Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/01/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-1/19.01.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г., приет на първо четене на 29.10.2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за обществените поръчки

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  ЧАСТ ПЪРВА
  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част първа.
  Глава първа
  ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на глава първа да се измени така:
  Глава първа
  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ

  Предмет и цел
  Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на:
  1. публичните средства;
  2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми;
  3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
  4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.
  (2) Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, а при секторни възложители - за изпълнение на секторни дейности.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Принципи
  Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и, по-специално, тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
  1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
  2. свободна конкуренция;
  3. пропорционалност;
  4. публичност и прозрачност.
  (2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 2, ал. 1, т. 3 да отпадне, т. 4 става т. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Глава втора
  ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Обекти на обществените поръчки
  Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
  1. строителството, включително:
  а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1;
  б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;
  2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;
  3. предоставянето на услуги.
  (2) За строителство по ал. 1, т. 1 се приема и изпълнение на строеж, отговарящ на изискванията на възложителя, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси. За отговарящ на изискванията на възложителя се приема строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 3, ал. 1, т. 2 след думите „осъществявани чрез покупка", да се добавят думите „покупка на изплащане".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 3 отпада номерацията на ал. (1) и целият текст на ал. (2).
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
  Обекти на обществените поръчки
  Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:
  1. строителството, включително:
  а) изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1;
  б) изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;
  2. доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;
  3. предоставянето на услуги.
  (2) За строителство по ал. 1, т. 1, буква „б“ се приема и изпълнение на строеж, за който възложителят има решаващо влияние върху вида или проектирането му, без значение от формата на сътрудничество и произхода на използваните ресурси.

  Номенклатури
  Чл. 4. (1) При възлагане на обществени поръчки се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), изменен с Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията от 28 ноември 2007 година (ОВ, L 74, 15.03.2008).
  (2) Когато възложителите използват Статистическа номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) или други номенклатури в дейността си, при възлагането на обществени поръчки задължително се посочва съответствието с Общия терминологичен речник.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
  Номенклатури
  Чл. 4. (1) При възлагане на обществени поръчки се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (ОВ, L 340/1 от 16 декември 2002 г.).
  (2) Когато възложителите използват други номенклатури в дейността си, при възлагането на обществени поръчки задължително се посочва съответствието им с Общия терминологичен речник.
  Възложители на обществени поръчки
  Чл. 5. (1) Правилата на този закон се прилагат от възложителите на обществени поръчки, които са публични и секторни.
  (2) Публични възложители са:
  1. Президентът на Република България;
  2. председателят на Народното събрание;
  3. министър-председателят;
  4. министрите;
  5. омбудсманът на Република България;
  6. управителят на Българската народна банка;
  7. административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
  8. областните управители;
  9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
  10. председателите на държавните агенции;
  11. председателите на държавните комисии;
  12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
  13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
  14. представляващите публичноправните организации;
  15. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
  16. представляващите лечебните заведения - търговски дружества по чл. 36-37 от Закона за лечебните заведения, на които повече от 50 на сто от приходите за предходната година са от държавния и/или общинския бюджет, и/или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.
  (3) Публични възложители са и обединенията на възложители по ал. 2, т. 1-16.
  (4) Секторни възложители са:
  1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
  2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
  3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.
  (5) Когато публичен възложител, който извършва секторна дейност, възлага поръчки за целите на секторната дейност, той прилага правилата, приложими за секторни възложители.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  В чл. 5, ал. 2, т.16 след думите „Закона за лечебните заведения" се добавя „собственост на държавата и/или общините" и думите „и/или от бюджета" се заменят с „и от бюджета".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 5, ал. 1
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Правилата на този закон се прилагат от възложителите, които носят отговорност за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. Възложителите са публични и секторни"
  2. В ал. 2:
  а) т. 7 в началото се добавя "председателят на Конституционния съд на Република България";
  б) в т. 16 думите „за предходната година" да се заличат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. Възложителите са публични и секторни.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 5, ал. 2, т. 16 думите „на които повече от 50 на сто от приходите за предходната година са от държавния и/или общинския бюджет, и/или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса" се заменят с „които са публични предприятия".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
  Възложители на обществени поръчки
  Чл. 5. (1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. Възложителите са публични и секторни.
  (2) Публични възложители са:
  1. Президентът на Република България;
  2. председателят на Народното събрание;
  3. министър-председателят;
  4. министрите;
  5. омбудсманът на Република България;
  6. управителят на Българската народна банка;
  7. председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната;
  8. областните управители;
  9. кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет;
  10. председателите на държавните агенции;
  11. председателите на държавните комисии;
  12. изпълнителните директори на изпълнителните агенции;
  13. ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет;
  14. представляващите публичноправните организации;
  15. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
  16. представляващите лечебните заведения - търговски дружества по чл. 36-37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  17. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители.
  (3) Публични възложители са и обединенията на възложители по ал. 2, т. 1-16.
  (4) Секторни възложители са:
  1. представляващите публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко секторни дейности;
  2. представляващите търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко секторни дейности;
  3. ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване потребности на секторни възложители.
  (5) Когато публичен възложител, който извършва секторна дейност, възлага поръчки за целите на секторната дейност, той прилага правилата, приложими за секторни възложители.


  Поръчки, финансирани от публични възложители
  Чл. 6. (1) Правилата на този закон се прилагат и когато публичен възложител финансира пряко с повече от 50 на сто обществена поръчка за някоя от следните дейности:
  1. строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 5 000 000 лв.;
  2. услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 404 851 лв.
  (2) В случаите по ал. 1 публичният възложител отговаря за спазването на закона, независимо дали поръчката се възлага от него, от финансираното лице или от трето лице.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл. 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 6 се правят следните промени:
  1. В ал. 1 думите „публичен възложител" се заменят със „с публични средства се" и думите „обществена поръчка" се заличават.
  2. В ал. 1, т. 2 числото „404 851" се заменя с „408 762".
  3. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 финансиращият орган гарантира, че поръчката ще бъде възложена по реда на закона, независимо дали тя се възлага от него, от финансираното лице или от трето лице."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. Заглавието да се измени така: „Възложител за конкретен случай“
  2. Алинея 2 да се измени така:
  „(2) В случаите по ал. 1 лицето, което възлага поръчката, независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Възложител за конкретен случай
  Чл. 6. (1) Правилата на този закон се прилагат и когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50 на сто някоя от следните дейности:
  1. строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 5 000 000 лв.;
  2. услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 408 762 лв.
  (2) В случаите по ал. 1 лицето, което възлага поръчката, независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице, действа като възложител за конкретния случай.

  Делегиране на правомощия
  Чл. 7. (1) Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки.
  (2) С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно посоченото в нормативен или административен акт.
  (3) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 7 се правят следните промени:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) При отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно посоченото в нормативен, административен акт или друг акт, който определя представителството на възложителя.
  (2) Извън случаите по ал. 1 възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки."
  2. В ал. 3 думите „ал. 1" се заменят с „ал. 2".
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 7, ал. 1 се създава ново изречение второ със следния текст: „Актът за възлагането на правомощия се публикува на страницата на администрацията на възложителя в интернет и в регистъра на обществените поръчки на страницата на съответния възложител."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
  Делегиране на правомощия
  Чл. 7. (1) Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки.
  (2) С изключение на случаите по ал. 1, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.
  (3) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.

  Съвместно възлагане на обществени поръчки
  Чл. 8. (1) Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни и технически въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката и др.
  (2) В случаите по ал. 1 всеки от възложителите носи отговорност за изпълнението на задълженията си по закона, независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си и другите възложители.
  (3) В случаите по ал. 1, когато части от процедура за възлагане на обществена поръчка не се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от тях носи отговорност за онези части, които се провеждат съвместно. Всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 8, ал. 2 и 3 думите „носи отговорност" се заменят с „отговаря".
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 8, ал. 2 се създава ново изречение второ със следния текст:„В договора задължително се урежда и дела на всеки от възложителите в разходите по обществената поръчка."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
  Съвместно възлагане на обществени поръчки
  Чл. 8. (1) Двама или повече възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в което се уреждат всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката и други.
  (2) В случаите по ал. 1 всеки от възложителите отговаря за изпълнението на задълженията си по закона, независимо дали процедурата за възлагане на обществена поръчка се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители или един от възложителите изпълнява техническите дейности по провеждането на процедурата, като представлява едновременно себе си и другите възложители.
  (3) В случаите по ал. 1, когато части от процедура за възлагане на обществена поръчка не се провежда съвместно от името и за сметка на всички възложители, всеки от тях отговаря за онези части, които се провеждат съвместно. Всеки възложител е отговорен за изпълнението на задълженията си по закона по отношение на частите, които провежда от свое име и за своя сметка.

  Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави - членки на Европейския съюз
  Чл. 9. (1) Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за покупки съвместно с възложители от други държави - членки на Европейския съюз (държави членки). В случаите на съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях.
  (2) Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени от споразумение, сключено между Република България и друга държава членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се определят:
  1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби, които се посочват в документацията за обществената поръчка;
  2. организационни и технически въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и др.
  (3) Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона.
  (4) Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други държави членки, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ, L 210, 31.7.2006 г.) или други обединения, създадени съгласно правото на Европейския съюз, приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се определят с решение на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност.
  (5) С решението по ал. 4 се определят:
  1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок;
  2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.
  (6) Възложителите не могат да използват възможностите за съвместно възлагане с възложители от други държави членки с цел да избегнат прилагането на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
  Съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави-членки
  Чл. 9. (1) Възложителите имат право да възлагат обществени поръчки, да сключват рамкови споразумения или да управляват динамична система за покупки съвместно с възложители от други държави-членки. В случаите на съвместни рамкови споразумения и динамични системи за покупки възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях.
  (2) Когато въпросите, свързани със съвместното възлагане, не са уредени от споразумение, сключено между Република България и друга държава-членка, съответните възложители сключват споразумение, с което се определят:
  1. задълженията на страните и приложимите национални разпоредби, които се посочват в документацията за обществената поръчка;
  2. организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.
  (3) Когато договор за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители и друг от участващите възложители придобива строителство, доставки или услуги от него, се приема, че последният е изпълнил задълженията си по закона.
  (4) Когато възложител учредява обединение с възложител/и от други държави-членки, включително европейски групи за териториално сътрудничество по смисъла на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ, L 210/19 от 31 юли 2006 г.) или други обединения, създадени съгласно правото на Европейския съюз, приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се определят с акт на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата-членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност.
  (5) С акта по ал. 4 се определят:
  1. срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок;
  2. видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.
  (6) Възложителите не могат да използват съвместно възлагане с възложители от други държави-членки с цел заобикаляне на закона.

  Кандидати, участници и изпълнители
  Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги според закона на държавата, в която то е установено.
  (2) Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката.
  (3) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 10, ал. 2 се създава ново изречение второ със следния текст: „Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за обществената поръчка."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
  Кандидати, участници и изпълнители
  Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
  (2) Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка, но могат да поставят условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата.
  (3) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата-членка, в която са установени.

  Смесени обществени поръчки
  Чл. 11. (1) Когато обществената поръчка включва дейности с различен обект по чл. 3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката.
  (2) Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока.
  (3) Когато обществената поръчка включва услуги по приложение № 2 и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока.
  (4) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други – правилата за секторни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители.
  (5) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на закона.
  (6) Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката.
  (7) При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага:
  1. по правилата на този закон, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка;
  2. по правилата на този закон, когато предметът е обективно неделим;
  3. по правилата, приложими за всяка от дейностите - във всички останали случаи.
  (8) При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители и дейности, за които не са приложими правилата на закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
  Смесени обществени поръчки
  Чл. 11. (1) Когато обществената поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3, тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката.
  (2) Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока.
  (3) Когато обществената поръчка включва услуги по приложение № 2 и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока.
  (4) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други – правилата за секторни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители.
  (5) Не се допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на закона.
  (6) Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката.
  (7) При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага:
  1. по правилата на този закон, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка;
  2. по правилата на този закон, когато предметът е обективно неделим;
  3. по правилата, приложими за всяка от дейностите - във всички останали случаи.
  (8) При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители и дейности, за които не са приложими правилата на закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители.

  Запазени обществени поръчки
  Чл. 12. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решения:
  1. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение;
  2. програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки.
  (2) При изготвяне на списъка и определянето на програмите по ал. 1 се вземат предвид провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата по ал. 1, като при необходимост списъкът и програмите се актуализират.
  (3) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, възложителят посочва, че поръчката е запазена.
  (4) Централните органи за покупки не са длъжни да запазват поръчки, които попадат в обхвата на списъка по ал. 1, т. 1.
  (5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1, т. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение.
  (6) Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по ал. 1, т. 1, при условие че могат да изпълнят 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
  (7) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1.
  (8) Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (9) Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез интернет страницата си в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в „Държавен вестник" и осигурява връзка към регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.12, ал.8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Навсякъде в законопроекта израза „правилник/а за прилагане на закона" да се замени с думите „този закон".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „по ал. 1, т. 1" се заменят с „ал. 1", а накрая точката се заменя със запетая и се добавя „които са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко една година преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка".
  2. В ал. 6 след думите „да изпълнят" се добавя „поне", а думите „собствено производство или ресурс" се заменят с „собствени машини, съоръжения и човешки ресурс".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка".
  2. В т. 2 думата „поне“ да се замени с „най-малко“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  Чл. 12, ал. 4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
  Запазени обществени поръчки
  Чл. 12. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решения:
  1. списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение;
  2. програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които възложителите имат право да запазят поръчки.
  (2) При изготвяне на списъка и определянето на програмите по ал. 1 се вземат предвид провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от предприятията или лицата по ал. 1, като при необходимост списъкът и програмите се актуализират.
  (3) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, възложителят посочва, че поръчката е запазена.
  (4) Централните органи за покупки не са длъжни да запазват поръчки, които попадат в обхвата на списъка по ал. 1, т. 1.
  (5) При възлагане на обществените поръчки по ал. 1 могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В случаите по ал. 1, т. 1 лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
  (6) Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка по ал. 1, т. 1, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
  (7) В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по ал. 1.
  (8) Условията и редът за участие, разглеждане на офертите, класирането и сключването на договор за запазена поръчка се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (9) Агенцията по обществени поръчки оповестява списъка и програмите по ал. 1 чрез интернет страницата си в 7-дневен срок от обнародването на решенията по ал. 1 в „Държавен вестник“ и осигурява връзка към регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

  Глава трета
  ИЗКЛЮЧЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.

  Общи изключения
  Чл. 13. (1) Възложителите не прилагат закона:
  1. за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България и една или повече трети страни или техни автономни области за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
  2. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките;
  3. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на обществена поръчка, установени от международна организация в нейни правила;
  4. при придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или правa върху тях;
  5. при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги;
  6. при арбитражни и помирителни услуги;
  7. за правни услуги, свързани със:
  а) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава - членка на ЕС, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава - членка на ЕС, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
  б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „a“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „a“;
  в) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
  г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
  д) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
  8. при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
  9. за заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
  10. при трудови правоотношения по смисъл на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и при правоотношения, възникнали въз основа на друг договор, когато с него се възлага услуга на лице от организацията на възложителя, което е в състояние да я предостави предвид вменените му задължения и отговорности;
  11. при услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в обхвата на кодове от Общия терминологичен речник 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3 с изключение на услугите на линейки за превоз на пациенти;
  12. при обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OB, L 315, 3.12.2007 г.);
  13. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
  в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
  14. когато юридическо лице, което е възложител и е обект на контрол по смисъла на т. 13, буква „а“, възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за което са изпълнени условията на т. 13, буква „в“;
  15. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители;
  в) в юридическото лице да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
  16. при договори, сключени между двама или повече публични възложители, включително когато извършват секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) установява се или се осъществява сътрудничество между тях, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
  б) осъществяването на сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
  в) през последните 3 години участващите възложители са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството;
  17. при обществени поръчки и конкурси за проект, свързани с областите отбрана и сигурност, за които не се прилагат специалните правила по част четвърта:
  а) възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346, параграф 1, буква „а“ от ДФЕС, или
  б) когато възложителят е задължен да възложи и/или организира поръчката по специфични процедурни правила съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави членки, от една страна, и една или повече трети страни, или от друга, или техни автономни области, за доставки, услуги или строителство, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни, или
  в) възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски, или
  г) когато възложителят е задължен да ги възлага или организира в съответствие с правила, установени от международна организация, или
  д) възлагани по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките, или
  е) когато защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната, не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени към защита на информацията, която възложителят трябва да предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно този закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса, или
  ж) изпълнението, на които е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на страната;
  18. при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт;
  19. за поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое от следните условия:
  а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при извършване на дейността си;
  б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя;
  20. за услугите по задължително социално осигуряване;
  21. за договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.), и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 13, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 15 възложителите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато:
  1. управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи възложители;
  2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице, и
  3. юридическото лице не преследва интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възложители.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 13-16 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните 3 години.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 13-16, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или възложителя или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
  (6) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13-15 се определя с правилника за прилагане на закона.
  (7) Когато отпадане някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13-16, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят е длъжен да открие възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
  (8) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема наредба, с която урежда критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната в случаите по ал. 1, т. 17, букви „а“, „е“ и „ж“, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.

  Предложение от нар. пр. Румен Желев и група народни представители:
  В чл. 13, ал. 1 се създава т. 22:
  „22. за възлагане на дейности по създаване на гори, провеждане на сечи и добив на дървесина и ползване на недървесни горски продукти по смисъла на Закона за горите;"
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Светлана Ангелова и Галя Захариева:
  В чл. 13, ал. 1 да се създаде точка 22 със следния текст:
  „т. 22. при предоставяне на семейни помощи в натура съгласно Закона за семейни помощи за деца."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  1. В чл.13, ал 1, т.5 да отпадне.
  2. В чл.13,ал.1, т.7, б. „д" да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 10 текстът „както и при правоотношения, възникнали въз основа на друг договор, когато с него се възлага услуга на лице от организацията на възложителя, което е в състояние да я предостави предвид вменените му задължения и отговорности" да отпадне.
  б) в т. 17 думите „самостоятелно или съвместно с една или повече държави членки" и „или от друга" да отпаднат, след думата „области" да се постави тире и да се добави „от друга", а думите „подписалите го" да се заменят с „подписалите ги".
  2. В ал. 3
  а) в текста преди т. 1 след думата „когато" се добавя „когато са изпълнени едновременно следните условия"
  б) в т. 2 накрая съюзът „и" се заличава.
  3. В ал. 8 думата „урежда" се заменя със „се уреждат".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
  Общи изключения
  Чл. 13. (1) Законът не се прилага:
  1. за обществени поръчки и конкурси за проект, които трябва да се възлагат по правила, установени в международно споразумение, сключено при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България и една или повече трети страни или техни автономни области за доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
  2. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките;
  3. за обществени поръчки и конкурси за проект, които се възлагат в съответствие с процедури за възлагане на обществена поръчка, установени от международна организация в нейни правила;
  4. при придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, или правa върху тях;
  5. при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги;
  6. при арбитражни и помирителни услуги;
  7. за правни услуги, свързани със:
  а) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава - членка, трета страна или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава - членка, или трета страна, или пред международен съд, юрисдикция или институция;
  б) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „a“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „a“;
  в) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус;
  г) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган;
  д) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител;
  8. при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;
  9. за заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;
  10. при трудови правоотношения по смисъл на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  11. при услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и които попадат в обхвата на кодове от Общия терминологичен речник 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3 с изключение на услугите на линейки за превоз на пациенти;
  12. при обществени услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт или с метро, когато се възлагат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (OB, L 315/1 от 3 декември 2007 г.);
  13. при обществени поръчки и конкурси за проект, свързани с областите отбрана и сигурност, за които не се прилагат разпоредбите на част четвърта:
  а) възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346, параграф 1, буква „а“ от ДФЕС, или
  б) когато възложителят е задължен да възложи и/или организира поръчката по специфични процедурни правила съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС, между Република България, от една страна, и една или повече трети страни, или техни автономни области - от друга, за доставки, услуги или строителство, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите ги страни, или
  в) възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски, или
  г) когато възложителят е задължен да ги възлага или организира в съответствие с правила, установени от международна организация, или
  д) възлагани по правилата на международна организация или международна финансираща институция, когато те са изцяло финансирани от съответната организация или институция; при обществени поръчки и конкурси за проект, съфинансирани с повече от 50 на сто от международна организация или международна финансираща институция, страните договарят приложимите процедури за възлагане на поръчките, или
  е) когато защитата на основни интереси, свързани със сигурността на страната, не може да бъде гарантирана чрез поставяне на изисквания, насочени към защита на информацията, която възложителят трябва да предостави при процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно този закон или чрез други мерки с по-малка степен на намеса, или
  ж) изпълнението, на които е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на страната;
  14. при обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт;
  15. за поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато не е изпълнено някое от следните условия:
  а) ползите възникват изцяло за възложителя, за да ги използва при извършване на дейността си;
  б) предоставената услуга се заплаща изцяло от възложителя;
  16. за услугите по задължително социално осигуряване;
  17. за договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена, Австрия на 21 септември 1988 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 64 от 1994), (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.), и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
  (2) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема наредба, с която се уреждат критериите и редът за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната в случаите по ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект.

  Изключения, приложими за публични възложители
  Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона:
  1. когато публичен възложител, който извършва дейности, свързани с пощенски услуги, възлага поръчки или провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от следните дейности:
  а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства (включително защитено предаване на кодирани документи с електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща);
  б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне, извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от 66100000-1 до 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8;
  в) филателни услуги;
  г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка и/или складиране с други непощенски дейности;
  2. за поръчки и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, или предоставяне на една или повече електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
  3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
  4. за услуги, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по Общия терминологичен речник и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания.
  (2) Законът не се прилага за договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.14, ал.1, т.1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
  Изключения, приложими за публични възложители
  Чл. 14. (1) Публичните възложители не прилагат закона:
  1. когато публичен възложител, който извършва дейности, свързани с пощенски услуги, възлага поръчки или провежда конкурс за проект във връзка с изпълнение на някоя от следните дейности:
  а) услуги, възлагани с цел реализиране на печалба, свързани с електронни средства и предоставени изцяло чрез такива средства (включително защитено предаване на кодирани документи с електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща);
  б) пощенски парични преводи и операции по прехвърляне, извършвани във връзка с финансовите услуги, обхванати от кодове от 66100000-1 до 66720000-3 по Общия терминологичен речник, и с услугите по чл. 13, ал. 1, т. 8;
  в) филателни услуги;
  г) логистични услуги, които съвместяват физическа доставка и/или складиране с други непощенски дейности;
  2. за поръчки и конкурси за проект, които подпомагат дейността на публичен възложител, свързана с предоставяне или експлоатиране на обществени електронни съобщителни мрежи по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, или предоставяне на една или повече обществени електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения;
  3. при придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги;
  4. за услуги, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по Общия терминологичен речник и свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания.
  5. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
  в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
  6. когато юридическо лице, което е обект на контрол по смисъла на т. 5, буква „а“, възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за което са изпълнени условията на т. 5, буква „в“;
  7. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители;
  в) в юридическото лице да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
  8. при договори, сключени между двама или повече публични възложители, включително когато извършват секторна дейност, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  а) установява се или се осъществява сътрудничество между тях, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
  б) осъществяването на сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;
  в) през последните три години участващите възложители са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството;
  (2) В случаите по ал. 1, т. 5, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. управителните и контролните органи на юридическото лице се състоят от представители на всички участващи в контрола възложители, като отделните представители могат да представляват няколко или всички участващи възложители;
  2. тези възложители могат съвместно да упражняват решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице;
  3. юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите възложители.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 5-8 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 5-8, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или възложителя или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
  (6) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 5-7 се определя с правилника за прилагане на закона.
  (7) Когато отпадане някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5-8, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
  (8) Законът не се прилага за договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване.

  Изключения, приложими за секторни възложители
  Чл. 15. (1) Секторен възложител не прилага закона, когато възлага:
  1. поръчки за доставки с цел препродажба или лизинг на трети лица, при положение че той не се ползва със специални или изключителни права да продава или да отдава под наем или на лизинг предмета на такива поръчки и други субекти могат свободно да извършват такава дейност при същите условия;
  2. поръчки или конкурси за проект за цели, които не са свързани с извършването на секторни дейности, или за извършване на някоя от тези дейности в трета страна, при условие че не се използва мрежа или географски район в рамките на ЕС;
  3. поръчки за доставка на вода, ако този възложител извършва дейности по чл. 126, ал. 1, т. 1 и 2;
  4. поръчки за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, ако този възложител извършва дейности по чл. 124, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 125, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 128;
  5. поръчки на свързано предприятие:
  а) за услуги - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставяне на услуги на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни услуги, предоставени от това предприятие;
  б) за доставки - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на доставки на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни доставки, предоставени от това предприятие;
  в) за строителство - при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на строителство на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчете цялото предоставено от това предприятие строителство;
  6. поръчки на съвместно предприятие, в което той участва, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на секторна дейност за срок най-малко 3 години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го възложители да запазят участието си в него най-малко за същия срок.
  (2) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие по ал. 1, т. 6 възлага поръчки нa предприятие, което е свързано с един от възложителите, участващи в съвместното предприятие, и ако е изпълнено съответното условие по ал. 1, т. 5, букви „а“-„в“.
  (3) Законът не се прилага, когато съвместно предприятие възлага поръчки на възложител, който участва в него, ако са изпълнени условията на ал. 1, т. 6.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, когато поради датата, на която свързаното предприятие е създадено или е започнало да извършва дейност, няма данни за оборота му през последните 3 години, достатъчно е това предприятие да докаже, чрез предвиденото в неговата бизнес програма, че поне 80 на сто от средния му годишен оборот ще се реализира от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на възложителя и на свързани предприятия.
  (5) Когато две или повече предприятия, свързани с възложителя, предоставят идентични или сходни доставки, услуги или строителство, при изчисляване на размера на оборота по ал. 1, т. 5 се взема предвид общият оборот на тези предприятия от предоставянето на съответните доставки, услуги или строителство.
  (6) Когато отпадане някое от условията по ал. 1, т. 5 или 6, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 5 или 6, ал. 2 или 3, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят е длъжен да открие възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

  Прилагане на изключенията
  Чл. 16. Възложителите не могат да прилагат основанията по чл. 13-15 с цел избягване прилагането на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16:
  Прилагане на изключенията
  Чл. 16. Възложителите не могат да се позовават на изключенията по чл. 13-15 с цел заобикаляне на закона.

  ЧАСТ ВТОРА
  ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част втора.

  Глава четвърта
  ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.

  Задължение за прилагане
  Чл. 17. Възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това.

  Предложение от нар. пр. Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2)Възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:
  Задължение за прилагане
  Чл. 17. (1) Възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това.
  (2) Възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти се осъществява по реда на Закона за горите.

  Видове процедури
  Чл. 18. (1) Процедурите по този закон са:
  1. открита процедура;
  2. ограничена процедура;
  3. състезателна процедура с договаряне;
  4. договаряне с предварителна покана за участие;
  5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
  6. състезателен диалог;
  7. партньорство за иновации;
  8. договаряне без предварително обявление;
  9. договаряне без предварителна покана за участие;
  10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
  11. конкурс за проект;
  12. публично състезание;
  13. пряко договаряне.
  (2) Открита процедура е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
  (3) Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор.
  (4) При процедурите по ал. 1, т. 3-5 възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти.
  (5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти.
  (6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
  (7) При процедурите на договаряне по ал. 1, т. 8-10 и 13 възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
  (8) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.
  (9) Публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта в отговор на публикувано обявление.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 18, ал. 1 да отпаднат точки 3, 4, 8 и 9.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Процедурите по този закон са:
  1. открита процедура;
  2. ограничена процедура;
  3. състезателна процедура с договаряне;
  4. договаряне с предварителна покана за участие;
  5. процедура на договаряне с обявление или покана;
  6. договаряне без предварително обявление;
  7. договаряне без предварителна покана за участие;
  8. договаряне без обявление или покана;
  9. пряко договаряне."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „е процедура, при която" се заменят с „и публично състезание са процедури, при които".
  2. В ал. 8 да се създаде второ изречение „Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен."
  3. Алинея 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
  Видове процедури
  Чл. 18. (1) Процедурите по този закон са:
  1. открита процедура;
  2. ограничена процедура;
  3. състезателна процедура с договаряне;
  4. договаряне с предварителна покана за участие;
  5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
  6. състезателен диалог;
  7. партньорство за иновации;
  8. договаряне без предварително обявление;
  9. договаряне без предварителна покана за участие;
  10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
  11. конкурс за проект;
  12. публично състезание;
  13. пряко договаряне.
  (2) Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
  (3) Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор.
  (4) При процедурите по ал. 1, т. 3-5 възложителят провежда преговори с кандидати, получили покана след проведен предварителен подбор. Като основа за провеждане на преговорите кандидатите подават първоначални оферти.
  (5) Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти.
  (6) Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.
  (7) При процедурите на договаряне по ал. 1, т. 8-10 и 13 възложителят провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
  (8) Конкурс за проект е процедура, при която възложителят придобива основно в областите на градското и селищното устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или на обработката на данни план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.

  Приложими процедури
  Чл. 19. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители провеждат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 6-8 и 11-13.
  (2) При възлагане на обществени поръчки секторните възложители провеждат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11-13.
  (3) При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите провеждат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:
  Приложими процедури
  Чл. 19. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 6-8 и 11-13.
  (2) При възлагане на обществени поръчки секторните възложители прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 9 и 11-13.
  (3) При възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 10.

  Стойностни прагове
  Чл. 20. (1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-10 се прилагат, когато:
  1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 5 000 000 лв. - за строителство;
  б) 262 077 лв. - за доставки и услуги;
  в) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
  2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 5 000 000 лв. - за строителство;
  б) 262 077 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
  в) 404 851 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
  г) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
  3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 5 000 000 лв. - за строителство;
  б) 809 701 лв. - за доставки и услуги;
  в) 1 000 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
  4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 809 701 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т.ч. оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
  б) 809 701 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
  в) 809 701 лв. – за услуги, пряко свързани с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
  г) 5 000 000 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
  д) 809 701 лв. - за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
  е) 5 000 000 лв. - за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
  5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма от или равна на 70 000 лв.
  (2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
  1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
  2. при доставки и услуги - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.
  (3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
  1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв. включително;
  2. при доставки и услуги - от 30 000 лв. до 70 000 лв. включително.
  (4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
  1. 50 000 лв. - при строителство;
  2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2;
  3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.
  (5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
  (6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност по-малка от съответния праг могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
  (7) Възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
  1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
  2. при доставки и услуги - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.
  (8) Възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 15 могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под праговете по ал. 7, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
  (9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.20, ал.7 препратката към „чл.5, ал.1, т.15" да се промени на „чл.5, ал.2, т.15"
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  1. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:
  1.1 В т. 1, б. „б" числото „262 077" да се замени с „264 033";
  1.2 В т. 2:
  а) б. „б" числото „262 077" да се замени с „264 033"
  б) б. „в" числото „404 851" да се замени с „408 762";
  в) в т.3, б. „б" числото „809 701" да се замени с „817 524"
  г) навсякъде в т. 4 числото „809 701" да се замени с „817 524".
  2. В чл. 20 се правят следните промени:
  2.1. В ал. 1, т. 5 думите „по-голяма от" се заменят с „по-голяма".
  2.2 В ал. 2, т. 2 след думата „услуги" се поставя запетая и се добавя, включително и услугите по приложение № 2,
  2.3 В ал.3:
  а) в т. 1 накрая думата „включително" да отпадне
  б) т. 2 след думата „услуги" се поставя запетая и се добавя „с изключение на услугите по приложение № 2, а накрая думата „включително" да отпадне.
  2.4 В ал. 7 и 8 думите „чл. 5, ал. 1, т. 15" се заменят с „чл. 5, ал. 2, т. 15".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
  Стойностни прагове
  Чл. 20. (1) Процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 се прилагат, когато:
  1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 5 000 000 лв. - за строителство;
  б) 264 033 лв. - за доставки и услуги;
  в) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
  2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 5 000 000 лв. - за строителство;
  б) 264 033 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
  в) 408 762 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
  г) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
  3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 5 000 000 лв. - за строителство;
  б) 817 524 лв. - за доставки и услуги;
  в) 1 000 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
  4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
  а) 817 524 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
  б) 817 524 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
  в) 817 524 лв. – за услуги, пряко свързани с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
  г) 5 000 000 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по букви „а“ и „б“ за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
  д) 817 524 лв. - за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
  е) 5 000 000 лв. - за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
  5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв.
  (2) Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
  1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
  2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.
  (3) Възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
  1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
  2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 - от 30 000 лв. до 70 000 лв.
  (4) Възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
  1. 50 000 лв. - при строителство;
  2. 70 000 лв. – при услуги по приложение № 2;
  3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.
  (5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
  (6) Обществените поръчки по ал. 1, т. 4 на стойност по-малка от съответния праг могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
  (7) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
  1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
  2. при доставки и услуги - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.
  (8) Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под праговете по ал. 7, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
  (9) Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред.

  Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
  Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те също се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.
  (2) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване.
  (3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.
  (4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
  (5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
  (6) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля
  20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
  (7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
  (8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:
  1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или
  2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
  (9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва:
  1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца - общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца - общата стойност включително прогнозната остатъчна стойност;
  2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен - месечната стойност умножена по 48.
  (10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната:
  1. при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
  2. при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
  3. при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и други плащания.
  (11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната:
  1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца - общата стойност за пълния срок;
  2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от
  48 месеца - месечната стойност умножена по 48.
  (12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.
  (13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.
  (14) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел прилагането на по-облекчен ред за възлагане.
  (15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на по-облекчен ред за възлагане.
  (16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
  1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
  2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
  (17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, второ изречение думата „също" да се заличи.
  2. В ал. 6, в първо изречение след думите „при условие че" да се добави „стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 955 800 лв. за строителство, и".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21:
  Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
  Чл. 21. (1) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката.
  (2) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване.
  (3) Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички обособени звена.
  (4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.
  (5) Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка.
  (6) Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
  (7) При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството.
  (8) При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на:
  1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката, или
  2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.
  (9) При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва:
  1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца - общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца - общата стойност включително прогнозната остатъчна стойност;
  2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен - месечната стойност умножена по 48.
  (10) При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната:
  1. при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
  2. при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
  3. при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и други плащания.
  (11) При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната:
  1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца - общата стойност за пълния срок;
  2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от
  48 месеца - месечната стойност умножена по 48.
  (12) При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки.
  (13) При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство.
  (14) Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
  (15) Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности.
  (16) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
  1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
  2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.
  (17) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

  Глава пета
  ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.

  Раздел I
  Решения и обявления
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Решения
  Чл. 22. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите издават следните решения:
  1. за откриване на процедурата;
  2. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
  3. за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
  4. за предварителен подбор;
  5. за приключване на диалога;
  6. за определяне на изпълнител;
  7. за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  8. за прекратяване на процедурата;
  9. за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;
  10. за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея.
  (2) С решението по ал. 1, т. 1 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 - поканата за участие, както и документациите към тях, когато е приложимо.
  (3) С решението по ал. 1, т. 3 възложителят одобрява и документацията, когато не е одобрена с решението за откриване на процедурата.
  (4) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се изготвят по образец.
  (5) Решенията по ал. 1 съдържат:
  1. наименование на възложителя;
  2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
  3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
  4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо;
  5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
  6. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и включва:
  а) одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата;
  б) одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация;
  в) резултатите от предварителния подбор, включително намаляването на броя на кандидатите, резултатите от диалога или класирането на участницитe;
  г) отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти съгласно
  чл. 69 - когато е приложимо;
  д) наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо и наименованието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще изпълнява;
  е) установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и взетите мерки - когато е приложимо;
  7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
  8. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
  (6) Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите на поръчки, възлагани след сключване на рамково споразумение с един изпълнител, когато в него са определени всички условия.
  (7) При издаване на решенията по ал. 1 възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение.
  (8) Възложителят може да измени или да отмени всяко от решенията по ал. 1, т. 4-10 до влизането му в сила освен в случаите по чл. 201.
  (9) Решенията по ал. 1 са индивидуални административни актове, които се издават по реда на този закон.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл.22, ал.8 да се измени както следва:
  „(8) Освен в случаите по чл. 201, възложителят може да измени или да отмени всяко от решенията по ал. 1, т. 4-10 до влизането му в сила".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 9 в началото да се добави „за създаване на квалификационна система".
  2. В ал. 2 думата „документациите" да се замени с „документацията", а думите „към тях" с „към обявлението или покана".
  3. В ал. 5, т. 5, б. „г" думите „чл. 69" да се заменят с „чл. 72"
  4. Алинея 7 да се измени така:
  „(7) Възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение на решенията по ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 22, ал.. 4 след думата образец се поставя запетая и се добавят думите: „одобрен от министъра на икономиката със заповед, която се обнародва в „Държавен вестник".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
  Решения
  Чл. 22. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата възложителите издават следните решения:
  1. за откриване на процедурата;
  2. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация;
  3. за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
  4. за предварителен подбор;
  5. за приключване на диалога;
  6. за определяне на изпълнител;
  7. за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  8. за прекратяване на процедурата;
  9. за създаване на квалификационна система за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;
  10. за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея.
  (2) С решението по ал. 1, т. 1 възложителят одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 - поканата за участие, както и документацията към обявлението или покана, когато е приложимо.
  (3) С решението по ал. 1, т. 3 възложителят одобрява и документацията, когато не е одобрена с решението за откриване на процедурата.
  (4) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се изготвят по образец.
  (5) Решенията по ал. 1 съдържат:
  1. наименование на възложителя;
  2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;
  3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката;
  4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо;
  5. мотиви - в случаите, когато се изискват;
  6. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от вида и етапа на процедурата и включва:
  а) одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата;
  б) одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация;
  в) резултатите от предварителния подбор, включително намаляването на броя на кандидатите, резултатите от диалога или класирането на участницитe;
  г) отстранените кандидати или участници и мотивите за тяхното отстраняване, включително свързаните с неприемането на оферти съгласно
  чл. 72 - когато е приложимо;
  д) наименованието на участника, избран за изпълнител, а когато е приложимо и наименованието на подизпълнителя и дела от договора за поръчка или рамковото споразумение, който той ще изпълнява;
  е) установените конфликти на интереси по отношение на кандидатите или участниците и взетите мерки - когато е приложимо;
  7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
  8. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
  (6) Решение за определяне на изпълнител не се издава в случаите на поръчки, възлагани след сключване на рамково споразумение с един изпълнител, когато в него са определени всички условия.
  (7) Възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение на решенията по ал. 1.
  (8) Освен в случаите по чл. 202, възложителят може да измени или да отмени всяко от решенията по ал. 1, т. 4-10 до влизането му в сила.
  (9) Решенията по ал. 1 са индивидуални административни актове, които се издават по реда на този закон.

  Предварителни обявления
  Чл. 23. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления, които в зависимост от вида на възложителя са:
  1. обявление за предварителна информация – за публични възложители;
  2. периодично индикативно обявление – за секторни възложители.
  (2) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да използват обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура.
  (3) За ограничени процедури и за процедури на договаряне с предварителна покана за участие секторните възложители могат да използват периодично индикативно обявление за оповестяване откриването на процедура.
  (4) В случаите по ал. 2 и 3 обявлението следва:
  1. да е публикувано между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
  2. да съдържа цялата информация:
  а) по част А от приложение № 4 – за публични възложители;
  б) по част А от приложение № 5 – за секторни възложители.
  (5) При обявяване на процедури по ал. 2 или 3 за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 възложителите могат да използват обявление по ал. 1, т. 1 или 2 за оповестяване откриването на процедура.
  (6) В случаите по ал. 5 обявлението следва:
  1. да е публикувано между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
  2. да съдържа цялата информация:
  а) по част Б от приложение № 6 – за публични възложители;
  б) по част Б от приложение № 7 – за секторни възложители.
  (7) В случаите по ал. 2, 3 и 5 в съответното предварително обявление се посочва срок за заявяване на интерес от заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване. В тези случаи не се публикува обявление за обществена поръчка.
  (8) При открити процедури възложителите могат да използват обявлението по ал. 1 само за съкращаване на сроковете за получаване на оферти.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде ал. 2:
  „(2) Когато възложителите оповестяват намерения си за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца."
  2. Останалите алинеи да се преномерират, както и препращанията към тях.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
  Предварителни обявления
  Чл. 23. (1) Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварителни обявления, които в зависимост от вида на възложителя са:
  1. обявление за предварителна информация – за публични възложители;
  2. периодично индикативно обявление – за секторни възложители.
  (2) Когато възложителите оповестяват намерения си за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 срокът по ал. 1 може да бъде до 18 месеца.
  (3) За ограничени процедури и състезателни процедури с договаряне публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да използват обявлението за предварителна информация за оповестяване откриването на процедура.
  (4) За ограничени процедури и за процедури на договаряне с предварителна покана за участие секторните възложители могат да използват периодично индикативно обявление за оповестяване откриването на процедура.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4 обявлението трябва да:
  1. е публикувано между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
  2. съдържа цялата информация:
  а) по част А от приложение № 4 – за публични възложители;
  б) по част А от приложение № 5 – за секторни възложители.
  (6) При обявяване на процедури по ал. 3 или 4 за възлагане на обществени поръчки за услуги по приложение № 2 възложителите могат да използват обявление по ал. 1, т. 1 или 2 за оповестяване откриването на процедура.
  (7) В случаите по ал. 6 обявлението трябва да:
  1. е публикувано между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, и
  2. съдържа цялата информация:
  а) по част Б от приложение № 6 – за публични възложители;
  б) по част Б от приложение № 7 – за секторни възложители.
  (8) В случаите по ал. 3, 4 и 6 в съответното предварително обявление се посочва срок за заявяване на интерес от заинтересованите лица, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от изпращане на обявлението за публикуване. В тези случаи не се публикува обявление за обществена поръчка.
  (9) При открити процедури възложителите могат да използват обявлението по ал. 1 само за съкращаване на сроковете за получаване на оферти.

  Обявление за обществена поръчка
  Чл. 24. Възложителите оповестяват откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обявление за обществена поръчка.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. С обявление за обществена поръчка възложителите оповестяват откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
  Обявление за обществена поръчка
  Чл. 24. С обявление за обществена поръчка възложителите оповестяват откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка в определените от закона случаи.

  Обявление за изменение или допълнителна информация
  Чл. 25. Възложителите оповестяват промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в описателния документ чрез обявление за изменение или допълнителна информация.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. С обявление за изменение или допълнителна информация възложителите оповестяват промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в описателния документ."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25:
  Обявление за изменение или допълнителна информация
  Чл. 25. С обявление за изменение или допълнителна информация възложителите оповестяват промени в обявленията, поканите и документациите за обществени поръчки и в описателния документ.

  Обявление за възлагане на поръчка
  Чл. 26. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка:
  1. в срок 30 дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
  2. в срок 7 дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата.
  (2) Възложителите могат да публикуват обявлението по ал. 1, т. 1 и когато сключват договори при прилагане на изключенията от закона.
  (3) Когато за оповестяване на откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка се използва съответното предварително обявление и възложителят е решил да не възлага други поръчки по време на периода на неговото действие, това се посочва изрично в обявлението за възлагане на поръчка.
  (4) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, както и за услуги по приложение № 2, възложителите изпращат за публикуване обявление по ал. 1, т. 1, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок 30 дни след края на всяко тримесечие.
  (5) Когато секторен възложител попълва обявление за възлагане на поръчка, свързана с научноизследователска и развойна дейност (НИРД), информацията относно предмета и количеството на услугите може да се ограничи до:
  1. обозначението „услуги за НИРД“ - когато поръчката е възложена след процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, т. 1;
  2. информация, която е толкова подробна, колкото съдържащата се в обявлението, което е използвано като покана за участие в процедура.
  (6) Информация от обявленията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, както и такава, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува.
  (7) Информация, предоставена от секторен възложител в обявлението за възлагане на поръчка, която не подлежи на публикуване, се взема предвид при обобщаване на информацията за статистически цели.
  (8) Когато изпълнител на обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, възложителят посочва в обявлението за възлагане на поръчка наименованието на участниците, които са включени в него.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2; в ал. 4, изр. второ, след думата „срок" се добавя „до".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26:
  Обявление за възлагане на поръчка
  Чл. 26. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за възлагане на поръчка в срок до:
  1. 30 дни след сключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
  2. 7 дни от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата.
  (2) Възложителите могат да публикуват обявлението по ал. 1, т. 1 и когато сключват договори при прилагане на изключенията по чл. 13-15.
  (3) Когато за оповестяване на откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка се използва съответното предварително обявление и възложителят е решил да не възлага други поръчки по време на периода на неговото действие, това се посочва изрично в обявлението за възлагане на поръчка.
  (4) В случай на поръчки, възложени въз основа на рамково споразумение или динамична система за покупки, както и за услуги по приложение № 2, възложителите изпращат за публикуване обявление по ал. 1, т. 1, което съдържа информация за всички сключени договори през съответното тримесечие. Обявлението се изпраща в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие.
  (5) Когато секторен възложител попълва обявление за възлагане на поръчка, свързана с научноизследователска и развойна дейност (НИРД), информацията относно предмета и количеството на услугите може да се ограничи до:
  1. обозначението „услуги за НИРД“ - когато поръчката е възложена след процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, т. 1;
  2. информация, която е толкова подробна, колкото съдържащата се в обявлението, което е използвано като покана за участие в процедура.
  (6) Информация от обявленията по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, както и такава, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува.
  (7) Информация, предоставена от секторен възложител в обявлението за възлагане на поръчка, която не подлежи на публикуване, се взема предвид при обобщаване на информацията за статистически цели.
  (8) Когато изпълнител на обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, възложителят посочва в обявлението за възлагане на поръчка наименованието на участниците, които са включени в него.

  Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Чл. 27. Възложителите публикуват обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в случаите по
  чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.

  Обявление за доброволна прозрачност
  Чл. 28. (1) Възложителите могат да публикуват обявление за доброволна прозрачност, когато прилагат изключенията от закона, както и в случаите на прилагане на чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13.
  (2) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт.
  (3) В случаите по ал. 1 възложителите не могат да сключат договор преди изтичане на 10 дни от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност и когато срещу него е подадена жалба.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл.28, ал.3 да се измени както следва:
  „(3) В случаите по ал. 1 възложителите не могат да сключат договор преди изтичане на 10 дни от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност или когато срещу него е подадена жалба, до влизане в сила на решението.''
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28:
  Обявление за доброволна прозрачност
  Чл. 28. (1) Възложителите могат да публикуват обявление за доброволна прозрачност, когато прилагат изключенията по чл. 13-15 и чл. 149.
  (2) Обявлението за доброволна прозрачност е индивидуален административен акт.
  (3) В случаите по ал. 1 възложителите не могат да сключат договор преди изтичане на 10 дни от публикуването на обявлението за доброволна прозрачност или когато срещу него е подадена жалба, до влизане в сила на решението.

  Обявление за приключен договор за обществена поръчка
  Чл. 29. (1) Възложителите публикуват обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което посочват информация за изпълнението или за прекратяването на договора.
  (2) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок 30 дни от изпълнението или прекратяването на договора.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 29, ал. 2 след думата „срок" се добавя „до”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29:
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Чл. 29. (1) Възложителите публикуват обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в което посочват информация за изпълнението или за прекратяването на договора.
  (2) Обявлението по ал. 1 се изготвя по образец и се изпраща в срок до 30 дни от изпълнението или прекратяването на договора.

  Обявления при конкурс за проект
  Чл. 30. (1) Възложител, който провежда конкурс за проект, оповестява своето намерение посредством обявление за конкурс за проект.
  (2) Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса.
  (3) Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на технически или търговски тайни, не се публикува.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  Чл. 30, ал. 2 накрая да се добави „в срок до 30 дни от приключването на конкурса."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
  Обявления при конкурс за проект
  Чл. 30. (1) Възложител, който провежда конкурс за проект, оповестява своето намерение посредством обявление за конкурс за проект.
  (2) Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса, в срок до 30 дни от приключването му.
  (3) Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на технически или търговски тайни, не се публикува.

  Раздел II
  Публикуване на информацията

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  Раздел II да стане раздел III и в него да се включат сегашните чл. 31-34. Раздел III да стане раздел II и в него да се включат сегашните чл. 35, чл. 39-41.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел II да се измени така:
  Раздел II
  Документи за обществена поръчка

  Публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз
  Чл. 31. (1) В „Официален вестник“ на Европейския съюз (ЕС) се публикува информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, както следва:
  1. обявленията по чл. 23, ал. 1, включително когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;
  2. обявленията за обществени поръчки;
  3. обявленията за изменение или допълнителна информация, когато е приложимо;
  4. обявленията за възлагане на поръчки;
  5. обявленията при конкурс за проект;
  6. обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения;
  7. обявленията за доброволна прозрачност, когато е приложимо.
  (2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по приложения № 4-7 в зависимост от вида на възложителя, етапа на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката.
  (3) За всяко от обявленията по ал. 1 възложителят трябва да може да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за получаване на обявленията, получено от Службата за публикации на Европейския съюз.
  (4) В „Официален вестник“ на ЕС могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз в съответствие с ал. 2.
  (5) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез Агенцията по обществени поръчки.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 8:
  „8. обявленията за квалификационни системи".
  2. В ал. 2 думата „етапа" се заменя с „вида и етапа".
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 35.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 31 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 35.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 31:
  Съдържание на документацията
  Чл. 31. (1) Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа:
  1. техническите спецификации;
  2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата;
  3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;
  4. образци на документи, както и указание за подготовката им;
  5. проект на договор;
  (2) При конкурса за проект документацията трябва да съдържа:
  1. проектната задача и указания за изпълнението й;
  2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
  3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта;
  (3) Документацията може да съдържа и други документи, които възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите.


  Публикуване в Регистъра на обществените поръчки
  Чл. 32. (1) В Регистъра на обществените поръчки (РОП) се публикуват:
  1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2;
  2. обявленията по чл. 31, ал. 1;
  3. обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 – за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите;
  4. обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки.
  (2) Решенията и обявленията по ал. 1, т. 2 и съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в „Официален вестник“ на ЕС.
  (3) Решенията и обявленията ал. 1, т. 2 могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на получаването на обявленията от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник“ на ЕС. Обявленията могат да се публикуват преди този срок, ако е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник“ на ЕС.
  (4) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, която е изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз. В обявленията, изпращани до РОП и публикувани на профила на купувача, задължително се посочва датата, на която същите са изпратени до Службата за публикации на Европейския съюз.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 32 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 36.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 32:
  Достъп до документацията чрез електронни средства
  Чл. 32. (1) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на:
  1. публикуване на обявлението в „Официален вестник" на Европейския съюз;
  2. публикуване на обявлението в РОП, когато не подлежи на публикуване по т. 1; или
  3. изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.

  (2) В обявлението или поканата за потвърждаване на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.
  (3) В случаите на чл. 39, ал. 3 в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес възложителите в съответствие с чл. 39, ал. 4 посочват условията и начина, по който документацията за обществената поръчка може да бъде получена. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
  (4) В случаите по чл. 102, ал. 3 в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес възложителите посочват мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията, както и условията и начина за достъп до документацията. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
  (5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите не са длъжни да удължат срока за получаване на оферти, когато той е съкратен поради необходимост от спешно възлагане. Секторните възложители не са длъжни да удължат срока и когато той е определен по взаимно съгласие между възложителя и избраните кандидати.

  Задължения на възложителите във връзка с публикуване на информацията
  Чл. 33. Възложителите са длъжни да изпращат решенията и обявленията по чл. 32, ал. 1 по електронен път до Агенцията по обществени поръчки.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 33 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 37.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 33:
  Разяснения по условията на процедурата
  Чл. 33. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или при необходимост от спешно възлагане - до 7 дни.
  (2) Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
  (3) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал. 1.
  (4) Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

  Условия и ред за изпращане и публикуване на информация
  Чл. 34. Условията, редът и техническите способи за изпращане до Агенцията по обществени поръчки и публикуване на информация в „Официален вестник” на ЕС и в РОП, както и обстоятелствата, които се вписват в РОП, се определят с правилника за прилагане на закона.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 34 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 38.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 34:
  Покани до кандидатите
  Чл. 34. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура нa договаряне с предварителна покана за участие, възложителите изпращат едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по:
  1. раздел I от приложение № 8 - за публични възложители;
  2. раздел I от приложение № 9 - за секторни възложители.
  (2) Когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, възложителят изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко информацията по:
  1. раздел II от приложение № 8 – за публични възложители;
  2. раздел II от приложение № 9 – за секторни възложители.
  (3) Когато не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин, тя се прилага към поканата.

  Раздел III
  Документация за обществена поръчка
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел III да се измени така:
  Раздел III
  Публикуване на информацията

  Съдържание
  Чл. 35. Документацията за обществена поръчка трябва да съдържа:
  1. техническите спецификации;
  2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата;
  3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;
  4. образци на документи, както и указание за подготовката им;
  5. проект на общи договорни условия;
  6. всеки друг документ, представен от възложителя или на който той се позовава, с цел да опише и/или определи обществената поръчка и реда за нейното възлагане, или който е необходим за подготовката на офертите или заявленията за участие.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  Чл. 35, ал.5 се изменя така:
  „(5) проект на договор;"
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 31.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст да стане ал. 1 и в нея, в т. 1 накрая да се добави „или описателния документ, в зависимост от вида на процедурата", а в т. 5 да се заличи думата „общи".
  2. Да се създаде ал. 2:
  „(2) При конкурса за проект документацията трябва да съдържа:
  1. проектната задача и указания за изпълнението й;
  2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;
  3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта;
  4. всеки друг документ, представен от възложителя или на който той се позовава, с цел да опише и/или определи характеристиките на проекта и реда за провеждане на конкурса, или който е необходим за подготовката на проектите."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 31.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 35 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 31.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 35:
  Публикуване в „Официален вестник” на Европейския съюз
  Чл. 35. (1) В „Официален вестник“ на Европейския съюз се публикува информация, свързана с възлагането и изпълнението на поръчки на стойност по чл. 20, ал. 1, както следва:
  1. обявленията по чл. 23, ал. 1, включително когато те се използват за оповестяване откриването на процедура;
  2. обявленията за обществени поръчки;
  3. обявленията за изменение или допълнителна информация;
  4. обявленията за възлагане на поръчки;
  5. обявленията при конкурс за проект;
  6. обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения;
  7. обявленията за доброволна прозрачност;
  8. обявленията за квалификационни системи.
  (2) Обявленията по ал. 1 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по приложения № 4-7 в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката.
  (3) За всяко от обявленията по ал. 1 възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за получаване на обявленията, получено от Службата за публикации на Европейския съюз.
  (4) В „Официален вестник“ на Европейския съюз могат да се публикуват обявления за обществени поръчки, за които не се прилага изискването за публикуване, при условие че тези обявления са изпратени на Службата за публикации на Европейския съюз в съответствие с ал. 2.
  (5) Обявленията по ал. 1 се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез Агенцията по обществени поръчки.


  Комисията предлага да се създаде нов чл. 36:
  Публикуване в Регистъра на обществените поръчки
  Чл. 36. (1) В Регистъра на обществените поръчки (РОП) се публикуват:
  1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2;
  2. обявленията по чл. 35, ал. 1;
  3. обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 – за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите;
  4. обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки.
  (2) Решенията и обявленията по ал. 1, т. 2 и съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
  (3) Решенията и обявленията ал. 1, т. 2 могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на получаването на обявленията от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Обявленията могат да се публикуват преди този срок, ако е получено уведомление за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
  (4) Публикуваните в РОП обявления по ал. 1, т. 2 не могат да съдържат информация, която се различава от тази, която е изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз. В обявленията, изпращани до РОП и публикувани на профила на купувача, задължително се посочва датата, на която същите са изпратени до Службата за публикации на Европейския съюз.


  Комисията предлага да се създаде нов чл. 37:
  Задължения на възложителите във връзка с публикуване на информацията
  Чл. 37. Възложителите са длъжни да изпращат решенията и обявленията по чл. 36, ал. 1 по електронен път до Агенцията по обществени поръчки.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 38:
  Условия и ред за изпращане и публикуване на информация
  Чл. 38. Условията, редът и техническите способи за изпращане до Агенцията по обществени поръчки и публикуване на информация в „Официален вестник” на Европейския съюз и в РОП, както и обстоятелствата, които се вписват в РОП, се определят с правилника за прилагане на закона.

  Раздел IV
  Обмен на информация
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Правила за предаване на информация
  Чл. 36. (1) Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни средства за комуникация. Инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не ограничават достъпа на заинтересовани лица.
  (2) Възложителите могат при необходимост да изискват използването на инструменти и устройства, които не са общодостъпни, при условие че предложат други подходящи средства за достъп. Предложените от възложителите средства за достъп са подходящи, когато:
  1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти и устройства от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти и устройства;
  2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти и устройства или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп, или
  3. поддържат друг път за електронно подаване на документи за участие в процедурата.
  (3) Възложителите не са длъжни да прилагат изискванията по ал. 1, когато:
  1. поради специализирания характер на обществената поръчка използването на електронни средства за комуникация би изисквало специфични инструменти, устройства или формати на файлове, които не са общодостъпни или не са поддържани от общодостъпни приложения;
  2. приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на офертите, използват формати на файлове, които не могат да бъдат обработвани от други свободно достъпни или общодостъпни приложения или които са включени в лицензионна схема за защита на авторски права и не могат да се предоставят за изтегляне или използване от разстояние от страна на възложителя;
  3. използването на електронни средства за комуникация би изисквало специално офис оборудване, с което възложителят не разполага;
  4. в документацията за обществената поръчка се изисква представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
  (4) Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
  (5) При подаването на документи за участие в процедурата възложителите не са длъжни да изискват използването на средствата по ал.1, когато това е необходимо:
  1. за предотвратяване на пробив в сигурността на електронните средства за комуникация;
  2. при особено чувствителна информация, чиято защита не може да се осигури при използване на общодостъпни електронни инструменти и устройства и на такива по ал. 2.
  (6) При възлагане на обществени поръчки е допустимо използване на устна комуникация, при условие че не се засягат документацията за обществената поръчка, документите за участие в процедурата и потвържденията на интерес. В тези случаи тя трябва да се документира с подходящи средства, като писмени записи или аудиозаписи или обобщения на основните елементи на комуникацията.
  (7) При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
  (8) При поръчки за строителство и при конкурсите за проект възложителите могат да изискат използването на специални електронни средства, като инструменти за електронно моделиране на информация. В тези случаи възложителите осигуряват други средства за достъп съгласно ал. 2, докато тези инструменти не станат общодостъпни съгласно ал. 1.
  (9) Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за участие, както и на планове и проекти при конкурси за проект трябва да гарантират с технически средства и подходящи правила, най-малко че:
  1. датата и часът на получаване на оферти, заявления за участие и представянето на планове и проекти могат да бъдат точно определени;
  2. няма достъп до предоставените данни преди определения срок;
  3. само оправомощени лица могат да определят или да променят датите за отварянето на получените данни;
  4. на различните етапи от процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект достъпът до всички предоставени данни или до части от тях трябва да е възможен само за оправомощени лица;
  5. само оправомощени лица трябва да дават достъп до предадените данни и само след предвидената дата;
  6. получените и отворени в съответствие с изискванията данни трябва да останат достъпни само за лицата, оправомощени да се запознаят с тях;
  7. нарушенията или опитите за нарушения на забраната за достъп или на условията по т. 2-6 могат лесно да бъдат установени.
  (10) Освен изискванията по ал. 9 по отношение на инструментите и устройствата за електронно предаване и получаване на документите за участие в процедурата трябва:
  1. да се осигури на заинтересованите лица необходимата информация относно спецификациите за тези инструменти и устройства, включително чрез криптиране и предоставяне на услуга за удостоверяване на време;
  2. да се посочи необходимото ниво на сигурност на електронните средства за комуникация на различните етапи от конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка; нивото трябва да е пропорционално на съпътстващите рискове.
  (11) В случаите по ал. 10, т. 2, когато се прецени, че нивото на рисковете налага използването на усъвършенствани електронни подписи съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, възложителите приемат усъвършенствани електронни подписи, осигурени от доставчик на удостоверителни услуги, който е включен в доверителните списъци по Решение 2009/767/ЕО на Комисията (OB, L 4, 7.1.2011 г.), при условие че са определили форматите за усъвършенстван електронен подпис въз основа на установените с Решение 2011/130/ЕС на Комисията (OB, L 53, 26.2.2011 г.) и са въвели необходимите мерки за техническото обработване на тези формати.
  (12) Когато офертата е подписана с електронен подпис, осигурен от доставчик, който е включен в доверителен списък по ал. 11, възложителите не могат да поставят допълнителни изисквания, които да затруднят използването на тези подписи от участниците.
  (13) Когато кандидат или участник използва формат за електронен подпис, различен от определените от възложителя, той трябва да представи на възложителя информация относно съществуващите възможности за валидиране на електронния подпис. Тези възложности трябва да позволяват валидирането на получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за който има квалифицирано удостоверение, да се извърши онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.
  (14) По отношение на документите, използвани в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка, които са подписани от компетентен орган на държава членка или от друг автор, компетентният орган или другият автор на документите може да определи формата на усъвършенствания електронен подпис в съответствие с изискванията на член 1, параграф 2 от Решение 2011/130/ЕС. В електронния подпис или в електронния документ трябва да се съдържа информация за възможностите за валидиране, които да позволяват полученият електронен подпис да бъде валидиран онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.36, ал.6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 36, ал. 5 в текста преди т. 1 думите „това е" се заменят с „прилагането на средства, различни от електронните е".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 39:
  Правила за предаване на информация
  Чл. 39. (1) Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни средства за комуникация. Инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им характеристики трябва да са недискриминационни, достъпни и оперативно съвместими с най-разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за широка употреба и да не ограничават достъпа на заинтересовани лица.
  (2) Възложителите могат при необходимост да изискват използването на инструменти и устройства, които не са общодостъпни, при условие че предложат други подходящи средства за достъп. Предложените от възложителите средства за достъп са подходящи, когато:
  1. осигуряват неограничен и пълен пряк безплатен достъп с електронни средства до тези инструменти и устройства от датата на публикуване на обявлението или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес, като в обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който са достъпни тези инструменти и устройства;
  2. на лицата, които нямат достъп до съответните инструменти и устройства или които нямат възможност да ги получат в рамките на съответните срокове по независещи от тях причини, се осигури безплатен онлайн достъп до обществената поръчка чрез генериране на кодове за еднократен достъп, или
  3. поддържат друг път за електронно подаване на документи за участие в процедурата.
  (3) Възложителите не са длъжни да прилагат изискванията по ал. 1, когато:
  1. поради специализирания характер на обществената поръчка използването на електронни средства за комуникация би изисквало специфични инструменти, устройства или формати на файлове, които не са общодостъпни или не са поддържани от общодостъпни приложения;
  2. приложенията, поддържащи формати на файлове, които са подходящи за описанието на офертите, използват формати на файлове, които не могат да бъдат обработвани от други свободно достъпни или общодостъпни приложения или които са включени в лицензионна схема за защита на авторски права и не могат да се предоставят за изтегляне или използване от разстояние от страна на възложителя;
  3. използването на електронни средства за комуникация би изисквало специално офис оборудване, с което възложителят не разполага;
  4. в документацията за обществената поръчка се изисква представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.
  (4) Когато не се използват електронни средства за комуникация, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
  (5) При подаването на документи за участие в процедурата възложителите не са длъжни да изискват използването на средствата по ал.1, когато прилагането на средства, различни от електронните е необходимо:
  1. за предотвратяване на пробив в сигурността на електронните средства за комуникация;
  2. при особено чувствителна информация, чиято защита не може да се осигури при използване на общодостъпни електронни инструменти и устройства и на такива по ал. 2.
  (6) При всеки случай на предаване, обмен и съхраняване на информация се гарантира защитата на целостта на данните и на конфиденциалността на документите за участие в процедурата до момента на тяхното отваряне и разглеждане, който е след изтичане на срока за тяхното получаване.
  (7) При поръчки за строителство и при конкурсите за проект възложителите могат да изискат използването на специални електронни средства, като инструменти за електронно моделиране на информация. В тези случаи възложителите осигуряват други средства за достъп съгласно ал. 2, докато тези инструменти не станат общодостъпни съгласно ал. 1.
  (8) Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за участие, както и на планове и проекти при конкурси за проект трябва да гарантират с технически средства и подходящи правила, най-малко че:
  1. датата и часът на получаване на оферти, заявления за участие и представянето на планове и проекти могат да бъдат точно определени;
  2. няма достъп до предоставените данни преди определения срок;
  3. само оправомощени лица могат да определят или да променят датите за отварянето на получените данни;
  4. на различните етапи от процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект достъпът до всички предоставени данни или до части от тях трябва да е възможен само за оправомощени лица;
  5. само оправомощени лица трябва да дават достъп до предадените данни и само след предвидената дата;
  6. получените и отворени в съответствие с изискванията данни трябва да останат достъпни само за лицата, оправомощени да се запознаят с тях;
  7. нарушенията или опитите за нарушения на забраната за достъп или на условията по т. 2-6 могат лесно да бъдат установени.
  (9) Освен изискванията по ал. 8 по отношение на инструментите и устройствата за електронно предаване и получаване на документите за участие в процедурата трябва:
  1. да се осигури на заинтересованите лица необходимата информация относно спецификациите за тези инструменти и устройства, включително чрез криптиране и предоставяне на услуга за удостоверяване на време;
  2. да се посочи необходимото ниво на сигурност на електронните средства за комуникация на различните етапи от конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка; нивото трябва да е пропорционално на съпътстващите рискове.
  (10) В случаите по ал. 9, т. 2, когато се прецени, че нивото на рисковете налага използването на усъвършенствани електронни подписи съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, възложителите приемат усъвършенствани електронни подписи, осигурени от доставчик на удостоверителни услуги, който е включен в доверителните списъци по Решение 2009/767/ЕО на Комисията (OB, L 4, 7.1.2011 г.), при условие че са определили форматите за усъвършенстван електронен подпис въз основа на установените с Решение 2011/130/ЕС на Комисията (OB, L 53, 26.2.2011 г.) и са въвели необходимите мерки за техническото обработване на тези формати.
  (11) Когато офертата е подписана с електронен подпис, осигурен от доставчик, който е включен в доверителен списък по ал. 10, възложителите не могат да поставят допълнителни изисквания, които да затруднят използването на тези подписи от участниците.
  (12) Когато кандидат или участник използва формат за електронен подпис, различен от определените от възложителя, той трябва да представи на възложителя информация относно съществуващите възможности за валидиране на електронния подпис. Тези възложности трябва да позволяват валидирането на получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за който има квалифицирано удостоверение, да се извърши онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.
  (13) По отношение на документите, използвани в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка, които са подписани от компетентен орган на държава членка или от друг автор, компетентният орган или другият автор на документите може да определи формата на усъвършенствания електронен подпис в съответствие с изискванията на член 1, параграф 2 от Решение 2011/130/ЕС. В електронния подпис или в електронния документ трябва да се съдържа информация за възможностите за валидиране, които да позволяват полученият електронен подпис да бъде валидиран онлайн, безплатно и по начин, разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.

  Възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа
  Чл. 37. (1) При възлагане на обществени поръчки възложителите използват единна национална електронна уеб-базирана платформа.
  (2) Възложителите използват платформата по ал. 1 и при възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система.
  (3) Платформата по ал. 1 осигурява възможност за:
  1. публикуване на обявленията и документацията за обществена поръчка;
  2. получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
  3. изпращане на покани;
  4. подаване на заявления за участие и оферти;
  5. оценяване на офертите;
  6. сключване на договор;
  7. подаване на заявки по договори;
  8. фактуриране;
  9. разплащане;
  10. обмен на друга информация и документи.
  (4) Условията и редът за използването на платформата по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 37, ал. 3, т. 1 се изменя така:
  „1. публикуване на решенията и обявленията в РОП и документациите за обществени поръчки;"
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 40:
  Възлагане на обществени поръчки чрез централизирана електронна платформа
  Чл. 40. (1) При възлагане на обществени поръчки възложителите използват единна национална електронна уеб-базирана платформа.
  (2) Възложителите използват платформата по ал. 1 и при възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система.
  (3) Платформата по ал. 1 осигурява възможност за:
  1. публикуване на решенията и обявленията в РОП и документациите за обществени поръчки;
  2. получаване на запитвания и предоставяне на разяснения;
  3. изпращане на покани;
  4. подаване на заявления за участие и оферти;
  5. оценяване на офертите;
  6. сключване на договор;
  7. подаване на заявки по договори;
  8. фактуриране;
  9. разплащане;
  10. обмен на друга информация и документи.
  (4) Условията и редът за използването на платформата по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Електронни платформи на централните органи за покупки
  Чл. 38. (1) Централните органи за покупки могат да използват електронни платформи за централизираното възлагане, различни от платформата по чл. 37, ал. 1, при условие че осигурят техническа съвместимост и свързаност с нея.
  (2) Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 31 и 32 преди да публикуват съответната информация на техните платформи.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 41:
  Електронни платформи на централните органи за покупки
  Чл. 41. (1) Централните органи за покупки могат да използват електронни платформи за централизираното възлагане, различни от платформата по чл. 40, ал. 1, при условие че осигурят техническа съвместимост и свързаност с нея.
  (2) Централните органи за покупки са длъжни да изпълнят изискванията по чл. 35 и 36 преди да публикуват съответната информация на техните платформи.


  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  Създава се нов чл. 38а със заглавие „Одобрение на системите за електронна комуникация. Контрол" и следното съдържание:
  „Чл. 38а. (1) Преди пускане в експлоатация на единната национална уеб-базирана платформа за обществени поръчки, на електронните платформи за централизирано възлагане и на друга компютърни програми за електронно подаване и получаване на оферти и заявления за участие, на планове и проекти, те трябва да бъдат проверени за съответствие с изискванията за сигурност на информацията и ограничен достъп от оторизирани лица, както и с останалите изисквания на закона за процедурите по възлагане на обществените поръчки.
  (2) Проверката по ал. 1 се извършва от комисия, съставена от длъжностно лице от Агенцията по обществените поръчки, три лица, определени от министъра на икономиката и три лица, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Поне четирима от членовете на комисията трябва да притежават висше образование в областта на информационните технологии или компютърните мрежи, а поне един от членовете на комисията трябва да притежава висше юридическо образование.
  (3) Комисията съставя доклад за съвместимостта на съответните компютърни програми с изискванията на закона, който се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията но обществени поръчки. При отрицателно становище на комисията изпълнителният директор отказва с мотивирано решение въвеждането на компютърните програми и. платформи в експлоатация и дава на авторите им едномесечен срок за отстраняване на установените нередности. След изтичане на срока се съставя нов доклад от комисията по ал. 2.
  (4) При положително становище на комисията по ал. 2 изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки допуска с решение използването на одобрените компютърни програми и платформи в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Решението не подлежи на обжалване.
  (5) Проверката по ал. 1 се извършва и при всяка последваща промяна на компютърните програми или платформи.
  (6) Докладът на комисията по ал. 2 се съхранява в Агенцията по обществените поръчки за срок от 50 години."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Достъп до документацията чрез електронни средства
  Чл. 39. (1) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на ЕС или от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес. В текста на обявлението или на поканата за потвърждаване на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.
  (2) В случаите на чл. 36, ал. 3 в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес възложителите в съответствие с чл. 36, ал. 4 посочват условията и начина, по който документацията за обществената поръчка може да бъде получена. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
  (3) В случаите по чл. 102, ал. 3 в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес възложителите посочват мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията, както и условията и начина за достъп до документацията. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни.
  (4) В случаите по ал. 2 и 3 възложителите не са длъжни да удължат срока за получаване на оферти, когато той е съкратен поради необходимост от спешно възлагане. Секторните възложители не са длъжни да удължат срока и когато той е определен по взаимно съгласие между възложителя и избраните кандидати.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на:
  1. публикуване на обявлението в „Официален вестник" на ЕС;
  2. публикуване на обявлението в РОП, когато не подлежи на публикуване по т. 1; или
  3. изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.,,
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В обявлението или поканата за потвърждаване на интерес се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка."
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2 и 3" да се заменят с „ал. 3 и 4".
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 32.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 39 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 32.

  Разяснения по условията на процедурата
  Чл. 40. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или при необходимост от спешно възлагане - до 7 дни.
  (2) Възложителят е длъжен да предостави разясненията не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2 или поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
  (3) Възложителят не е длъжен да предостави разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал. 1.
  (4) Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 40, ал. 2, в изречение първо след думата „разясненията" да се добави „в 4-дневен срок от получаване на искането, но", а след думите „до 4 дни" да се добави „преди този срок".
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 33.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 40 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 33.

  Покани до кандидатите
  Чл. 41. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура нa договаряне с предварителна покана за участие, възложителите изпращат едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти или за участие в преговори или диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор и трябва да съдържа най-малко информацията:
  1. по раздел I от приложение № 8 - за публични възложители;
  2. по раздел I от приложение № 9 - за секторни възложители.
  (2) Когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, възложителят изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко информацията:
  1. по раздел II от приложение № 8 – за публични възложители;
  2. по раздел II от приложение № 9 – за секторни възложители.
  (3) Когато не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин, тя се прилага към поканата.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 41, ал. 1, във второ изречение след думата „подбор" да се добави „или решението за приключване на диалог".
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 34.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 41 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 34.
  Профил на купувача
  Чл. 42. (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
  (2) Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на информация, която представлява търговска тайна, както и на правилата за конкуренция, в профила на купувача се публикува под формата на електронни документи най-малко следната информация:
  1. всички решения, обявления и покани по този закон, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
  2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
  3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
  4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
  5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
  6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
  7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
  8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.
  (3) В случаите на изключението по ал. 2, т. 2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.
  (4) В документите по ал. 2, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
  (5) Редът и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача се уреждат в правилника за прилагане на закона.
  (6) С публикуването на документите на профила на купувача се счита, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42:
  Профил на купувача
  Чл. 42. (1) Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
  (2) В профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:
  1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
  2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
  3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
  4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
  5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
  6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
  7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
  8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.
  (3) Документите по ал. 2 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.
  (4) В случаите на изключението по ал. 2, т. 2 чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства.
  (5) При публикуване на документите по ал. 2, се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.
  (6) Редът и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача се определят с правилника за прилагане на закона.
  (7) С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.

  Връчване на решенията
  Чл. 43. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-10, включително протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито, в 3-дневен срок от издаването на решенията. Документите се изпращат на посочения от кандидата или участника адрес на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43:
  Връчване на решенията
  Чл. 43. (1) Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3-10 в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията или на журито.
  (2) Решенията по ал. 1 се изпращат:
  1. на адрес посочен от кандидата или участника:
  а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис или
  б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
  2. по факс.
  (3) Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.
  (4) Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините посочени в ал. 2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

  Глава шеста
  ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шеста.
  Раздел I
  Предварителни действия
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документацията
  Чл. 44. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят може да проведе пазарни консултации, като потърси съвети от независими експерти или органи, или от участници на пазара.
  (2) Консултациите по ал. 1 могат да се използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.
  (3) Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. Тези действия включват най-малко следното:
  1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно – посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;
  2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
  (4) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на заявления за участие или оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид процедура, в случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е получена само една оферта или заявление за участие, които са представени от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за участие.
  (5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл.44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 44 се създава нова ал. (10) със следното съдържание:
  „(4) Възложителят обявява лицата и тяхната компетентност, участвали в изготвянето на съответните документи, свързани с обявяването и провеждането на процедурата по дадена обществена поръчка.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.

  Изисквания при определяне на сроковете за получаване на оферти и заявления за участие
  Чл. 45. (1) При определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти възложителите отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове за съответните процедури, определени в този закон.
  (2) Когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.

  Обособени позиции
  Чл. 46. (1) При подготовката за възлагане на обществена поръчка възложителят преценява възможността за разделянето й на обособени позиции. Когато реши, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата възложителят посочва причините за това.
  (2) Когато възложителите възлагат обществени поръчки с обособени позиции, те задължително определят предмета и обема на всяка позиция, а когато е приложимо – и прогнозната стойност.
  (3) Министерският съвет може да определи области, в които обществените поръчки задължително се разделят на обособени позиции съобразно специализираните сектори на дейност на малките и средните предприятия и техните капацитетни възможности.
  (4) Възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
  (5) Когато възложителите са посочили, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Този брой се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (6) В случаите по ал. 5 възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес или в документацията за обществената поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат, когато участник е спечелил по-голям от максимално допустимия брой обособени позиции.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.

  Специални условия за изпълнение на поръчките
  Чл. 47. (1) Възложителите могат да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с икономически или социални аспекти на изпълнението, иновациите, опазването на околната среда или със заетостта.
  (2) Условията по ал. 1 трябва да са свързани с предмета на поръчката и да са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в документацията за обществената поръчка.
  (3) Възложителят изисква от участниците да декларират, че при изготвяне на офертите си са спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
  (4) В случаите по ал. 3 възложителят посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или документацията за обществена поръчка органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 47, ал. 3 думите „при изготвяне на офертите си са спазили" се заменят с „офертите им са изготвени при спазване на"
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
  Специални условия за изпълнение на поръчките
  Чл. 47. (1) Възложителите могат да включат в изискванията за изпълнение на поръчката специални условия, свързани с икономически или социални аспекти на изпълнението, иновациите, опазването на околната среда или със заетостта.
  (2) Условията по ал. 1 трябва да са свързани с предмета на поръчката и да са посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в документацията за обществената поръчка.
  (3) Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
  (4) В случаите по ал. 3 възложителят посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или документацията за обществена поръчка органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания.

  Раздел II
  Технически спецификации. Маркировки. Протоколи от изпитвания
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Определяне на техническите спецификации
  Чл. 48. (1) Техническите спецификации определят необходимите характеристики на предмета на поръчката. Възложителят определя техническите спецификации по един от следните начини:
  1. чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания, включително екологичните, които позволяват точно определяне на параметрите на предмета на поръчката;
  2. чрез посочване в следния ред на:
  а) български стандарти, които въвеждат европейски стандарти;
  б) европейски технически оценки;
  в) общи технически спецификации;
  г) международни стандарти;
  д) други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива — чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките;
  3. чрез определяне на работни характеристики или на функционални изисквания чрез посочване на спецификации по т. 2, позоваването на които се приема за постигане на съответствие с изискванията за работните характеристики или функционални изисквания;
  4. чрез спецификации по т. 2 за част от характеристиките, а за други – чрез посочване на работните характеристики или функционалните изисквания по т. 1.
  (2) Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по ал. 1, т. 2 следва да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
  (3) Възложителят може да постави допълнителни изисквания, които са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейната стойност и цели. Те могат да се отнасят до специфичен процес или метод за производство или предоставяне на строителство, доставки или услуги, или до специфичен процес на друг етап от жизнения им цикъл.
  (4) При необходимост в техническите спецификации възложителят посочва изискването за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост.
  (5) Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица, техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета на поръчката трябва да бъдат съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да осигурят възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.
  (6) Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации се включва препратка към тези изисквания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.

  Специфични условия при определяне на техническите спецификации
  Чл. 49. (1) Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и да не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция.
  (2) Техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, източник, или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на чл. 48, ал. 1, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно/и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.

  Ограничения за отстраняване
  Чл. 50. (1) Когато техническите спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации.
  (2) Когато технически спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.

  Маркировки
  Чл. 51. (1) Когато предметът на поръчката включва конкретни екологични, социални или други характеристики, в техническите спецификации, показателите за оценка или условията за изпълнение на поръчката възложителите могат да изискват определени маркировки, които доказват, че изпълнението ще съответства на изискваните характеристики. В тези случаи маркировките трябва:
  1. да се отнасят до предмета на поръчката и да са подходящи за определяне на неговите характеристики;
  2. да се основават на обективно проверими и недискриминационни изисквания;
  3. да са установени съгласно открита и прозрачна процедура, в която са имали право да участват всички заинтересовани страни;
  4. да са достъпни за ползване от всички потенциални кандидати и участници;
  5. да са определени от организация, която е независима от потенциалните кандидати и участници в процедурата за обществената поръчка.
  (2) Когато възложителят не изисква предметът на поръчката да отговаря на всички изисквания за маркировки, той определя кои са приложимите изисквания за маркировки.
  (3) Възложителите са длъжни да приемат всички еквивалентни маркировки, които потвърждават, че предлаганото строителство, доставка или услуга отговаря на поставените изисквания за маркировка.
  (4) Възложителите приемат и всякакви други подходящи доказателства за съответствие, при условие че участникът докаже, че предлаганото строителство, доставка или услуга, отговаря на изискванията на конкретната маркировка или на конкретните изисквания, посочени от възложителя.
  (5) Възложителите не могат да изискват определена маркировка, когато тя отговаря на условията по ал. 1, т. 2-5, но включва и други, които не са свързани с предмета на поръчката. В тези случаи те определят техническите спецификации, като посочват само тази част от показателите на маркировката, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи за определяне на характеристиките на нейния предмет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.

  Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства
  Чл. 52. (1) Възложителите могат да изискват от участниците да представят протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
  (2) Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието, те приемат и сертификати от други еквивалентни органи.
  (3) Възложителите приемат други подходящи доказателства за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или протоколите от изпитване по ал. 1 и 2 или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че строителството, доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
  (4) Компетентните органи, които имат право да издават документи по ал. 1 и 2, предоставят при поискване на лица от други държави членки информация в рамките на своята компетентност, освен ако в нормативен акт не се съдържа забрана за предоставяне на такава информация.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52:
  Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства
  Чл. 52. (1) Възложителите могат да изискват от участниците и кандидатите да представят протокол от изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
  (2) Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието, те приемат и сертификати от други еквивалентни органи.
  (3) Възложителите приемат други подходящи доказателства за съответствие с изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, когато участникът по независещи от него причини няма възможност да осигури сертификатите или протоколите от изпитване по ал. 1 и 2 или няма възможност да ги получи в съответните срокове и при условие че участникът докаже, че строителството, доставките и услугите отговарят на изискванията или критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
  (4) Компетентните органи, които имат право да издават документи по ал. 1 и 2, предоставят при поискване на лица от други държави членки информация в рамките на своята компетентност, освен ако в нормативен акт не се съдържа забрана за предоставяне на такава информация.
  (5) Възложителите могат да изискват мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят и чието съответствие със стоката трябва да бъде доказано при искане от възложителя.

  Варианти
  Чл. 53. (1) Възложителите могат да разрешат или да изискат представяне на варианти в офертата. В тези случаи те посочват тази информация в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (2) Вариантите трябва да са свързани с предмета на поръчката.
  (3) В случаите по ал. 1 възложителите посочват в документацията за обществената поръчка минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, както и всички конкретни изисквания за тяхното представяне.
  (4) За разглеждане се приемат само варианти, които отговарят на предвидените от възложителите минимални изисквания.
  (5) Избраният критерий за възлагане и показателите за оценка на офертите следва да могат да се приложат по един и същ начин, както към офертите, които съдържат варианти, отговарящи на минималните изисквания, така и към офертите, които не съдържат варианти.
  (6) При процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги възложителите, които са разрешили или са изискали представянето на варианти, не могат да отхвърлят вариант само на основание, че изборът му би довел до сключването на договор за услуга вместо на договор за доставка или обратното - на договор за доставка вместо на договор за услуга.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.

  Глава седма
  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Глава седма „Изисквания към кандидатите и участниците" да се раздели и прецизира както следва:
  Раздели I - 1V остават към глава Седма, а раздел V „Критерии за възлагане на поръчките" да стане глава Осма, останалите глави да се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма.

  Раздел I
  Лично състояние на кандидатите и участниците
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Основания за задължително отстраняване
  Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за обществена поръчка кандидат или участник, когато:
  1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
  а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
  в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  г) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
  д) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
  е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
  ж) престъпление по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс;
  з) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
  2. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община и аналогични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или да са доказани от възложителя с подходящи средства;
  3. е налице неравнопоставеност в резултат от нарушение на принципа на свободна конкуренция в случаите по чл. 44, ал. 5;
  4. е установено, че:
  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  5. с влязло в сила съдебно решение е установено, че при изпълнение на договор за обществена поръчка, кандидатът или участникът не е спазил приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, произтичащи от актовете по приложение № 10;
  6. налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
  (2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, както и за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи и до други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
  (3) Възложителят отстранява от процедура за обществена поръчка кандидат или участник, за когото се установи, че някое от лицата по ал. 2 е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по
  ал. 1, т. 1, в друга държава членка или трета страна, освен ако е реабилитирано.
  (4) Алинея 1, т. 2 не се прилага, когато:
  1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, свързани с общественото здраве или защитата на околната среда;
  2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски не надхвърля с повече от 1 на сто сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Възложителят отстранява от участие в процедура за обществена поръчка кандидат или участник, когато:
  1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
  а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
  в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  г) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
  д) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
  е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
  ж) престъпление по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс;
  з) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
  2. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община и аналогични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или да са доказани от възложителя с подходящи средства;
  3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на държавата, в която е установен;
  4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
  5. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
  6. е установено, че е виновен за неизпълнението на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
  7. е опитал:
  а) да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или подвеждаща информация, или
  б) да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
  8. е налице неравнопоставеност в резултат от нарушение на принципа на свободна конкуренция в случаите по чл. 44, ал. 5;
  9. е установено, че:
  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  10. с влязло в сила съдебно решение е установено, че при изпълнение на договор за обществена поръчка, кандидатът или участникът не е спазил приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, произтичащи от актовете по приложение .№ 10;
  11. налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен."
  2. Алинея 2 се допълва така:
  „(2) Изискванията по ал. 1, т. 1, 4, 7 и 11 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, както и за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи и до други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи,"
  3. Алинея 4 се отменя.
  Предложението по ал. 1, т. 7 е оттеглено.
  Комисията не подкрепя предложението в останала му част.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 54 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 след текста „ с влязла в сила присъда" се дописва „в България или за аналогични престъпления в друга държава членка или трета страна" и текстът продължава.
  2. В ал. 1 т. 2 текстът „и/или към община" се заменя с „и към общината, в която е регистриран, и/или към общината, в която кандидатът или участникът развива дейността си".
  3. В ал. 1 т. 4 (б) текстът „удостоверяване липсата на основания за отстраняване или" се заличава.
  4. В ал. 1 се създава нова т. 7 с текст:
  „7. обявен е в несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на държавата, в която е установен."
  5. В ал. 2 текстът „и до други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи" се заличава.
  6. Ал. 3 се отменя.
  7. Ал. 4 се преномерира на ал. 3 и текстът „с повече от 1 на сто" се заменя с „67 на сто от"
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 54, ал. (1), т. 1 се правят следните допълнения:
  1. в п.т. в) след думата „кодекс" се добавя изразът „както и престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс";
  2. добавят се и следните нови п.т.:
  ,,и) престъпление против политическите права на гражданите по чл. 167, ал. (1), ал. (2), ал. (3) и ал. (4);
  й) престъпление против интелектуалната собственост по чл. 172а и чл. 172б;
  к) престъпление против кредиторите по смисъла на чл. 227б, чл. 227в, чл. 227г, чл.227д и чл. 227е от Наказателния кодекс;
  л) престъпление против митническия режим по чл. 242а.";
  3. създават се нови т. 7, т. 8 и т. 9 със следното съдържание:
  ,,7. има задължения по смисъла на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда към наети от него работници или служители;
  8. има влязло в сила съдебно решение, че при изпълнение на договор за обект на обществена поръчка, съгласно чл, 3, ал, (1), не е било извършено договорено изплащане към подизпълнител, заявен съгласно изискването на чл. 66, ал. (1);
  9. при осъществяване на търговската си дейност; кандидатът или участникът не е спазил приложими задължения в областта на действащото трудово и осигурително законодателство включително и по условията на труд, установимо с декларация или актове на органите на Главна инспекция на труда.".
  4. В ал. (2) на чл. 54 предлогът ,,до" след израза ,, които са членове на управителни и надзорни органи и" се заменя със ,,за".
  Комисията подкрепя предложението по т. 4 и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 5 след думата „решение" да се добави „и/или с влязъл в сила акт на компетентен орган".
  2. В ал. 4, т. 2 „не надхвърля с повече от 1 на сто" да се замени с „е не повече от 1 на сто от".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 54 се правят следните изменения:
  а) в алинея 1, точка 5 думите „влязло в сила съдебно решение" се заменят със „влезли в сила съдебен акт или наказателно постановление", а думите „при изпълнение на обществена поръчка" и запетаята след тях се заличават;
  б) в алинея 1 се създава нова точка 8 със следния текст:
  „8. има установени с влязло в сила съдебно решение задължения към свои работници или служители по смисъла на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, които не са изплатени.";
  в) в алинея 4 в основния текст след думите „т. 2" се добавя „и 8";
  г) в алинея 4, точка 2 съюзът „или" след думата „данъци" се заменя със запетая, а след думите „социалноосигурителни вноски" се добавя „или разходи към работниците или служителите".
  Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а“ и не го подкрепя в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
  Основания за задължително отстраняване
  Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
  1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
  2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;
  3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
  5. е установено, че:
  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекс на труда или аналогични задължения установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
  7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
  (2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
  (3) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато:
  1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
  2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.


  Основания за незадължително отстраняване
  Чл. 55. (1) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
  1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на държавата, в която е установен;
  2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
  3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
  4. установено е, че е виновен за неизпълнението на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
  5. опитал е:
  а) да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или подвеждаща информация, или
  б) да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
  (2) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 1 в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори.
  (3) Изискванията по ал. 1, т. 2 и 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения.
  (4) Когато възложителят е поставил изискване по ал. 1, т. 1, той има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 - в решението за откриване.
  (5) При поставяне на изискванията по ал. 1 възложителят следва да вземе под внимание характера и обема на обществената поръчка, включително как би се отразило изпълнението или неизпълнението на всяко едно изискване на очаквания резултат.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  Член 55 се отменя.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. е в производство по несъстоятелност"
  2. В ал. 1 т. 4 след думата „установено" се добавя текстът „със съдебно решение"
  3. В ал. 1 т. 5 текстът „опитал е" се заменя с „доказано е опитал"
  4. В ал. 3 текстът „и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения" се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „процедурата", вместо запетая да се постави „или", а думите „или в покана" да се заменят с „а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в покана".
  2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 2 и 5" да се заменят с „ал. 1, т. 5".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55:
  Основания за незадължително отстраняване
  Чл. 55. (1) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
  1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
  2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
  3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
  4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
  5. опитал е да:
  а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
  б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
  (2) Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 1 в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в поканата за участие в преговори.
  (3) Основанията по ал. 1, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
  (4) Когато възложителят е поставил изискване за липса на обстоятелства по ал. 1, т. 1, той има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 - в решението за откриване.
  (5) При поставяне на изискванията за липса на обстоятелства по ал. 1 възложителят взема предвид предмета и обема на обществената поръчка.

  Мерки за доказване на надеждност
  Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението, в поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
  1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 2, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
  2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
  3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
  (2) Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
  (3) В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не следва да го отстрани от процедурата.
  (4) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
  (5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг аналогичен акт, съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл.56 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 56 ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени" се заличават
  2. Ал. 2 се изменя така:
  (2)В случай, че предприетите мерки по ал. 1 биха удовлетворили изискванията на чл. 54 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 в срок не по-дълъг от 6 месеца и са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника, възложителят не следва да го отстрани от процедурата.
  3. Ал. 3 се отменя. Ал. 4 се преномерира на ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 56, ал. 5 думата „аналогичен" да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
  Мерки за доказване на надеждност
  Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:
  1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
  2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
  3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
  (2) Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
  (3) В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
  (4) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.
  (5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

  Прилагане на основанията за отстраняване
  Чл. 57. (1) Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
  (3) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
  1. пет години считано от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
  2. три години, считано от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, буква „а“ и т. 5 и чл. 55, ал. 1, т. 2-5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
  (4) Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по
  чл. 54, ал. 1, т. 4, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 се включват в списък, който има информативен характер.
  (5) В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 възложителят е длъжен да осигури доказателства.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  В чл.57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В алинея 1, думите „и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 се заличават.
  2. Алинея 3, т.2 се изменя така:
  „2. три години, считано от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7, т. 9, буква „а" и т. 10, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок."
  3.Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.6, 7 и 9, буква „а" се включват в списък, който има информативен характер."
  4.Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случай на отстраняване по чл. 54 възложителят е длъжен да осигури доказателства."
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В края ал. 2 точката се заличава и се добавя текста „освен ако кандидатът или участникът в процедурата не отстрани или замени членовете на обединението, за които са налице основанията отстраняване."
  2. В ал. 4 се добавя изречение второ с текст: „Списъкът се изготвя и поддържа от Агенцията за обществените поръчки и се предоставя достъп на възложителите на процедури.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 57, ал. (3), т. 2 след израза „по чл. 54, ал. 1, т.4, буква „а" и т. 5" се поставя запетая и се добавя „т. 7 и т. 8".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
  Прилагане на основанията за отстраняване
  Чл. 57. (1) Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
  (3) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
  1. 5 години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
  2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2-5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
  (4) Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по
  чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 се включват в списък, който има информативен характер.
  (5) В случай на отстраняване по чл. 54 и 55 възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

  Доказване липса на основанията за отстраняване
  Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
  1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
  2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 2 – удостоверение от органите по приходите;
  3. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
  (2) Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя извлечение от съответния регистър или, ако това е невъзможно - еквивалентен документ, който е издаден от компетентен съдебен или административен орган в държава членка или в държавата по произход, или в държавата по установяване на участника.
  (3) В случаите по ал. 2, когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
  (4) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
  (5) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 1, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или се предоставят безплатно на възложителя.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  Чл.58, ал.1, т.3 се изменя така:
  „3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 58 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думите „липса на основанията" да се заменят с „липсата на основания".
  2. В ал. 5 думите „се предоставят безплатно на възложителя" да се заменят с „информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58:
  Доказване липсата на основания за отстраняване
  Чл. 58. (1) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
  1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
  2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
  3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда;
  4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.
  (2) Когато в удостоверението по ал. 1, т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.
  (3) Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
  (4) В случаите по ал. 3, когато в съответната държава, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
  (5) Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
  (6) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 1, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

  Раздел II
  Критерии за подбор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Общи изисквания
  Чл. 59. (1) Възложителят може да определи по отношение на кандидатите или участниците критерии за подбор, които се отнасят до:
  1. годността за упражняване на професионалната дейност;
  2. икономическото и финансовото състояние;
  3. техническите и професионалните способности.
  (2) Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по този закон, които са необходими за установяване на годността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция.
  (3) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в този закон.
  (4) При определянето на документите за доказване на критериите за подбор възложителите изискват такива, които са обхванати от базата данни на Европейската комисия (e-Certis).
  (5) Възложителите посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.
  (6) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
  (7) Когато в условията за изпълнение на обществената поръчка се налага да бъдат включени такива, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, те трябва да са обосновани от обективни причини и да са пропорционални.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 59, ал. (1), т. 1 думата „годността" се заменя с „правоспособността".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  Чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „изискват" да се добави „предимно",
  2. В ал. 5 след думата „процедурата" запетаята да се замени с „или", а думите „или в поканата" да се заменят с „а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в поканата".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59:

  Общи изисквания
  Чл. 59. (1) Възложителят може да определи по отношение на кандидатите или участниците критерии за подбор, които се отнасят до:
  1. годността за упражняване на професионална дейност;
  2. икономическото и финансовото състояние;
  3. техническите и професионалните способности.
  (2) Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по този закон, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция.
  (3) Възложителите нямат право да изискват от кандидатите или участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в този закон.
  (4) При определянето на документите за доказване на критериите за подбор възложителите изискват предимно такива, които са обхванати от електронната база данни за удостоверителни документи на Европейската комисия „е-Сertis”.
  (5) Възложителите посочват критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8, 9 и 13 - в поканата за участие в преговори. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.
  (6) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
  (7) Когато в условията за изпълнение на обществената поръчка се налага да бъдат включени такива, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници или кандидати, те трябва да са обосновани от обективни причини и да са пропорционални.


  Годност за упражняване на професионалната дейност
  Чл. 60. (1) Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в Търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
  (2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята държава съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „имат право да" се заличават
  2. В ал. 2 думите „може да изиска" се заменят с „изисква".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В раздел II „Критерии за подбор" във второто подзаглавие думата „годност" се заменя с „правоспособност".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В заглавието на чл. 60 думата „професионалната" се заменя с „професионална".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
  Годност за упражняване на професионална дейност
  Чл. 60. (1) Когато това е приложимо, възложителите имат право да изискват от кандидатите или участниците да са вписани в Търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
  (2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на съответната услуга, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят може да изиска от него да докаже наличието на такова разрешение или членство.

  Икономическо и финансово състояние
  Чл. 61. (1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания:
  1. за определен период:
  а) да са реализирали минимален годишен общ оборот, и/или
  б) да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката;
  2. да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт;
  3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.
  (2) Изискваният от възложителите минимален оборот по ал. 1, т. 1 не може да надхвърля с повече от два пъти прогнозната стойност на обществената поръчка, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той е длъжен да мотивира това в обявлението.
  (3) Данните за оборота по ал. 1, т. 1 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
  (4) Когато определена поръчка е разделена на обособени позиции, изискването по ал. 2 се прилага по отношение на всяка отделна позиция.
  (5) Когато се провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, условието по ал. 2 се прилага по отношение на прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи - въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение.
  (6) При динамични системи за покупки условието по ал. 2 се прилага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази система.
  (7) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят посочва в документацията за обществената поръчка начина за установяване и изчисляване на поставения критерий в съответствие с методика, определена в правилника за прилагане на закона.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 61, ал. 3 числото „3" се заменя с „5".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти,
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал. 1, т. 1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната, прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той е длъжен да мотивира, това в обявлението."
  3. Алинея 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 61 се правят следните изменения:
  а) създава се нова ал. 2 със следния текст:
  „(2) Възложителите могат да поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. Наличието на основание за поставяне на изисквания се мотивира в решение за откриване на процедурата.";
  б) ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „повече от два пъти" се заменят с „50 на сто";
  г) ал. 3 става ал. 4;
  д) ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6 и в тях думите „ал. 2" се заменят с „ал. 3";
  е) ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
  Икономическо и финансово състояние
  Чл. 61. (1) По отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителите могат да поставят едно или повече от следните изисквания:
  1. да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
  2. да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт;
  3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви.
  (2) Изискваният от възложителите минимален общ оборот по ал. 1, т. 1 трябва да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност, освен ако това не е обосновано с естеството на строителството, услугите или доставките. В случай че възложителят изисква оборот, който надхвърля максимално допустимия, той мотивира това в обявлението.
  (3) Когато определена поръчка е разделена на обособени позиции, изискването по ал. 2 се прилага по отношение на всяка отделна позиция.
  (4) Когато се провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, условието по ал. 2 се прилага по отношение на прогнозната стойност за съответното възлагане, а ако тя не може да се определи - въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение.
  (5) При динамични системи за покупки условието по ал. 2 се прилага спрямо очаквания максимален размер на конкретните поръчки, възлагани по тази система.
  (6) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят посочва в документацията за обществената поръчка начина за установяване и изчисляване на поставения критерий в съответствие с методика, определена в правилника за прилагане на закона.

  Документи за доказване на икономическо и финансово състояние
  Чл. 62. (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, съответстващи на поставените изисквания:
  1. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“;
  2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
  3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
  (2) Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.62, ал.2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 62, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „съответстващи на" се заменят с „във връзка с".
  2. Създава се т. 1:
  „1. удостоверения от банки;"
  3. Досегашните т. 1, 2 и 3 станат съответно 2, 3 и 4.
  4. Създава се ал. 3:
  „(3) Данните за оборота по ал. 1, т. 4 могат да обхващат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
  Документи за доказване на икономическо и финансово състояние
  Чл. 62. (1) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
  1. удостоверения от банки;
  2. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“;
  3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
  4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
  (2) Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
  (3) Данните за оборота по ал. 1, т. 4 могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

  Технически и професионални способности
  Чл. 63. (1) Възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят може да изисква от кандидата или участника:
  1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните:
  а) пет години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата - за строителство;
  б) три години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата - за доставки и услуги;
  2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
  3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
  4. да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката;
  5. да разполага с работници и/или служители, включително с членове на ръководния екип с определена професионална компетентност, в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите;
  6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда;
  7. да разполага с определен средносписъчен годишен брой на работници и членове на ръководния състав за последните 3 години;
  8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
  9. да представи мостри, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят;
  10. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието им с поставените от възложителя спецификации или стандарти.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да определят период, по-дълъг от посочения.
  (3) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
  (4) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения, ефективност и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
  (5) В случаите по ал. 4 в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия участник, съответно от участник в обединението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 63, ал. (1) се предлагат следните промени:
  1. думата „може" в началото на изречението отпада;
  2. в края на изречението на подточка а) след думата „строителство" се добавя изразът „и услуги, свързани с него".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) т. 5 думите „работници и/или служители, включително с членове на ръководния екип" се заменят с „персонал и/или с ръководен състав", а след думата „компетентност" се добавя „за изпълнението на поръчката";
  б) т. 6 накрая се добавя „при изпълнението на поръчката";
  в) т. 7 се изменя така:
  „7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните 3 години;";
  г) Създават се т. 11 и 12:
  „11. да прилага системи за управление на качеството, вкл. такива за достъп на хора с увреждания;
  12. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда."
  2. В ал. 4 думата „предоставяне" се заменя със „за предоставяне", съюзът „и/или" да се замени с „или за", а думата „ефективност" се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 63 се създава нова ал. 6 със следния текст:
  „(6) Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63:
  Технически и професионални способности
  Чл. 63. (1) Възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Възложителят може да изисква от кандидата или участника:
  1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните:
  а) 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за строителство;
  б) три години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за доставки и услуги;
  2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
  3. да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
  4. да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката;
  5. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност, за изпълнението на поръчката в случай че изискването не се използва като показател за оценка на офертите;
  6. да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката;
  7. да представи информация за средносписъчния годишен брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
  8. да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
  9. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;
  10. да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания;
  11. да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато естеството на поръчката го налага, възложителите могат да определят период, по-дълъг от посочения.
  (3) Когато предметът на обществена поръчка е сложен или е със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите способности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.
  (4) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.
  (5) В случаите по ал. 4 в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършвани пряко от самия участник, съответно от участник в обединението.
  (6) Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.

  Документи за доказване на техническите и професионалните способности
  Чл. 64. (1) За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, съответстващи на поставените изисквания:
  1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
  2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга;
  3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
  4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството, а когато това е приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
  5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;
  6. списък на работници и/или служители, включително на членове на ръководния екип, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
  7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
  8. декларация за средносписъчния годишен брой на работници и членове на ръководния състав за последните 3 години;
  9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
  10. мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, чието съответствие със стоката трябва да бъде доказано при искане от възложителя;
  11. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
  (2) Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ.
  (3) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, включително такива за достъпност за хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
  (4) В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени стандарти за опазване на околната среда, той посочва екологичната и одиторската схема на ЕС (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342, 22.12.2009 г.) или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
  (5) Сертификатите по ал. 3 и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
  (6) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
  (7) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.
  (8) В случаите по ал. 7 кандидатът или участникът следва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.64, ал.2 и ал.7 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието думите „Документи за доказване" се заменят с
  „Доказване".
  2. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите "съответстващи на" се заменят с „във връзка с".
  б) в т. 4 накрая думите „а когато това е приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат" се заличават.
  в) точка 6 се изменя така:
  „6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата"
  г) т. 8 думите „работници и членове" да се заменят с „персонала и броя на членовете"
  3. В ал. 3 думите „стандарти за системи за" се заменят със „стандарти за"
  4. В ал. 4, изр. първо след думата „определени" се добавя „системи или".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 64 се правят следните изменения:
  а) Създава се нова ал. 2 със следния текст:
  „(2) Кандидатите или участниците следва да докажат, че ще отговарят на изискванията за технически или професионални способности към предполагаемата дата на сключване на договора, възложен с обществена поръчка.";
  б) ал. 2-4 стават съответно ал. 3 - 5;
  в) ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3 и 4" се заменят с „ал. 4 и 5";
  г) ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8;
  д) ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7" се заменят с „ал. 8".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
  Доказване
  Чл. 64. (1) За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
  1. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
  2. списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга;
  3. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
  4. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството;
  5. описание на системата за управление и проследяване на доставките;
  6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
  7. описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е приложимо - и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат;
  8. декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;
  9. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
  10. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
  (2) Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (3) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.
  (4) В случай че възложителят изисква представянето на сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника с определени системи или стандарти за опазване на околната среда, той посочва екологичната и одиторската схема на ЕС (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти. Възложителят има право да се позове и на други системи за екологично управление, признати в съответствие с чл. 45 от Регламент (ЕО) 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (OB, L 342, 22.12.2009 г.) или други стандарти за екологично управление, основани на съответните европейски или международни стандарти на акредитирани органи.
  (5) Сертификатите по ал. 3 и 4 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
  (6) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
  (7) Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
  (8) В случаите по ал. 7 кандидатът или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

  Използване на капацитета на трети лица
  Чл. 65. (1) Кандидатите или участниците могат, когато е целесъобразно и за конкретната поръчка, да се позоват на капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, технически способности и квалификация.
  (2) По отношение на критериите, свързани с образованието и професионалната квалификация или професионалния опит, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще изпълняват строителството или услугите, за които е необходим този капацитет.
  (3) Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той следва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
  (4) Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
  (5) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4.
  (6) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
  (7) Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по ал. 2-4.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  1. В чл.65, ал. 1 да се измени както следва:
  „Чл.65 (1) Кандидатите или участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.”
  2. В чл.65, ал.2, ал.4, ал.5 и ал.6 да отпаднат.
  3. В чл.65, ал.7 думите „ал. 2-4" да се заменят с „ал. 3".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 65 ал. 4 се изменя така
  „(4) Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет. За трети лица, които получават повече от 10 на сто от стойността на поръчката следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 65, ал. 2 се изменя така:
  „(2) По отношение на критериите, свързани с образованието и професионалната квалификация или професионалния опит, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
  Използване на капацитета на трети лица
  Чл. 65. (1) Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка, да се позоват на капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
  (2) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
  (3) Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
  (4) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
  (5) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4.
  (6) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
  (7) Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по ал. 2-4.

  Подизпълнители
  Чл. 66. (1) Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
  (2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
  (3) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, когато предложеният подизпълнител не отговаря на условията по ал. 2.
  (4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на основния изпълнител или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
  (5) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез основния изпълнител, който е длъжен да го предаде на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
  (6) Към искането по ал. 5 основният изпълнител предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
  (7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 4, когато основанията за оспорване са доказани, до момента на отстраняване на причината за отказа.
  (8) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
  (9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на основния изпълнител.
  (10) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, основният изпълнител уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Основният изпълнител уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
  (11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
  2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
  (12) При замяна или включване на подизпълнител основният изпълнител представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 11.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 66, ал. 7 думите „когато основанията за оспорване са доказани" се заменят с „когато искането за плащане е оспорено".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66:
  Подизпълнители
  Чл. 66. (1) Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
  (2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
  (3) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 2.
  (4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
  (5) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
  (6) Към искането по ал. 5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
  (7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
  (8) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.
  (9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
  (10) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
  (11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
  2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
  (12) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 11.

  Раздел III
  Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел III.

  Единен европейски документ за обществени поръчки
  Чл. 67. (1) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). С него се предоставя и съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националната база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
  (2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на други лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.
  (3) Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
  (4) Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
  (5) Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за правилното провеждане на процедурата.
  (6) Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
  (7) Алинея 6 не се прилага в случаите при възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение, сключено с един участник, в което са определени всички условия.
  (8) Възложителят няма право да изисква документи, които:
  1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или
  2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 67, ал. 1, във второ изречение думата „С него" се заменя с „В него", след думата „предоставя" съюзът „и" се заличава, а думите „националната база данни, в която" се заменят с „националните бази данни, в които".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67:
  Единен европейски документ за обществени поръчки
  Чл. 67. (1) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
  (2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1.
  (3) Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
  (4) Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
  (5) Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
  (6) Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
  (7) Алинея 6 не се прилага при възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение, сключено с един участник, в което са определени всички условия.
  (8) Възложителят няма право да изисква документи, които:
  1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или
  2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

  Раздел IV
  Официални списъци на одобрени стопански субекти и сертифициране от органи
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи
  Чл. 68. (1) За доказване на личното състояние, съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.
  (2) За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
  (3) Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.
  (4) Възложителят не може да изисква кандидатите или участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
  (5) Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68:
  Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи
  Чл. 68. (1) За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат.
  (2) За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
  (3) Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране, не може да бъде оспорвана без наличието на основание.
  (4) Възложителят не може да изисква кандидатите или участниците от други държави членки да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществената поръчка. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
  (5) Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в Република България или в друга държава-членка, в която кандидатът или участникът е установен.

  Официални списъци на одобрените стопански субекти и сертифициране от органи
  Чл. 69. (1) Министерският съвет може да определи органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие на някои технически спецификации.
  (2) Условията за вписване в списъците по ал. 1 следва да са съобразени с изискванията по чл. 54-64.
  (3) За регистрация на лица от други държави членки в списъците по ал. 1 или за тяхното сертифициране не се изискват допълнителни доказателства или изявления, различни от исканите от българските лица.
  (4) Лицата или органите по ал. 1 са длъжни при поискване от лице, установено в друга държава членка, да предоставят всяка информация за документите, представени като доказателство за регистриране в официален списък или като доказателство, че стопанските субекти от друга държава членка притежават еквивалентен сертификат.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
  Официални списъци на одобрените стопански субекти и сертифициране от органи
  Чл. 69. (1) Министерският съвет може да определи органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие с технически спецификации.
  (2) Условията за вписване в списъците по ал. 1 трябва да са съобразени с изискванията на чл. 54-64.
  (3) За регистрация на лица от други държави членки в списъците по ал. 1 или за тяхното сертифициране от органите по ал. 1 не се изискват допълнителни доказателства, различни от исканите от българските лица.
  (4) Лицата или органите по ал. 1 са длъжни при поискване от лице, установено в друга държава членка, да предоставят информация за документите, представени като доказателство за регистриране в официален списък или като доказателство, че стопанските субекти от друга държава членка притежават еквивалентен сертификат.
  Раздел V
  Критерии за възлагане нa поръчките
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага раздел V да стане глава осма:
  Глава осма
  КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКИТЕ

  Видове критерии зa възлагане
  Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
  (2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
  1. най-ниска цена;
  2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
  3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на най-добрата цена и/или на нивото на разходите и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
  (3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка.
  (4) Показателите по ал. 2, т. 3 могат да включват:
  1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
  2. организация и професионална компетентност на персонала, на когото е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или
  3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.
  (5) Показателите по ал. 2 трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да включват фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
  (6) Когато критерият за възлагане включва освен цената и други показатели, възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно ги подрежда по важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели.
  (7) В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
  1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
  2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
  3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
  а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
  б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
  (8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
  (9) При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.
  (10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
  (11) Когато цените на стоките или услугите - предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат оферти с цени, които са по-ниски от регулираните.
  (12) Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 70 ал. 11 се добавя изречение второ с текст: „Изключение правят разходите по трудови правоотношения, които не могат да бъдат под държавно регулираните."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 70, ал. (2) критериите за възлагане на обществени поръчки се подреждат така:
  1. критерий 3 става критерий 1;
  2. критерии 1 и 2 стават съответно 2 и 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1 В ал. 2, т. 3 думите „най-добрата цена и/или на" се заменят с „цената или", а след думите разходите се поставя запетая и се добавя „както".
  2 В ал. 3 след думата „обявлението" се поставя запетая и се добавя „с което се оповестява откриването на процедурата"
  3 В ал. 6 думите „освен цената и други показатели" се заменят с „повече от един показател".
  4 Алинея 11 се изменя така:
  „(11) Когато цените на стоките или услугите - предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени, само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 70, ал. 4 се създава нова т. 4 със следния текст:
  „4. показатели за финансова сила или кредитоспособност, включително оценка на кредитоспособност, на кандидатите или участниците, когато последните биха могли да имат пряко влияние върху изпълнението на поръчката."
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70:
  Видове критерии зa възлагане
  Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
  (2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
  1. най-ниска цена;
  2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
  3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
  (3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка.
  (4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3 могат да съдържат:
  1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
  2. организация и професионална компетентност на персонала, на когото е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или
  3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване.
  (5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3 трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
  (6) Когато критерият за възлагане включва с повече от един показател, възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно ги подрежда по важност в низходящ ред. Възложителят може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели.
  (7) В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
  1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;
  2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;
  3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
  а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
  б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
  (8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
  (9) При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.
  (10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
  (11) Когато цените на стоките или услугите - предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени, само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.
  (12) Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

  Оценка на разходите за целия жизнен цикъл
  Чл. 71. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват един или повече от посочените по-долу разходи:
  1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като:
  а) разходи за придобиване;
  б) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
  в) разходи за поддръжка;
  г) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
  2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
  (2) Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и начина за определяне на оценката.
  (3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
  1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
  2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
  3. изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки (СДП) към Световната търговска организация или са страна по други международни споразумения, с които е обвързан Европейският съюз.
  (4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на ЕС, възложителите са длъжни да използват този метод.
  (5) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства по приложение № 11 за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл възложителите прилагат методиката, определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 71, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думата „включват" се добавя „цена за придобиване и"
  2. В т. 1:
  а) буква „а" се отменя;
  б) досегашните б. „а", „б" и „в" стават съответно б. „б", „в" и „г".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
  Оценка на разходите за целия жизнен цикъл
  Чл. 71. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на продобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
  1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като:
  а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
  б) разходи за поддръжка;
  в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
  2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
  (2) Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и начина за определяне на оценката.
  (3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
  1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
  2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
  3. изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки (СДП) към Световната търговска организация или са страна по други международни споразумения, с които е обвързан Европейският съюз.
  (4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, възложителите са длъжни да използват този метод.
  (5) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства по приложение № 11 за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл възложителите прилагат методиката, определена с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  Необичайно ниски оферти
  Чл. 72. (1) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто
  по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, в 5-дневен срок от получаване на искането участникът представя писмена обосновка за начина на неговото образуване.
  (2) Обосновката по ал. 1 може да се отнася до:
  1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
  2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
  3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
  4. спазването на задълженията по чл. 115;
  5. възможността участникът да получи държавна помощ.
  (3) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
  (4) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10.
  (5) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
  (6) Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по ал. 5.
  (7) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по ал. 2.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  1. Заглавието „Необичайно ниски оферти" да се замени със заглавие „Необичайно благоприятни предложения".
  2. В чл.72, ал.1 да отпаднат думите "свързано с цена или разходи".
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 72, ал. (4) след израза „защото не са спазени" се добавя „съответните норми и правила, както и тези".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 72, ал. 1 след думата „оценка" се добавя „възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя", а думите „участникът представя писмена обосновка за начина на неговото образуване" да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72:
  Необичайно благоприятни оферти
  Чл. 72. (1) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто
  по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
  (2) Обосновката по ал. 1 може да се отнася до:
  1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
  2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
  3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
  4. спазването на задълженията по чл. 115;
  5. възможността участникът да получи държавна помощ.
  (3) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
  (4) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10.
  (5) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
  (6) Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по ал. 5.
  (7) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по ал. 2.

  Глава осма
  ПРОЦЕДУРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на глава осма, която става глава девета да се измени така:
  Глава девета
  ПРОЦЕДУРИ, ПРИЛАГАНИ ОТ ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

  Правила за избор на процедура
  Чл. 73. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да прилагат свободно открита или ограничена процедура.
  (2) Публичните възложители могат да приложат състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог:
  1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:
  а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;
  б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;
  в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;
  г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;
  д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;
  2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като всички подадени оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или всички кандидати или участници не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
  Правила за избор на процедура
  Чл. 73. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.
  (2) Публичните възложители могат да изберат състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог:
  1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:
  а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;
  б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;
  в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;
  г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;
  д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;
  2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.
  (3) При партньорство за иновации, процедура на договаряне без предварително обявление и конкурс за проект се прилагат съответно разпоредбите на чл.78-80.

  Открита процедура
  Чл. 74. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, като минималният срок не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
  (3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства, в съответствие с чл. 36, ал. 1, 2 и 9-14.
  (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (5) В обявлението за обществена поръчка възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 4.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В Чл.74, ал.4 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
  Открита процедура
  Чл. 74. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.
  (3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства, в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и 8-13.
  (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

  Ограничена процедура
  Чл. 75. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни считано от:
  1. датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. датата на изпращане на покана за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
  (3) В ограничената процедура оферти могат да подадат само кандидати, които възложителят е поканил след извършен предварителен подбор.
  (4) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
  (5) Срокът по ал. 4 може да се съкрати, като минималният срок не може да е по-кратък от 10 дни, при условие че възложителят е публикувал обявление за предварителна информация, което не се използва за оповестяване откриването на процедура, и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение
  № 4.
  (6) Срокът по ал. 4 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с
  чл. 36, ал. 1, 2 и 9-14.
  (7) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 2 и 4, възложителите могат да определят:
  1. срок за получаване на заявления за участие - не по-кратък от
  15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
  2. срок за получаване на оферти - не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферта.
  (8) В обявлението за обществена поръчка възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 7.
  (9) Публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да определят срок за получаване на оферти и по споразумение с кандидатите, които ще бъдат поканени след приключване на подбора. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (10) Когато не се постигне споразумение по ал. 9, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.75, ал.7 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне.;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 75, ал. (3) в края на изречението след израза „предварителен подбор" се добавя „по предварително обявени при откриване на процедурата критерии, отнасящи се до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или техническите и професионални способности на кандидата.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75:
  Ограничена процедура
  Чл. 75. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
  1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
  (3) В ограничена процедура оферти подадат само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
  (4) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
  (5) Срокът по ал. 4 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, при условие че възложителят е публикувал обявление за предварителна информация, което не се използва за оповестяване откриването на процедура, и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и
  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение
  № 4.
  (6) Срокът по ал. 4 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с
  чл. 39, ал. 1, 2 и 8-13.
  (7) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 2 и 4, възложителите могат да определят:
  1. срок за получаване на заявления за участие - не по-кратък от
  15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване;
  2. срок за получаване на оферти - не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
  (8) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 7.
  (9) Публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да определят срок за получаване на оферти и по споразумение с избраните кандидати след приключване на подбора. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (10) Когато не се постигне споразумение по ал. 9, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

  Състезателна процедура с договаряне
  Чл. 76. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) В документацията възложителят описва своите потребности и необходимите характеристики на доставките, услугите или строителството и определя критерия за възлагане на поръчката. В документацията се посочват и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите. Предоставената информация трябва да е достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на поръчката и да решат дали да участват в процедурата.
  (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедура е 30 дни считано от:
  1. датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. датата на изпращане на покана за потвърждаване на интерес - когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
  (4) В състезателната процедура с договаряне само кандидати, които възложителят е поканил след извършен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
  (5) Минималният срок за получаване на първоначални оферти е
  30 дни от датата на изпращане на поканата по ал. 4.
  (6) Сроковете по ал. 3 и 5 могат да се съкращават при спазване на условията по чл. 75, ал. 5-8.
  (7) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти.
  (8) Преговорите могат да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (9) Когато възложителят възнамерява да използва възможността по ал. 8, той е длъжен да посочи това в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (10) На всеки етап от преговорите възложителят информира писмено участниците в него за всички промени в техническата спецификация или в друг документ от документацията, когато е допустимо. Възложителят предоставя на участниците достатъчно време за отразяване на промени в офертите и представянето им.
  (11) Когато възложителят възнамерява да приключи поетапните преговори, той уведомява участниците и определя срок за представяне на окончателни оферти. В тези случаи възложителят проверява дали окончателните оферти отговарят на минималните изисквания и ги оценява въз основа на избрания критерий за възлагане.
  (12) Когато използва възможността по ал. 11 полученият брой оферти на крайния етап трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно оферти или допуснати кандидати.
  (13) Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
  (14) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (15) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (16) Възложителят може да не провежда преговори и да възложи поръчката въз основа на предложенията в първоначално подадените оферти, когато е предвидил такава възможност в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 76, ал. (4) се добавя второ изречение със следното съдържание:
  „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до технически и професионални способности на кандидата.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 76, ал. 14 думата „дискриминационен" да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
  Състезателна процедура с договаряне
  Чл. 76. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателна процедура с договаряне, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) В документацията възложителят описва своите потребности и необходимите характеристики на доставките, услугите или строителството и определя критерия за възлагане на поръчката. В документацията се посочват и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите. Предоставената информация трябва да е достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на поръчката и да решат дали да участват в процедурата.
  (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
  1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. поканата за потвърждаване на интерес - когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация.
  (4) В състезателната процедура с договаряне само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
  (5) Минималният срок за получаване на първоначални оферти е
  30 дни от датата на изпращане на поканата по ал. 4.
  (6) Сроковете по ал. 3 и 5 могат да се съкращават при спазване на условията по чл. 75, ал. 5-8.
  (7) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти.
  (8) Преговорите могат да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (9) Когато възложителят възнамерява да използва възможността по ал. 8, той посочва това в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (10) На всеки етап от преговорите възложителят информира писмено участниците в него за всички промени в техническата спецификация или в друг документ от документацията, когато е допустимо. Възложителят предоставя на участниците достатъчно време за отразяване на промени в офертите и представянето им.
  (11) Когато възложителят възнамерява да приключи поетапните преговори, той уведомява участниците и определя срок за представяне на окончателни оферти. В тези случаи възложителят проверява дали окончателните оферти отговарят на минималните изисквания и ги оценява въз основа на избрания критерий за възлагане.
  (12) Когато използва възможността по ал. 11 полученият брой оферти на крайния етап трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно оферти или допуснати кандидати.
  (13) Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
  (14) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (15) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (16) Възложителят може да не провежда преговори и да възложи поръчката въз основа на предложенията в първоначално подадените оферти, когато е предвидил такава възможност в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес.

  Състезателен диалог
  Чл. 77. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
  (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап от процедурата - диалог.
  (5) По време на диалога могат да се обсъждат всички аспекти на поръчката с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
  (6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалога на последователни етапи възложителят е длъжен да посочи тази възможност в обявлението или в описателния документ.
  (9) Възложителят провежда диалога до определянето на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. На крайния етап полученият брой решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или допуснати кандидати.
  (10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени на основата на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
  (11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
  (12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
  (13) Възложителят може да проведе договаряне с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и че няма опасност от нарушаване на конкуренцията или от дискриминация.
  (14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 77, ал. (4) се добавя второ изречение със следния текст:
  „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидата.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 77 се правят следните промени:
  1. В ал. 6 думата „дискриминационен" да се заличи.
  2. В ал. 13 думата „договаряне" се заменя с „преговори".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
  Състезателен диалог
  Чл. 77. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
  (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап от процедурата - диалог.
  (5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
  (6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалога на последователни етапи възложителят посочва това в обявлението или в описателния документ.
  (9) Възложителят провежда диалога до определянето на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. На крайния етап полученият брой решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или допуснати кандидати.
  (10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
  (11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
  (12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
  (13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
  (14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

  Партньорство за иновации
  Чл. 78. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
  (3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
  (4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни считано от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка.
  (5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
  (6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
  (7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят е длъжен да я посочи в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти.
  (9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
  (10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
  (11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (12) При провеждане на преговорите възложителите информират писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителите предоставят на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
  (13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (14) Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
  (15) Договорът за партньорство се структурира на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
  (16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
  (17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
  (18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
  (19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори - да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 78 се правят следните промени:
  1. В ал. 7 думите „или в поканата за потвърждаване на интерес" се заличават.
  2. В ал. 11 думата „дискриминационен" да се заличи.
  3. В ал. 12:
  а) в изречение първо думите „възложителите информират " се заменят с„възложителят информира".
  б) в изречение второ думите „възложителите предоставят" се заменят с „възложителят предоставя".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
  Партньорство за иновации
  Чл. 78. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
  (3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
  (4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване.
  (5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения.
  (6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
  (7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
  (8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти.
  (9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
  (10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
  (11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
  (13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (14) Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
  (15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
  (16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
  (17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
  (18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
  (19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори - да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

  Процедура на договаряне без предварително обявление
  Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:
  1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
  2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс;
  3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:
  а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
  б) липса на конкуренция поради технически причини;
  в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
  4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя, и не е възможно да бъдат спазени сроковете, в т. ч. съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
  5. когато стоките - предмет на доставка, се произвеждат единствено с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
  6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от първоначалния доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, когато смяната на доставчика би принудила възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което би довело до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддръжката;
  7. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, който е приложение към правилника за прилагане на закона;
  8. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство;
  9. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
  10. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
  а) първоначалната поръчка е възложена с открита, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;
  б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
  в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
  г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка.
  (2) Възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
  (3) Продължителността на договорите за поръчки по ал. 1, т. 6, включително при периодично повтарящи се договори за такива поръчки, не може да надвишава 3 години.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
  (5) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1,
  т. 10 може да се приложи не по-късно от 3 години след сключване на първоначалния договор.
  (6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
  (7) Преговорите се провеждат при условия и по ред, уредени в правилника за прилагане на закона.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 79 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а.) в т. 4 думите „предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя" се заличават;
  б) в т. 7 преди думите „Държавната комисия по стоковите борси и тържищата" се добавят „Министъра на финансите, съгласуван с".
  в) в т. 9 думата „договарянето" се заменя с „преговорите".
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Условията и редът за провеждане на процедурата се уреждат в правилника за прилагане на закона."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
  Процедура на договаряне без предварително обявление
  Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:
  1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;
  2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс;
  3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:
  а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;
  б) липса на конкуренция поради технически причини;
  в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
  4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
  5. стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
  6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;
  7. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;
  8. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство;
  9. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;
  10. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:
  а) първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;
  б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;
  в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;
  г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка.
  (2) Възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
  (3) Продължителността на договорите за поръчки по ал. 1, т. 6, включително при периодично повтарящи се договори за такива поръчки, не може да надвишава три години.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса.
  (5) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1,
  т. 10 може да се приложи не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.
  (6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
  (7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

  Конкурс за проект
  Чл. 80. (1) Конкурсът за проект се провежда:
  1. като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или
  2. с присъждане на награди или плащания за участниците.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 прогнозната стойност се определя, като в нея се включват стойността без данък върху добавената стойност (ДДС) на услугата и всички евентуални награди или плащания за участниците.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията, както и прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.
  (4) Участието в конкурс за проект не може да се ограничава:
  1. чрез посочване на национален признак или териториален обхват;
  2. чрез изискване за определена организационно-правна форма на участника.
  (5) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване на броя на участниците. Във всеки случай броят на поканените участници трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
  (6) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища.
  (7) Условията и редът за провеждане на конкурс за проект се уреждат в правилника за прилагане на закона.


  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 80, ал. 6 се добавя второ изречение със следния текст:
  „В състава на журито поне половината от членовете трябва да бъдат компетентни и правоспособни специалисти по темата на проекта, по възможност лица с образователна и научна степен „доктор", хабилитирани лица или лица с научна степен „доктор на науките".".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „организационно-правна " се заменят с „правно-организационна"
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти."
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
  а) в изречение първо думата „участниците" се заменя с „кандидатите".
  б) създава се изречение второ: "В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя."
  в) в изречение трето думите „Във всеки случай броят" се заменят с „Броят", а думата „участници" с „кандидати".
  4. Досегашните ал. 6 и 7 се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
  Конкурс за проект
  Чл. 80. (1) Конкурсът за проект се провежда:
  1. като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или
  2. с присъждане на награди или плащания за участниците.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 прогнозната стойност се определя, като в нея се включват стойността без ДДС на услугата и всички евентуални награди или плащания за участниците.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията, както и прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.
  (4) Участието в конкурс за проект не може да се ограничава:
  1. чрез посочване на национален признак или териториален обхват;
  2. чрез изискване за определена правно-организационна форма на участника.
  (5) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.
  (6) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
  (7) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
  (8) Условията и редът за провеждане на конкурс за проект се определят с правилника за прилагане на закона.

  Глава девета
  ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ И КОМБИНИРАНИ ПОРЪЧКИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на глава девета, която става глава десета да се измени така:
  Глава десета
  СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

  Раздел I
  Рамково споразумение
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.
  Общи изисквания
  Чл. 81. (1) Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане.
  (2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и предвидените количества.
  (3) Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител
  - 8 години.
  (4) Срокът по ал. 3 може да бъде по-дълъг при изключителни случаи и по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
  (5) В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът от лица, които могат да се ползват от него.
  (6) След сключване на рамково споразумение не се допуска включването на нови изпълнители.
  (7) Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по начин, който възпрепятства, ограничава или нарушава конкуренцията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:
  Общи изисквания
  Чл. 81. (1) Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане.
  (2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и предвидените количества.
  (3) Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител
  - 8 години.
  (4) Срокът по ал. 3 може да бъде по-дълъг при изключителни случаи и по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
  (5) В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът от лица, които могат да се ползват от него.
  (6) След сключване на рамково споразумение не се допуска включването на нови изпълнители.
  (7) Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

  Сключване на договор в резултат на рамково споразумение
  Чл. 82. (1) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него следва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.
  (2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
  (3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.
  (4) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:
  1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
  2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите;
  3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им;
  4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите;
  5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор за изпълнение или преустановява вътрешния конкурентен избор.
  (5) Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо - и показателите, и методиката за оценка на офертите.
  (6) За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо.
  (7) Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение.
  (8) В случаите по ал. 7 възложителят посочва в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.
  (9) Възможността по ал. 8 може да се приложи и по отношение на отделни позиции от рамковото споразумение.
  (10) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
  Сключване на договор в резултат на рамково споразумение
  Чл. 82. (1) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.
  (2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
  (3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.
  (4) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:
  1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;
  2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите;
  3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им;
  4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите;
  5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.
  (5) Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо - и показателите, и методиката за оценка на офертите.
  (6) За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо.
  (7) Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение. Тази възможност се прилага и по отношение на отделни позиции от рамковото споразумение.
  (8) В случаите по ал. 7 възложителят посочва в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.
  (9) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5, условията, определени в него.

  Раздел II
  Динамични системи за покупки
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Общи изисквания
  Чл. 83. (1) Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани покупки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на възложителите.
  (2) Динамичната система за покупки е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.
  (3) Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно определени характеристики, свързани с предмета на поръчката.
  (4) Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея.
  (5) Когато възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор.
  (6) Обменът на информация при възлагането чрез ДСП се осъществява единствено с електронни средства при условията на чл. 36.
  (7) Динамична система за покупки не се прилага при поръчки в областите отбрана и сигурност.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83:
  Общи изисквания
  Чл. 83. (1) Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на възложителите.
  (2) Динамичната система за покупки е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.
  (3) Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно определени характеристики, свързани с предмета на поръчката.
  (4) Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея.
  (5) Когато възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор.
  (6) Обменът на информация при възлагането чрез ДСП се осъществява единствено с електронни средства при условията на чл. 39.
  (7) Динамична система за покупки не се прилага при поръчки в областите отбрана и сигурност.

  Създаване на динамична система за покупки
  Чл. 84. При създаване на ДСП възложителят:
  1. публикува обявление за обществена поръчка, обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, в което посочва, че създава ДСП и определя срока за нейното действие;
  2. посочва в документацията за поръчката най-малко естеството и прогнозното количество на предвидените покупки, дали ДСП е разделена на отделни категории, както и информация за това как функционира ДСП, включително използваното електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването;
  3. осигурява неограничен, пълен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.

  Включване на кандидати в динамичната система за покупки
  Чл. 85. (1) Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките на периода за нейното действие.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане на:
  1. обявлението за поръчката, или
  2. поканата за потвърждаване на интерес, когато като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
  (3) В срок 10 работни дни от получаване на заявлението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни.
  (4) В документацията за обществена поръчка възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка.
  (5) Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка преди да разгледа всички получени заявления за участие в срока по ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85:
  Включване на кандидати в динамичната система за покупки
  Чл. 85. (1) Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките на срока на нейното действие.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане на:
  1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. поканата за потвърждаване на интерес, когато като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
  (3) В срок 10 работни дни от получаване на заявлението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни.
  (4) В документацията за обществена поръчка възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка.
  (5) Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка преди да разгледа всички получени заявления за участие в срока по ал. 2.

  Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки
  Чл. 86. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат правилата за ограничена процедура.
  (2) Възложителят отправя едновременно писмена покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в рамките на ДСП по реда на чл. 41. Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната категория.
  (3) След изпращането на поканата за представяне на оферти за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване на заявления за участие.
  (4) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за подаване на оферти.
  (5) Срокът по ал. 4 може да бъде определен по взаимно споразумение между възложителя и избраните кандидати, при условие че всички избрани кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и предадат своите оферти.
  (6) Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация.
  (7) Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86:
  Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки
  Чл. 86. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат правилата за ограничена процедура.
  (2) Възложителят отправя едновременно писмена покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в рамките на ДСП по реда на чл. 34. Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната категория.
  (3) След изпращането на поканата за представяне на оферти за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване на заявления за участие.
  (4) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.
  (5) Срокът по ал. 4 може да бъде определен по взаимно споразумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти.
  (6) Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление.
  (7) Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.

  Актуализиране на информацията
  Чл. 87. (1) Възложителят може по всяко време през срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя в срок 5 работни дни считано от получаването на искането.
  (3) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
  (4) Възложителят взема решение за прекратяване на участието в ДСП, когато в резултат на действията по ал. 1-3 се установи, че кандидатът не отговаря на условията за включване в ДСП.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 87, ал. 2 думите „в срок 5 работни дни считано от получаването" се заменят с „в срок до 5 работни дни от получаване".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 87:
  Актуализиране на информацията
  Чл. 87. (1) Възложителят може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаването на искането.
  (3) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП, освен в случаите по чл. 67, ал. 8.
  (4) Възложителят взема решение за прекратяване на участието в ДСП, когато в резултат на действията по ал. 1-3 се установи, че кандидатът не отговаря на условията за включване в ДСП.

  Удължаване и прекратяване на динамичната система за покупки
  Чл. 88. (1) Срокът по чл. 84, т. 1 може да бъде удължен. За обявяване на удължаването възложителят използва образеца на обявление, въз основа на който ДСП е създадена.
  (2) В случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане на поръчка.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл, 88, ал. 1, изречение второ се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите „въз основа на който" се заменят със "с което е оповестено създаването на";
  2. Да се заличат думите „е създадена" в края на изречението.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88:
  Удължаване и прекратяване на динамичната система за покупки
  Чл. 88. (1) Срокът на действие на ДСП може да бъде променян. За обявяване на промяната възложителят използва образеца на обявление, с което е оповестено създаването на ДСП.
  (2) В случай на предсрочно прекратяване на ДСП възложителят публикува обявление за възлагане на поръчка.

  Раздел III
  Електронен търг
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел III.

  Общи изисквания
  Чл. 89. (1) Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.
  (2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
  (3) Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени, включително в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение.
  (4) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана.
  (5) Възложителите могат да провеждат електронен търг и в случаите на възлагане на обществена поръчка в рамките на динамична система за покупки.
  (6) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 89:
  Общи изисквания
  Чл. 89. (1) Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.
  (2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства.
  (3) Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени, включително в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение.
  (4) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана за участие.
  (5) Възложителите могат да провеждат електронен търг и в случаите на възлагане на обществена поръчка в рамките на ДСП.
  (6) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

  Провеждане на електронен търг
  Чл. 90. (1) Провеждането на електронен търг се основава на:
  1. цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената;
  2. цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност.
  (2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (3) В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на електронен търг, се включва най-малко следната информация:
  1. показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в проценти;
  2. стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимо - минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
  3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и когато е необходимо - кога ще им бъде предоставена;
  4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
  5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения;
  6. информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и техническите изисквания за свързване.
  (4) Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на офертите в съответствие с избрания критерий за възлагане.
  (5) Възложителят изпраща чрез електронни средства едновременно покана до всички участници, чиито оферти са допуснати.
  (6) Поканата по ал. 5 съдържа:
  1. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
  2. дата и час за начало на електронния търг;
  3. начина на приключване на електронния търг.
  (7) Когато критерият за възлагане е най-добро съотношение качество/цена или разходи, поканата по ал. 5 съдържа и резултата от първоначалната оценка на всяка оферта, математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици. Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя отделна формула.
  (8) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи, като на всеки етап може да се обявява броят на участниците.
  (9) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.
  (10) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.
  (11) При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници.
  (12) Предоставянето на информация в хода на електронен търг не може да води до разкриване на самоличността на участниците.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6 се създава нова т. 1:
  „1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;"
  2. Досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4;
  3. В ал. 7 се заличава текстът „резултата от първоначалната оценка на всяка оферта".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90:
  Провеждане на електронен търг
  Чл. 90. (1) Провеждането на електронен търг се основава на:
  1. цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената;
  2. цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност.
  (2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (3) В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на електронен търг, се включва най-малко следната информация:
  1. показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в проценти;
  2. стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимо - минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
  3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и когато е необходимо - кога ще им бъде предоставена;
  4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
  5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения;
  6. информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и техническите изисквания за свързване.
  (4) Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на офертите в съответствие с избрания критерий за възлагане.
  (5) Възложителят изпраща чрез електронни средства едновременно покана до всички участници, чиито оферти са допуснати.
  (6) Поканата по ал. 5 съдържа:
  1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта;
  2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
  3. дата и час за начало на електронния търг;
  4. начина на приключване на електронния търг.
  (7) Когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, поканата по ал. 5 съдържа и математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици. Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя отделна формула.
  (8) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи, като на всеки етап може да се обявява броят на участниците.
  (9) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.
  (10) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент.
  (11) При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници.
  (12) Предоставянето на информация в хода на електронен търг не може да води до разкриване на самоличността на участниците.

  Приключване на електронния търг
  Чл. 91. (1) Електронният търг приключва:
  1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или
  2. когато не са получени нови предложения, отговарящи на изискванията на възложителя - след изтичане на определен в поканата срок, или
  3. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.
  (2) Когато възложителят възнамерява да приключи електронния търг по реда на ал. 1, т. 3, включително когато като допълнение се прилагат условията по ал. 1, т. 2, той посочва времевия график за провеждане на всеки етап от електронния търг в поканата за участие.
  (3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка въз основа на провеждането на електронен търг и сключва договор с него.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.

  Раздел IV
  Електронни каталози
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Общи изисквания
  Чл. 92. (1) Възложителите могат да поискат офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог, когато възлагат обществени поръчки чрез използване на електронни средства. Това изискване се посочва в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (2) В случаите по ал. 1 в документацията за обществената поръчка се посочва необходимата информация относно формата, използваното електронно оборудване, организацията и техническите изисквания за осъществяване на връзка с оборудването.
  (3) Офертите, представени под формата на електронен каталог, могат да бъдат придружени от други документи, допълващи офертата.
  (4) Електронните каталози, които се изготвят от участниците за определена процедура, трябва да съответстват на:
  1. установените от възложителя технически спецификации и електронен формат;
  2. изискванията за електронните средства за комуникация и на допълнителни изисквания, установени от възложителя в съответствие с чл. 36.
  (5) В електронен каталог, подаден за конкретна процедура за обществена поръчка, могат да се включат единствено продукти, строителство или услуги, които отговарят на изискванията на възложителя за конкретната поръчка.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, като в ал. 4, т. 2 думите „чл. 36“ се заменят с „чл. 39“.

  Използване на електронен каталог при рамково споразумение
  Чл. 93. (1) Когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да проведат вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като използват един от следните методи:
  1. отправят покана към участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответстваща на изискванията на конкретната поръчка, или
  2. събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документацията за обществената поръчка относно рамковото споразумение.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителите уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат информацията, като осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2, преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния участник, за да му дадат възможност да я оспори или да потвърди.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93:
  Използване на електронен каталог при рамково споразумение
  Чл. 93. (1) Когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност да проведат вътрешен конкурентен избор за конкретните поръчки, като:
  1. отправят покана към участниците да актуализират общите си каталози в частта, съответстваща на изискванията на конкретната поръчка, или
  2. събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документацията за обществената поръчка относно рамковото споразумение.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителите уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат информацията, като осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2, преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния участник, за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.

  Използване на електронен каталог при динамична система за покупки
  Чл. 94. (1) При възлагане на поръчки чрез ДСП възложителите могат да поискат офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог.
  (2) Когато заявлението за участие в ДСП е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации и формат, поръчката въз основа на ДСП може да се възложи при използване на възможността по чл. 93, ал. 1, т. 2.
  (3) В случаите по ал. 2 електронният каталог се допълва впоследствие от кандидатите при условията на чл. 93, ал. 2 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 94:
  Използване на електронен каталог при динамична система за покупки
  Чл. 94. (1) При възлагане на поръчки чрез ДСП възложителите могат да поискат офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог.
  (2) Когато заявлението за участие в ДСП е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации и формат, поръчката въз основа на ДСП може да се възложи по реда на чл. 93, ал. 1, т. 2.
  (3) В случаите по ал. 2 електронният каталог се допълва впоследствие от кандидатите при условията на чл. 93, ал. 2 и 3.

  Раздел V
  Централизирано възлагане
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел V.

  Централен орган за покупки
  Чл. 95. (1) Възложителите могат да получават доставки и/или услуги от централен орган за покупки, който предлага централизирани дейности по закупуване.
  (2) Възложителите могат да придобиват строителство, доставки на стоки и услуги чрез обществени поръчки, възложени от органа по ал. 1, при използване на:
  1. динамична система за покупки, управлявана от този орган;
  2. рамково споразумение, сключено от този орган.
  (3) Когато се предвижда и други възложители да могат да използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което се създава ДСП.
  (4) Възложителите не прилагат процедурите за обществени поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи дейности по закупуване.
  (5) В случаите по ал. 1 и 2 се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона.
  (6) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 възложителите носят отговорност за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.
  (7) Доставки, услуги или строителство, възложени от централен орган за покупки по чл. 5, ал. 4, т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни дейности.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 95, ал. 6 думите „носят отговорност" се заменят с „отговарят".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95:
  Централен орган за покупки
  Чл. 95. (1) Възложителите могат да получават доставки и/или услуги от централен орган за покупки, който предлага централизирани дейности по закупуване.
  (2) Възложителите могат да придобиват строителство, доставки и услуги чрез обществени поръчки, възложени от органа по ал. 1, при използване на:
  1. динамична система за покупки, управлявана от този орган;
  2. рамково споразумение, сключено от този орган.
  (3) Когато се предвижда и други възложители да използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което се оповестява създаването на ДСП.
  (4) Възложителите не прилагат процедурите за обществени поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи дейности по закупуване.
  (5) В случаите по ал. 1 и 2 се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона.
  (6) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение.
  (7) Доставки, услуги или строителство, възложени от централен орган за покупки по чл. 5, ал. 4, т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни дейности.

  Създаване на централни органи за покупки
  Чл. 96. (1) Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки.
  (2) Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават с решение на Министерския съвет.
  (3) Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96:
  Създаване на централни органи за покупки
  Чл. 96. (1) Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки.
  (2) Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават с акт на Министерския съвет.
  (3) Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. Националното сдружение на общините в Република България може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за възлагане на поръчки за нуждите на общините с решение на общото събрание.
  (4) Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги от централен орган за покупки по ал. 3 по споразумение с този орган.

  Електронизиране на централизираното възлагане
  Чл. 97. Централните органи за покупки провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез използване на електронни средства за комуникация в съответствие с изискванията по чл. 36.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97, като в него думите „чл. 36“ се заменят с „чл. 39“.

  Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава членка
  Чл. 98. (1) Възложителите имат право да се ползват от динамичните системи за покупки, рамковите споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е посочен в тях.
  (2) В случаите по ал. 1 при възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на изпълнител въз основа на рамково споразумение се прилага законодателството на държавата членка, в която е установен централният орган за покупки.
  (3) Възложителите не могат да използват възможностите по ал. 1 с цел да избегнат прилагането на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98:
  Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава- членка
  Чл. 98. (1) Възложителите имат право да се ползват от ДСП, рамковите споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е посочен в тях.
  (2) В случаите по ал. 1 при възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на изпълнител въз основа на рамково споразумение се прилага законодателството на държавата членка, в която е установен централният орган за покупки.
  (3) Възложителите не могат да използват възможностите по ал. 1 с цел заобикаляне на закона.

  Глава десета
  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава десета, която става глава единадесета.

  Оповестяване откриването на процедурата
  Чл. 99. За оповестяване откриването на процедурите възложителите изпращат:
  1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, до „Официален вестник” на ЕС – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1-7 и 11;
  2. решението за откриване до РОП - в случаите по чл. 18, ал. 1,
  т. 8-10 и 13;
  3. решението за откриване и обявлението за обществена поръчка до РОП - в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 12.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99:
  Оповестяване откриването на процедурата
  Чл. 99. За оповестяване откриването на процедурите възложителите изпращат:
  1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, до „Официален вестник” на Европейския съюз – в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1-7 и 11;
  2. решението за откриване на процедурата до РОП - в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13;
  3. решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП - в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 12.

  Изменение на условията
  Чл. 100. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.
  (2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес.
  (3) Възложителят изпраща за публикуване обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от деня, следващ публикуването на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
  (4) Когато се правят промени в поканата за потвърждаване на интерес, възложителят изпраща на лицата, заявили интерес, документите по
  ал. 3 в 14-дневен срок от деня, следващ изпращането на поканата за потвърждаване на интерес.
  (5) При процедури, в които сроковете за получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2, както и когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени поради необходимост от спешно възлагане, срокът по ал. 2 е 3-дневен, а по ал. 3 и 4 – 5-дневен.
  (6) След изтичането на срокoвете по ал. 3-5 възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.
  (7) Възложителят е длъжен да удължи сроковете за получаване на оферти, когато:
  1. в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;
  2. са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 40, ал. 2.
  (8) Удължаването на срока по ал. 7 трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите.
  (9) Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по чл. 40, ал. 3.
  (10) С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по ал. 7, т. 1 възложителите не трябва да въвеждат такива условия, които биха привлекли към участие допълнителни или изцяло нови заинтересовани лица.
  (11) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.
  (12) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
  1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
  2. срокът по чл. 157, ал. 4 не е достатъчен.
  (13) С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл. 100, ал.10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, 3 и 4 след думата „публикуването" се добавя: „в РОП";
  2. В ал. 3 и 4 се заличават думите „деня, следващ".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 100, ал. 1 след думите „заинтересовано лице" се поставя следния текст: „с цел осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100:
  Изменение на условията
  Чл. 100. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.
  (2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес.
  (3) Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
  (4) Когато се правят промени в поканата за потвърждаване на интерес, възложителят изпраща на лицата, заявили интерес, документите по
  ал. 3 в 14-дневен срок от изпращането на поканата за потвърждаване на интерес.
  (5) При процедури, в които сроковете за получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2, както и когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени поради необходимост от спешно възлагане, срокът по ал. 2 е тридневен, а по ал. 3 и 4 – 5-дневен.
  (6) След изтичането на срокoвете по ал. 3-5 възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.
  (7) Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато:
  1. в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;
  2. са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2.
  (8) Удължаването на срока по ал. 7 трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите.
  (9) Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в офертите или когато те са предоставени в случаите по чл. 33, ал. 3.
  (10) С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на промени по ал. 7, т. 1 възложителите не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
  (11) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.
  (12) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
  1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
  2. срокът по чл. 158, ал. 4 не е достатъчен.
  (13) С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


  Заявяване на участие
  Чл. 101. (1) В зависимост от вида на процедурата и етапа на нейното провеждане кандидатите подават заявления за участие, а участниците - оферти.
  (2) Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.
  (3) Офертата съдържа техническо и ценово предложение.
  (4) В открита процедура към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.
  (5) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
  (6) Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.
  (7) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли заявлението си или офертата си.
  (8) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
  (9) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта.
  (10) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
  (11) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (12) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8-10 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 101 се правят следните изменения:
  а) създава се нова ал. 11 със следния текст:
  „(11) Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.";
  б) ал. 11 -12 стават ал. 12-13.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението на Настимир Ананиев и гр. нар. пр. за нова ал. 11 думите „или свързани предприятия“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101:
  Заявяване на участие
  Чл. 101. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците - оферти.
  (2) Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.
  (3) Офертата съдържа техническо и ценово предложение.
  (4) В открита процедура към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.
  (5) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
  (6) Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.
  (7) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
  (8) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
  (9) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
  (10) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
  (11) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.
  (12) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона.
  (13) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8-11 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

  Конфиденциалност
  Чл. 102. (1) Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която считат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
  (2) Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
  (3) Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на кандидатите или участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102.

  Комисия
  Чл. 103. (1) Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове.
  (2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
  (3) Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.
  (4) Правилата за работа на комисията се уреждат с правилника за прилагане на закона.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 103 се създава нови ал. 2 и 3 с текст:
  „(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима.
  (3) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  Ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се преномерират на ал. 4, ал. 5, и ал. 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 103 се правят следните изменения:
  а) В ал. 2 се създава изречение второ и трето със следния текст: „В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 228, ал. 1, т. 18.";
  б) Създава се нови ал. 4 и 5 със следния текст:
  „(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
  (5) Възложителят има право на контрол върху работата на. комисията.";
  в) ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „работата на комисията" се добавя „и контролът върху дейността й".
  Комисията подкрепя предложението по буква „б“ за създаване на нова ал. 4 и не го подкрепя в останала му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 103:
  Комисия
  Чл. 103. (1) Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове.
  (2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
  (3) Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад.
  (4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
  (5) Правилата за работа на комисията се определят с правилника за прилагане на закона.

  Разглеждане на заявления за участие и оферти
  Чл. 104. (1) При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се извършва предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.
  (2) При провеждане на открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
  (3) Използването на възможността по ал. 2 се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите.
  (4) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.
  (5) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.
  (6) Редът за отстраняване на несъответствия и нередовности по
  ал. 4 се уреждат с правилника за прилагане на закона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 104, ал. (1) след израза ..предварителен подбор" се добавя „по критерии, обявени при откриване на процедурата и отнасящи се до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидатите", а след израза „се разглеждат" се добавя „само офертите на допуснатите участници.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104:
  Разглеждане на заявления за участие и оферти
  Чл. 104. (1) При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците.
  (2) При открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
  (3) Използването на възможността по ал. 2 се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите.
  (4) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.
  (5) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.
  (6) Редът за отстраняване на несъответствия и нередовности по
  ал. 4 се определя с правилника за прилагане на закона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност.


  Намаляване на броя на кандидатите, които да бъдат поканени за участие
  Чл. 105. (1) При ограничена процедура, състезателна процедура на договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да ограничават броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог.
  (2) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване на броя на кандидатите, и минималния брой на кандидатите, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой на кандидатите, които възнамеряват да поканят.
  (3) При ограничената процедура минималният брой на кандидатите е 5, а при състезателната процедура на договаряне, процедурата на състезателен диалог и партньорството за иновации - 3. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
  (4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, възложителят извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
  (5) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
  (6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите способности.
  (7) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите способности.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105:
  Намаляване броя на кандидатите, поканени за участие
  Чл. 105. (1) При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да намаляват броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог.
  (2) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят.
  (3) При ограничена процедура минималният брой кандидати е 5, а при състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации - три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
  (4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, възложителят извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
  (5) В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.
  (6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани само кандидатите, които отговарят на тези критерии и изисквания.
  (7) Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.

  Приемане на работата на комисията
  Чл. 106. (1) Докладът по чл. 103, ал. 3 се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.
  (2) Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по ал. 1.
  (3) В 10-дневен срок от получаването на доклада, възложителят го утвърждава или го връща на комисията, заедно с писмени указания за преработката му, когато:
  1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
  2. когато констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
  (4) Указанията по ал. 3 не могат да насочват към конкретен изпълнител или извеждане на определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
  1. каква информация следва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по ал. 3, т. 1;
  2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по ал. 3, т. 2.
  (5) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.
  (6) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
  (7) В случаите по ал. 2 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 106, ал. 3 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Думата „когато" преди двуеточието да се замени с „ако";
  2. В началото на т. 2 думата „когато" да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106:
  Приемане на работата на комисията
  Чл. 106. (1) Докладът по чл. 103, ал. 3 се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.
  (2) Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в доклада по ал. 1.
  (3) В 10-дневен срок от получаването на доклада, възложителят го утвърждава или го връща на комисията, с писмени указания, когато:
  1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
  2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.
  (4) Указанията по ал. 3 не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:
  1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по ал. 3, т. 1;
  2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по ал. 3, т. 2.
  (5) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.
  (6) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
  (7) В случаите по ал. 2 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

  Други основания за отстраняване от участие
  Чл. 107. Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата:
  1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
  2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
  а) предварително обявените условия на поръчката;
  б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
  3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  В чл. 107, изразът „и 55" се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар.пр. Димитър Делчев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 107 се създава т. 4:
  „4. кандидати или участници, които са свързани лица.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 107:
  Други основания за отстраняване от участие
  Чл. 107. Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата:
  1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
  2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
  а) предварително обявените условия на поръчката;
  б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
  3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5.
  4. кандидати или участници, които са свързани лица.

  Глава единадесета
  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава единадесета, която става глава дванадесета.

  Окончателни решения по процедурата
  Чл. 108. Процедурите по този закон завършват с решение за:
  1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационна система;
  2. определяне на изпълнители по рамково споразумение;
  3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  4. прекратяване на процедурата.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 108:
  Окончателни решения по процедурата
  Чл. 108. Процедурите по този закон завършват с решение за:
  1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен въз основа на рамково споразумение, ДСП или квалификационна система;
  2. определяне на изпълнители по рамково споразумение;
  3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  4. прекратяване на процедурата.

  Определяне на изпълнител на обществената поръчка
  Чл. 109. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
  1. не са налице основанията за отстраняване в процедурата и отговаря на критериите за подбор, а където е приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване на броя на кандидатите;
  2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 109, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Предлогът „в" преди думата „процедурата" се заменят с „от";
  2. След думата „процедурата" се поставя запетая и се добавя следният текст: „освен в случаите по чл. 54, ал. 4,".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109:
  Определяне на изпълнител на обществената поръчка
  Чл. 109. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
  1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване броя на кандидатите;
  2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

  Прекратяване на процедурата
  Чл. 110. (1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
  1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за договаряне;
  2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
  3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
  4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
  5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
  6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;
  7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
  8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
  9. са необходими съществени промени в условията по обявената поръчка, които биха привлекли към участие допълнителни или изцяло нови заинтересовани лица.
  (2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
  1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
  2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
  3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
  4. участникът, класиран на първо място:
  а) откаже да сключи договор, или
  б) не изпълни някое от изискванията на чл. 112, ал. 1;
  в) не докаже, че не са налице посочените в процедурата основания за отстраняване.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
  (4) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
  (5) При възникване на обстоятелство по ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 преди сключването на договора възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл.110, ал.2, т.2 да се измени както следва:
  „2. има само едно заявление за участие или една оферта, които отговарят на предварително обявените условия;"
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 110 ал. 1 т. 9 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 110, ал. 1, т. 1 думата „договаряне" в края на изречението се заменя с думата „преговори".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110:
  Прекратяване на процедурата
  Чл. 110. (1) Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
  1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;
  2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
  3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
  4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;
  5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
  6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;
  7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
  8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
  9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.
  (2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
  1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
  2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
  3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
  4. участникът, класиран на първо място:
  а) откаже да сключи договор;
  б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
  в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.
  (4) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.
  (5) Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4.

  Глава дванадесета
  ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава дванадесета, която става глава тринадесета.

  Раздел I
  Гаранции за изпълнение

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Гаранция за изпълнение
  Чл. 111. (1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или на авансово предоставените средства.
  (2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2 на сто от стойността на договора.
  (3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.
  (4) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в договаряне.
  (5) Гаранциите се представят в една от следните форми:
  1. парична сума;
  2. банкова гаранция;
  3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
  (6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
  (7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово плащане.
  (8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
  (9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
  (10) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на общите договорни условия клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на общите договорни условия каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  Чл. 111, ал. 10 се изменя така:
  „(10)Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 111 се нравят следните допълнения и изменения:
  1. в края на изречението на ал. (1), след израза „авансово предоставените средства", се поставя запетая и се добавя „които не могат да бъдат по-малко от 15% от стойността на договора.";
  2. в ал. (2) числото „5" става „10".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се добавя второ изречение: „Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора."
  2. В ал. 7 думата „плащане" в края на изречението се заменя с „предоставените средства";
  3. В ал. 4 думата „договаряне" в края на изречението се заменя с „преговори";
  4. В ал. 9 се заличават думите „възлагане на",
  5. В ал. 10 навсякъде думите „общите договорни условия" се заменят с „договорните условия".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111:
  Гаранция за изпълнение
  Чл. 111. (1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства.
  (2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.
  (3) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.
  (4) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори.
  (5) Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
  1. парична сума;
  2. банкова гаранция;
  3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
  (6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
  (7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
  (8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
  (9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
  (10) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

  Раздел II
  Договор за обществена поръчка

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.

  Сключване на договор
  Чл. 112. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
  1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
  2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;
  3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
  4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
  (2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
  1. откаже да сключи договор;
  2. не изпълни някое от изискванията на ал. 1;
  3. не докаже, че не са налице посочените в процедурата основания за отстраняване.
  (3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
  (4) Договорът трябва да съответства на проекта на общите договорни условия, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на общите договорни условия се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
  (5) Задължителното минимално съдържание на общите договорни условия, включително препоръчителни образци, се определят с правилника за прилагане на закона.
  (6) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
  (7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:
  1. изпълнителят е определен в резултат на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 и има само един поканен участник;
  2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или
  3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.
  (8) Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  В чл.112 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  .,(4) Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата."
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Задължителното минимално съдържание на договора, включително препоръчителни образци, се определят с правилника за прилагане на закона."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 112 се правят следните промени:
  1. В ал. 2, т. 3 думата „посочените" се заменя с думата „приложимите".
  2. В ал. 4 навсякъде думите „общите договорни" се заменя с „договорните".
  3. В ал. 5 думите „общите договорни условия, включително препоръчителни образци се определят" се заменят с „договора се определя".
  Комисията подкрепя предложението по т. 3, а предложението по т. 1 и 2 е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 т. 1 се изменя така:
  „1. изпълнителят е определен в резултат на:
  а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 и има само един поканен участник или
  б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 163, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 180, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;“
  2. В ал. 8 накрая се добавя „или когато процедура е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 163, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 180, ал. 1, т. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112:
  Сключване на договор
  Чл. 112. (1) Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
  1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
  2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;
  3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
  4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
  (2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
  1. откаже да сключи договор;
  2. не изпълни някое от условията по ал. 1, или
  3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
  (3) В случаите по ал. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
  (4) Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.
  (5) Задължителното минимално съдържание на договора се определя с правилника за прилагане на закона.
  (6) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
  (7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:
  1. изпълнителят е определен в резултат на:
  а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 и има само един поканен участник или
  б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;
  2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или
  3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.
  (8) Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител пр еди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедура е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1.

  Срок на договорите за обществени поръчки
  Чл. 113. (1) Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.
  (2) По изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване.
  (3) Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението:
  1. с не повече от една година - когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора;
  2. с повече от една година - когато е свързан с изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно обслужване и обучение на персонала.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 113 се създава нова. ал. 4 със следния текст:
  „(4) Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2 се смятат сключени за една година."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113:
  Срок на договорите за обществени поръчки
  Чл. 113. (1) Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.
  (2) По изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване.
  (3) Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението:
  1. с не повече от една година - когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора;
  2. с повече от една година - когато е свързан с изпълнението на дейности, обслужващи основния предмет, включително гаранционно обслужване и обучение на персонала.
  (4) Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2 се смятат за сключени за една година.

  Договор под условие
  Чл. 114. Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на общите договорни условия клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  В чл.114 думите „проекта на общите договорни условия" се заменят с „проекта на договор".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 114, изречение първо думите „общите договорни условия" се заменят с „договорните условия".
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114:
  Договор под условие
  Чл. 114. Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

  Изисквания при изпълнението на договорите
  Чл. 115. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 115.

  Изменение на договор за обществена поръчка и рамкови споразумения
  Чл. 116. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато:
  1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не следва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
  2. е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
  а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
  б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
  3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;
  4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:
  а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамково споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
  б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
  аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
  бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на прилагането на закона;
  5. се налагат изменения, които не са съществени;
  6. изменението не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:
  а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;
  б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
  (5) Изменение на договор за обществена поръчка се счита за съществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
  2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
  3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение.
  (6) При изменение на договор, сключен от секторен възложител, условията по ал. 2 не се прилагат.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Чл.116, ал.1, т.4 буква „а" и т.6 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Анна Александрова и група народни представители:
  В член 116, ал. 5, т.3 в края да се добавят думите „с изключение на случаите, когато изменението представлява цялостна или частична замяна на стоки, включени за доставка в предмета на поръчката, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики стоки в сравнение със заменяните стоки".
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието на члена думите „рамкови споразумения" се заменят с „рамково споразумение";
  2. В ал. 5 се добавя т. 4:
  „4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 116 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 преди думите „е възникнала“ се добавя „поради непредвидени обстоятелства“.
  2. В т. 6 след думата „изменението“ се добавя „се налага поради непредвидени обстоятелства и“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116:
  Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
  Чл. 116. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато:
  1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;
  2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
  а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
  б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
  3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;
  4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:
  а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамково споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
  б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
  аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
  бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
  5. се налагат изменения, които не са съществени;
  6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени едновременно следните условия:
  а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;
  б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а“ не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
  (5) Изменение на договор за обществена поръчка се счита за съществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
  2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
  3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение.
  4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4.
  (6) При изменение на договор, сключен от секторен възложител, условията по ал. 2 не се прилагат.

  Прехвърляемост на вземания
  Чл. 117. Изискуемите парични вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117:
  Прехвърляемост на вземания
  Чл. 117. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

  Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
  Чл. 118. (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или рамковото споразумение, когато:
  1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат променени на основание чл. 116, ал. 1;
  2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
  3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от ДФЕС.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

  Предложение от нар. пр. Настимир Ананиев и група народни представители:
  В чл. 118, ал. 1 след думите „или рамково споразумение" се добавя „в предвидените в закон, в договора или споразумението случаи, или", а запетаята пред съюза „когато" се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118:
  Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
  Чл. 118. (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или рамковото споразумение в предвидените в закон, в договора или споразумението случаи, или когато:
  1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1;
  2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
  3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от ДФЕС.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.

  Унищожаеми договори или рамкови споразумения
  Чл. 119. (1) Договори или рамкови споразумения са унищожаеми, когато са сключени:
  1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на изискването по чл. 99;
  2. при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 13-15, чл. 79, ал. 1, чл. 138, ал. 1, чл. 148, ал. 1, чл. 163, ал. 1 или чл. 180, ал. 1;
  3. преди влизането в сила на някой от актовете на възложителя, издаден във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
  а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
  б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
  в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
  (2) Възложителят е длъжен да прекрати договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е унищожено по съдебен ред.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119:
  Унищожаеми договори или рамкови споразумения
  Чл. 119. (1) Договори или рамкови споразумения са унищожаеми, когато са сключени:
  1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на изискването на чл. 99;
  2. при незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 13-15, чл. 79, ал. 1, чл. 138, ал. 1, чл. 149, ал. 1, чл. 164, ал. 1 или чл. 182, ал. 1;
  3. преди влизането в сила на акт на възложителя, издаден във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:
  а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;
  б) заинтересован кандидат да подаде оферта;
  в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.
  (2) Възложителят прекратява договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е унищожено по съдебен ред.

  Субсидиарно прилагане
  Чл. 120. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120.

  Глава тринадесета
  ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава тринадесета, която става глава четиринадесета.

  Документиране и отчетност
  Чл. 121. (1) Възложителите създават и поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
  (2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за взетите мерки по чл. 44, ал. 3-5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки.
  (3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с възлагането на договори, сключени по изключенията на закона.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се добавя второ изречение: „Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи свързани с изпълнението и неговото отчитане.";
  2. В ал. 3 се заличат думите „възлагането на".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121:
  Документиране и отчетност
  Чл. 121. (1) Възложителите създават и поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
  (2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3-5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи свързани с изпълнението и неговото отчитане.

  (3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.

  Срок за съхраняване
  Чл. 122. (1) Досиетата по чл. 121, ал. 2 и информацията по чл. 121, ал. 3 се съхраняват за срок 5 години считано от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
  (2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от ЕС.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 122:
  Срок за съхраняване
  Чл. 122. (1) Досиетата по чл. 121, ал. 1 и информацията по чл. 121, ал. 3 се съхраняват за срок 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
  (2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

  Част трета
  НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на част трета да се измени така:
  ЧАСТ ТРЕТА
  СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

  Глава четиринадесета
  СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четиринадесета, която става глава петнадесета.

  Видове
  Чл. 123. Секторни дейности са дейности, свързани със:
  1. газ и топлинна енергия;
  2. електроенергия;
  3. водоснабдяване;
  4. транспортни услуги;
  5. пощенски услуги;
  6. експлоатация на географска област.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123:
  Видове
  Чл. 123. Секторни дейности са дейности, свързани със:
  1. природен газ и топлинна енергия;
  2. електроенергия;
  3. водоснабдяване;
  4. транспортни услуги;
  5. експлоатация на географска област;
  6. пощенски услуги.

  Природен газ и топлинна енергия
  Чл. 124. (1) Дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, са:
  1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи за обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия;
  2. снабдяване на мрежите по т. 1 с газ или топлинна енергия;
  3. производството и търговията на едро и дребно с газ или топлиннa енергия.
  (2) Снабдяването с газ или топлинна енергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по
  ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
  1. производството нa газ или топлиннa енергия е в резултат от извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123,
  т. 2-4;
  2. снабдяването на тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните 3 години, включително за текущата година.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124:
  Природен газ и топлинна енергия
  Чл. 124. (1) Дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия, са:
  1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи за обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa природен газ или топлиннa енергия;
  2. снабдяване на мрежите по т. 1 с природен газ или топлинна енергия;
  3. производството и търговията на едро и дребно с природен газ или топлиннa енергия.
  (2) Снабдяването с природен газ или топлинна енергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
  1. производството нa природен газ или топлиннa енергия е в резултат от извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 2-4;
  2. снабдяването на тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.

  Електроенергия
  Чл. 125. (1) Дейности, свързани с електроенергия, са:
  1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa електроенергия;
  2. снабдяване с електроенергия на мрежи по т. 1;
  3. производството и търговията на едро и дребно с електроенергия.
  (2) Снабдяването с електроенергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
  1. производството нa електроенергия се осъществявa поради товa, че потреблението й е необходимо зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 1, 3 и 4;
  2. снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на възложителя и не е надвишило 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за последните 3 години, включително за текущата година.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 125:
  Електроенергия
  Чл. 125. (1) Дейности, свързани с електроенергия, са:
  1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa електроенергия;
  2. снабдяване на мрежите по т. 1 с електроенергия;
  3. производството и търговията на едро и дребно с електроенергия.
  (2) Снабдяването с електроенергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
  1. производството нa електроенергия се осъществявa поради товa, че потреблението й е необходимо зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 1, 3 и 4;
  2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на възложителя и не е надвишило 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.

  Водоснабдяване
  Чл. 126. (1) Дейности, свързани с водоснабдяване, са:
  1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa питейна вода;
  2. снабдяване с питейна вода на мрежи по т. 1;
  3. производството и търговията на едро и дребно с питейна вода.
  (2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона по отношение на договори за поръчки или конкурси за проект, свързани със:
  1. хидротехнически проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството водa, предназначена за питейни нужди, представлявa повече от 20 на сто от общото количество на водатa, предоставянa чрез такивa проекти или съоръжения зa напояване или отводняване, или
  2. отвеждане и пречистване на отпадни води.
  (3) Снабдяването с питейна вода на фиксирани мрежи за обществени услуги от страна на секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
  1. производството нa питейнa водa се осъществявa с оглед необходимостта от ползването й зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по чл. 123, т. 1-4;
  2. снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на производителя и не превишава 30 на сто от съвкупното му производство на питейна вода, като се взема предвид средната стойност за последните 3 години, включително за текущата година.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126:
  Водоснабдяване
  Чл. 126. (1) Дейности, свързани с водоснабдяване, са:
  1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa питейна вода;
  2. снабдяване на мрежите по т. 1 с питейна вода;
  3. производството и търговията на едро и дребно с питейна вода.
  (2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона по отношение на договори за поръчки или конкурси за проект, свързани със:
  1. хидротехнически проекти, напояване или отводняване, при условие че количеството водa, предназначена за питейни нужди, представлявa повече от 20 на сто от общото количество на водатa, предоставянa чрез такивa проекти или съоръжения зa напояване или отводняване, или
  2. отвеждане и пречистване на отпадни води.
  (3) Снабдяването с питейна вода на фиксирани мрежи за обществени услуги от страна на секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия:
  1. производството нa питейнa водa се осъществявa с оглед необходимостта от ползването й зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по чл. 123, т. 1-4;
  2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на производителя и не превишава 30 на сто от съвкупното му производство на питейна вода, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.

  Транспортни услуги
  Чл. 127. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
  (2) По отношение на транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, които могат да включват условията на обслужваните маршрути, капацитета, който трябва да е наличен, или честотата на услугата.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 127, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Да се заличи съюзът „или" пред текста „честотата на услугата";
  2. В края на изречението се добавя „и други".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127:
  Транспортни услуги
  Чл. 127. (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.
  (2) По отношение на транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, които могат да включват условията на обслужваните маршрути, капацитета, който трябва да е наличен, честотата на услугата и други.

  Експлоатация на географска област
  Чл. 128. Дейности, свързани с експлоатацията на географска област, са дейности, които имат за цел:
  1. осигуряване ползването на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали от превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища, или
  2. добив на нефт или газ, или
  3. проучвания за или добив на въглища или други твърди горива.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 128:
  Експлоатация на географска област
  Чл. 128. Дейности, свързани с експлоатацията на географска област, са дейности, които имат за цел:
  1. осигуряване ползването на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали от превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища;
  2. добив на нефт или природен газ;
  3. проучвания за или добив на въглища или други твърди горива.

  Пощенски услуги
  Чл. 129. Дейности, свързани с пощенски услуги, са предоставянето на:
  1. пощенски услуги;
  2. услуги, различни от пощенските, за които не са изпълнени условията по чл. 130 и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по т. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 129.

  Глава петнадесета
  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на глава петнадесета, която става глава шестнадесета, да се измени така:
  Глава шестнадесета
  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЕКТОРНА ДЕЙНОСТ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЗАКОНА

  Дейности, пряко изложени на конкуренция
  Чл. 130. (1) Законът не се прилага по отношение на обществени поръчки и конкурси за проект, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност по чл. 123, ако дейността е изложена на пряка конкуренция и се реализира в условията на пазар, достъпът до който не е ограничен.
  (2) Оценката за наличие на конкуренция се извършва въз основа на наблюдение на пазара и включва критерии, определени в съответствие с ДФЕС. Тези критерии могат да се отнасят до характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието нa алтернативни стоки или услуги, цените и възможността повече от един доставчик да предлага тези стоки или услуги.
  (3) Условие достъпът до определен пазар да се счита за неограничен е в националното законодателство да са въведени актовете на ЕС по приложение № 12. Във всички случаи достъпът до съответния пазар може да се приеме като свободен, ако това бъде доказано на практика.
  (4) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да бъде част от по-голям сектор или отрасъл.
  (5) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да обхваща територията на цялата страна или на отделен географски район.
  (6) При определянето на границите на географски район, по отношение на който се прави проучване за наличие на конкуренция, се вземат под внимание областите, в които съответните предприятия извършват дейност, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни. На оценка се подлагат естеството и характеристиките на стоките или услугите, наличието на пречки за навлизане на пазара на други лица, потребителските предпочитания, съществени разлики в пазарните дялове на предприятията между съответния район и съседните райони и съществени разлики в цените.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думата „пазара" се заменя със „съответния географски пазар за проучваната дейност";
  2. В ал. 6, изречение първо придобива следния вид: „При проучване за наличие на конкуренция се взема под внимание районът, в който съответните предприятия извършват дейността, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130:
  Дейности, пряко изложени на конкуренция
  Чл. 130. (1) Законът не се прилага по отношение на обществени поръчки и конкурси за проект, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност по чл. 123, ако дейността е пряко изложена на конкуренция и се реализира в условията на пазар, достъпът до който не е ограничен.
  (2) Оценката за наличие на конкуренция се извършва въз основа на наблюдение на съответния географски пазар за проучваната дейност и включва критерии, определени в съответствие с ДФЕС. Тези критерии могат да се отнасят до характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието нa алтернативни стоки или услуги, цените и възможността повече от един доставчик да предлага тези стоки или услуги.
  (3) Достъпът до определен пазар е неограничен, ако в националното законодателство са въведени актовете на Европейския съюз по приложение № 12. Във всички случаи достъпът до пазара се приема за свободен, ако това бъде доказано.
  (4) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да бъде част от по-голям сектор или отрасъл.
  (5) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да обхваща територията на цялата страна или на отделен географски район.
  (6) При проучване за наличие на конкуренция се взема под внимание районът, в който съответните предприятия извършват дейността, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни. На оценка се подлагат естеството и характеристиките на стоките или услугите, наличието на пречки за навлизане на пазара на други лица, потребителските предпочитания, съществени разлики в пазарните дялове на предприятията между съответния район и съседните райони и съществени разлики в цените.

  Процедура за изключване на секторна дейност от приложното поле на закона
  Чл. 131. (1) Процедурата за изключването на секторна дейност се извършва по правила на Европейската комисия.
  (2) Компетентен орган или секторен възложител може да подаде до Европейската комисия искане въз основа на критериите по чл. 130 с цел да се установи, че определена дейност е изложена на конкуренция. Когато е необходимо, искането се придружава от становище на независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност.
  (3) В искането по ал. 1 се посочват всички факти, които са от значение за изключване на секторната дейност от приложното поле на закона, включително приложимите нормативни актове и съществуващата административна уредба.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 131, ал. 2, изречение първо думите „Компетентен орган или" в началото на изречението се заменят с „Министерският съвет по предложение на съответния ресорен министър или на".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131:
  Процедура за изключване на секторна дейност от приложното поле на закона
  Чл. 131. (1) Процедурата за изключването на секторна дейност се извършва по правила на Европейската комисия.
  (2) Министерският съвет по предложение на съответния ресорен министър или на секторен възложител може да подаде до Европейската комисия искане въз основа на критериите по чл. 130 с цел да се установи, че определена дейност е пряко изложена на конкуренция. Когато е необходимо, искането се придружава от становище на независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност.
  (3) В искането по ал. 1 се посочват всички факти, които са от значение за изключване на секторната дейност от приложното поле на закона, включително приложимите нормативни актове и съществуващата административна уредба.

  Глава шестнадесета
  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шестнадесета, която става глава седемнадесета.

  Раздел I
  Процедури
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел I да се измени така:
  Раздел I
  Процедури, прилагани от секторни възложители

  Правила за избор на процедура за възлагане на обществена поръчка от секторни възложители
  Чл. 132. При възлагане на обществени поръчки секторните възложители могат да прилагат свободно открита, ограничена процедура и договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 132 се правят следните изменения:
  1.След думите „свободно открита" се заличва запетаята и се добавя съюз „и";
  2. След думите „ограничена процедура" се заличава съюзът „и" и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 132:
  Свободен избор на процедура
  Чл. 132. При възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.

  Открита процедура
  Чл. 133. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, като минималният срок не може да е по-кратък на 15 дни, ако възложителят е публикувал периодично индикативно обявление и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
  2. включва цялата информация по част А от приложение № 5.
  (3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с чл. 36, ал. 1, 2 и 9-14.
  (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (5) В обявлението за обществена поръчка възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 4.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.133, ал.4 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне.;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 133, ал. 2, т. 2 след думите „по част А" се поставя запетая и се добавя „раздел I".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 133:
  Открита процедура
  Чл. 133. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал периодично индикативно обявление и то:
  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и
  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 5.
  (3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и 8-13.
  (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.
  (5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.

  Ограничена процедура
  Чл. 134. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни считано от:
  1. датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. датата на изпращане на покана за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
  (3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (4) В ограничената процедура оферти могат да подадат само кандидати, които възложителят е поканил след извършен предварителен подбор.
  (5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.134, ал.3 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне.;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 134, ал. (4)) в края на изречението след израза „предварителен подбор" се добавя „по предварително обявени при откриване на процедурата критерии, отнасящи се до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или техническите и професионални способности на кандидата.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134:
  Ограничена процедура
  Чл. 134. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на:
  1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
  (3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (4) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.
  (5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

  Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
  Чл. 135. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни считано от:
  1. датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. датата на изпращане на покана за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
  (3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по
  ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (4) В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след извършен предварителен подбор могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
  (5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.135, ал.3 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 135, ал. (4) се добавя второ изречение със следния текст:
  „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидата.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135:
  Процедура на договаряне с предварителна покана за участие
  Чл. 135. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:
  1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или
  2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.
  (3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по
  ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (4) В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.
  (5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
  (6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.

  Състезателен диалог
  Чл. 136. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
  (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап на процедурата - диалог.
  (5) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
  (6) По време на диалога могат да се обсъждат всички аспекти на поръчката с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
  (7) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (8) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите на другите участници, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (9) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалог на последователни етапи, възложителят е длъжен да посочи тази възможност в обявлението или в описателния документ.
  (10) Възложителят провежда диалога до определяне на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности.
  (11) След обявяване на диалога за приключен, възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
  (12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
  (13) Възложителят може да проведе договаряне с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и че няма опасност от нарушаване на конкуренцията или от дискриминация.
  (14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.136, ал.3 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 136, ал. (4) се добавя второ изречение със следния текст;
  „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидата.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 136, ал. 13, изречение първо думата „договаряне" се заменя с думата „преговори".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 136:
  Състезателен диалог
  Чл. 136. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.
  (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап на процедурата - диалог.
  (5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя.
  (6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога на другите участници, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалог на последователни етапи, възложителят посочи това в обявлението или в описателния документ.
  (9) Възложителят провежда диалога до определяне на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности.
  (10) След обявяване на диалога за приключен, възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката.
  (11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.
  (12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
  (13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.
  (14) Възложителят може да предвиди награди или плащания за участниците в диалога.

  Партньорство за иновации
  Чл. 137. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
  (3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
  (4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни считано от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (5) При предварителния подбор възложителят преценява капацитета на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност, и разработването и внедряването на новаторски решения.
  (6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
  (7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят е длъжен да я посочи в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес.
  (8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти с изключение на окончателните оферти.
  (9) Минималните изисквания и показателите за оценка на офертите не подлежат на преговори и не могат да се променят.
  (10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
  (11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (12) При провеждане на преговорите възложителите информират писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителите предоставят на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
  (13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (14) Договорът за партньорство за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
  (15) Договорът за партньорство се структурира на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
  (16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
  (17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството, отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
  (18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
  (19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (20) В случаите по ал. 16, възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

  Предложение от нар. пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл.137, ал.4 текста "които изискват спешно възлагане на поръчка" да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 137 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4, изречение първо се заличава думата „считано";
  2. Навсякъде в ал. 7 се заличат думите „или в поканата за потвърждаване на интерес".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за чл. 137.
  Партньорство за иновации
  Чл. 137. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.
  (2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата.
  (3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост.
  (4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност, и разработването и внедряването на новаторски решения.
  (6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации.
  (7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението.
  (8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти с изключение на окончателните оферти.
  (9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят.
  (10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена.
  (11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
  (12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят отново изменените оферти.
  (13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (14) Договорът за партньорство за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците.
  (15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството.
  (16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение.
  (17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството, отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение.
  (18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване.
  (19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай.
  (20) В случаите по ал. 16, възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.

  Договаряне без предварителна покана за участие
  Чл. 138. (1) Секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие, освен на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 1-4, 6-10, както и когато:
  1. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
  2. когато за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на договаряне следва да бъдат поканени всички лица, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 възлагането на поръчката не трябва да засяга възможността на други заинтересовани лица да участват в последващи поръчки със същия или със сходен предмет.
  (3) При провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 ограничението по чл. 79, ал. 3 не се прилага.
  (4) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
  (5) Преговорите се провеждат при условия и по ред, уредени с правилника за прилагане на закона.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 138 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думата „договаряне" се заменя с „преговори";
  2. В ал. 5 думите „Преговорите се провеждат при условия и по ред, уредени" в началото на изречението се заменят с „Условията и редът за провеждане на процедурата се уреждат".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 138:
  Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
  Чл. 138. (1) Секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие, на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 1-4, 6-10, както и когато:
  1. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;
  2. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 възлагането на поръчката не трябва да засяга възможността на други заинтересовани лица да участват в последващи поръчки със същия или със сходен предмет.
  (3) При провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 79, ал. 1, т. 6 ограничението по чл. 79, ал. 3 не се прилага.
  (4) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1.
  (5) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.

  Конкурс за проект
  Чл. 139. (1) Конкурсът за проект се провежда:
  1. като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или
  2. с присъждане на награди или плащания за участниците.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1 прогнозната стойност се определя, като в нея се включват стойността на услугата без ДДС и всички евентуални награди или плащания за участниците.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията, както и прогнозната стойност на обществената поръчка за услуги без ДДС, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие.
  (4) Участието в конкурс за проект не може да се ограничава:
  1. чрез посочване на национален признак или териториален обхват;
  2. чрез изискване за определена организационноправна форма на участника.
  (5) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване на броя на участниците. Във всеки случай броят на поканените участници трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.
  (6) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища.
  (7) Обявлението за резултатите от конкурса за проект се изпраща до „Официален вестник“ на ЕС в срок до 30 дни от приключването на конкурса.
  (8) Условията и редът за провеждане на конкурс за проект се уреждат с правилника за прилагане на закона.

  Предложение от нар. пр. Методи Андреев:
  В чл. 139, ал. (6) се добавя второ изречение със следния текст:
  „В състава на журито поне половината от членовете трябва да бъдат компетентни и правоспособни специалисти по темата на проекта, по възможност лица с образователна и научна степен „доктор", хабилитирани лица или лица с научна степен „доктор на науките".".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „без ДДС" преди текста „на обществената поръчка за услуги" се заличават и се добавя след този текст, преди запетаята;
  2. В ал. 4, т. 2 думата „организационно-правна" се заменя с „правно-организационна";
  3. Да се добави нова ал. 5:
  „(5) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.";
  4. Досегашната ал. 5 да стане ал. 6 и да се измени така:
  „(6) Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване на броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция."
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7, досегашната ал. 7 отпада, а досегашната ал. 8 става ал. 7.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139:
  Конкурс за проект
  Чл. 139. Конкурсът за проект се провежда съгласно разпоредбата на чл. 80.
  Раздел II
  Техники и инструменти за електронни и комбинирани поръчки

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел II да се измени така:
  Раздел II
  Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки

  Динамична система за покупки
  Чл. 140. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП срокът за получаване на заявления за участие по чл. 85, ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (2) В случай че секторен възложител намали срока по чл. 85, ал. 2, той следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е намален.
  (3) Когато възложителят е предвидил основания за отстраняване и/или критерии за подбор в съответствие с чл. 144, ал. 2, той може по всяко време през срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите участници да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
  (4) Информацията по ал. 3 се предоставя в срок 5 работни дни считано от получаването на искането.
  (5) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП.
  (6) За неуредените въпроси относно създаването, удължаването и прекратяването на ДСП, както и относно възлагането на поръчките в рамките на ДСП се прилагат правилата на раздел II от глава девета.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 140 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думата „участници" се заменя с „кандидати";
  2. В ал. 4 думите „5 работни дни считано от получаването" се заменят с думите „до 5 работни дни от получаване".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140:
  Динамична система за покупки
  Чл. 140. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП срокът за получаване на заявления за участие по чл. 85, ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни.
  (2) В случай че секторен възложител съкрати срока по чл. 85, ал. 2, той следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е съкратен.
  (3) Когато възложителят е предвидил основания за отстраняване и/или критерии за подбор в съответствие с чл. 144, ал. 2, той може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП.
  (4) Информацията по ал. 3 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаване на искането.
  (5) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП.
  (6) За неуредените въпроси относно създаването, удължаването и прекратяването на ДСП, както и относно възлагането на поръчките в рамките на ДСП се прилагат разпоредбите на раздел II от глава десета.

  Раздел III
  Квалификационни системи

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел III.

  Създаване на квалификационни системи
  Чл. 141. (1) Секторните възложители могат да създават и да използват квалификационни системи на стопански субекти. В тези случаи те изпращат за публикуване до „Официален вестник“ на ЕС обявление по образец, което съдържа най-малко информацията по приложение № 13. В обявлението се посочват целта и срокът на действие на квалификационната система, както и начинът за достъп до правилата за нейното прилагане.
  (2) Секторните възложители изпращат информация до Службата за публикации на Европейския съюз при всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и при нейното прекратяване, като използват следните стандартни образци:
  1. обявление за квалификационна система - при промяна на срока на действие без прекратяване на квалификационната система;
  2. обявление за възлагане на поръчка - при прекратяване на действието на квалификационната система.
  (3) Квалификационните системи се организират по начин, който дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях.
  (4) Квалификационната система може да обхваща различни етапи, свързани с предварителния подбор.
  (5) При създаването на квалификационната система секторните възложители определят правила и критерии, въз основа на които заинтересованите лица ще бъдат включвани и изключвани от квалификационната система, включително относно периодичното актуализиране на информацията, ако има такова, и относно срока на прилагане на квалификационната система.
  (6) Когато тези критерии и правила включват технически спецификации, се прилагат чл. 48-52. В такива случаи при необходимост възложителите могат да актуализират критериите и правилата.
  (7) Кандидатите или участниците могат за целите на вписване в квалификационна система да се позоват на капацитета на други лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива.
  (8) Секторните възложители осигуряват по всяко време достъп до критериите и правилата по ал. 5, включително при поискване от заинтересованите лица.
  (9) Когато секторен възложител счита, че квалификационна система, създадена от друго лице, отговаря на неговите изисквания, той съобщава по подходящ начин на заинтересованите лица, че ще се ползва от тази квалификационна система.
  (10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването.
  (11) Възложителят е длъжен да вземе решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система.
  (12) Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от
  4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
  (13) В 15-дневен срок от датата на решението по ал. 11 възложителят уведомява кандидата за включването му в квалификационната система или за отказа си за това. Отказът се мотивира.
  (14) Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационната система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.
  (15) В случай че възложителите изискват такси за включване в квалификационната система за поддържане или актуализиране на информацията, те не могат да надвишават разходите, които са необходими за тези дейности.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „изпращат за публикуване до „Официален вестник" на ЕС" се заменят с „изготвят";
  2. В ал. 2, изречение първо думите „изпращат за публикуване до „Официален вестник" на ЕС" се заменят с „обявяват", а след думите „както и" да се заличи „при";
  3. В ал. 5 думата „прилагане" се заменя с „действие";
  4. В ал. 7 думите „Кандидатите или участниците" в началото на изречението се заменят със „Заинтересованите лица".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 141:
  Създаване на квалификационни системи
  Чл. 141. (1) Секторните възложители могат да създават и да използват квалификационни системи на стопански субекти. В тези случаи те изготвят обявление по образец, което съдържа най-малко информацията по приложение № 13. В обявлението се посочват целта и срокът на действие на квалификационната система, както и начинът за достъп до правилата за нейното прилагане.
  (2) Секторните възложители обявяват всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и нейното прекратяване, като използват следните образци:
  1. обявление за квалификационна система - при промяна на срока на действие без прекратяване на квалификационната система;
  2. обявление за възлагане на поръчка - при прекратяване на действието на квалификационната система.
  (3) Квалификационните системи се организират по начин, който дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях.
  (4) Квалификационната система може да обхваща различни етапи, свързани с предварителния подбор.
  (5) При създаването на квалификационната система секторните възложители определят правила и критерии, въз основа на които заинтересованите лица ще бъдат включвани и изключвани от квалификационната система, включително относно периодичното актуализиране на информацията, ако има такова, и относно срока на действие на квалификационната система.
  (6) Когато тези критерии и правила включват технически спецификации, се прилагат чл. 48-52. В такива случаи при необходимост възложителите могат да актуализират критериите и правилата.
  (7) Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива.
  (8) Секторните възложители осигуряват по всяко време достъп до критериите и правилата по ал. 5, включително при поискване от заинтересованите лица.
  (9) Когато секторен възложител смята, че квалификационна система, създадена от друго лице, отговаря на неговите изисквания, той съобщава по подходящ начин на заинтересованите лица, че ще се ползва от тази квалификационна система.
  (10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването.
  (11) Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.
  (12) Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от
  4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
  (13) Решението по ал. 11 се изпраща на кандидата в срок до 15 дни от издаването му.
  (14) Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационната система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.
  (15) В случай че възложителите изискват такси за включване в квалификационната система за поддържане или актуализиране на информацията, те не могат да надвишават разходите, които са необходими за тези дейности.

  Възлагане на поръчка чрез квалификационна система
  Чл. 142. (1) Възложителите могат да използват обявление за квалификационна система за оповестяване откриването на процедура.
  (2) В случаите по ал. 1 конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.
  (3) В случаите по ал. 1 възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението, както и:
  1. дали се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог;
  2. дали се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;
  3. дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции;
  4. дали е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител.
  (4) В случаите по ал. 1 достъпът до документацията се предоставя не по-късно от момента на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговорите. В обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за поръчката.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 отпада;
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 и в нея думите „В случаите по ал. 1" в началото на изречението отпадат.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и в нея след думите „ако не са включени в обявлението" се добавя „за създаване на квалификационната система".
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 3;
  5. Създава се нова ал. 4:
  „(4) С публикуване на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители могат да оповестят възлагането на първата обществена поръчка в рамките на системата."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 142:
  Възлагане на поръчка чрез квалификационна система
  Чл. 142. (1) Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.
  (2) Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система, както и дали:
  1. се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог;
  2. се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;
  3. офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции;
  4. е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител.
  (3) Достъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговорите. В обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за поръчката.
  (4) С публикуване на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители могат да оповестят възлагането на първата обществена поръчка в рамките на системата.

  Конфиденциалност при квалификационна система
  Чл. 143. Секторните възложители могат да прилагат чл. 102, ал. 3 и по отношение на информацията, предоставена във връзка с използването на квалификационна система, независимо дали обстоятелствата, свързани с конфиденциалност, са били посочени в обявлението за квалификационната система.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143.

  Раздел IV
  Кандидати и участници

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел IV.

  Основания за отстраняване и критерии за подбор
  Чл. 144. (1) Секторните възложители могат да установят обективни правила и критерии за отстраняване и подбор на участниците или кандидатите, които предоставят на заинтересованите лица.
  (2) Правилата и критериите по ал. 1 могат да включват основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, както и критериите за подбор по чл. 59, ал. 1 при спазване на съответните условия за тяхното поставяне, деклариране и доказване.
  (3) Публичен възложител, който извършва секторна дейност, прилага задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1.
  (4) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може:
  1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
  2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
  (5) При ограничена процедура, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог или партньорство за иновации възложителят може да установи обективни правила и критерии, които да му позволят да намали броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите. Броят на избраните кандидати обаче трябва да гарантира достатъчна конкуренция.
  (6) За неуредените въпроси относно намаляване броя на кандидатите се прилагат правилата на чл. 105.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Никифоров и група народни представители:
  В чл.144, ал.2, изразът „и чл.55, ал.1" се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Георги Кадиев:
  В чл. 144 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „могат да установят" се заменят с „установяват"
  2. В ал. 2 думите „могат да" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  Алинея 3 на чл. 144 добива следната редакция:
  „(3) Публичните възложители, които извършват секторни дейности, прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и могат да прилагат основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 144:
  Основания за отстраняване и критерии за подбор
  Чл. 144. (1) Секторните възложители могат да установят обективни правила и критерии за отстраняване и подбор на участниците или кандидатите, които предоставят на заинтересованите лица.
  (2) Правилата и критериите по ал. 1 могат да включват основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, както и критериите за подбор по чл. 59, ал. 1 при спазване на съответните условия за тяхното поставяне, деклариране и доказване.
  (3) Публичните възложители, които извършват секторни дейности, прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и могат да прилагат основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1.
  (4) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може:
  1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;
  2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.
  (5) При ограничена процедура, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог или партньорство за иновации възложителят може да установи обективни и недискриминационни правила и критерии, които да приложи за намаляване броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен за да се гарантира реална конкуренция.
  (6) За неуредените въпроси относно намаляване броя на кандидатите се прилага разпоредбата на чл. 105.


  Предоставяне нa техническите спецификации за регулярно възлагани поръчки и поръчки, за които като покана за участие в процедура се използва периодично индикативно обявление
  Чл. 145. (1) Всяко заинтересовано лице има право да поиска от секторен възложител да му бъдат предоставени технически спецификации, които традиционно се използват в поръчките или се отнасят до поръчки, при които за оповестяване на откриването на процедура се използва периодично индикативно обявление, освен ако това е невъзможно.
  (2) В случаите по ал. 1 секторните възложители са длъжни да предоставят техническите спецификации чрез електронни средства с неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп. Когато те са включени като част от вече предоставени документи, възложителят посочва интернет адреса, на който са достъпни техническите спецификации.
  (3) Документите, които по обективни причини, включително свързани с конфиденциалност на информацията, не са достъпни чрез интернет адрес, се предоставят по друг подходящ начин.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145.

  Оферти, включващи продукти с произход от трети страни
  Чл. 146. (1) Секторните възложители могат да отстранят оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним и ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.
  (2) Делът на продуктите по ал. 1 се определя съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври
  2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB, L 269, 10.10.2013 г.).
  (3) При прилагането на ал. 1 софтуерът, който се ползвa в оборудването нa телекомуникационни мрежи, се приемa зa продукт.
  (4) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с избрания критерий за възлагане на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава
  3 на сто.
  (5) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането им.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 146.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 147:
  Субсидиарно прилагане
  Чл. 147. За неуредените в тази част въпроси се прилагат разпоредбите на част първа и втора.

  ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
  СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТИТЕ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част четвърта.

  Глава седемнадесета
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седемнадесета, която става глава осемнадесета.

  Обхват
  Чл. 147. (1) Специалните правила на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки за:
  1. доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т.ч. оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
  2. доставки на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
  3. услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2 за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
  4. строителство, пряко свързано с оборудването по т. 1 и 2 за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
  5. услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
  6. строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство.
  (2) За неуредените в тази част случаи се прилагат правилата за публични възложители.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 147, който става чл. 148:
  Обхват
  Чл. 148. (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки за:
  1. доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
  2. доставки на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
  3. услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
  4. строителство, пряко свързано с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл;
  5. услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
  6. строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство.
  (2) За неуредените в тази част въпроси се прилагат правилата за публични възложители.

  Изключения
  Чл. 148. (1) Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност:
  1. възлагани по специфични процедурни правила:
  а) съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС между Република България самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на ЕС, от една страна, и една или повече трети страни - от друга страна;
  б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
  2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от ДФЕС;
  3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
  4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно
  най-малко от две държави - членки на ЕС, за разработване на нов продукт, и където е приложимо - на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
  5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на ЕС;
  6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
  а) доставката на военно оборудване или чувствително оборудване, или
  б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква „а“, или
  в) строителство и услуги за специфични военни цели или чувствително строителство и чувствителни услуги;
  7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
  8. възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски;
  9. за арбитражни и помирителни услуги;
  10. при трудови правоотношения по смисъл на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и при правоотношения, възникнали въз основа на друг договор, когато с него се възлага услуга на лице от организацията на възложителя, което е в състояние да я предостави предвид вменените му задължения и отговорности;
  11. за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
  12. при придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти или правa върху тях;
  13. възлагани от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формиранa от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
  в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и което не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
  (2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава - членка на ЕС, ако има такива.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 13, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
  (4) Цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя съгласно методиката по чл. 13, ал. 6.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 13 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните 3 години.
  (6) В случаите по ал. 1, т. 13, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
  (7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят е длъжен да открие възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
  (8) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по
  ал. 1 с цел заобикаляне прилагането на закона.
  (9) Критериите и редът за определяне наличието на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 8.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов и група народни представители:
  В чл. 148, ал. 1 се правят следните промени:
  1. В т. 1, б. „а" се заличават думите „самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на ЕС";
  2. В т. 10 текстът „както и при правоотношения, възникнали въз основа на друг договор, когато с него се възлага услуга на лице от организацията на възложителя, което е в състояние да я предостави предвид вменените му задължения и отговорности" отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 148, който става чл. 149:
  Изключения
  Чл. 149. (1) Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност:
  1. възлагани по специфични процедурни правила:
  а) съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС между Република България, от една страна, и една или повече трети страни - от друга страна;
  б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
  2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от ДФЕС;
  3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;
  4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно най-малко от две държави - членки, за разработване на нов продукт, и когато е приложимо - на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
  5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
  6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
  а) доставката на военно оборудване или чувствително оборудване, или
  б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква „а“, или
  в) строителство и услуги за специфични военни цели или чувствително строителство и чувствителни услуги;
  7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
  8. възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски;
  9. за арбитражни и помирителни услуги;
  10. при трудови правоотношения по смисъл на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  11. за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;
  12. при придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти или правa върху тях;
  13. възлагани от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
  б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формиранa от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
  в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и което не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.
  (2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава - членка, ако има такива.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 13, буква „а“ възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.
  (4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 13 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години.
  (6) В случаите по ал. 1, т. 13, когато поради датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма.
  (7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.
  (8) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по
  ал. 1 с цел заобикаляне на закона.
  (9) Критериите и редът за определяне наличието на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2.

  Смесени поръчки, включващи дейности в областите отбрана и сигурност
  Чл. 149. (1) В случай че по отношение на една от дейностите - предмет на обществена поръчка, са приложими правилата на тази част, а