Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/01/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-2/13.01.2017г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Законa за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерски съвет на 31.10.2015 г., приет на първо гласуване на 14 декември 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

  (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 97 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се чл. 8а:
  „(8а) Националното бюро за правна помощ създава единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. Създава се чл. 8а:
  „Чл. 8а. Националното бюро за правна помощ създава единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети.”

  § 1. В чл. 10 се създава ал. 3:
  „(3) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 10 се създава ал. 3:
  „(3) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Член 12 се изменя така:
  „Членовете на НБПП се назначават, съответно избират, за срок 4 години. Те могат да бъдат преназначавани или преизбирани за същия срок.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 12, изречение първо цифрата „3“ се заменя с „4“, а в изречение второ думите „срок три години“ се заменят със „същия срок”.

  § 2. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. изготвят и поддържат списъци на дежурните адвокати, резервните защитници и адвокатите, предоставящи консултации в регионалните центрове за консултиране;“.
  2. В т. 4 накрая се добавя „и на отчета по
  чл. 38, ал. 1;“.
  3. Точка 6 се изменя така:
  „6. заверяват отчетите на адвокатите, предоставили правна помощ, и изготвят предложения за заплащане на възнаграждение в съответствие с наредбата по чл. 37, ал. 1;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В 21, т. 1 накрая се добавя „включително консултация по глава пета „а“.

  § 3. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството, съставена в Хага на 23 ноември 2007 г.;“.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „по образец, утвърден от НБПП“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) В случаите, когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят обстоятелствата по ал. 1 и 2, НБПП формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по
  чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определената за страната линия на бедност.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
  § 6. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ L, 192/51 от 22 юли 2011 г. );“.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „по образец, утвърден от НБПП“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят обстоятелство по ал. 1, НБПП формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за страната размер на линията на бедност.“

  § 4. В чл. 24, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо лице и отговаря на условията за предоставяне на правна помощ“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.

  § 5. Създава се глава пета „а“ с чл. 30а–30о:
  „Глава пета „а“
  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ
  РАЗДЕЛ І
  НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
  Чл. 30а. Националният телефон за правна помощ е форма за предоставяне на консултация по смисъла на чл. 21, т. 1 на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2.

  Чл. 30б. Дейността на Националния телефон за правна помощ се администрира от НБПП.

  Чл. 30в. Редът и условията за дейността на Националния телефон за правна помощ се уреждат с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.

  Чл. 30г. Консултации по Националния телефон за правна помощ се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на НБПП.

  Чл. 30д. Предоставените консултации по Националния телефон за правна помощ се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП.

  Чл. 30е. Заплащането за предоставени консултации по Националния телефон за правна помощ се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.


  РАЗДЕЛ ІІ
  РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

  Чл. 30ж. Регионалният център за консултиране е форма за предоставяне на консултация по смисъла на чл. 21, т. 1 на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2.

  Чл. 30з. Регионален център за консултиране може да бъде открит с решение на съответния адвокатски съвет.

  Чл. 30и. Дейността на Регионалния център за консултиране се администрира от НБПП и от съответния адвокатски съвет.

  Чл. 30к. Дейността на Регионалния център за консултиране, условията и редът за предоставяне на консултации се уреждат с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.

  Чл. 30л. Право на консултация в Регионалния център за консултиране имат физически лица, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не превишават определената за страната линия на бедност. При отказ за консултация заинтересованото лице може да подаде молба до НБПП по реда на чл. 25, ал. 2.

  Чл. 30м. Консултации в Регионалния център за консултиране се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на адвокатския съвет.

  Чл. 30н. Предоставените консултации в Регионалния център за консултиране се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП и заверен от адвокатския съвет.

  Чл. 30о. Заплащането за предоставени консултации в Регионалния център за консултиране се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
  § 8. Създава се глава пета „а“ с чл. 30а–30о:
  „Глава пета „а“
  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ
  РАЗДЕЛ І
  НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
  Чл. 30а. Националният телефон за правна помощ е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2.
  Чл. 30б. Дейността на Националния телефон за правна помощ се администрира от НБПП.
  Чл. 30в. Условията и редът за дейността на Националния телефон за правна помощ се определят с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.
  Чл. 30г. Консултации по Националния телефон за правна помощ се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на НБПП.
  Чл. 30д. Предоставените консултации по Националния телефон за правна помощ се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП.
  Чл. 30е. Заплащането на консултациите, предоставени по Националния телефон за правна помощ се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.
  РАЗДЕЛ ІІ
  РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ
  Чл. 30ж. Регионалният център за консултиране е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2.
  Чл. 30з. Регионален център за консултиране може да бъде открит с решение на съответния адвокатски съвет.
  Чл. 30и. Дейността на Регионалния център за консултиране се администрира от НБПП и от съответния адвокатски съвет.
  Чл. 30к. Дейността на Регионалния център за консултиране, условията и редът за предоставяне на консултации се определят с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.
  Чл. 30л. Право на консултация в Регионалния център за консултиране имат физически лица, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност.При отказ на консултация заинтересованото лице може да подаде молба до НБПП по реда на чл. 25, ал. 2.
  Чл. 30м. Консултации в Регионалния център за консултиране се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на адвокатския съвет.
  Чл. 30н. Предоставените консултации в Регионалния център за консултиране се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП и заверен от адвокатския съвет.
  Чл. 30о. Заплащането за консултациите, предоставени в Регионалния център за консултиране се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, ал. 1.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В чл. 33, ал. 5, т. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 т. 2 се отменя.
  2. В ал. 6 т. 2 се отменя.

  § 6. В чл. 35, ал. 2 след думите „осъществяващи правна помощ“ се добавя „лицата, на които е предоставена правна помощ“ и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 10:
  § 10. В чл. 35, ал. 2 думите „доверителят, подзащитният“ се заменят с „лицата, на които е предоставена правна помощ“ и се поставя запетая.

  § 7. В чл. 38, ал. 4 се създават изречения второ и трето: „В случай че адвокатът е пропуснал срока, той може да поиска неговото възстановяване, ако докаже, че пропускането му се дължи на особени обстоятелства, които не е могъл да предвиди и за чието настъпване не носи отговорност. Искането се разглежда на заседание на НБПП.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 11.
  Комисията предлага да се създаде § 12:
  § 12. В чл. 40 думите „доверителя или от подзащитния си“ се заменят с „лицето, на което е предоставена правна помощ“.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се допълнителен параграф в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за правната помощ:
  „§… Въвеждането на единната информационна система по чл. 8а се извършва в двугодишен срок от влизането в сила на този закон. След изтичането на този срок адвокатските съвети са длъжни, да използват тази система за електронен обмен на информация и електронно отчитане на правната помощ.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 13:
  § 13. Въвеждането на единната информационна система по чл. 8а се извършва в двугодишен срок от влизането в сила на този закон. След изтичането на този срок адвокатските съвети са длъжни да използват тази система за електронен обмен на информация и електронно отчитане на правната помощ.

  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. (1) Разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт не се прилага за съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г.
  (2) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., довършват 5-годишния мандат, за който са избрани.
  (3) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., които до влизането в сила на този закон са освободени предсрочно на основание чл. 69, ал. 1 или чл. 71, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, се възстановяват с решение на съответното общо събрание.

  § 8. В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.; доп., бр. 76 от 2016 г.) в Преходните и заключителните разпоредби се създава § 210а:
  „§ 210а. (1) За съдебните заседатели, избрани преди влизането в сила на този закон, чл. 71, ал. 1, т. 7 не се прилага.
  (2) Параграф 25 по отношение на чл. 69, ал. 1 се прилага за съдебните заседатели, избрани след влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 14.

  § 9. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г.) в чл. 73, ал. 2 думите „за два отработени часа“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 15.
  § 10. Параграф 8 влиза в сила от 9 август 2016 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 10 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 14.

  Предложение от нар. пр. Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев:
  В „Заключителни разпоредби" се създава нов §11 със следния текст: Чл. 78, ал. 8 ГПК се изменя така:
  "В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение с размер, определен в Закона за правната помощ, ако те са били защитавани от юрисконсулт и когато реалното му заплащане бъде доказано. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ."
  Предложението е оттеглено.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума