. началната дата на концесията;
  19. условията за осъществяване на концесията;
  20. основните права и задължения по концесионния договор;
  21. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по поддържането му на подизпълнители;
  22. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
  23. условията и размерът на концесионното плащане, включително:
  а) размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор;
  б) механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното плащане;
  в) редът за извършване на концесионното плащане;
  г) максималният гратисен период, през който концесионерът се освобождава от задължение да заплаща годишно концесионното плащане - когато такъв се предвижда;
  24. условията и графикът за поетапно усвояване на предоставения ресурс;
  25. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  26. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
  27. задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента на обекта на концесията;
  28. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор;
  29. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на определеното с договора равновесие между ползи и рискове за концесионера и концедента, както и последиците от нарушаване на равновесието;
  30. други изисквания, свързани с характера на концесията.
  (3) Процедурата приключва с решение на съответния орган по ал. 1 за определяне на концесионер.
  (4) Решенията по ал. 1 и 3 се обнародват в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 3 министърът на околната среда и водите, съответно кметът на общината сключва концесионен договор с участника в процедурата, определен за концесионер.
  (6) За неуредените въпроси по сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор за добив на минерална вода се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
  (7) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс.“
  12. В глава шеста наименованието „Раздел II Предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода“ се заличава.
  13. В чл. 102а се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 т. 7 се изменя така:
  „7. документи за удостоверяване липсата на основанията за изключване, определени със Закона за концесиите;“
  б) алинея 7 се изменя така:
  „(7) За решението за предоставяне на концесия за добив на минерална вода по право се прилагат изискванията по чл. 102, ал. 2. С решението се определя и лицето, на което се предоставя концесията.“
  14. В чл. 102в, т. 5 думите „Закона за концесиите и на правилника за прилагането му“ се заменят с „наредбата по чл. 47, ал. 1“.
  15. Чл. 102е се отменя.
  16. Член 195 се изменя така:
  „Чл. 195. За добива на минерална вода концесионерът извършва към концедента концесионно плащане.“
  17. В чл. 198в, ал. 4:
  а) в т. 1 думите „избира В и К оператор“ се заменят с „изпраща представители в комисията, която провежда процедурата за определяне на концесионер“;
  б) в т. 6 думите „концесионното плащане, ако такова е определено, или от“ се заличават.
  18. В чл. 198г, т. 1 думите „или избира В и К оператор по реда на Закона за концесиите“ се заличават.
  19. В чл. 198д, ал. 4 думите „от концесионното плащане или“ се заличават.

  § 7. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 15 и 43 от 2016 г.) в чл. 365, т. 2 думите „концесионен договор или договор за публично-частно партньорство“ се заменят с „и концесионен договор“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10.

  § 8. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г. бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 28 и 89 от 2015 г. и бр. 15 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16а, т. 9 думите „когато не са отдадени на концесия“ се заменят със „за които не е възложена концесия”.
  2. Член 43б се изменя така:
  „Чл. 43б. (1) Гражданските летища за обществено ползване, които са държавна собственост, се ползват при условията на този закон от летищни оператори - търговци, на които е възложена концесия за строителство или концесия за услуги по реда на Закона за концесиите, или от търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала.
  (2) По реда на Закона за концесиите и при условията на този закон за гражданските летища за обществено ползване - държавна собственост, може да се предостави и концесия за услуги за:
  1. обслужване на пътници и/или за обработка на товари, багажи и поща, и/или за извършване на съпътстваща дейност в обособена част от летище, определена с влязъл в сила генерален план за развитие на летището, и/или
  2. услуга, предоставяна на територията на летището, извън дейностите по наземно обслужване по чл. 48д, ал. 3.
  (3) Правомощията на концедент за концесия по ал. 1 и 2 се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (4) В процедурата за определяне на концесионер за концесия по
  ал. 1 като условие за участие в процедурата се определят изискванията за летищен оператор по чл. 48г, ал. 2, т. 2 и 3. С офертите си участниците в процедурата дават предложения относно организацията, техниката и технологиите, с които ще осигурят спазването на установените стандарти и процедури за осигуряване на безопасността и сигурността на полетите на съответното летище, както и предложения относно начина за управление и експлоатация на летището. Лиценз за летищен оператор се издава на концесионера след сключване на концесионния договор в договорените в него срокове, когато концесионерът отговаря на изискванията за издаване на лиценз, определени с този закон.
  (5) С концесионния договор за концесия по ал. 1 се определят и правата, и задълженията, свързани с дейностите по чл. 48а, ал. 3 и чл. 48д,
  ал. 3, т. 3-5 и 7, които се извършват от концесионера. С договора се предоставя право на концесионера да събира летищни такси по чл. 120, ал. 1, като се определят условията и редът за това, включително се определя частта от таксите, която събира в своя полза като приход от експлоатацията на строителството и/или услугите.
  (6) Съпътстващата дейност по ал. 2, т. 1 е всяка дейност, свързана с обслужването на пътници, товари и поща, извършването на която е оправдано от трафика на летището и осъществяваните стопански дейности и не препятства и/или не затруднява предоставянето на дейностите по наземно обслужване, авиационната сигурност и безопасност.
  (7) С концесионния договор за концесия по ал. 2, т. 1 освен оперативния риск концесионерът поема и риска от присъединяване на обособената част към необходимата за експлоатацията му техническа инфраструктура. С договора се предоставя право на концесионера да събира летищни такси по чл. 120, ал. 1, като се определят условията и редът за това, включително се определя частта от таксите, която събира в своя полза като приход от експлоатацията на услугите.
  (8) С концесионния договор за концесия по ал. 2 се определят обектите, във или чрез които се предоставя услугата, и правата и задълженията на концесионера, свързани с ползването на обектите по т. 1.
  (9) С концесионния договор по ал. 2 задължително се определят отношенията на концесионера с летищната администрация.“
  3. Член 43в се изменя така:
  „Чл. 43в. Летище, което е собственост на община, се ползва при условията на този закон от летищен оператор – търговец, на който е възложена концесия за строителство или концесия за услуги по реда на Закона за концесиите.“
  4. В чл. 120, ал. 5 т. 2 се изменя така:
  „2. от концесионера - при условия и по ред, определени в концесионния договор;“.
  5. В чл. 122в:
  а) в ал. 1 думите „летище за обществено ползване – публична държавна собственост, е предоставена концесия и в концесионния договор в съответствие с решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия е предвидено друго“ се заменят с „летище за обществено ползване - държавна собственост, е възложена концесия и в концесионния договор е предвидено друго“;
  б) в ал. 3:
  аа) в т. 3 думите „а когато за гражданско летище за обществено ползване е предоставена концесия - съгласно решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия и концесионния договор“ се заличават;
  бб) създава се нова т. 4:
  „4. други дейности, определени с концесионен договор, когато за гражданското летище за обществено ползване е възложена концесия;“
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Финансирането на дейностите по осигуряване на сигурността и безопасността на полетите, изграждането, поддържането, развитието и издръжката на гражданските летища за обществено ползване - държавна собственост, за които е възложена концесия и на концесионера е предоставено правото да събира в своя полза изцяло или определена част от таксите по чл. 120, ал. 1, се извършва при условия и по ред, определени в концесионния договор.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 11.

  § 9. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
  бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г.)
  в чл. 3, ал. 5, буква „м“ думите „предоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добив“ се заменят с „възлагането на концесия за строителство, концесия за услуги, концесия за ползване и предоставянето на концесия за добив“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.

  § 10. В Закона за „Държавен вестник” (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 и 110 от 2008 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 13 от 2016 г.), в чл. 7, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Обявленията, за които със Закона за концесиите е предвидено това, се обнародват в електронната страница на „Държавен вестник".“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13:
  § 13. В Закона за „Държавен вестник” (обн., ДВ, бр. 89 от 1995 г.; попр., бр. 92 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 123 от 1997 г., бр. 56 от 1999 г., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 9 и 42 от 2003 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 16 и 110 от 2008 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 13 от 2016 г.) в чл. 7 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Обявленията, за които със Закона за концесиите е предвидено публикуване, се обнародват в интернет страницата на „Държавен вестник".“

  § 11. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г. бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 52, 60 и 61 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нов чл. 15а:
  „Чл. 15а. За имоти - държавна собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.“
  2. В чл. 16:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „и чл. 15а“;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) С договора за наем не може да се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на Закона за концесиите и на Закона за обществените поръчки, освен когато прогнозната стойност на приходите на наемателя за срока на договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите.“;
  в) в ал. 5 думите „лицата, на които с концесионен договор по Закона за концесиите или с договор за публично-частно партньорство по Закона за публично-частното партньорство са предоставени права върху обекти - публична държавна собственост“ се заменят с „концесионерите“, а след думата „обектите“ се добавя „или с концесионния договор“.
  3. В чл. 19:
  а) в ал. 1 думите „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство“ се заличават;
  б) създава се нова ал. 7:
  „(7) Забраната по чл. 16, ал. 3 за възлагане на строителство и услуги се прилага и за договора за наем на имот или части от имот – частна държавна собственост.“
  4. В чл. 43, ал. 2 изречение второ се заличава.
  5. В чл. 47, ал. 1 думите „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство“ се заличават.
  6. Създава се чл. 48а:
  „Чл. 48а. Извън случаите по чл. 47 и 48 учредяване на ограничени вещни права върху имот - частна държавна собственост, и разпореждане с имоти – частна държавна собственост, може да се извършва в съответствие с проведената процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство и/или концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите.“
  7. В чл. 56, ал. 1 думите „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство“ се заличават.
  8. В чл. 57, ал. 2 думите „освен в случаите по чл. 57а, ал. 1“ се заличават и се създават изречения второ, трето и четвърто: ”Когато се учредява публично-частно дружество по смисъла на Закона за концесиите, решението на Министерския съвет, с което се одобрява откриване на процедурата за определяне на концесионер, съдържа и решение за учредяване на дружеството. В тези случаи правата на собственост на държавата в дружеството се упражняват от министъра, който има правомощията на концедент. Министърът определя условията за участие в дружеството в съответствие с проведената процедура за определяне на концесионер.“
  9. Член 57а се изменя така:
  „Чл. 57а. (1) Държавата, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на Министерския съвет. Участието може да е с парична или с непарична вноска.
  (2) Когато предмет на вноската е вещно право върху имот или вещ – частна държавна собственост, лицето, което я е извършило, има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска, на публичния съдружник;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.“
  10. В чл. 58, ал. 2 думите „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство“ се заличават.
  11. В чл. 73 думите „или по договор за публично-частно партньорство“ се заличават.
  12. В § 1а от допълнителните разпоредби т. 5 се отменя.
  13. Параграф 6в от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 14 като в т. 11 относно чл. 73 думата “предоставянето“ се заменя с „възлагането“.

  § 12. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
  2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 17 и 47 от 2015 г. и бр. 19 и 58 от 2016 г.) в чл. 3, ал. 1 думата „получили“ се заменя с „на които е възложена“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.

  § 13. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Известие, бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 42 и 43 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 и 92 от 2007 г. и бр. 50 от 2008 г.) в чл. 136, т. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.

  § 14. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици (обн., ДВ, бр. 1 от 2014 г.; изм., бр. 22 и 102 от 2015 г. и бр. 48 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3:
  а) точка 7 се изменя така:
  „7. участие в процедура за определяне на концесионер, както и предоставяне на концесия или на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по Закона за подземните богатства;“
  б) в т. 18 думите „участие в процедура за получаване на концесия или“ се заличават;
  в) в т. 19 думите „участие в процедура за предоставяне на концесия или“ се заличават;
  г) точка 22 се отменя.
  2. В чл. 5, ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. член 3, т. 7 – кандидатът или участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер, съответно се отказва предоставяне на концесията или на разрешението за търсене и проучване, съответно се прекратява концесионният договор или се отнема издаденото разрешение;“
  б) в т. 10 думите „отстранява се кандидатът от участие в концесия или се отказва“ се заменят с „отказва се“;
  в) точка 12 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17 като в т. 1, буква „а“ след думата „концесия“ се добавя „за добив на подземни богатства“, след думата „проучване“ се добавя „или за проучване“, а в т. 2, буква „а“ след думата „проучване“ се добавя „или за проучване“.

  § 15. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г. и бр. 16, 52 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 3 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 14, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – държавна собственост;“.
  3. В чл. 17:
  а) в ал. 1 се създава т. 3:
  „3. изпълняват правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост.“;
  б) в ал. 2 т. 2 се отменя.
  4. Член 86 се изменя така:
  „Чл. 86. (1) За недвижимите културни ценности - държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон.
  (2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на интегрирана консервация.
  (3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни ценности или части от тях.
  (4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея имоти са държавна, съответно общинска собственост.
  (5) Концесионната територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима ценност.“
  5. Член 87 се изменя така:
  „Чл. 87. (1) При концесия за недвижима културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата зона.
  (2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията.
  (3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на строителството и изискванията относно изпълнението му.
  (4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията.“
  6. Член 89 се изменя така:
  „Чл. 89. (1) При извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един представител на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности - и представител на Националния археологически институт и музей при БАН (НАИМ при БАН).
  (2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на този закон от НИНКН, а за археологическите недвижими културни ценности - и от НАИМ при БАН. Към искането за изразяване на становище концедентът прилага обосновката на концесията.“
  7. В чл. 90:
  а) в ал. 2 думите „територията на концесионния имот“ се заменят с „концесионната територия“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Концесията се предоставя за срок до 20 години. Когато концесията е за ползване, срокът на концесията може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. Когато концесията е за строителство или за услуги, изменението на концесионния договор, включително на срока на концесията, може да се извършва само при условията и по реда на Закона за концесиите.“
  8. В чл. 91:
  а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, след думата „концесията“ се добавя „и може да се разходват“, а думите „чл. 81 от“ се заличават;
  б) в ал. 3 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“.

  Предложение от нар. пр. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В § 15:
  1. В т. 5, в чл. 87, ал. 4 след думите „изпълнението на концесията" се добавя „при спазване изискванията на този закон".
  2. В т. 8, буква „а", в чл. 91, ал. 1 думите „и може да се разходват при условията и по реда, определени със закона за концесиите" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
  § 18. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г. и бр. 16, 52 и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 3 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 14, ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – държавна собственост;“.
  3. В чл. 17:
  а) в ал. 1 се създава т. 3:
  „3. изпълняват правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост.“
  б) в ал. 2 т. 2 се отменя.
  4. Член 86 се изменя така:
  „Чл. 86. (1) За недвижимите културни ценности - държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на този закон.
  (2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на интегрирана консервация.
  (3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни ценности или части от тях.
  (4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея имоти са държавна, съответно общинска собственост.
  (5) Концесионната територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима ценност.“
  5. Член 87 се изменя така:
  „Чл. 87. (1) При концесия за недвижима културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата зона.
  (2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията.
  (3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на строителството и изискванията относно изпълнението му.
  (4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията при спазване изискванията на този закон.“
  6. Член 89 се изменя така:
  „Чл. 89. (1) При извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един представител на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности - и представител на Националния археологически институт и музей при БАН (НАИМ при БАН).
  (2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на този закон от НИНКН, а за археологическите недвижими културни ценности - и от НАИМ при БАН. Към искането за изразяване на становище концедентът прилага обосновката на концесията.“
  7. В чл. 90:
  а) в ал. 2 думите „територията на концесионния имот“ се заменят с „концесионната територия“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Концесията се предоставя за срок до 20 години. Когато концесията е за ползване, срокът на концесията може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. Когато концесията е за строителство или за услуги, изменението на концесионния договор, включително на срока на концесията, може да се извършва само при условията и по реда на Закона за концесиите.“
  8. В чл. 91:
  а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите” се заличават;
  б) в ал. 3 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“.

  § 16. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3 думите „уреждат съгласно изискванията“ се заменят с „предоставят на концесия за ползване при условията и по реда“.
  2. В чл. 8 думите „особеното право“ се заменят с „правото“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
  § 19. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 23 и 91 от 2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3 думите „уреждат съгласно изискванията“ се заменят с „възлагат на концесия за ползване при условията и по реда“.
  2. В чл. 8 думите „договора за концесия“ се заменят с „концесионния договор“, а думите „особеното право“ се заменят с „правото“.

  § 17. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г. ,бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г. ) в чл. 9а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „освен ако с решението по ал. 6 е определено друго“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал. 1, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.

  § 18. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ,
  бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 27 и 81 от 2016 г.) в чл. 3, ал. 2, т. 14 се изменя така:
  „14. министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.

  § 19. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (oбн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. - бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г. и бр. 26 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 52, ал. 1 думите „Предоставянето на особено право на“ се заменят с „Възлагането на концесия за“, а думите „концесиите и“ се заменят с „концесиите или“.
  2. В чл. 112б, ал. 5:
  а) в т. 1 думите „обявяване на процедура за предоставяне на концесия за“ се заменят с „откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство, с която да се възложи“;
  б) в т. 2 думите „обявяване на процедура за предоставяне на концесия“ се заменят с „откриване на процедура за определяне на концесионер“.
  3. В чл. 112в, ал. 2 думите „с договора за концесия изграждането или разширението се извършват със средства на концесионера“ се заменят с „е включено в предмета на възложена концесия за строителство“.
  4. В чл. 112о:
  а) в ал. 1 думата „предоставена“ се заменя с „възложена“;
  б) в ал. 2 думите „в случаите, когато с договора за концесия реконструкцията и рехабилитацията се извършват със средства на концесионера“ се заменят с „когато извършването на реконструкцията или рехабилитацията е включена в предмета на концесионния договор“ .
  5. В чл. 116а:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Съпътстващите дейности в пристанищата за обществен транспорт с национално значение може да се извършват от лице, на което е възложена концесия по чл. 117в, ал. 1. В тези случаи извършването на съпътстващата дейност се включва в предмета на концесионния договор, а приходите от нея се включват в стойността на концесията.”;
  б) в ал. 4 думите „от лице, получило концесия“ се заменят с „чрез концесия, възложена“.
  6. В чл. 117а:
  а) в ал. 2 думите „предоставя с“ се заменят с „предоставя чрез възлагане на“;
  б) в ал. 5 думите „бъде предмет“ се заменят със „се включва в предмета“, а думата „концесия“ се заменя с „концесионни договори“.
  7. Член 117в се изменя така:
  „Чл. 117в. (1) Предоставянето на пристанищна услуга по чл. 116,
  ал. 2, т. 2 и 3 и на морско-технически пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, на един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага с концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите.
  (2) С концесия за услуги се възлага и предоставянето на морско-техническата пристанищна услуга приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, когато за извършването й е необходимо ползването на трайно прикрепени към терена пристанищни приемни съоръжения.
  (3) Когато с концесията по ал. 1 или 2 се възлага изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2 от Закона за концесиите, концесията се определя като концесия за строителство.“
  8. Член 117г се изменя така:
  „Чл. 117г. Правомощията на концедент за концесиите по чл. 117в се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.

  § 20. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г., изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., попр. бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 32 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2, т. 7 думите „публично-частно партньорство“ се заличават.
  2. В чл. 13а, т. 2 думите „добив на природни богатства“ се заменят с „концесия за ползване“.
  3. В чл. 22е, ал. 2, т. 3 думите „или публично-частно партньорство“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 23.

  § 21. В § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.), в т. 47 след думата „концесиите“ се добавя „или на Закона за подземните богатства“.

  Предложение от нар. пр. Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов:
  Текстът на § 21, става т. 1 и се създава нова т. 2: „§ 15 от ПЗР се отменя.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  § 24. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016, доп., бр. 34 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 2 от допълнителните разпоредби, в т. 47, буква „а“ след думата „концесиите“ се добавя „или на Закона за подземните богатства“.
  2. Параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби се отменя.

  § 22. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 98 и 105 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 2 думите „освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство“ и запетаята пред тях се заличават;
  б) в ал. 9:
  аа) в основния текст:
  ааа) в изречение първо след думите „съвет приема“ се добавя „план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и“;
  ббб) в изречение трето думите „раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за действие за общинските концесии“;
  бб) в т. 2 думите „за публично-частно партньорство или за предоставяне на“ се заменят с „както и за предоставяне чрез“;
  в) в ал. 10 след думите „Стратегията по ал. 8“ се поставя запетая и се добавя „планът за действие за общинските концесии“;
  г) в ал. 11 думите „Закона за публично-частното партньорство“ се заменят със „Закона за концесиите“;
  д) алинея 12 се отменя.
  2. В чл. 9, ал. 4 думите „а в случаите на публично-частно партньорство - за сметка на определения в договора партньор“ и запетаята пред тях се заличават.
  3. В чл. 51а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на общинския съвет. Участието може да е с парична или с непарична вноска.“;
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  4. В чл. 51б:
  а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея изречение трето се заличава.
  5. В чл. 54 след думата „поръчки“ запетаята се заменя с думите
  „и на“, а думите „или Закона за публично-частното партньорство“ се заличават.
  6. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 9 се отменя.
  7. Параграф 19а от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  8. Параграф 19б от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25:
  § 25. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 98 и 105 от 2014 г. и бр. 13 и 43 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 2 думите „освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство“ се заличават;
  б) в ал. 9:
  аа) в текста преди т. 1, в изречение първо след думата „приема“ се добавя „план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и“, а в изречение трето думите „раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за действие за общинските концесии“;
  бб) в т. 2 думите „за публично-частно партньорство или за предоставяне на“ се заменят с „както и за възлагане чрез“;
  в) в ал. 10 след думите „Стратегията по ал. 8“ се добавя „планът за действие за общинските концесии“;
  г) в ал. 11 думите „публично-частното партньорство“ се заменят с „концесиите“;
  д) алинея 12 се отменя.
  2. В чл. 9, ал. 4, изречение второ след думите „ползване или“ се добавя „възложени“, а думите „а в случаите на публично-частно партньорство - за сметка на определения в договора партньор“ се заличават.
  3. В чл. 51а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на общинския съвет. Участието може да е с парична или с непарична вноска.“;
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  4. В чл. 51б:
  а) в ал. 1 изречение второ се заличава;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване на капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея изречение трето се заличава.
  5. В чл. 54 думите „съответно предоставят“ се заличават, след думата „поръчки“ се добавя „и на“, а думите „или Закона за публично-частното партньорство“ се заличават.
  6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 9 се отменя.
  7. Параграфи 19а и 19б от преходните и заключителните разпоредби се отменят.

  § 23. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г. и бр. 43 и 98 от 2016 г.) в чл. 4, т. 5 думите „публично-частно партньорство“ се заменят с „концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.

  § 24. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 61 и 100 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.) в чл. 17а, ал. 3 думите „на предоставена концесия с решение на Министерския съвет“ се заменят с „изпълнение на концесионен договор“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.

  § 25. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и бр. 60 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ:
  „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.“
  2. В наименованието на глава осма думите „концесии и“ се заличават.
  3. Членове 36, 37 и 38 се отменят.

  Предложение от нар. пр. Даниела Савеклиева и Данаил Кирилов:
  В § 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 5 се изменя така:
  „(1) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.
  (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.”
  2. В чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ:
  „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.”
  3. Създава се нова т. 5:
  „Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г. , в сила от 5.03.2010 г.) от ЗПСК се изменя така:
  а. „т. 10. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) може да предявява искове свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори, или от сключени спогодби, или споразумение по ал. 4, т. 8 във връзка с ал. 5 и сл., или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.”
  б. В ал. 5 след „има вземания за неустойки” се добавя „и/или вземания за цена” и след „присъдени с влязло в сила съдебно решение”се добавя „или,за които е издаден изпълнителен лист”.
  4. В наименованието на глава осма думите „концесии и" се заличават.
  5. Членове 36-38 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 28:
  § 28. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и бр. 60 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 5 се изменя така:
  „ Чл. 5 (1) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.
  (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.”
  2. В чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ: „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.“
  3. В чл. 22б:
  а) в ал. 4 т. 10 се изменя така:
  „10. може да предявява искове свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори, или от сключени спогодби, или споразумение по т. 8 във връзка с ал. 5-8, или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.”;
  б) в ал. 5 след думата „неустойки” се добавя „и/или вземания за цена”, а след думата „решение” се добавя „или, за които е издаден изпълнителен лист”.
  4. В наименованието на глава осма думите „концесии и“ се заличават.
  5. Членове 36 - 38 се отменят.

  § 26. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 56 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 3 думите „и по Закона за концесиите“ се заличават.
  2. В чл. 18:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) За всяка предоставена концесия се открива и поддържа партида в Националния концесионен регистър при условията и по реда на Закона за концесиите.“
  3. В чл. 43, ал. 5, изречение второ думите „на Министерството на финансите“ се заличават, а след думите „Министерския съвет“ се добавя „както и на други ведомства по преценка на министъра на енергетиката“.
  4. В чл. 44, ал. 7 думите „на Министерството на финансите“ се заличават.
  5. В чл. 45, ал. 7 думите „на Министерството на финансите“ се заличават.
  6. В чл. 61, ал. 3 навсякъде думите „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите“ се заличават.
  7. Член 62 се изменя така:
  „Чл. 62. (1) Паричните постъпления от концесионни плащания, неустойки, гаранции и обезщетения постъпват като приход по бюджета на Министерството на енергетиката.
  (2) Сумите по чл. 59, ал. 1 постъпват в бюджета на Министерството на енергетиката.
  (3) Сумите по чл. 60, ал. 1 постъпват в бюджета на Министерството на енергетиката.
  (4) В случаите по чл. 61, ал. 3 общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии.
  (5) Разходите за концесионна дейност се предвиждат и финансират чрез бюджета на Министерството на енергетиката и бюджета на Министерството на финансите.
  (6) Предвидените по бюджета на Министерството на финансите разходи се извършват и чрез бюджета на Министерството на енергетиката въз основа на одобрена от министъра на финансите план-сметка за разходване на средствата и извършване на промени по реда на чл. 109 или 110 от Закона за публичните финанси.
  (7) Министърът на финансите определя изискванията относно отчетите на Министерството на енергетиката за събраните приходи от концесии и направените разходи.“
  8. В чл. 71 думите „и на Закона за концесиите“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.

  § 27. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 19а, ал. 2 т. 2 се отменя.
  2. В чл. 20, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага концесии за републиканските пътища и за пътните съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели).“
  3. В чл. 21, ал. 3 т. 6 се изменя така:
  „6. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при извършване на подготвителните действия и осъществяване на контрола по изпълнение на концесионните договори за републикански пътища и за пътни съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели);“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 30:
  § 30. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 30 и 75 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11:
  а) в ал. 1 думата „предоставя“ се заменя с „възлага“;
  б) в ал. 2 думите „С решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията“ се заменят със „С документацията за участие по чл. 78, ал. 1 от Закона за концесиите“.
  2. В чл. 19, ал. 2, т. 2 думата „предоставяне“ се заличава.
  3. В чл. 19а, ал. 2 т. 2 се отменя.
  4. В чл. 20, ал. 3 се създава изречение второ: „Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага концесии за републиканските пътища и за пътните съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели).“
  5. В чл. 21, ал. 3 т. 6 се изменя така:
  „6. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при извършване на подготвителните действия и осъществяване на контрола по изпълнение на концесионните договори за републикански пътища и за пътни съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели);“.
  6. В чл. 21в, ал. 1 т. 8 се отменя;
  7. В чл. 21г т. 4 се отменя.

  §28. В Закона за Сметната палата (ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.) в чл. 6, ал. 2 т. 8 се изменя така:
  „8. приватизирането на държавно и общинско имущество, както и предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор, включително при изпълнение на концесионни договори;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.

  § 29. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.), в чл. 6, т. 28 думите „и на основата на публично-частно партньорство“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
  § 32. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г.) в чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В т. 28 думите „и на основата на публично-частно партньорство“ се заличават.
  2. Точка 35 се изменя така:
  „35. изпълнява правомощията на концедент за морските плажове и организира, и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“.

  § 30. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г. и бр. 20 и 36 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон. Срокът на концесията е до 20 години. Широчината на прилежащата акватория, включена в обекта на концесия, не може да е повече от 200 м.
  (2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж (задължителни дейности). Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.
  (3) При условията на Закона за концесиите концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение.
  (4) Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на туризма.
  (5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по
  ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не надвишава европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва след провеждане на търг по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
  (6) Министърът на туризма със заповед може да предоставя правомощията си по ал. 5 на съответния областен управител.
  (7) Морските плажове, за които не е възложена концесия или не са отдадени под наем, се обявяват със заповед на министъра на туризма за неохраняеми морски плажове ежегодно до 31 март. Заповедта се публикува на официалната интернет страница на Министерството на туризма.
  (8) За плажовете по ал. 7 съответният областен управител може да предлага за одобряване на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон. Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.
  (9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии, включени в приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем.
  (10) При условията и по реда на Закона за концесиите може да се възлага концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти - държавна собственост.“
  2. В чл. 8:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на туризма изпълнява правомощията на концедент, открива търговете за отдаване под наем, сключва и контролира изпълнението на наемните договори за морски плажове.“;
  б) в ал. 2 навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, а думите „чл. 81 от“ се заличават;
  в) в ал. 3 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
  3. Глава втора „а“ с чл. 8а-8п се отменя.
  4. В чл. 22а:
  а) в ал. 1 навсякъде думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
  б) в ал. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“;
  в) алинея 3 се отменя.
  5. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 33:
  § 33. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г. и бр. 20 и 36 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7:
  а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: “Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон.“, създава се ново изречение второ: „Срокът на концесията е до 20 години.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“;
  в) създават се нови алинеи 3 и 4:
  “(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите.
  (4) Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на туризма.“;
  г) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“;
  д) в ал. 7 думите „ които не са предоставени на “ се заменят със „за които не е възложена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „ интернет страницата“;
  е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: “Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“;
  ж) алинея 9 се изменя така:
  „(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем.“;
  з) алинея 10 се изменя така:
  „(10) Концесия за строителство за изграждане на изкуствени морски плажове върху имоти - държавна собственост може да се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.“;
  и) алинея 11 се отменя.
  2. В чл. 8:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на туризма изпълнява правомощията на концедент, открива търговете за отдаване под наем, сключва и контролира изпълнението на наемните договори за морски плажове.“;
  б) в ал. 2 навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, а думите „чл. 81 от“ се заличават;
  в) в ал. 3 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.
  3. Глава втора „а“ с чл. 8а-8п се отменя.
  4. В чл. 22а:
  а) в ал. 1 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“ и навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“;
  б) в ал. 2 думата „плащания“ се заменя с „възнаграждения“, а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“;
  в) алинея 3 се отменя.
  г) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Финансирането на дейностите по възлагане на концесии за морски плажове се извършва съгласно Закона за концесиите.“
  5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.

  § 31. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 131, ал. 1 след думата „собствениците“ съюзът „и“ се заменя със запетая, след думите „вещни права“ се добавя „и концесионерите“, а думите „както и лицата, на които е предоставена концесия“ и запетаите пред и след тях се заличават.
  2. В чл. 161 ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 34:
  § 34. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 15 и 51 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 131, ал. 1 думите „собствениците и носителите на ограничени вещни права“ се заменят със „собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите“, а думите „както и лицата, на които е предоставена концесия“ се заличават.
  2. В чл. 134, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „и на концесионерите“.
  3. В чл. 161 ал. 3 се отменя.
  4. В чл. 232 ал. 7 се отменя.

  § 32. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.;,изм. и доп., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., попр., бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г. и бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, т. 13 накрая се добавя „чрез възлагане на концесии“.
  2. В чл. 4а, т. 7 накрая се добавя „чрез възлагане на концесии“.
  3. Член 50б се отменя.
  4. Член 50в се изменя така:
  „Чл. 50в. (1) Министърът на младежта и спорта и кметовете на общини възлагат концесии за строителство или за услуги за спортни обекти и съоръжения и за обекти за социален туризъм - държавна или общинска собственост, при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон.
  (2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за спортни обекти и съоръжения и за обекти за социален туризъм - общинска собственост, се открива след положително становище от министъра на младежта и спорта относно спазването на изискванията на този закон.
  (3) Концесионерът е длъжен да осигурява обществен достъп на гражданите и ползване на обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическо възпитание, спорт и туризъм, и за тренировъчна и състезателна дейност на ученици и студенти, както и за други дейности в съответствие с по чл. 50, ал. 2-5. Изискванията за осигуряване на обществен достъп и за ползване на обекта на концесия за реализиране на конкретните дейности се определят като условия, свързани с концесията, а редът за изпълнението им – с концесионния договор.“
  5. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 29 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.

  § 33. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г.), в чл. 123а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда. Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява и при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата – предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.“
  2. В ал. 4 думата „концесия“ се заменя с „на концесионния договор“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
  § 36. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г.) в чл. 123а се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия“.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда. Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява и при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата – предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.“
  3. В ал. 4 думата „концесия“ се заменя с „на концесионния договор“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 37:
  § 37. В Закона за опазване на околната среда ( Обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр. бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп.; бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95, 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр.12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр.35 и 42 от 2011 г., бр.32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр.15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г. и бр.81 от 2016 г.) в чл. 36, ал. 2, т. 3 думата „предоставяне“ се заменя с „възлагане“.

  § 34. (1) Законът влиза в сила в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. член 45, ал. 4, който влиза в сила в 9-месечен срок от обнародването на закона;
  2. член 191, ал. 2, т. 2 и ал. 5 и чл. 192, ал. 3-5, които влизат в сила от 30 юни 2018 г.
  (2) В срока за влизане в сила на закона Министерският съвет:
  1. приема наредбите по чл. 35 и 44;
  2. с постановление приема изменения и допълнения в Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за привеждане на функциите й в съответствие с този закон;
  3. приема тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста.
  (3) Министерският съвет одобрява Националната стратегия за развитие на концесиите в срок до 3 месеца от влизането в сила на закона.
  (4) Министерският съвет и общинските съвети одобряват План за действие за държавните концесии, съответно План за действие на общинските концесии, в срок до 6 месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите.
  (5) Специализираната дирекция от АМС привежда НКР относно възможностите за селектиране на информация, за аналитични справки и за партидите за концесиите в срок до 30 юни 2018 г. До изтичането на този срок информацията за сключени концесионни договори се предоставя по досегашния ред.

  Предложение от нар.пр. Чавдар Георгиев и група народни представители:
  В § 34, ал. 1, т. 2 думите „30 юни 2018 г." се заменят с „1 юли 2017 г.".
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя като ал. 2-5 са отразени на систематичното им място в § 6-8 и предлага следната редакция на § 34, който става § 38:
  § 38. (1) Законът влиза в сила в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. член 45, ал. 5, който влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в „ Държавен вестник“;
  2. член 191, ал. 2-5, чл. 192 и чл. 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.
  Приложение № 1
  към чл. 7, ал. 2, т. 2


  СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ

  КОД ПО СРV
  РАЗДЕЛ Е СТРОИТЕЛСТВО
  ПОДРАЗДЕ¬ЛЕНИЕ ГРУПА КЛАС ПРЕДМЕТ БЕЛЕЖКИ
  45 Строителство Това подразделение включва:
  - изграждане на нови сгради и съоръжения, реконструкция и общи ремонтни работи
  45000000
  45.1 Подготовка на строителната площадка 45100000
  45.11 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи Този клас включва:
  - разрушаване на сгради и други конструкции;
  - разчистване на строителни площадки;
  - земни работи: изкопни работи, отстраняване на замърсен пласт от почвата, изравняване и нивелиране на строителни площадки, работи по изкопаване на канавки, почистване от камъни, взривни работи и др.;
  - работи по подготовка на участъци за добив;
  - отстраняване на наноси и друга подготовка на участъци за добив.
  Този клас включва също:
  - отводняване на строителна площадка;
  - пресушаване на селскостопански земи и гори.
  45110000
  45.12 Сондажни и пробивни работи Този клас включва:
  - сондажни, пробивни работи и вземане на проби за строителни, геофизични, геологични или подобни цели.
  Този клас изключва:
  - сондажи за петролни или газови кладенци, вж. 11.20;
  - сондажи за водни кладенци, вж. 45.25;
  - изкопаване на шахти,
  вж. 45.25;
  - изследване на петролни и газови находища, геофизични, геологични и сеизмични проучвания, вж. 74.20.
  45120000
  45.2 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; гражданско строителство 45200000
  45.21 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и строителни съоръжения Този клас включва:
  - изграждане на всякакви видове сгради, строителни и монтажни работи по общо изграждане;
  - мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези;
  - преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи;
  - градски проводи, градски далекосъобщителни линии и преносни електропроводи;
  - помощно градско строителство;
  - монтаж и инсталиране на сглобяеми конструкции на място.
  Този клас изключва:
  - услуги, свързани с добива на нефт и газ, вж. 11.20;


  - инсталиране на завършени сглобяеми конструкции от
  части - собствено производство, не от бетон, вж. подразделения 20, 26 и 28;
  - строителни работи, но не сгради, на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения,
  вж. 45.23;
  - строителни и монтажни работи на инсталации, вж. 45.3;
  - довършителни строителни работи, вж. 45.4;
  - архитектурни и инженерни услуги, вж. 74.20;
  - услуги по управление на проекти, свързани със строителството, вж. 74.20.
  45210000
  с изклю¬чение на:
  – 45213316
  45220000
  45231000
  45232000
  45.22 Покривни и хидроизолацион¬ни работи Този клас включва:
  - строителни и монтажни работи на покривни конструкции;
  - работи по изпълнение на покривни покрития;
  - хидроизолационни работи.
  45261000
  45.23 Строителни и монтажни работи на магистрали, пътища, самолетни писти и спортни терени Този клас включва:
  - строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета;
  - строителство на релсови пътища;
  - строителство на самолетни писти;
  - строителни работи, но не сгради, на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения;
  - работи по маркировка на пътни настилки и паркинги.
  Този клас изключва:
  - предварителни земни работи, вж. 45.11.
  45212212 и DA03
  45230000
  с изклю¬чение на:
  – 45231000
  – 45232000
  – 45234115
  45.24 Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Този клас включва
  - строителни и монтажни работи на:
  - водни канали, пристанищни и речни брегови съоръжения, яхтени пристанища (яхтклубове), шлюзове и др.;
  - язовири и диги;
  - драгажни работи;
  - строителни и монтажни работи под вода.
  45240000
  45.25 Други специализирани строителни и монтажни работи Този клас включва:
  - строителни и монтажни работи, специализирани за една дейност, обща за различни конструкции, изискваща специализирани умения или оборудване;
  - фундиране, включително укрепване чрез пилоти;
  - строително-пробивни работи на кладенци за вода, изкопаване на шахти;
  - монтажни работи на стоманени елементи - чуждо производство;
  - изливане на стоманобетон;
  - зидарски работи;
  - монтиране и демонтиране на скелета и платформи, в това число даване под наем на скелета и платформи;
  - изграждане на комини и промишлени пещи.
  Този клас изключва:
  - даване под наем на скелета без изграждане и демонтиране, вж. 71.32.


  45250000
  45262000
  45.3 Строителни и монтажни работи на инсталации 45300000
  45.31 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Този клас включва:
  инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на:
  - електрически инсталации и други електрически уредби;
  - далекосъобщителни системи;
  - системи за електрическо отопление;
  - антени за жилищни сгради;
  - пожароизвестителни системи;
  - сигнално-охранителни системи;
  - асансьори и ескалатори;
  - гръмоотводи и др.
  45213316
  45310000
  с изклю¬чение на:
  – 45316000
  45.32 Изолационни строителни работи Този клас включва:
  - инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации.
  Този клас изключва:
  - хидроизолация, вж. 45.22.
  45320000
  45.33 Водопроводни работи Този клас включва:
  - инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на:
  - водоснабдителни и канализационни инсталации;
  - газови инсталации;
  - отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи;
  - разпръсквателни системи.
  Този клас изключва:
  - монтаж на системи за електрическо отопление, вж. 45.31.  45330000
  45.34 Строителни и монтажни работи на други инсталации Този клас включва:
  - монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, железопътни линии, летища и пристанища;
  - монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения на други инсталации.
  45234115
  45316000
  45340000
  45.4 Довършителни строителни работи 45400000
  45.41 Работи по полагане на мазилки Този клас включва:
  - полагане в сгради или в други строителни съоръжения на вътрешна и външна мазилка или други облицовъчни материали.
  45410000
  45.42 Монтаж на довършителни елементи Този клас включва:
  - монтажни работи на врати, прозорци, дограма, вградени кухни, стълбища, интериорни елементи за магазини и други подобни елементи от дърво или други материали – не собствено производство;
  - довършителни работи по интериора като тавани, дървени ламперии, подвижни прегради и др.
  Този клас изключва:
  - полагане на паркет и други дървени подови настилки,
  вж. 45.43.
  45420000
  45.43 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Този клас включва:
  - работи по полагане в сгради или в други строителни съоръжения на:
  - керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки;
  - паркет и други подови покрития, мокети и балатуми;

  - включително гумени или пластмасови;
  - мозаечни, мраморни, гранитни или плочести подови настилки или стенни облицовки;
  - тапети.
  45430000
  45.44 Работи по боядисване и стъклопоставяне Този клас включва:
  - вътрешно и външно боядисване на сгради;
  - работи по боядисване на други строителни съоръжения;
  - работи по стъклопоставяне, огледала и др.
  Този клас изключва:
  - поставяне на прозорци, вж. 45.42.
  45440000
  45.45 Други довършителни строителни работи Този клас включва:
  - монтаж на частни плувни басейни;
  - паропочистване, пясъкоструйно почистване и друго външно почистване на сгради;
  - други довършителни строителни работи.
  Този клас изключва:
  - вътрешно почистване на сгради и други строителни съоръжения, вж. 74.70.
  45212212 и DA04
  45450000
  45.5 Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор 45500000
  45.50 Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор Този клас изключва:
  - даване под наем на строителни машини и оборудване без оператор, вж. 71.32.
  45500000

  Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 1.  Приложение № 2
  към чл. 8, ал. 2

  ДЕЙНОСТИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗЛАГА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА (СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ)

  1. Дейности, свързани с газ и топлинна енергия:
  а) предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия;
  б) снабдяване нa такивa фиксирани мрежи с газ или топлиннa енергия.
  Снабдяването с газ или топлиннa енергия нa фиксирани мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 1, когато са изпълнени следните условия:
  аа) производството нa газ или топлиннa енергия е неизбежнa последицa от извършването нa дейност, различнa от посочените в т. 1 или в т. 2 и 3;
  бб) снабдяването на обществената мрежа цели само икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 на сто от оборота на производителя, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
  Снабдяването включва генерирането/производството, търговията на едро и търговията на дребно с газ и не включва производството на газ под формата на добив.
  2. Дейности, свързани с електроенергия:
  а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия;
  б) снабдяването с електроенергия нa такивa фиксирани мрежи.
  Снабдяване с електроенергия включва генериране/производство, търговия на едро и търговия на дребно с електроенергия. Снабдяването с електроенергия нa мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 2, когато са изпълнени следните условия:
  аа) производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението й е необходимо за извършването на дейност, различна от посочените в т. 1-3;
  бб) снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на производителя и не надвишава 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
  3. Дейности във връзкa с предоставяне или експлоатиране нa мрежи зa обществени услуги в областтa нa автоматизираните транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии.
  По отношение на транспортните услуги се счита, че съществувa мрежa, когато услугатa се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, като могат да включват условията относно обслужваните маршрути, капацитета, който трябва дa бъде наличен, или честотатa нa услугатa.
  4. Дейности, свързани с експлоатацията на географски район с цел осигуряване на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали на превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища.
  5. Дейности, свързани с предоставяне на:
  а) пощенски услуги;
  б) услуги, различни от пощенски услуги, при условие че тези услуги се предоставят от субект, който предоставя и пощенски услуги, и ако условията, посочени в член 34, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, не са изпълнени по отношение на услугите, попадащи в обхвата на буква „бб“.
  За целите на настоящото приложение и без да се засяга Директива 97/67/ЕО:
  аа) „пощенска пратка“ е адресиранa пратка в окончателната форма, в която тя се пренася, независимо от теглото; освен кореспондентските пратки, тези пратки още включват например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото;
  бб) „пощенски услуги“ са услуги, които се състоят в събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки; това включва както услугите, попадащи в обхвата на универсалната услуга, установена в съответствие с Директива 97/67/ЕО, така и тези извън нейния обхват;
  вв) „други услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, предоставяни в следните области:
  - услуги за обслужване на поща (както услугите, които предхождат, така и услугите, които следват изпращането, включително „разпределителни услуги в пощенски салон“);
  - услуги относно пощенски пратки, които не са обхванати от
  буква „а”, като пряка кореспонденция без означен адрес.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на приложение № 2:
  Приложение № 2
  към чл. 8, ал. 2

  ДЕЙНОСТИ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗЛАГА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА (СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ)

  1. Дейности, свързани с газ и топлинна енергия:
  а) предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия;
  б) снабдяване нa такивa фиксирани мрежи с газ или топлиннa енергия.
  Снабдяването с газ или топлиннa енергия нa фиксирани мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 1, когато са изпълнени следните условия:
  аа) производството нa газ или топлиннa енергия е неизбежнa последицa от извършването нa дейност, различнa от посочените в т. 1 или в т. 2 и 3;
  бб) снабдяването на обществената мрежа цели само икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 на сто от оборота на производителя, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
  Снабдяването включва генерирането/производството, търговията на едро и търговията на дребно с газ и не включва производството на газ под формата на добив.
  2. Дейности, свързани с електроенергия:
  а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия;
  б) снабдяването с електроенергия нa такивa фиксирани мрежи.
  Снабдяване с електроенергия включва генериране/производство, търговия на едро и търговия на дребно с електроенергия. Снабдяването с електроенергия нa мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 2, когато са изпълнени следните условия:
  аа) производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението й е необходимо за извършването на дейност, различна от посочените в т. 1-3;
  бб) снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на производителя и не надвишава 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.
  3. Дейности във връзкa с предоставяне или експлоатиране нa мрежи зa обществени услуги в областтa нa автоматизираните транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии.
  По отношение на транспортните услуги се счита, че съществувa мрежa, когато услугатa се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, като могат да включват условията относно обслужваните маршрути, капацитета, който трябва дa бъде наличен, или честотатa нa услугатa.
  4. Дейности, свързани с експлоатацията на географски район с цел осигуряване на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали на превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища.
  5. Дейности, свързани с предоставяне на:
  а) пощенски услуги;
  б) „услуги, различни от пощенски услуги" са услуги, за които не са изпълнени условията по чл. 130 от Закона за обществените поръчки и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по буква „а“.
  За целите на настоящото приложение:
  аа) „пощенска пратка“ е адресиранa пратка в окончателната форма, в която тя се пренася, независимо от теглото; освен кореспондентските пратки, тези пратки включват и книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото;
  бб) „пощенски услуги“ са услуги, които се състоят в събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки, независимо дали попадат в обхвата на универсалната пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, или извън нейния обхват;
  вв) „други услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, предоставяни в следните области:
  - услуги за обслужване на поща (както услугите, които предхождат, така и услугите, които следват изпращането, включително „разпределителни услуги в пощенски салон“);
  - услуги относно пощенски пратки, които не са обхванати от
  буква „а”, като пряка кореспонденция без означен адрес.

  Приложение № 3
  към чл. 8, ал. 3

  СОЦИАЛНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ
  Код по CVP Описание

  75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 (Посреднически услуги по предоставяне на лица за работа в домакинствата); 79624000-4 (Посреднически услуги по предоставяне на среден медицински персонал) и 79625000-1 (Посреднически услуги по предоставяне на висш медицински персонал) от 85000000-9 до 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 и 98500000-8 (Частни домакинства с нает персонал) и от 98513000-2 до 98514000-9 (Услуги по предоставяне на работна ръка за домакинства, услуги по предоставяне чрез агенция на временен персонал за домакинства, услуги по предоставяне на чиновнически персонал за домакинства, услуги по предоставяне на временен персонал за домакинства, услуги, предоставени от помощен персонал в домакинства, и услуги, предоставени от лица, заети в домакинства); Услуги, свързани със здравеопазване, социални и други подобни дейности

  85321000-5 и 85322000-2 (Услуги на държавното управление и отбраната), 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 79995000-5 до 79995200-7; от 80000000-4 Образователни и учебно-тренировъчни услуги до 80660000-8; от 92000000-1 до 92342200-2; от 92360000-2 до 92700000-8;

  79950000-8 (Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси), 79951000-5 (Услуги по организиране на семинари), 79952000-2 (Услуги, свързани с организирането на събития), 79952100-3 (Услуги по организиране на културни събития), 79953000-9 (Услуги по организиране на фестивали), 79954000-6 (Услуги по организиране на празници), 79955000-3 (Услуги по организиране на модни ревюта), 79956000-0 (Услуги по организиране на панаири и изложби); Административни, социални, образователни, здравни и културни услуги

  75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1; Услуги, свързани със социална защита
  98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 и 98130000-3; Други обществени, социални и персонални услуги, включително услуги, предоставяни от синдикални организации, политически организации, младежки сдружения и други членски организации

  98131000-0;
  Религиозни услуги

  55100000-1 до 55410000-7; 55521000-8 до 55521200-0 (55521000-8 Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата, 55521100-9 Услуги по доставка на храна по домовете ("храна на колела"), 55521200-0 Услуги, свързани с доставка на храна);

  55520000-1 (Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна), 55522000-5 (Приготвяне и доставяне на храна за транспортни предприятия), 55523000-2 (Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции), 55524000-9 (Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети);

  55510000-8 (Услуги на столове), 55511000-5 (Услуги на столове и бюфети, предлагащи обслужване на ограничен кръг клиенти, свързани предимно професионално),
  55512000-2 (Услуги по управление на столове), 55523100-3 (Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети); Хотелиерски и ресторантьорски услуги
  от 79100000-5 до 79140000-7; 75231100-5; Правни услуги, доколкото не са изключени съгласно раздел I, т. 5, буква „г“ от приложение № 4 към чл. 26.

  от 75100000-7 до 75120000-3; 75123000-4; от 75125000-8 до 75131000-3;
  Други административни услуги и услуги на държавното управление
  от 75200000-8 до 75231000-4; Услуги на държавното управление за обществото като цяло
  от 75231210-9 до 75231230-5; от 75240000-0 до 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9; Услуги, свързани със затвори, услуги по опазване на обществената сигурност и услуги по аварийна безопасност, доколкото не са изключени съгласно раздел I, т. 5, буква „ж“ от приложение № 4 към
  чл. 26.
  от 79700000-1 до 79721000-4 (Детективски и охранителни услуги, услуги по безопасност, услуги чрез сигнално-охранителни системи, охранителни услуги, услуги по наблюдение, услуги по издирване, услуги по издирване на бегълци, услуги по патрулиране, услуги по издаване на служебни пропуски, услуги по провеждане на разследване и услуги, свързани с частни разследвания) 79722000-1 (Услуги по графология), 79723000-8 (Услуги, свързани с анализа на отпадъци); Детективски и охранителни услуги

  98900000-2 (Услуги на екстериториални организации и служби) и 98910000-5 (Специфични услуги от международни организации и служби); Международни услуги
  64000000-6 (Услуги на пощата и далекосъобщенията), 64100000-7 (Услуги на националната поща, куриерски услуги), 64110000-0 (Услуги на националната поща), 64111000-7 (Пощенски услуги, свързани с вестници и периодични издания), 64112000-4 (Пощенски услуги, свързани с писма), 64113000-1 (Пощенски услуги, свързани с колетни пратки), 64114000-8 (Пощенски услуги на гише), 64115000-5 (Наемане на пощенски кутии), 64116000-2 (Услуги, свързани с пощенски пратки "до поискване"), 64122000-7 (Вътрешноведомствени куриерски услуги); Пощенски услуги

  50116510-9 (Услуги по монтаж на автомобилни гуми), 71550000-8 (Ковашки услуги). Други услуги за населението

  Комисията подкрепя текста на вносителя за приложение № 3.
  Приложение № 4
  към чл. 26

  ДЕЙНОСТИ ИЛИ ДОГОВОРИ,
  ВКЛЮЧВАЩИ СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ УСЛУГИ,
  ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА НА ТОЗИ ЗАКОН

  Раздел I
  Списък на изключенията от приложното поле на закона
  1. Договори за услуги, изпълнявани от икономически оператор въз основа на изключително право. Правото е изключително, когато е възникнало по силата на нормативен или административен акт в съответствие с правилата за достъп до пазара, определени от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), и с правото на Европейския съюз, с който възможността за упражняването на определена дейност е ограничена до един икономически оператор.
  2. Договори за въздухоплавателни услуги, основани на издаването на оперативен лиценз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1008/2008, или за концесии за обществени услуги за пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007.
  3. Договори, които концедентът е задължен да възлага или организира в съответствие с процедури, установени с:
  а) международно споразумение, сключено в съответствие с ДФЕС между Република България и една или повече държави, които не са държави - членки на Европейския съюз (трета държава) или техни подразделения, за строителство, доставки или услуги, предназначени за съвместна реализация или експлоатация на проект от подписалите го страни;
  б) правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато съответната концесия е изцяло финансирана от съответната организация или институция; при концесии, съфинансирани предимно от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагането й.
  4. Договори в областта на отбраната и сигурността по Директива 2009/81/ЕО:
  а) за които се прилагат:
  аа) специални процедурни правила съгласно международно споразумение или договореност, сключени от Република България самостоятелно или с други държави - членки на Европейския съюз (държави членки), с една или повече трети държави;
  бб) специални процедурни правила, определени с международно споразумение или договореност, свързани с разполагане на войски и отнасящи се до предприятия на държава членка или на трета държава;
  вв) специални процедурни правила на международна организация, която извършва покупки за свои цели, или концесии, които трябва да бъдат възложени от държава членка в съответствие с такива правила;
  б) за които прилагането на закона би задължило Република България да предоставя информация, чието разгласяване тя счита за противоречащо на нейните основни интереси в областта на сигурността, или при които възлагането и изпълнението на концесията са обявени за секретни или трябва да се придружават от специални мерки за сигурност съгласно действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на държавата;
  в) които са възложени в рамките на програма за сътрудничество, посочена в член 13, буква „в” от Директива 2009/81/ЕО;
  г) които са възложени от Република България на правителство на друга държава във връзка със:
  аа) строителство и услуги, които са пряко свързани с военно оборудване или с оборудване, свързано с класифицирана информация;
  бб) строителство и услуги, специално предназначени за военни цели или за целите на защита на класифицирана информация;
  д) които са възложени в трета държава и изпълнявани при разполагането на сили извън територията на Европейския съюз, когато оперативните нужди налагат сключването на тези договори с икономически оператори, установени в зоната на операциите;
  е) при които защитата на основните интереси на Република България в областта на сигурността не може да се гарантира чрез мерки с по-малка степен на намеса, например чрез налагане на изисквания, насочени към защита на поверителния характер на информацията, която концедентът предоставя в хода на процедура за възлагане на концесия съгласно предвиденото в този закон.
  5. Договори за услуги за:
  а) придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или другa недвижимa собственост или на правa върху тях;
  б) придобиването, разработката, продуцирането или съвместното продуциране на материал за предавания, предназначени за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги, или концесии за програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
  в) арбитражни и помирителни услуги;
  г) правни услуги, свързани със:
  аа) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава - членка на ЕС, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава - членка на ЕС, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
  бб) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „aа“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „aа“;
  вв) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
  гг) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
  дд) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
  д) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО, услуги на централните банки и операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
  е) заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
  ж) услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от организации или сдружения с нестопанска цел и попадат в обхвата на кодове 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 и 85143000-3 по CPV, с изключение на услугите за превоз на пациенти с линейка;
  з) услуги, свързани с политически кампании, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по CPV, когато се възлагат от политическа партия в рамките на избирателна кампания.
  6. Договори за услуги за организиране на лотарии, попадащи в обхвата на код 92351100-7 по CPV, които се възлагат на икономически оператор въз основа на изключително право.
  7. Договори в областта на електронните съобщения, основна цел на които е концедентът да може да предоставя или експлоатира обществени съобщителни мрежи или да предоставя на населението една или повече електронни съобщителни услуги.
  8. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, се възлагат от концедент на юридическо лице, за което са налице едновременно следните условия:
  а) концедентът упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от изпълнението на дейности, възложени от концедента или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от концедента;
  в) в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
  9. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, се възлагат от концедент на юридическо лице, за което са налице едновременно следните условия:
  а) концедентът, съвместно с един или повече други концеденти, упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от изпълнението на дейности, възложени от концедентите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите концеденти;
  в) в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
  10. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, са сключени между двама или повече концеденти, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) с договора се установява или се осъществява сътрудничество между страните, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на услуги от обществен интерес се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
  б) сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
  в) през последните 3 години участващите концеденти са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството.
  11. Договори за концесия, възложени на юридическо лице по т. 11 от двама или повече концеденти, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на съответната дейност – предмет на концесията, за срок най-малко 3 години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го концеденти да запазят участието си в него най-малко за същия срок.

  Раздел II
  Специални правила при прилагането на някои от изключенията
  1. В случаите по т. 8 концедентът упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите интереси на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от концедента.
  2. В случаите по т. 9 концедентите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола концеденти, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи концеденти;
  б) тези концеденти могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
  в) юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите концеденти.
  3. В случаите по т. 8, 9 и 10 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
  4. В случаите по т. 8, 9 и 10, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или концедента или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
  5. Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по т. 8-11, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай концедентът открива новата процедура за възлагане на концесия в шестмесечен срок от отпадане на съответното основание.

  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на приложение № 4:
  Приложение № 4
  към чл. 26

  ДЕЙНОСТИ ИЛИ ДОГОВОРИ,
  ВКЛЮЧВАЩИ СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ УСЛУГИ,
  ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА ТОЗИ ЗАКОН

  Раздел I
  Списък на изключенията от приложното поле на закона
  1. Договори за услуги, изпълнявани от икономически оператор въз основа на изключително право. Правото е изключително, когато е възникнало по силата на нормативен или административен акт в съответствие с правилата за достъп до пазара, определени от Договора за функционирането на Европейския съюз, и с правото на Европейския съюз, с който възможността за упражняването на определена дейност е ограничена до един икономически оператор.
  2. Договори за въздухоплавателни услуги, основани на издаването на оперативен лиценз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 год. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, или за концесии за обществени услуги за пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
  3. Договори, които концедентът е задължен да възлага или организира в съответствие с процедури, установени с:
  а) международно споразумение, сключено в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз между Република България и една или повече трети държави или техни подразделения, за строителство, доставки или услуги, предназначени за съвместна реализация или експлоатация на проект от подписалите го страни;
  б) правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато съответната концесия е изцяло финансирана от съответната организация или институция; при концесии, съфинансирани предимно от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагането й.
  4. Договори, в областите отбрана и сигурност
  а) за които се прилагат специални процедурни правила:
  аа) съгласно международно споразумение или договори, сключени от Република България самостоятелно или с други държави - членки на Европейския съюз, с една или повече трети държави;
  бб) определени с международно споразумение или договори, свързани с разполагане на войски и отнасящи се до предприятия на държава - членка на Европейския съюз или на трета държава;
  вв) на международна организация, която извършва покупки за свои цели, или за концесии, които трябва да се възложат от държава- членка на Европейския съюз в съответствие с тези правила;
  б) за които прилагането на закона е свързано с предоставяне от Република България на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси в областта на сигурността или при които възлагането и изпълнението на концесията са обявени за поверителни или трябва да се придружават от специални мерки за сигурност съгласно действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на държавата;
  в) които са възложени в рамките на програма за сътрудничество съгласно чл. 149, ал. 1 т. 4 от Закона за обществените поръчки.
  г) които са възложени от Република България на друга държава- членка на Европейския съюз във връзка със:
  аа) строителство и услуги, които са пряко свързани с военно оборудване или с оборудване, свързано с класифицирана информация;
  бб) строителство и услуги, специално предназначени за военни цели или за целите на защита на класифицирана информация;
  д) които са възложени в трета държава и изпълнявани при разполагането на сили извън територията на Европейския съюз, когато оперативните нужди налагат сключването на тези договори с икономически оператори, установени в зоната на операциите;
  е) при които защитата на основните интереси на Република България в областта на сигурността не може да се гарантира чрез мерки с по-малка степен на намеса, например чрез налагане на изисквания, насочени към защита на поверителния характер на информацията, която концедентът предоставя в хода на процедура за възлагане на концесия съгласно предвиденото в този закон.
  5. Договори за услуги за:
  а) придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или другa недвижимa собственост или на правa върху тях;
  б) придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначени за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги, или концесии за програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
  в) арбитражни и помирителни услуги;
  г) правни услуги, свързани със:
  аа) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава - членка на Европейския съюз, трета държава или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава - членка на Европейския съюз, или трета държава , или пред международен съд, юрисдикция или институция;
  бб) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „aа“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „aа“;
  вв) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
  гг) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
  дд) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
  д) при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, услуги на централните банки и операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
  е) заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
  ж) услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и попадат в обхвата на кодове 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 и 85143000-3 по CPV, с изключение на услугите за превоз на пациенти с линейка;
  з) услуги, свързани с политически кампании, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по CPV, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания.
  6. Договори за услуги за организиране на лотарии, попадащи в обхвата на код 92351100-7 по CPV, които се възлагат на икономически оператор въз основа на изключително право.
  7. Договори, свързани с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 39, съответно т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
  8. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, се възлагат от концедент на юридическо лице, за което са налице едновременно следните условия:
  а) концедентът сам, или съвместно с един или повече други концеденти, упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от изпълнението на дейности, възложени от концедента или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от концедента;
  в) в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
  9. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, са сключени между двама или повече концеденти, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) с договора се установява или се осъществява сътрудничество между страните, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на услуги в полза на обществото се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
  б) сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
  в) през последните три години участващите концеденти са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството.
  10. Договори за концесия, възложени на юридическо лице по т. 8 от двама или повече концеденти, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на съответната дейност – предмет на концесията, за срок най-малко три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го концеденти да запазят участието си в него най-малко за същия срок.

  Раздел II
  Специални правила при прилагането на някои от изключенията

  1. В случаите по т. 8, буква „а“ от Раздел I:
  а) концедентът упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от концедента.
  б) концедентите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  аа) управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола концеденти, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи концеденти;
  бб) тези концеденти могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
  вв) юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите концеденти.
  2. В случаите по т. 8 и 9 от Раздел I при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
  3. В случаите по т. 8 и 9 от Раздел I, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или концедента или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
  4. Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по т. 8 и 9 от Раздел I, договорът се прекратява със сключването по реда на този закон на нов договор със същия предмет. В този случай концедентът открива нова процедура за определяне на концесионер в 6-месечен срок от отпадане на съответното основание.
  Приложение № 5
  към чл. 60, ал. 2, т. 4,
  буква „б“

  СПИСЪК НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ И В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  1. Конвенция № 87 за синдикалнатa свободa и закрилатa нa правото нa синдикално организиране, приета в Сан Франциско на 17 юни 1948 г.
  (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 19 от 1959 г.) (ДВ, бр. 35 от 1997 г.).

  2. Конвенция № 98 за правото нa организиране и на колективно договаряне, приета в Женева на 8 юни 1949 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр.19от1959г.)(ДВ,бр.35от1997г.).

  3. Конвенция относно принудителния или задължителния труд, приета в Женева на 28 юни 1930 г. (ратифицирана с указ и обнародвана – ДВ, бр. 91 от 1932 г.).

  4. Конвенция № 105 относно премахването нa принудителния труд, приета в Женева на 25 юни 1957 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 79 от 1998 г.) -(ДВ, бр. 37 от 2000 г.).

  5. Конвенция № 138 относно минималнатa възраст зa приемане нa работa,приета в Женева на 26 юни 1973 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 13 от 1980 г.) (ДВ, бр. 38 от 1997 г.).

  6. Конвенция № 111 относно дискриминациятa в областтa нa трудa и професиите, приета в Женева на 25 юни 1958 г. (ратифицирана с указ – Изв., бр. 46 от 1960 г.) (ДВ, бр. 35 от 1997 г.).

  7. Конвенция № 100 за равенството в заплащането, приета в Женева на 29 юни 1951 г. (ратифицирана с указ –бр. 54 от 1955 г.)(ДВ, бр. 35 от 1997г.).

  8. Конвенция № 182 относно забранатa и незабавни действия зa ликвидирането нa най-тежките форми нa детския труд, приета в Женева на 17 юни 1999 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр.