Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-11/21.11.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет нa 31.10.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет нa 31.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието г-жа Екатерина Захариева – министър и г-жа Елена Чернева - председател на Националното бюро за „Правна помощ”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Захариева, която отбеляза, че с него се цели повишаване на ефикасността и ефективността на системата за правна помощ, както и осигуряването на достъпа до правна помощ на по-широк кръг лица от уязвими социални групи. Проектът на закон предвижда възможността граждани, които имат доходи под линията на бедност в страната, да могат да получават правна помощ за консултации както по общия ред за предоставяне на правна помощ от Националното бюро за правна помощ, така и от новоучредени, постоянно действащи Регионални центрове за правна помощ към съответните Адвокатски колегии. Въведена е и възможността за предоставяне на правна консултация на всеки заинтересован чрез новосъздаден Национален телефон за правна помощ към Националното бюро за правна помощ, чрез който ще се предоставя правна помощ от адвокати, вписани в Националното бюро за правна помощ.
  Законопроектът предвижда уеднаквяване на критериите при предоставяне на правна помощ от различните органи в системата и разширяване на кръга от лицата, имащи право на такава помощ, като се включват лицата по чл. 143 от Семейния кодекс и тези, в случаите по молби за издръжка по Конвенцията за международно събиране на издръжка за деца и други членове на семейството.
  Разходите за предоставянето на правна помощ по Националния телефон за правна помощ и Регионалните центрове за консултиране са предвидени и включени в утвърдения за 2016 г. бюджет на Националното бюро за правна помощ.
  В отговор на поставения от народния представител Петър Славов въпрос, г-жа Захариева отговори, че в заключителните разпоредби законопроектът съдържа предложения, целящи уеднаквяване прилагането на Закона за съдебната власт по отношение на избраните за съдебни заседатели лица преди влизането му в сила.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет нa 31.10.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума