Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
22/06/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  № 653-03-72/27.06.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 22 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Висшия адвокатски съвет – г-жа Ралица Негенцова – председател, г-н Йордан Йорданов и г-н Юрий Бошнаков - заместник-председатели; от Съвета на нотариусите на Нотариалната камара – г-н Димитър Танев – председател и г-жа Адела Кац-Бояджиева - заместник-председател; от Асоциация на индустриалния капитал в България – г-н Васил Велев - председател на управителния съвет и г-н Ивелин Желязков - директор дирекция „Тристранно сътрудничество”; от Асоциация на специализираните счетоводни предприятия – г-жа Катя Крънчева - председател на управителния съвет; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – г-жа Радка Йосифова - ръководител направление „Право и главен юрисконсулт“; от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България – г-н Бойко Костов – председател и г-н Велин Филипов - заместник-председател; от Национален съюз на юрисконсултите – г-жа Мария Ангелова и г-жа Кристина Димитрова; от Българска стопанска камара – г-жа Наталия Събева - главен юрисконсулт; от Съюза на юрисконсултите – г-жа Кристина Димитрова; от Адвокатска Колегия – Благоевград – г-н Иван Чолаков.

  Законопроектът беше представен от г-жа Негенцова, която посочи, че Законът за адвокатурата е приет през 2004 г. преди присъединяването на Република България към Европейския съюз и от тогава са приети редица нови закони и са налице съществени промени в обществените и социланите условия, които налагат необходимостта от нова регламентация на упражняването на адвокатската дейност. Тя посочи, че законопроектът в по-голямата си част съдържа устройствени разпоредби, които имат за цел повишаване на изискванията за упражняване на адвокатска дейност с цел гарантиране качеството на защита на правата и интересите на физическите и юридическите лица, като същевременно се обезпечава участието в правораздавателната система на подговените специалисти и се очаква по-добро качество на предлаганите услуги.
  С промените в законопроекта се предлага разширяване на обхвата на дейностите, включени в адвокатската професия, като се търси отговор на многообразието на извършваните от адвокатите правни услуги. Г-жа Негенцова изрази становището, че дейностите, конкретизиращи адвокатската професия, не следва да се тълкуват като забрана или ограничение на други правни субекти да упражняват същите дейности.
  Разпоредбите въвеждат възможността адвокатите да имат право на достъп до Национална база данни „Население“ и до „Национален регистър на българските лични документи“ при условия и по реда, определени от Министерския съвет. Стремежът е да се обезпечи бързото и ефикасно упражняване на адвокатската професия, чрез свободен достъп за извършване на справки по дела и предоставяне на книжа и сведения.
  Изрично място в законопроекта е отделено на възможността адвокатите да извършват ограничени по обхват удостоверителни дейности по ред, определен от Министъра на правосъдието. С това предложение се цели облекчаване и улесняване на гражданския оборот, като продължение и усъвършенстване на досега извършваните адвокатски дейности.
  Предлага се забрана за придобиване и упражняване на права на адвокат от изпълнителен член на съвета на директорите на акционерно дружество, както и на лишен от права нотариус или частен съдебен изпълнител.
  С цел опазване на адвокатската тайна са въведени разпоредби, които прецизират неприкосновенността на адвокатската кореспонденция и въвеждат забрана за използването като доказателствени средства на информация, сведения и документи, които са с предмет правоотношението между адвокат и клиент.
  Законопроектът усъвършенства разпоредбата за търсене на дисциплинарна отговорност, като се въвеждат нови основания за налагането й, увдължават се сроковете, в които трябва да се образува дисциплинарно производство и се увеличават сроковете за погасяване по давност на нарушението. В допълнение към уредбата се предвижда възможността за санкциониране по административен ред на лица, осъществяващи нерегламентирана адвокатска дейност, без да са вписани в регистъра на адвокатска колегия.
  Г-н Танев изрази становище, че предложените удостоверителни функции не отчитат мандатно правоотношение между клиента и адвоката, неговата заинтересованост и не са съобразени с Конституцията на Република България. Г-жа Кац посочи, че нотариалното производство е публична дейност и ако се предостави такава възможност на адвокат, това ще доведе до нестъбилност в гражданския оборот.
  Г-н Велев, г-жа Крънчева, г-жа Йосифова, г-н Филипов, г-жа Събева и г-жа Димирова изразиха несъгласие със законопроекта, като посочиха, че с него се прави опит да се ограничи възможността на други правни субекти да упражняват своята дейсност, чрез въвеждането на санкция при упражняването на адвокатска дейност от лице, което не е вписано като адвокат. Те посочиха като неприемливи предложението адвокати да имат удостоверителни функции и предвидените административно-наказателните разпоредби. Като немотивирано те квалифицираха предложението без изпит да могат да бъдат вписвани адокати с десет годишен адвокатски стаж, вместо сега действащата редакция, която изисква юридически стаж, както и задължението за всички правни субекти да информират адвокатската колегия за нарушения да административно-наказателните разпоредби.
  Г-н Чолаков изрази подкрепата си към законопроекта и посочи, че е наложително адвокатската дейност да се определи и разграничи от дейността, предлагана от юристи и неюристи.

  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Петър Славов, г-н Димитър Делчев, г-н Емил Димитров, г-н Явор Нотев, г-н Явор Хайтов, г-жа Десислава Атанасова и г-жа Анна Александрова.
  Г-н Кирилов посочи, че още с внасянето на законопроекта народните представители са изразили необходимостта за прецизиране на част от текстове, но законопроектът е важен за осъществяването на адвокатската професия. Той посочи, че през април 2015 г. по повод на законопроекта е внесен сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), за да се установи дали е налице конфликт на интереси от страна членовете на Комисията по правни въпроси, които са адвокати, при обсъждане на законопроекта. С решение КПУКИ се произнася, че не установява конфликт на интереси при разглеждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от страна на членовете на Комисията по правни въпроси, упражняващи адвокатска дейност.
  Той изрази подкрепата си към законопроекта, като уточни, че следва да се търсят решения по част от текстовете, които да отговорят в най-пълна степен на интересите на цялото общество. Той изрази резерви към предложението адвокатите да могат да заверяват документи в предложения обем, като счете, че това може да създаде риск за търговския и гражданския оборот, както и неприемливо и ненужно направеното предложение за адвокатски имунитет. Друга част от законопроекта, която според г-н Кирилов има нужда от редакция и прецизиране, е достъпът до Национална база данни „Население“ и „Националния регистър на българските лични документи“, предвидените административно – наказателни разпоредби и вписването като адвокат без изпит да е възможно само за лица, които имат десет години адвокатски стаж.
  Г-н Делчев и г-н Нотев изразиха подкрепата си към законопроекта и се солидаризираха към необходимостта от редактиране и прецизиране, изразена от г-н Кирилов.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 554-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума