Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
26/09/2016 второ гласуване

  Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерския съвет на 18.05.2016 г. и приет на първо гласуване на 14 юли 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г. и приет на първо гласуване на 14 юли 2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за независимия финансов одит
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  ЧАСТ ПЪРВА
  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част първа.

  Глава първа
  ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Предмет
  Чл. 1. Този закон урежда:
  1. целта, обхвата и принципите на независимия финансов одит, извършван от регистрирани одитори, наричан по-нататък „финансов одит”;
  2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на финансовия одит, наричани по-нататък „приложими одиторски стандарти”;
  3. придобиването на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител;
  4. придобиването на правоспособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;
  5. правата и задълженията на регистрираните одитори;
  6. статута и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък „Комисията";
  7. статута и функциите на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);
  8. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1, като предлага в т. 2 думите „заключенията на” да се заменят с „удостоверяване на резултатите от”.


  Цел на финансовия одит
  Чл. 2. Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.


  Финансов одит
  Чл. 3. (1) Финансовият одит е изпълнение на съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от приложимите одиторски стандарти, въз основа на които се формира одиторското мнение.
  (2) При изразяването на одиторско мнение се взема предвид типът на приложимата рамка за финансово отчитане.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.


  Предмет на финансовия одит
  Чл. 4. Финансов одит се извършва на:
  1. годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;
  2. други финансови отчети или финансова информация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.


  Приложими отчетни рамки
  Чл. 5. (1) Приложимите рамки за финансово отчитане са:
  1. обща рамка за финансово отчитане - рамка, която регламентира финансови отчети с общо предназначение за широк кръг потребители;
  2. специфична рамка за финансово отчитане - рамка, която регламентира отчети за конкретни потребители.
  (2) Приложимите общи рамки за финансово отчитане са:
  1. отчетна рамка за достоверно представяне - обща рамка за финансово отчитане, която отговаря и на едно от следните изисквания:
  а) потвърждава изрично или по подразбиране, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството да представи оповестявания допълнително, извън конкретно изискваните от общата рамка;
  б) потвърждава изрично, че може да е необходимо ръководството да се отклони от дадено изискване на общата рамка, за да постигне достоверно представяне на финансовия отчет;
  2. обща рамка за съответствие - обща рамка за финансово отчитане, която изисква спазване на изискванията на рамката, но не съдържа потвържденията по т. 1.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Чл. 5, ал. 2 да се измени така:
  (2) Общите рамки за финансово отчитане са:
  1. отчетна рамка за достоверно представяне, която съдържа поне едно от следните потвърждения:
  а) потвърждава изрично или по подразбиране, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да представи допълнителни оповестявания;
  б) потвърждава изрично, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да се отклони от дадено изискване на общата рамка;
  2. обща рамка за съответствие, която не съдържа потвържденията по т. 1.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
  Чл. 5. (1) Приложимите рамки за финансово отчитане са:
  1. обща рамка за финансово отчитане, регламентираща финансови отчети с общо предназначение за широк кръг потребители;
  2. специфична рамка за финансово отчитане, регламентираща отчети за конкретни потребители.
  (2) Общите рамки за финансово отчитане са:
  1. отчетна рамка за достоверно представяне, която съдържа поне едно от следните потвърждения:
  а) потвърждава изрично или по подразбиране, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да представи допълнителни оповестявания;
  б) потвърждава изрично, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да се отклони от дадено изискване на общата рамка;
  2. обща рамка за съответствие, която не съдържа потвържденията по т. 1.


  Задължителен одит и доброволен одит
  Чл. 6. (1) финансовият одит е задължителен и доброволен.
  (2) Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.
  (3) Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.


  Регистрирани одитори
  Чл. 7. (1) Финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са вписани в регистъра по чл. 20.
  (2) Регистрираните одитори по смисъла на този закон са:
  1. физически лица;
  2. одиторски дружества.
  (3) Одиторско дружество е търговско дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, с основен предмет на дейност - извършването на финансов одит на финансови отчети на предприятия, при което три четвърти от членовете на управителния му орган са регистрирани одитори по този закон или са регистрирани одитори от други държави - членки на Европейския съюз, има добра репутация и е:
  1. събирателно дружество, в което повече от половината от съдружниците са регистрирани одитори по този закон или по законодателството на други държави - членки на Европейския съюз;
  2. командитно дружество, в което повече от половината от неограничено отговорни съдружници са един или повече регистрирани одитори по този закон или по законодателството на други държави - членки на Европейския съюз;
  3. дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците и от капитала принадлежат на един или повече регистрирани одитори, одитори и/или на одиторски дружества от други държави - членки на Европейския съюз.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 7, ал. 3, т. 3 думите „един или повече" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7, като предлага в ал. 3, т. 2 и 3 думите „един или повече” да се заличат.  Способи за упражняване професията на регистриран одитор
  Чл. 8. (1) Правото да се упражнява професията на регистриран одитор е изключително и се осъществява:
  1. пряко:
  а) като физическо лице;
  б) чрез участие в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
  в) по трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
  г) по облигационен договор с одиторско дружество или с търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
  2. чрез участие в одиторско дружество, което е вписано като регистриран одитор в регистъра по чл. 20;
  3. чрез участие в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите.
  (2) Регистриран одитор не може да упражнява одиторска дейност чрез участие в повече от едно търговско дружество и/или одиторско дружество.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8, като предлага в наименованието и в ал. 1 думите „професията на регистриран одитор” да се заменят с „одиторска професия” и в ал. 2 думата „дейност” да се замени с „професия”.


  Професионални стандарти
  Чл. 9. (1) Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите и изискванията на приложимите одиторски стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.
  (2) Приложими одиторски стандарти при извършването на задължителен финансов одит и за свързаните с одита услуги по смисъла на този закон са Международните одиторски стандарти, Международният стандарт за контрол на качеството и другите международни стандарти, издадени от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност.
  (3) Регистрираният одитор може да извършва професионални услуги, като прилага изискванията на други професионални стандарти, когато одиторският ангажимент е поет при прилагане на тези други стандарти.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9, като предлага в ал. 2 думите „при извършването на задължителен финансов одит и за свързаните с одита услуги по смисъла на този закон” да се заличат, а в ал. 3 думите „професионални услуги, като прилага изискванията на други професионални” да се заменят с „услуги, различни от задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги като прилага изискванията на други одиторски”.


  Професионална етика
  Чл. 10. При осъществяване на професионалната си дейност регистрираният одитор прилага принципите и изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители и приет от ИДЕС, наричан по-нататък „Етичен кодекс”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.


  Професионална тайна
  Чл. 11. Регистрираният одитор, членовете на одитните екипи, неговите служители, сътрудници, експерти и всички други лица, които работят за него, спазват задължението за професионална тайна за информацията, станала им известна при или по повод изпълнение на одиторски ангажимент, освен когато разкриването й се изисква за целите на съдебно производство или по закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11, като предлага думите „.неговите служители, сътрудници, експерти и всички други” да се заменят с „ и всички”.


  Публичен надзор над регистрираните одитори
  Чл. 12. (1) Публичният надзор над регистрираните одитори се осъществява от Комисията.
  (2) Надзорът по ал. 1 се осъществява върху:
  1. професионалната дейност на регистрираните одитори;
  2. дейността на ИДЕС в случаите, посочени в този закон;
  3. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес съгласно изискванията на Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети (OB, L 157/87 от 9 юни 2006 г.), изменена с Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, от 16 април 2014 г. (OB, L 158/196 от 27 май 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2006/43/ЕС", както и на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес (OB, L 158/77 от 27 май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 537/2014”.
  (3) Комисията е компетентният орган за регулирането и надзора над регистрираните одитори в Република България по смисъла на Директива 2006/43/ЕС.


  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2, т. 1 се изменя така:
  „1. професионалната дейност на регистрираните одитори по задължителния одит и свързаните с одита услуги, както са посочени в този закон;
  2. Алинея 2, т. 3 да отпадне.
  3. В ал. 3 думите „регулирането и" се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя по т. 2 и 3.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
  Публичен надзор над регистрираните одитори
  Чл. 12. (1) Публичният надзор над регистрираните одитори се осъществява от Комисията.
  (2) Надзорът по ал. 1 се осъществява съгласно изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ на Комисията (OB, L 158/77 от 27 май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 537/2014” върху:
  1. професионалната дейност на регистрираните одитори;
  2. дейността на ИДЕС в случаите, посочени в този закон;
  3. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
  (3) Комисията е компетентният орган за регулирането и надзора над регистрираните одитори в Република България.


  Глава втора
  ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОДИТОРИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Изисквания за кандидатстване
  Чл. 13. (1) За дипломиран експерт-счетоводител и за регистриран одитор може да кандидатства лице с добра репутация.
  (2) За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което отговаря на следните изисквания за задължителна степен на завършено висше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите, като инспектор в Комисията или като преподавател във висше училище в областта на счетоводството, контрола и финансите:
  1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и четири години стаж;
  2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и пет години стаж;
  3. друго висше икономическо образование и седем години стаж;
  4. друго висше образование и десет години стаж.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
  Изисквания за кандидатстване
  Чл. 13. (1) За дипломиран експерт-счетоводител и за регистриран одитор може да кандидатства лице с добра репутация.
  (2) За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което притежава:
  1. счетоводно-икономическо образование с образователно- квалификационна степен „магистър“ и 4 години професионален стаж;
  2. счетоводно-икономическо образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър“ и 5 години професионален стаж;
  3. друго висше икономическо образование и 7 години професионален стаж;
  4. друго висше образование и 10 години професионален стаж.
  (3) Професионален стаж по ал. 2 е стаж в областта на счетоводството, вътрешния одит, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите, като инспектор в Комисията или като преподавател във висше училище в областта на счетоводството, контрола и финансите.


  Изискване за предварително полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител
  Чл. 14. (1) За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е положил успешно изпити във висше училище в следните области:
  1. обща теория на счетоводството;
  2. финансово счетоводство;
  3. управленско счетоводство;
  4. анализ на финансовите отчети;
  5. финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните одиторски стандарти;
  6. търговско право;
  7. данъчно право;
  8. трудово и осигурително право;
  9. финанси на предприятието;
  10. математика и статистика;
  11. микроикономика;
  12. основи на финансовото управление на предприятието;
  13. информационни системи и технологии;
  14. управление на риска и вътрешен контрол;
  15. професионална етика и независимост.
  (2) Когато кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител не е положил изпит в някоя от областите, посочени в ал. 1, същият полага такъв изпит в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.


  Изпити за дипломиран експерт-счетоводител
  Чл. 15. (1) Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на следните писмени изпити:
  1. счетоводство, включително Международните стандарти за финансово отчитане;
  2. търговско право;
  3. данъчно и осигурително право;
  4. независим финансов одит, включително Международните одиторски стандарти.
  (2) Изпитите по ал. 1 се провеждат в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15, като предлага в ал. 1, т. 1 думите „Международните стандарти за финансово отчитане” да се заменят с „Международните счетоводни стандарти”.


  Практическо обучение за допускане до изпит по финансов одит на кандидат за дипломиран експерт-счетоводител
  Чл. 16. (1) За допускане до изпита по независим финансов одит кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е преминал най-малко една година практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети.
  (2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато кандидатът докаже, че не по-малко от три години е извършвал ефективно дейност, която е аналогична на финансов одит.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 16, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16, като предлага в наименованието след думите „изпит по” да се добави „независим”.

  Диплома и регистриране на дипломиран експерт-счетоводител
  Чл. 17. Кандидатът, успешно издържал изпитите по чл. 15, получава диплома за дипломиран експерт-счетоводител и се вписва в регистър на дипломираните експерт-счетоводители при ИДЕС.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.


  Придобиване на правоспособност на регистриран одитор
  Чл. 18. (1) Дипломиран експерт-счетоводител придобива право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след три години практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети и след вписването му в Регистъра по чл. 20.
  (2) В случаите по чл. 16, ал. 2 практическото обучение по ал. 1 трябва да е поне две години.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 18, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Изискването за стаж по ал. 1 не се прилага, когато придобитият стаж по чл. 16, ал. 1 е най-малко три години.";
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
  Придобиване на правоспособност на регистриран одитор
  Чл. 18. (1) Дипломиран експерт-счетоводител придобива право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след три години практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети и след вписването му в регистъра по чл. 20.
  (2) В случаите по чл. 16, ал. 2 практическото обучение по ал. 1 трябва да е не по-малко от две години.
  (3) Изискването за практическо обучение по ал. 1 не се прилага, когато обучението по чл. 16, ал. 1 е не по-малко от три години.

  Практическо обучение
  Чл. 19. (1) Практическото обучение по чл. 16, 18 и 25 се провежда при регистриран одитор.
  (2) Условията и редът за удостоверяване на практическото обучение по чл. 16,18 и 25 се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19, като предлага в ал. 1 думите „чл. 16, 18 и 25” да се заменят с „чл. 16, ал. 1, чл. 18 и 25.”.


  Регистър на регистрираните одитори
  Чл. 20. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира и поддържа Регистър на регистрираните одитори, наричан по-нататък „Регистъра".
  (2) В регистъра се вписват само физически лица или одиторски дружества с добра репутация.
  (3) За вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител подава заявление, към което се прилага свидетелство за съдимост.
  (4) Вписването на одиторските дружества в регистъра се извършва въз основа на заявление от лицата, които представляват дружеството, към което се прилагат: свидетелство за съдимост на съдружниците, регистрирани одитори, и на лицата, които управляват или представляват дружеството; данни за имената и адресите на другите съдружници; декларация от управителите, че дружеството отговаря на изискванията на този закон; декларация от физическите лица, които са съдружници или членове на управителни или контролни органи на одиторското дружество, че отговарят на изискванията по ал. 2.
  (5) Управителният съвет на ИДЕС се произнася по заявлението по ал. 3 с мотивирано решение в 30-дневен срок от датата на подаването му. Решението за регистрация се съобщава писмено на заинтересованите лица.
  (6) При отказ за регистрация решението на управителния съвет може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице пред Комисията, която се произнася по жалбата в 30-дневен срок от постъпването й. Комисията може да потвърди отказа или да го отмени и да разпореди вписване в регистъра. Разпореждането за вписване се изпълнява от ИДЕС в тридневен срок от уведомяването.
  (7) Решението на Комисията по ал. 6 подлежи на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20, като предлага в ал. 1 думите „наричан по-нататък „Регистъра” да се заличат; в ал. 4 накрая думите „отговарят на изискванията по ал. 2” да се заменят с „притежават добра репутация”; в ал. 5 след думите „ал. 3” да се добави „и 4”; в ал. 6 в началото на изречение второ да се добави „С решението”.


  Информация в регистъра
  Чл. 21. (1) Регистърът на регистрираните одитори е публичен, като информацията в него се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна за обществото чрез официалните електронни страници на Комисията и на ИДЕС.
  (2) За регистрираните одитори - физически лица, в регистъра по чл. 20 се съдържа следната информация:
  1. имената по документ за самоличност, адрес за кореспонденция, регистрационен номер и информация за електронната страница (ако е приложимо);
  2. наименование, седалище, адрес на управление и електронна страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което се упражнява професията;
  3. наименование, седалище, адрес на управление, електронна страница (ако е приложимо) и регистрационен номер на одиторското дружество, в което лицето участва като съдружник или упражнява одиторска дейност или е свързан по друг начин;
  4. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или в трета държава, включително регистрационния номер и названието на компетентния орган в държавата, регистрирала лицето;
  5. вписаните по реда на чл. 23, ал. 1 одитори и одиторски дружества от трети държави се отбелязват изрично като одитори и одиторски дружества от трети държави, а не като регистрирани одитори.
  (3) За одиторските дружества в регистъра по чл. 20 се съдържа следната информация:
  1. наименование и регистрационен номер;
  2. правно-организационна форма;
  3. данни за всеки съдружник, за размера на неговите дялове и вида на отговорността му;
  4. лице за контакт, информация за връзка и електронната страница (ако е приложимо);
  5. седалище и адрес на управление;
  6. адресите на всички офиси на дружеството в страната;
  7. имената, адресите за кореспонденция и регистрационен номер на всички съдружници, които са регистрирани одитори;
  8. име, адрес за кореспонденция и регистрационен номер на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с одиторското дружество;
  9. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на одиторското дружество, които са регистрирани одитори;
  10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани по друг начин с одиторското дружество;
  11. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на дружествата - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
  12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или в трета държава, включително регистрационния номер и названието на компетентния орган в държавата, регистрирал дружеството.
  (4) В Регистъра се публикува информация за случаите на отписване от Регистъра, както и основанията за това.
  (5) При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства лицата по ал. 2 и 3 в 7-дневен срок от нейното настъпване уведомяват писмено за промяната ИДЕС, който отразява промените в срок до три работни дни от постъпване на уведомлението.
  (6) В Регистъра се публикува информация за случаите на санкциониране на регистрираните одитори, както и за вида на наложеното наказание.
  (7) В случай на временно отнемане на правото за извършване на финансов одит в Регистъра се отбелязва изрично влязлото в решение на Комисията, както и срокът, за който е отнето правото.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 21 се създава нова ал. 8:
  „(8) Когато регистриран одитор временно не упражнява професионална дейност, това обстоятелство се отбелязва изрично в регистъра.".
  Комисията по принцип подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21:
  Информация в регистъра
  Чл. 21. (1) Регистърът по чл. 20 е публичен, като информацията в него се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна на официалните интернет страници на Комисията и на ИДЕС.
  (2) За регистрираните одитори - физически лица, в регистъра по чл. 20 се съдържа следната информация:
  1. имената по документ за самоличност, адрес за кореспонденция, регистрационен номер и информация за интернет страница (ако е приложимо);
  2. наименование, седалище, адрес на управление и интернет страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия;
  3. наименование, седалище, адрес на управление, интернет страница (ако е приложимо) и регистрационен номер на одиторското дружество, в което лицето участва като съдружник или упражнява одиторска професия или е свързан по друг начин;
  4. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирала лицето;
  5. вписаните по чл. 23, ал. 1 одитори и одиторски дружества от трети държави се отбелязват изрично като одитори и одиторски дружества от трети държави, а не като регистрирани одитори.
  (3) За регистрираните одитори - одиторски дружества, в регистъра по чл. 20 се съдържа следната информация:
  1. наименование и регистрационен номер;
  2. правно-организационна форма;
  3. данни за всеки съдружник, за размера на неговите дялове и вида на отговорността му;
  4. лице за контакт, информация за връзка и интернет страница (ако е приложимо);
  5. седалище и адрес на управление;
  6. адресите на всички офиси на дружеството в страната;
  7. имената, адресите за кореспонденция и регистрационен номер на всички съдружници, които са регистрирани одитори;
  8. имената, адресите за кореспонденция и регистрационните номера на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с одиторското дружество;
  9. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на одиторското дружество, които са регистрирани одитори;
  10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани по друг начин с одиторското дружество;
  11. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на дружествата - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
  12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирал дружеството.
  (4) При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства лицата по ал. 2 и 3 в 7-дневен срок от настъпването й уведомяват писмено ИДЕС, който отразява промяната в срок до три работни дни от постъпване на уведомлението.
  (5) В регистъра по чл. 20 се вписва и информация за:
  1. отписване от регистъра, както и основанията за това;
  2. наложените на регистрираните одитори наказания.
  3. влязлото в сила решение на Комисията за приложена надзорна мярка по чл. 89, ал. 2, т. 5, 6, 7 или 8, включително срокът за нейното прилагане.
  4. влязлото в сила решение за наложена дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6, включително срокът за нейното прилагане.


  Вписване на регистрирани одитори от държави - членки на Европейския съюз
  Чл. 22. (1) Физическо лице, придобило в държава - членка на Европейския съюз, правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, се вписва в Регистъра след успешното полагане пред ИДЕС на изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език. Изпитите се провеждат в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  (2) Одиторско дружество, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, което желае да извършва финансов одит в страната, се вписва в Регистъра, при условие че всяко физическо лице, извършващо финансов одит от името на одиторското дружество, е вписано в Регистъра. Регистрация на такова дружество се извършва въз основа на удостоверение за регистрация, издадено преди не повече от три месеца от компетентния орган на държавата членка по произход.
  (3) Професионалната дейност на регистрираните одитори, вписани по реда на този член, подлежи на публичен надзор по реда на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
  Вписване на регистрирани одитори от други държави - членки на Европейския съюз
  Чл. 22. (1) Физическо лице, придобило в друга държава - членка на Европейския съюз, правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, се вписва в регистъра по чл. 20 след успешното полагане пред ИДЕС на изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език. Изпитите се провеждат в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  (2) Одиторско дружество, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, което желае да извършва финансов одит в страната, се вписва в регистъра по чл. 20, при условие че всяко физическо лице, извършващо финансов одит от името на одиторското дружество, е вписано в регистъра.
  (3) За вписване в регистъра по чл. 20 лицата по ал. 1 и 2 подават заявление, към което прилагат удостоверение за регистрация, издадено не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението от компетентния орган на държавата членка по произход.
  (4) Професионалната дейност на регистрираните одитори, вписани по реда на този член, подлежи на публичен надзор по реда на този закон.


  Вписване на регистрирани одитори от трети държави
  Чл. 23. (1) В регистъра се вписва всеки регистриран одитор -физическо лице от трета държава, който представи одиторски доклад от задължителен одит на годишен финансов отчет на дружество, учредено извън Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната, освен когато дружеството издава единствено дългови ценни книжа по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична номинална стойност, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро.
  (2) При спазване на реципрочност се вписва в регистъра всеки регистриран одитор - физическо лице от трета държава, след като представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 13-19 и чл. 20, ал. 2, и след успешно полагане на изпитите по чл. 22, ал. 1.
  (3) При спазване на реципрочност се вписва в регистъра като регистриран одитор - одиторско дружество от трета държава, което представи доказателства, че:
  1. три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи задължителен финансов одит от името на дружеството, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 13-19 и чл. 20, ал. 2;
  2. дружеството извършва задължителен финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 31 и 54.
  3. одиторското дружество публикува на своята интернет страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (4) Професионалната дейност на регистрираните одитори от трети държави, вписани по реда на този член, подлежи на публичен надзор по реда на този закон.
  (5) За регистрираните одитори от трети държави, вписани в регистъра по чл. 20, се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (6) Комисията уведомява Европейската комисия за извършената оценка на реципрочността по ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции на тези трети държави.
  (7) Одиторските доклади от задължителен финансов одит, издадени от одитори или одиторски дружества от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, не пораждат правни последици на територията на страната.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23, като предлага навсякъде след думата „регистъра” да се добави „по чл. 20”; в ал. 1 и 2 думата „регистриран” да се заличи; в ал. 4 думата „регистрираните“ да се заличи, а думите „по реда на този член” да се заменят с „в регистъра по чл. 20”; в ал. 5 думите „регистрираните одитори” да се заменят с „одиторите” и в ал. 6 думите „на тези трети държави” да се заличат.


  Отписване от Регистъра
  Чл. 24. (1) Регистрираният одитор се отписва от Регистъра при:
  1. подаване на заявление за заличаване на регистрацията;
  2. влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  3. лишаване от право да упражнява одиторска професия;
  4. лишаване от право да заема материалноотговорна длъжност;
  5. лишаване от право да упражнява одиторска дейност по чл. 89,
  ал. 2, т. 7;
  6. условия, когато одиторско дружество престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3;
  7. смърт на физическото лице.
  (2) В случаите по ал. 1 или при временно отнемане на правото за извършване на финансов одит спрямо регистриран одитор, одобрен и в друга държава - членка на Европейския съюз, и вписан в регистъра на тази държава, Комисията уведомява за това компетентните органи на съответната държава членка, като посочва и причините за това.
  (3) В случаите на отписване от Регистъра на регистриран одитор, с изключение на ал. 1, т. 7, по преценка на Комисията или ИДЕС одиторската му практика може да бъде проверена чрез инспекция, разследване или проверка.
  (4) В случаите на временно отнемане на право за упражняване на одиторска дейност това обстоятелство се отбелязва в Регистъра.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 24, ал. 1:
  1. В т. 3 в началото се добавя „влязло в сила решение за временно”.
  2. Точка 4 се отменя.
  3. Точка 5 става т. 4 и се изменя така:
  „4. влязло в сила решение за временно изключване от ИДЕС”.
  4. Останалите точки се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
  Отписване от регистъра
  Чл. 24. (1) Регистрираният одитор се отписва от регистъра по чл. 20 в следните случаи:
  1. подаване на заявление за заличаване на регистрацията;
  2. влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  3. временно лишаване от право да упражнява одиторска професия;
  4. влязло в сила решение за временно изключване от ИДЕС;
  5. когато одиторско дружество престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3;
  6. смърт на физическото лице.
  (2) При отписване или при временно лишаване от правото да упражнява одиторска професия на регистриран одитор, одобрен и в друга държава - членка на Европейския съюз, и вписан в регистъра на тази държава членка, Комисията уведомява за това компетентните органи на съответната държава членка, като посочва и причините за това.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4 -6 по преценка на Комисията или ИДЕС одиторската му практика може да бъде проверена чрез инспекция, разследване или проверка.

  Повторно вписване в Регистъра
  Чл. 25. (1) Регистриран одитор, отписан от регистъра, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, може да бъде вписан отново в регистъра след провеждането на практическо обучение от една година, проведено по реда на чл. 18 през последните две години преди повторното вписване.
  (2) За повторно вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител подава заявление, към което се прилага свидетелство за съдимост, документ за удостоверяване на изпълнението на изискванията на ал. 1, както и декларация, че отговаря на изискванията на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25, като предлага в ал. 1 след думите „от регистъра” да се добави „по чл. 20”, а думите „чл. 18” да се заменят с „чл. 19”.


  Такса за вписване в регистъра
  Чл. 26. За вписване в регистъра се събира такса, размерът на която се определя с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26, като предлага след думата „регистъра” да се добави „по чл. 20”.


  Клетва
  Чл. 27. Всеки регистриран одитор - физическо лице, преди вписването му в регистъра полага клетва и подписва клетвен лист със следното съдържание: „Заклевам се в силата на познанието и законността, че ще изпълнявам добросъвестно, независимо, отговорно, безпристрастно и с професионална компетентност задълженията си като регистриран одитор. Ще се ръководя от законите на Република България, професионалните одиторски стандарти и етичните норми и принципи на поведение, приети от Института на дипломираните експерт-счетоводители. При нарушаване на тази клетва да бъда санкциониран с нормите на закона и професионално-етичните норми на Института на дипломираните експерт-счетоводители."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, като предлага след думата „регистъра” да се добави „по чл. 20”.


  Професионален печат
  Чл. 28. (1) Професионалният печат на регистриран одитор -физическо лице, е с елипсовидна форма. Върху него са изписани името, фамилията и номерът на регистрирания одитор в Регистъра.
  (2) Одиторското дружество за целите на одита използва професионален печат с елипсовидна форма. Върху печата са изписани „Одиторско дружество”, неговата фирма и седалище, както и номерът в Регистъра.
  (3) Печатите по ал. 1 и 2 се издават след вписване в Регистъра. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28:
  Професионален печат
  Чл. 28. (1) Професионалният печат на регистриран одитор -физическо лице, е с елипсовидна форма. Върху него са изписани името, фамилията и номерът на регистрирания одитор в регистъра по чл. 20.
  (2) Професионалният печат на регистриран одитор - одиторско дружество, е с елипсовидна форма. Върху него са изписани „Одиторско дружество”, неговата фирма и седалище, както и номерът в регистъра по чл. 20.
  (3) Печатите по ал. 1 и 2 се издават от ИДЕС след вписване в регистъра по чл. 20
  (4) Печатите по ал. 1 и 2 се използват за удостоверяване на одита на финансовите отчети или в други случаи, предвидени със закон.


  Глава трета
  УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: ,,Упражняване на одиторска професия”.


  Права на регистрирания одитор
  Чл. 29. (1) Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват финансов одит при условията и по реда на този закон.
  (2) При извършване на финансов одит регистрираният одитор има
  право:
  1. да изисква и да получи пълно съдействие от ръководството на одитираното предприятие по въпроси, имащи отношение към изготвяне на финансовите отчети;
  2. да получи неограничен достъп до всякаква информация във връзка с дейността на одитираното предприятие, имаща отношение към изготвяне на финансовите отчети;
  3. да присъства при провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на одитираното предприятие;
  4. по негова преценка да наблюдава процеси, свързани с дейността и управлението на одитираното предприятие.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.


  Продължаващо професионално развитие
  Чл. 30. (1) Всеки регистриран одитор - физическо лице, провежда обучение за поддържане и развитие на професионалната си квалификация с продължителност, не по-малка от 40 часа за 12 календарни месеца.
  (2) Условията и редът за провеждане и отчитане на обучението за поддържане и развитие на професионалната квалификация на регистрираните одитори се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.

  Предложение на н.п Румен Гечев:
  В чл. 30, ал. 1 думите „12 календарни месеца" се заменят с „професионална година".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30, като предлага в ал. 1 думите „12 календарни месеца" да се заменят с „професионална година”.

  Задължения на регистрирания одитор
  Чл. 31. (1) При осъществяване на професионалната си дейност регистрираният одитор е длъжен:
  1. да спазва основните принципи на професионалната етика - почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и професионално поведение, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти и Етичния кодекс;
  2. да изпълнява поетия одиторски ангажимент в съответствие с приложимите одиторски стандарти;
  3. да защити по подходящ начин професионалната тайна по отношение на информацията и документите, до които има достъп, както по време на изпълнение на одиторски ангажимент, така и след приключването му;
  4. да предостави при поискване на заместващия го регистриран одитор достъп до притежаваната от него относима информация за предприятието и изпълнения от него финансов одит за предходни години, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионални счетоводители; предходният регистриран одитор трябва да може да удостовери, че е предоставил на заместващия го регистриран одитор достъп до тази информация;
  5. да информира ръководството за установени и възможни съществени нарушения на законите и на други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, доколкото са му станали известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
  6. да разяснява на ръководството на предприятието характера и основанията за модификациите на одиторското мнение в одиторския доклад, както и на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение;
  7. ежегодно да отчита професионалната си дейност в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4;
  8. да се застрахова за рисковете на своята професионална дейност;
  9. да съдейства на органите на Комисията и на ИДЕС при упражняването на техните правомощия;
  10. да съхранява одиторската документация за срок пет години след датата на одиторския доклад;
  11. да спазва устава на ИДЕС.
  (2) В допълнение на задълженията по ал. 1 при извършване на задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес регистрираният одитор е длъжен:
  1. да информира ръководството и одитния комитет на предприятието за всички обстоятелства, които са или биха накърнили неговата независимост при изпълнение на поет одиторски ангажимент;
  2. в качеството си на бивш регистриран одитор да предоставя достъп до допълнителните доклади по чл. 60 и до всяка друга информация, предавана на компетентните органи съгласно чл. 61;
  3. да информира одитния комитет на предприятието за установени и възможни съществени нарушения на законите и на други нормативни актове, на негови учредителни и други вътрешни актове, доколкото са му станали известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
  4. да разяснява на одитния комитет на предприятието характера и основанията за модификациите на одиторското мнение в одиторския доклад, както и на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение.

  Предложение на н.п Георги Кадиев:
  В чл. 31 се създават нови ал. 3 и 4:
  (3) Регистрираните одитори - физически лица са задължени да застраховат отговорността си за вреди, причинени в резултат на тяхната професионална дейност, като поддържат професионална застраховка с минимално застрахователно покритие в следните размери:
  1. ако извършват само задължителен одит и свързани с одита услуги по отношение на предприятия, които не са от обществен интерес - застраховка при минимална застрахователна сума на застрахователно събитие от 10 000 лева и минимална застрахователна сума за всички застрахователни събития от 30 000 лева; и
  2. ако извършват задължителен одит и свързани с одита услуги и по отношение на предприятия, които са от обществен интерес - застраховка при минимална застрахователна сума на застрахователно събитие от 50 000 лева и минимална застрахователна сума за всички застрахователни събития от 150 000 лева.
  (4) Изискването на ал. 3 не се прилага за регистрираните одитори - физически лица, които не упражняват професионална дейност.
  Комисията не подкрепя предложението по ал. 3 и го подкрепя по принцип по ал. 4.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 8, накрая, след думата „дейност" се добавя „за вредите, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, с изключение на времето, през което не упражнява дейност;".
  бб) точка 11 се изменя така:
  „11. да членува в ИДЕС и да спазва неговия устав;",
  вв) създава се нова т. 12:
  „12. да предоставя ежегодно на Комисията информация за одитираните от него предприятия и за получените от тях приходи.".
  б) създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Изискванията по ал. 1, т. 11 не са задължителни за регистрираните одитори от държави членки и от трети държави.
  (4) Минималната застрахователна сума по задължителна застраховка „Професионална отговорност" за регистрирани одитори, неодитиращи предприятия от обществен интерес, е 30 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 90 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.
  (5) При прекратяване упражняването на професионална дейност и след отписване от регистъра по чл. 20, съответното лице не е длъжно да сключва допълнителна застраховка съгласно чл. 469, ал. 6 от Кодекса за застраховането.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Петър Чобанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 31, ал. 1, т. 12 пред думата „приходи” се добавя „общи”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димтров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 31, ал. 4, числата „30 000” и „90 000” се заменят съответно с „20 000” и „60 000” и накрая се добавя: „а за регистрирани одитори, одитиращи предприятия от обществен интерес, е 250 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
  Задължения на регистрирания одитор
  Чл. 31. (1) При упражняване на одиторската професия регистрираният одитор е длъжен да:
  1. спазва фундаменталните принципи на професионалната етика - почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и професионално поведение, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти и Етичния кодекс;
  2. изпълнява поетия одиторски ангажимент в съответствие с приложимите одиторски стандарти;
  3. защитава по подходящ начин професионалната тайна по отношение на информацията и документите, до които има достъп, както по време на изпълнение на одиторски ангажимент, така и след приключването му;
  4. предоставя при поискване на заместващия го регистриран одитор достъп до притежаваната от него относима информация за одитираното предприятие и изпълнения от него финансов одит за предходни години, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти и Етичния кодекс и да може да удостовери, че е предоставил на заместващия го регистриран одитор достъп до тази информация;
  5. информира ръководството на одитираното предприятие за установени и възможни съществени нарушения на действащото законодателство, на негови учредителни и други вътрешни актове, доколкото са му станали известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
  6. разяснява на ръководството на одитираното предприятие характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, както и на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение;
  7. отчита ежегодно дейността си в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4;
  8. се застрахова за рисковете на своята дейност за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, с изключение на времето, през което не упражнява дейност;
  9. съдейства на Комисията и на ИДЕС при упражняването на техните правомощия;
  10. съхранява одиторската документация за срок от 5 години след датата на одиторския доклад;
  11. членува в ИДЕС и спазва неговия устав.
  12. предоставя ежегодно на Комисията информация за одитираните от него предприятия и за получените от тях общи приходи по условия и ред, определени от Комисията.
  (2) В допълнение на задълженията по ал. 1 при извършване на задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес регистрираният одитор е длъжен да:
  1. информира ръководството и одитния комитет на предприятието за всички обстоятелства, които са или биха накърнили неговата независимост при изпълнение на поет одиторски ангажимент;
  2. предоставя достъп до допълнителните доклади по чл. 60 и до всяка друга информация, предавана на компетентните органи съгласно чл. 61, в качеството си на предходен регистриран одитор;
  3. информира одитния комитет на одитираното предприятие за установени и възможни съществени нарушения на действащото законодателство, на негови учредителни и други вътрешни актове, доколкото са му станали известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
  4. разяснява на одитния комитет на одитираното предприятие характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, както и на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение.
  (3) Изискванията по ал. 1, т. 11 не са задължителни за регистрираните одитори от други държави-членки на Европейския съюз и от трети държави.
  (4) Минималната застрахователна сума по задължителна застраховка „Професионална отговорност" за регистрирани одитори, неодитиращи предприятия от обществен интерес, е 20 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 60 000 лв. за всички застрахователни събития за една година, а за регистрирани одитори, одитиращи предприятия от обществен интерес, е 250 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.
  (5) При прекратяване упражняването на одиторската професия и след отписване от регистъра по чл. 20, съответното лице не е длъжно да сключва допълнителна застраховка съгласно чл. 469, ал. 6 от Кодекса за застраховането.  Имуществена отговорност
  Чл. 32. (1) Регистрираният одитор носи имуществена отговорност до трикратния размер на договореното възнаграждение за финансов одит за вредите, които е причинил на своя доверител, когато те са пряка и непосредствена последица от негово виновно действие или бездействие. Ограничаването на отговорността не се прилага в случай на умишлено неправомерно поведение от страна на одитора.
  (2) Когато финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, имуществената отговорност на регистрираните одитори е солидарна.
  (3) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите и по правилата на общото исково производство.


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В чл. 32, ал. 1 в първо изречение думите „до трикратния размер на договореното възнаграждение за финансов одит", „на своя доверител" и изречение второ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Чл. 32, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Регистрираният одитор носи имуществена отговорност за вредите, които е причинил, ако те са пряка и непосредствена последица от негово виновно действие или бездействие.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В Чл. 32 се създава ал. 4:
  (4) Отговорността на регистрирания одитор към предприятието доверител се ограничава до трикратния размер на договореното възнаграждение, но не по-малък от посочените в чл. 31, ал. 4 суми за едно застрахователно събитие. Ограничението на отговорността не се прилага при умишлено неправомерно поведение на регистрирания одитор включително при обявяване на предприятието доверител в несъстоятелност.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32:
  Имуществена отговорност
  Чл. 32. (1) Регистрираният одитор носи имуществена отговорност за вредите, които е причинил, ако те са пряка и непосредствена последица от негово виновно действие или бездействие.
  (2) Когато финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, имуществената отговорност на регистрираните одитори е солидарна.
  (3) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите и по правилата на общото исково производство.
  (4) Отговорността на регистрирания одитор към предприятието доверител се ограничава до трикратния размер на договореното възнаграждение, но не по-малък от посочените в чл. 31, ал. 4 суми за едно застрахователно събитие. Ограничението на отговорността не се прилага при умишлено неправомерно поведение на регистрирания одитор включително при обявяване на предприятието доверител в несъстоятелност.


  Изключване на отговорността
  Чл. 33. Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати нарушения от ръководството и служителите на одитираните предприятия, както и за разкриването на измами в одитираните предприятия.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.


  Отговорност на ръководството на одитираното предприятие
  Чл. 34. Финансовият одит не освобождава от отговорност ръководството на одитираното предприятие за законосъобразността и целесъобразността на действията му през одитирания период, включително за изготвените от него финансови отчети и/или друга финансова или нефинансова информация, както и за контролната система на предприятието.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.


  Глава четвърта
  ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.


  Статут на ИДЕС
  Чл. 35. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.
  (2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори, която осигурява упражняването на професионалната дейност на своите членове, включително извършването на финансов одит в интерес на обществото, при спазване на стандартите за професионално и етично поведение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.


  Функции на ИДЕС
  Чл. 36. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира, ръководи и контролира професионалната дейност на своите членове, като:
  1. организира и провежда изпитите за получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител и придобиване на правоспособност на регистриран одитор;
  2. организира и провежда изпитите за придобиване на правоспособност на регистриран одитор от други държави – членки на Европейския съюз, и от трети държави;
  3. организира и провежда обучения на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, за повишаване на професионалната квалификация на своите членове и по продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
  4. извършва дейностите по регистриране на одиторите, които получават правоспособност за извършване на финансов одит, и поддържа публичен регистър;
  5. организира и поддържа регистъра на дипломираните експерт-счетоводители;
  6. разработва и предлага за утвърждаване от Комисията правилата за изпълнение на дейностите по т. 1-5;
  7. разработва, внедрява и поддържа функционираща вътрешна система за контрол на професионалната дейност на своите членове и за спазване изискванията на Етичния кодекс;
  8. извършва проверки на професионалната дейност на своите членове по подадени от заинтересовани лица сигнали или по инициатива на органите на ИДЕС; в екипите за извършване на проверките може да участват и инспектори от Комисията;
  9. дава методически указания и разработва професионални одиторски правила и техники, практически наръчници и технически средства за допълнително подпомагане на дейността на своите членове;
  10. издава професионална литература, учебни помагала, научни трудове и други материали, свързани с упражняването, развитието и популяризирането на професията на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор;
  11. организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на финансовия одит, на счетоводството и на финансовия анализ и управление, както и за други съпътстващи одиторската професия области;
  12. налага дисциплинарни мерки на своите членове.
  (2) Органите и служителите от администрацията на ИДЕС, които са свързани с изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1-6, са длъжни да спазват изискванията за опазване на професионалната тайна съгласно чл. 82.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В чл. 36, ал. 1 да се създаде нова т. 13:
  „13. определя минималния размер на застрахователната сума по чл. 31, ал. 1, т. 8”.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36, като предлага в ал. 1, т. 4 думите „публичен регистър” да се заменят с „регистъра по чл. 20”, в т. 9 думата „допълнително” да се заличи; а в ал. 2 думите „т. 1-6” да се заменят с „т. 8 и функциите по чл. 85, ал. 3”.

  Правомощия на председателя на ИДЕС
  Чл. 37. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители се представлява от неговия председател.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.


  Органи на ИДЕС
  Чл. 38. (1) Органи на ИДЕС са:
  1. общото събрание;
  2. управителният съвет;
  3. контролният съвет;
  4. съветът по професионална етика;
  5. съветът за контрол по качеството на одиторските услуги;
  6. дисциплинарният съвет.
  (2) Общото събрание се състои от всички членове на ИДЕС и приема устав, избира председател на ИДЕС и членове на другите негови органи.
  (3) Управителният съвет организира и ръководи цялостната дейност на ИДЕС за постигане на неговите цели и се отчита пред общото събрание. Председателят ръководи заседанията на управителния съвет.
  (4) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет, изпълнението на бюджета на ИДЕС, спазването на неговия устав и вътрешни правила.
  (5) Съветът по професионална етика контролира изпълнението на изискванията на Етичния кодекс от членовете на ИДЕС.
  (6) Съветът за контрол по качеството на одиторските услуги контролира качеството на професионалната дейност на членовете на ИДЕС чрез проверки.
  (7) Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на контролния съвет, на съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на съвета по професионална етика и се произнася с решение по тях.
  (8) Контролният съвет разработва правила за своята работа, които се утвърждават от общото събрание.
  (9) Съветът по професионална етика, съветът за контрол по качеството на одиторските услуги и дисциплинарният съвет разработват правила за своята работа, които се утвърждават от управителния съвет. Тези съвети координират своята дейност с управителния съвет, като са независими в своята професионална преценка по отношение на разглежданите от тях случаи/преписки.
  (10) Членовете на органите на ИДЕС са членове на института. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет, на съвета по професионална етика, на съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на дисциплинарния съвет се избират по критерии за допустимост, разработени от управителния съвет и утвърдени от общото събрание, които имат за цел да осигурят тяхната експертност и опит.
  (11) Организацията и дейността на органите по ал. 1 се уреждат с устава на ИДЕС.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38, като предлага в ал. 3, изречение второ да се измени така: „Председателят на ИДЕС е член на управителния съвет и ръководи неговите заседания”.


  Финансиране на дейността на ИДЕС
  Чл. 39. финансирането на дейността на ИДЕС се осигурява от:
  1. встъпителни и годишни вноски от членовете;
  2. приходи от такси за провеждане на курсове и изпити;
  3. приходи от абонамент и от издателска дейност;
  4. приходи от извършване на консултантски услуги;
  5. приходи от санкции, налагани от ИДЕС;
  6. приходи от дарения;
  7. други приходи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.


  Дисциплинарна отговорност
  Чл. 40. (1) За извършени нарушения на устава на ИДЕС регистрираните одитори и дипломираните експерт-счетоводители носят дисциплинарна отговорност.
  (2) За установени от Съвета по професионална етика, Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на Контролния съвет нарушения на устава на ИДЕС, съответните преписки се предават на Дисциплинарния съвет, като за тях се информира Управителния съвет на ИДЕС.
  (3) За нарушенията по ал. 1 и 2 на регистрирания одитор или на дипломирания експерт-счетоводител се налагат следните дисциплинарни мерки:
  1. задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения;
  2. публикуване на електронната страница на ИДЕС на констатираните нарушения за срок една година;
  3. лишаване от право да бъде избиран в органите на ИДЕС за срок до три години;
  4. предупреждение за изключване от ИДЕС;
  5. временно изключване от ИДЕС за срок до три години;
  6. изключване от ИДЕС;
  7. глоба от 1000 до 15 000 лева.
  (4) Когато в резултат от извършени по реда на чл. 36, ал. 1, т. 8 проверки се установят нарушения на устава на ИДЕС, извършени от регистриран одитор при предоставяне на услуги по задължителен финансов одит или свързани с одита услуги, които едновременно с това са и нарушения на разпоредбите на закона и/или на Регламент (ЕС) № 537/2014, Управителният съвет изпраща доклада от проверката на Комисията, която извършва разследване и уведомява ИДЕС за резултатите от него и за приложените надзорни мерки. В този случай ИДЕС не прилага дисциплинарни мерки.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В чл. 40 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Когато в резултат от извършени по реда на чл. 36, ал. 1, т. 8 проверки се установят нарушения на устава на ИДЕС, извършени от регистриран одитор при предоставяне на услуги по задължителен финансов одит или свързани с одита услуги, които едновременно с това са и нарушения на разпоредбите на закона и/или на Регламент (ЕС) № 537/2014, Управителният съвет изпраща за сведение доклада от проверката на Комисията.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Чл. 40, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Когато в резултат от извършена по реда на чл. 36, ал. 1, т. 8 проверка се установят нарушения, извършени от регистриран одитор при предоставяне на услуги по задължителен финансов одит или свързани с одита услуги, които са нарушения на разпоредбите на закона и/или на Регламент (ЕС) № 537/2014, управителният съвет изпраща доклада от проверката на Комисията, която извършва разследване и уведомява ИДЕС за резултатите от него, наложените административни наказания и приложените надзорни мерки. В този случай ИДЕС не прилага дисциплинарни мерки."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В Чл. 40, ал. 3, т. 6 се изменя така:
  „6. временно изключване от ИДЕС за срок 5 години;”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40:
  Дисциплинарна отговорност
  Чл. 40. (1) За нарушение на устава на ИДЕС регистрираните одитори и дипломираните експерт-счетоводители носят дисциплинарна отговорност.
  (2) За установени от съвета по професионална етика, съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на контролния съвет нарушения, съответните преписки се предават на дисциплинарния съвет, за което се информира управителния съвет на ИДЕС.
  (3) За нарушенията на устава на ИДЕС се налагат следните дисциплинарни мерки:
  1. задължително предписание за отстраняване на констатирано нарушение;
  2. публикуване на интернет страницата на ИДЕС на констатираните нарушения за срок една година;
  3. лишаване от право да бъде избиран в органите на ИДЕС за срок до три години;
  4. предупреждение за изключване от ИДЕС;
  5. временно изключване от ИДЕС за срок до три години;
  6. временно изключване от ИДЕС за срок 5 години;
  7. глоба от 1000 до 15 000 лева.
  (4) Когато в резултат от извършена по реда на чл. 36, ал. 1, т. 8 проверка се установят нарушения, извършени от регистриран одитор при упражняване на професионалната му дейност, които са нарушения на разпоредбите на закона и/или на Регламент (ЕС) № 537/2014, управителният съвет изпраща на Комисията доклада от проверката. Комисията извършва разследване и уведомява ИДЕС за резултатите от него, наложените административни наказания и приложените надзорни мерки. В този случай ИДЕС не налага дисциплинарни мерки.


  Дисциплинарно производство
  Чл. 41. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на Дисциплинарния съвет на ИДЕС.
  (2) Дисциплинарният съвет разглежда в закрито заседание преписките от извършени проверки от органите на ИДЕС с участието на проверявания регистриран одитор или дипломиран експерт-счетоводител.
  (3) Дисциплинарният съвет допуска всички доказателства, които са от значение за изясняване на случая.
  (4) Дисциплинарният съвет се произнася в 14-дневен срок от последното заседание, на което е разглеждана съответната преписка по ал. 2.
  (5) Дисциплинарният съвет взема решение за налагане на дисциплинарната мярка по чл. 40, ал. 3, т. 6 с мнозинство от две трети от членовете си.
  (6) В дисциплинарното производство се прилагат разпоредбите на глава пета, раздел I отАдминистративнопроцесуалния кодекс.
  (7) Не се образува дисциплинарно производство, а образуваното се прекратява, когато са изтекли две години от извършване на нарушението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 41 ал. 5 се изменя така и се създава нова ал. 6:
  (5) Дисциплинарният съвет налага дисциплинарните мерки по чл. 40, ал. 3, т. 1-4 или 7 и предлага на управителния съвет да наложи мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6.
  (6) Управителният съвет взема с мнозинство две трети от членовете си решение за налагане на мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 в 14-дневен срок от получаване на предложението.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41:
  Дисциплинарно производство
  Чл. 41. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на дисциплинарния съвет на ИДЕС.
  (2) Дисциплинарният съвет разглежда в закрито заседание преписките от извършени проверки от органите на ИДЕС с участието на проверявания регистриран одитор или дипломиран експерт-счетоводител.
  (3) Дисциплинарният съвет допуска всички доказателства, които са от значение за изясняване на случая.
  (4) Дисциплинарният съвет се произнася в 14-дневен срок от последното заседание, на което е разглеждана съответната преписка по ал. 2.
  (5) Дисциплинарният съвет налага дисциплинарните мерки по чл. 40, ал. 3, т. 1-4 или 7 и предлага на управителния съвет да наложи мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6.
  (6) Управителният съвет взема с мнозинство две трети от членовете си решение за налагане на мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 в 14-дневен срок от получаване на предложението.
  (7) В дисциплинарното производство се прилагат разпоредбите на глава пета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Не се образува дисциплинарно производство, а образуваното се прекратява, когато са изтекли две години от извършване на нарушението.


  Обжалване на наложена дисциплинарна мярка
  Чл. 42. (1) Решението за налагане на дисциплинарна мярка може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице, пред Управителния съвет на ИДЕС.
  (2) Управителният съвет се произнася по жалбата в едномесечен срок, като за дисциплинарната мярка по чл. 40, ал. 3, т. 6 взема решение с мнозинство от две трети от членовете си.
  (3) Решението на Управителния съвет по чл. 40, ал. 3, т. 1, 2 и 4 е окончателно. Решението на Управителния съвет по чл. 40, ал. 3, т. 3, 5, 6 и 7 подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град, по реда на глава десета от раздел I на Административнопроцесуалния кодекс

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 42, ал. 2 и 3 се изменят така и се създава ал.4:
  (2) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1, 2 или 4 е окончателно. Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 3 или 7 подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 на регистриран одитор подлежи на обжалване пред Комисията в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице. Комисията в едномесечен срок от получаване на жалбата се произнася с решение, с което потвърждава или отменя решението на управителния съвет на ИДЕС. Решението на Комисията подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 на дипломиран експерт-счетоводител подлежи на обжалване пред Административен съд – София –град по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42:
  Обжалване на наложена дисциплинарна мярка
  Чл. 42. (1) Решението за налагане на дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1-4 или 7 може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице, пред управителния съвет на ИДЕС. Управителният съвет се произнася с решение по жалбата в едномесечен срок от получаването й.
  (2) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1, 2 или 4 е окончателно. Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 3 или 7 подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 на регистриран одитор подлежи на обжалване пред Комисията в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице. Комисията в едномесечен срок от получаване на жалбата се произнася с решение, с което потвърждава или отменя решението на управителния съвет на ИДЕС. Решението на Комисията подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 на дипломиран експерт-счетоводител подлежи на обжалване пред Административен съд – София –град по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.


  Принудително изпълнение на дисциплинарна мярка глоба
  Чл. 43. Принудителното изпълнение на решение, с което е наложена дисциплинарна мярка глоба, се допуска по искане на управителния съвет на ИДЕС по реда на чл. 418 от Гражданскопроцесуалния кодекс.

  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В чл. 43 след думите „изпълнение на" се добавя „влязло в сила".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43:
  Принудително изпълнение на дисциплинарна мярка глоба
  Чл. 43. Принудителното изпълнение на влязло в сила решение, с което е наложена дисциплинарна мярка глоба, се допуска по искане на управителния съвет на ИДЕС по реда на чл. 418 от Гражданскопроцесуалния кодекс.  ЧАСТ ВТОРА
  ФИНАНСОВ ОДИТ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част втора.

  Глава пета
  ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.


  Цел
  Чл. 44. (1) Целта на финансовия одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база.
  (2) За общите отчетни рамки, приети като приложима национална счетоводна база, одиторското мнение е дали финансовият отчет е представен достоверно, във всички съществени аспекти, или дали дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база.
  (3) Изразяването на одиторско мнение се извършва чрез писмен одиторски доклад.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44, като предлага в ал. 2 думите „отчетни рамки” да се заменят с „рамки за финансово отчитане”, а думата „национална” да се заличи.


  Обхват
  Чл. 45. (1) Финансовият одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на сигурност:
  1. за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;
  2. доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики, използвани в съответния отрасъл;
  3. за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно приложимата счетоводна база;
  4. за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
  5. за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;
  6. за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.
  (2) Когато се изисква по закон, регистрираният одитор изразява становище относно съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.
  (3) Без да се засягат изискванията за докладване по този закон и Регламент (ЕС) № 537/2014, обхватът на финансовия одит не включва изразяване на сигурност относно бъдещата жизнеспособност на одитираното предприятие, нито за ефективността или ефикасността, с които ръководството на одитираното предприятие е управлявало или ще управлява дейността на предприятието.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.


  Етични изисквания
  Чл. 46. Преди поемане на одиторски ангажимент и по време на неговото извършване регистрираният одитор оценява и документира писмено съответствието с изискванията на приложимите одиторски стандарти и на Етичния кодекс по отношение на своята независимост и на фундаменталните етични принципи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.


  Професионален скептицизъм и професионална преценка
  Чл. 47. (1) При извършване на финансов одит регистрираният одитор действа с професионален скептицизъм и прилага професионална преценка
  при спазване изискванията на този закон и в съответствие с приложимите одиторски стандарти.
  (2) Алинея 1 се прилага и когато регистрираният одитор прави преглед на приблизителни оценки на ръководството на одитираното предприятие относно справедливите стойности, обезценката на активите, провизиите и бъдещите парични потоци, които са от значение за определяне на способността на одитираното предприятие да продължи да функционира като действащо.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.


  Поемане на ангажимент за финансов одит
  Чл. 48. (1) Поемането на ангажимент за финансов одит се осъществява с писмо за поемане на одиторски ангажимент, подписано от предприятието доверител и от регистрирания одитор, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти. В писмото за поемане на одиторския ангажимент се посочва регистрираният одитор, отговорен за извършването на одита.
  (2) Одиторското възнаграждение и условията за заплащане се договарят между лицата по ал. 1. Възнаграждението за извършване на финансов одит не може да е повлияно от условие за или определено на базата на предоставяне на допълнителни услуги на одитираното предприятие, както и не може да се основава на никаква форма на условност.
  (3) Изборът на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишни финансови отчети се извършва с решение на общото събрание на съдружниците/акционерите, от неограничено отговорните съдружници или от едноличния собственик на капитала в предприятието доверител. Изборът на регистриран одитор за изпълнение на доброволен финансов одит може да се извърши и от други органи на предприятието.
  (4) Всяка договорна клауза, по силата на която изборът на общото събрание на акционерите или членовете на одитираното предприятие се ограничава до определени категории или списъци на регистрирани одитори във връзка с назначаването на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на финансови отчети на това дружество, се забранява. Всички подобни клаузи са нищожни.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48, като предлага ал. 2, изречение второ да се измени така: „Възнаграждението за извършване на финансов одит не може да бъде условно или определено на база предоставяне на допълнителни услуги на одитираното предприятие.”; в ал. 3, накрая на изречение второ да се добави „доверител”; в ал. 4 думите „одитираното предприятие” да се заменят с „предприятието доверител”, а думата „дружество” да се замени с „предприятие”.


  Освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент за финансов одит
  Чл. 49. (1) Регистриран одитор, който е избран и с когото има подписано писмо по чл. 48, не може да откаже издаването на одиторски доклад или да бъде освободен от ангажимента преждевременно, освен при наличието на основателни причини. Различие в мненията относно счетоводно третиране или обхват и характер на одиторските процедури не е основателна причина за отказ от издаване на доклад или за освобождаване.
  (2) За основателна причина по ал. 1 се приема наличието на някое
  от следните обстоятелства:
  1. наличие на факти и обстоятелства, които нарушават независимостта или обективността на регистрирания одитор;
  2. обективна невъзможност да бъде изпълнен поетият ангажимент за финансов одит;
  3. други обстоятелства, посочени от приложимите одиторски стнадарти и/или в други нормативни актове, при одиторски ангажименти, които са различни от задължителен финансов одит и свързани с одита услуги и не са предоставени на предприятия от обществен интерес; в тези случаи регистрираният одитор документира всички обстоятелства, обосноваващи преждевременното освобождаване.
  (3) В случаите на преждевременно освобождаване или отказ от изпълнение на поет ангажимент за задължителен финансов одит одитираното предприятие и регистрираният одитор уведомяват Комисията и ИДЕС за освобождаването или за отказа му, като предоставят информация за основанията за това. В случаите на задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес по същия ред се уведомяват и съответните органи с регулативни и надзорни правомощия по отношение на дейността на одитираното предприятие.
  (4) Когато при задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес бъде установено, че е налице основателна причина по ал. 2, т. 1, съдружниците, представляващи 5 на сто или повече от правата на глас или от капитала на одитираното дружество, както и Комисията могат да предявят по съдебен ред иск за преждевременно освобождаване от ангажимента на регистрирания одитор.

  Предложение на н.п Румен Гечев:
  В чл. 49, ал. 3, изречение първо след думата „уведомяват" се добавя „писмено в 7-дневен срок".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49:
  Освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент за финансов одит
  Чл. 49. (1) Регистриран одитор, който е избран и с когото има подписано писмо по чл. 48, не може да откаже издаването на одиторски доклад или да бъде освободен от ангажимента предсрочно, освен при наличието на основателни причини. Различие в мненията относно счетоводно третиране или обхват и характер на одиторските процедури не е основателна причина за отказ от издаване на одиторски доклад или за предсрочно освобождаване от ангажимент.
  (2) Основателна причина по ал. 1 е някое от следните обстоятелства:
  1. наличие на факти и обстоятелства, които нарушават независимостта или обективността на регистрирания одитор;
  2. обективна невъзможност да бъде изпълнен поетият ангажимент за финансов одит;
  3. други обстоятелства, посочени в приложимите одиторски стандарти и/или в други нормативни актове, при одиторски ангажименти, които са различни от задължителен финансов одит и свързани с одита услуги и не са предоставени на предприятия от обществен интерес; в тези случаи регистрираният одитор документира всички обстоятелства, обосноваващи предсрочното освобождаване от ангажимент.
  (3) При предсрочно освобождаване или отказ от изпълнение на поет ангажимент за задължителен финансов одит одитираното предприятие и регистрираният одитор уведомяват писмено в 7-дневен срок Комисията и ИДЕС за освобождаването или за отказа, като посочват основанията за това. При задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес по същия ред се уведомяват и съответните органи с регулативни и надзорни правомощия по отношение на дейността на одитираното предприятие.
  (4) Когато при задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес бъде установено, че е налице основателна причина по ал. 2, т. 1, съдружниците, представляващи 5 на сто или повече от правата на глас или от капитала на одитираното предприятие, както и Комисията, може да предявят по съдебен ред иск за предсрочно освобождаване от ангажимента на регистрирания одитор.


  Документиране
  Чл. 50. (1) Документирането на финансовия одит и процедурите по изпълнението му се извършват в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на приложимите одиторски стандарти.
  (2) Ръководството на предприятието предоставя на регистрирания одитор финансовия отчет за одит, както и подписано представително писмо от органа за управление съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти.
  (3) В случаите на задължителен финансов одит ръководството на предприятието предоставя на регистрирания одитор освен посоченото в ал. 2 и документ за решението на съответния орган на управление за одобрението на финансовия отчет и доклада за дейността.
  (4) Органите за управление на одитираното предприятие са длъжни да предоставят и всяка друга информация, необходима на регистрирания одитор за извършването на финансовия одит и за издаването на одиторски доклад.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50, като предлага в ал. 2 думата „предприятието” да се замени с ”одитираното предприятие”; в ал. 3 думата „предприятието” да се замени с ”одитираното предприятие”, а думите „документ за” да се заличат.

  Удостоверяване на резултатите от извършен финансов одит
  Чл. 51. (1) Регистрираният одитор представя резултатите от извършения финансов одит в одиторски доклад.
  (2) Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски стандарти.
  (3) При задължителен финансов одит одиторският доклад отговаря на изискванията на ал. 2, като съдържа най-малко следното:
  1. адресат/адресати;
  2. дата на съставяне;
  3. посочване на предприятието, чийто финансов отчет е предмет на финансовия одит; уточняване на вида на финансовия отчет, датата и периода, които обхваща; посочване на счетоводната база, която е била приложена при изготвянето му;
  4. описание на финансовия одит, в което като минимум се посочват приложимите одиторски стандарти, в съответствие с които е извършен;
  5. одиторско мнение, което може да бъде немодифицирано, квалифицирано или отрицателно, и ясно изразява мнението на регистрирания одитор за това дали финансовият отчет дава вярна и точна представа съгласно приложимата счетоводна база и отговаря на законовите изисквания, когато е уместно, или отказ от мнение, ако регистрираният одитор не може да изрази одиторско мнение;
  6. всякакви други въпроси, на които регистрираният одитор е обърнал внимание чрез специален параграф, без квалифициране на одиторското мнение;
  7. становище и изявление, всяко от които се основава на работата, извършена в хода на одита, дали докладът за дейността съответства на финансовите отчети за същата финансова година и дали е бил изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания;
  8. констатация за всякаква съществена несигурност, свързана със събития или условия, които могат да породят сериозни съмнения относно способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие;
  9. адрес за кореспонденция - за физическо лице, или адрес на управление - за дружество, посочени съответно в регистъра по чл. 20 съгласно чл. 21, ал. 2 и 3.
  (4) При задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес одиторският доклад отговаря на изискванията на ал. 3, както и когато е приложимо на изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (5) Когато финансовият одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, регистрираните одитори постигат съгласие по резултатите от финансовия одит и представят общ одиторски доклад и одиторско мнение. В случай на несъгласие всеки регистриран одитор представя своето одиторско мнение в отделен абзац от одиторския доклад и посочва причината за несъгласието.
  (6) Одиторският доклад при задължителен финансов одит се удостоверява:
  1. с името на регистрирания одитор, с личния му подпис и с професионалния печат - когато финансовият одит е извършен пряко от регистрирания одитор като физическо лице или чрез търговското дружество, чрез което упражнява професията;
  2. с изписване на фирмата, името и подписа на представляващия и с професионалния печат на одиторското дружество, както и с името и с личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на одиторското дружество, когато финансовият одит е извършен от одиторско дружество.
  (7) Когато задължителният финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, одиторският доклад се удостоверява:
  1.с името на регистриран одитор, с подпис и с професионалния печат - за всеки регистриран одитор, участвал в извършването на съвместния одит в качеството си на физическо лице;
  2. с посочване на фирмата, името и подписа на представляващия и с професионалния печат на одиторското дружество, както и с името и с личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на одиторското дружество - за всяко одиторско дружество, участвало в съвместния одит.
  (8) Одиторският доклад при задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет отговаря на изискванията по ал. 1-6. Когато се изисква докладване за съответствието между доклада за дейността и финансовия отчет съгласно чл. 45, ал. 2 от този закон на ниво група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, регистрираният одитор изразява становище за съответствие на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността.
  (9) При задължителен финансов одит подписът и печатът на регистрираните одитори се поставят върху одиторския доклад и върху всеки от елементите на годишния финансов отчет, без приложението, съгласно приложимата счетоводна база, за които е изразено одиторското мнение.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 2, т. 4 от ПОДНС:
  В чл. 51, ал. 3:
  1. т. 7 се изменя така:
  „7. становище дали докладът за дейността съответства на финансовите отчети за същата финансова година и дали е бил изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания;“
  2. създава се нова т. 8:
  „8. изявление дали са налице случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността на одитираното предприятие и характера на невярното представяне;“
  3. останалите точки се преномерират.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:
  Удостоверяване на резултатите от извършен финансов одит
  Чл. 51. (1) Регистрираният одитор представя резултатите от извършения финансов одит в одиторски доклад.
  (2) Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски стандарти.
  (3) При задължителен финансов одит одиторският доклад отговаря на изискванията на ал. 2, като съдържа най-малко следното:
  1. адресат/адресати;
  2. дата на съставяне;
  3. наименование на предприятието, чийто финансов отчет е предмет на финансовия одит; уточняване на вида на финансовия отчет, датата и периода, които обхваща; посочване на счетоводната база, която е била приложена при изготвянето му;
  4. описание на финансовия одит, в което най-малко се посочват приложимите одиторски стандарти, в съответствие с които е извършен;
  5. одиторско мнение, което може да бъде немодифицирано, квалифицирано или отрицателно, и ясно изразява мнението на регистрирания одитор за това дали финансовият отчет дава вярна и честна представа съгласно приложимата счетоводна база и отговаря на законовите изисквания, когато е приложимо, или отказ от мнение, ако регистрираният одитор не може да изрази одиторско мнение;
  6. други въпроси, на които регистрираният одитор е обърнал внимание с параграф, без да квалифицира одиторското мнение;
  7. становище дали докладът за дейността съответства на финансовите отчети за същата финансова година и дали е бил изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания;
  8. изявление дали са налице случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността на одитираното предприятие и характера на невярното представяне;
  9. констатация за всякаква съществена несигурност, свързана със събития или условия, които могат да породят сериозни съмнения относно способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие;
  10. адрес за кореспонденция - за физическо лице, или адрес на управление - за дружество, посочени в регистъра по чл. 20.
  (4) При задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес одиторският доклад отговаря на изискванията на ал. 3, както и когато е приложимо на изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (5) Когато финансовият одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, регистрираните одитори постигат съгласие по резултатите от финансовия одит и представят общ одиторски доклад и одиторско мнение. В случай на несъгласие всеки регистриран одитор представя своето одиторско мнение в отделен абзац от одиторския доклад и посочва причината за несъгласието.
  (6) Одиторският доклад при задължителен финансов одит се удостоверява с:
  1. името на регистрирания одитор, личния му подпис и професионалния му печат - когато финансовият одит е извършен пряко от регистрирания одитор като физическо лице или чрез търговското дружество, чрез което упражнява одиторската професия;
  2. наименованието на фирмата, името и личния подпис на представляващия и професионалния печат на одиторското дружество, както и с името и личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на одиторското дружество, когато финансовият одит е извършен от одиторско дружество.
  (7) Когато задължителният финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, одиторският доклад се удостоверява с:
  1. името на регистрирания одитор, личния му подпис и професионалния му печат - за всеки регистриран одитор, участвал в извършването на съвместния одит в качеството си на физическо лице;
  2. наименованието на фирмата, името и личния подпис на представляващия и професионалния печат на одиторското дружество, както и с името и личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на одиторското дружество - за всяко одиторско дружество, участвало в съвместния одит.
  (8) Одиторският доклад при задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет отговаря на изискванията по ал. 1-6. Когато се изисква докладване за съответствието между доклада за дейността и финансовия отчет съгласно чл. 45, ал. 2 на ниво група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, регистрираният одитор изразява становище за съответствие на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността.
  (9) При задължителен финансов одит личният подпис и професионалният печат на регистрирания одитор се поставят върху одиторския доклад и върху всеки от елементите на годишния финансов отчет, без приложението, съгласно приложимата счетоводна база, за които е изразено одиторското мнение.


  Финансов одит на друга финансова информация
  Чл. 52. Разпоредбите на тази глава се прилагат и за ангажименти за извършване на финансов одит на друга финансова информация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.  Глава шеста
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава шеста.


  Подготовка на финансовия одит и оценка на заплахите за независимостта
  Чл. 53. В допълнение на задълженията по глава пета, при поемане и продължаване на ангажимент за задължителен финансов одит регистрираният одитор оценява и документира писмено дали:
  1. са изпълнени изискванията за независимост и обективност по чл. 54;
  2. има заплахи за неговата независимост и какви предпазни мерки са приложени за намаляване на тези заплахи;
  3. разполага с компетентни служители, време и ресурси, необходими за извършване на финансовия одит.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.


  Независимост и конфликт на интереси
  Чл. 54. (1) Регистрираният одитор, както и всяко физическо лице, което е в състояние пряко или косвено да окаже влияние върху резултата от задължителния финансов одит, трябва да бъде независим от одитираното предприятие и да не участва в процеса на вземане на решения в него. Изискването за независимост се спазва като минимум както през периода, обхванат от финансовите отчети - предмет на одита, така и през периода, в който се извършва финансовият одит.
  (2) Регистрираният одитор предприема необходимите предпазни мерки, за да може при извършването на финансовия одит независимостта му да не бъде повлияна от съществуващ или от потенциален конфликт на интереси или от стопански или друг вид преки или косвени взаимоотношения. Тези изисквания се прилагат и:
  1. за неговата одиторска мрежа, когато е приложимо, и
  2. за всички други лица, работещи за него или под негов контрол, или които са пряко или косвено свързани с него чрез взаимоотношения на контрол.
  (3) Регистрираният одитор не извършва задължителен финансов одит, ако една обективна, разумна и информирана трета страна би могла да направи заключение, като вземе предвид приложените от него предпазни мерки, че независимостта му е компрометирана от наличието на риск от проверка на собствената му дейност, наличие на собствен интерес, застъпничество, близки отношения или заплаха, вследствие на финансови, лични, стопански, трудови или други взаимоотношения между:
  1. него, неговата одиторска мрежа и всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от одита, и
  2. одитираното предприятие.
  (4) Регистрираният одитор отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както и приложените мерки за смекчаване ефекта на тези заплахи.
  (5) Регистрираният одитор не участва в извършването на задължителен финансов одит, нито влияе по някакъв начин на резултатите от него, ако:
  1. притежава финансови инструменти на одитираното предприятие, различни от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
  2. притежава финансови инструменти на предприятие, свързано с одитираното предприятие, притежаването на които може да породи или да се възприеме като пораждащо конфликт на интереси, и които са различни от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
  3. е бил в трудови или стопански, или друг вид отношения с това одитирано предприятие през посочения в ал. 1 период, като тези отношения могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси.
  (6) Изискванията на ал. 5 се прилагат и ако е налице някое от обстоятелствата по ал. 5 за съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за свързани с регистрирания одитор лица.
  (7) Лицата и дружествата по ал. 2 не искат и не приемат подаръци или услуги под формата на пари или под друга форма от одитираното предприятие или от всяко друго предприятие, свързано с одитирано предприятие, освен ако обективна, разумна и информирана трета страна не би преценила, че тяхната стойност е незначителна или неносеща последствия.
  (8) Когато по време на периода по ал. 1 одитираното предприятие бъде придобито от друго, слее се с друго или придобие друго предприятие, регистрираният одитор установява и подлага на оценка всички настоящи или неотдавнашни интереси или отношения с това предприятие, включително услуги, различни от одиторските, предоставени на това предприятие, които биха могли да компрометират неговата независимост и възможността да продължи извършването на задължителен одит след фактическата дата на сливането или придобиването. При първа възможност и най-късно в срок до три месеца от датата на преобразуването регистрираният одитор предприема всички необходими действия за преустановяване на всички текущи интереси и отношения, които биха могли да компрометират неговата независимост, и при възможност предприема мерки за свеждане до минимум на всяка заплаха за неговата независимост, произтичаща от предишни или текущи интереси и отношения.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 54, ал. 6 става т. 4 в ал. 5 и се изменя така:
  „4. е налице обстоятелство по т.1-3 за съпруг или роднина по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за лица, свързани с регистрирания одитор.”
  Алинея 7 и 8 стават съответно ал. 6 и 7.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
  Независимост и конфликт на интереси
  Чл. 54. (1) Регистрираният одитор, както и всяко физическо лице, което е в състояние пряко или косвено да окаже влияние върху резултата от задължителния финансов одит, трябва да бъде независим от одитираното предприятие и да не участва в процеса на вземане на решения в него. Изискването за независимост се спазва най-малко както през периода, обхванат от финансовите отчети - предмет на одита, така и през периода, в който се извършва финансовият одит.
  (2) Регистрираният одитор предприема необходимите предпазни мерки, за да може при извършването на финансовия одит независимостта му да не бъде повлияна от съществуващ или от потенциален конфликт на интереси или от икономически или друг вид преки или косвени взаимоотношения. Тези изисквания се прилагат и за:
  1. неговата одиторска мрежа, когато е приложимо, и
  2. всички лица, работещи за него или под негов контрол, или които са пряко или косвено свързани с него чрез взаимоотношения на контрол.
  (3) Регистрираният одитор не извършва задължителен финансов одит, ако една обективна, разумна и информирана трета страна би могла да направи заключение, като вземе предвид приложените от него предпазни мерки, че независимостта му е компрометирана от наличието на риск от проверка на собствената му дейност, наличие на собствен интерес, застъпничество, близки отношения или заплаха, вследствие на финансови, лични, икономически, трудови или други взаимоотношения между:
  1. него, неговата одиторска мрежа и всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от одита, и
  2. одитираното предприятие.
  (4) Регистрираният одитор отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както и приложените мерки за смекчаване ефекта на тези заплахи.
  (5) Регистрираният одитор не участва в извършването на задължителен финансов одит, нито влияе по някакъв начин на резултатите от него, ако:
  1. притежава финансови инструменти на одитираното предприятие, различни от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
  2. притежава финансови инструменти на предприятие, свързано с одитираното предприятие, притежаването на които може да породи или да се възприеме като пораждащо конфликт на интереси, и които са различни от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
  3. е бил в трудови или икономически, или друг вид отношения с това одитирано предприятие през периодите в ал. 1, като тези отношения могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси.
  4. е налице обстоятелство по т.1-3 за съпруг или роднина по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за лица, свързани с регистрирания одитор.
  (6) Лицата по ал. 2 не искат и не приемат подаръци или услуги под формата на пари или под друга форма от одитираното предприятие или от всяко друго предприятие, свързано с одитирано предприятие, освен ако обективна, разумна и информирана трета страна не би преценила, че тяхната стойност е незначителна или неносеща последствия.
  (7) Когато в периодите по ал. 1 одитираното предприятие бъде придобито от друго, слее се с друго или придобие друго предприятие, регистрираният одитор установява и подлага на оценка всички предишни или настоящи интереси или отношения с това предприятие, включително услуги, различни от одиторските, предоставени на това предприятие, които биха могли да компрометират неговата независимост и възможността да продължи извършването на задължителен одит след датата на преобразуване. При първа възможност и най-късно в срок до три месеца от датата на преобразуването регистрираният одитор предприема необходимите действия за преустановяване на всички настоящи интереси и отношения, които биха могли да компрометират неговата независимост, и при възможност предприема мерки за свеждане до минимум на всяка заплаха за неговата независимост, произтичаща от предишни или настоящи интереси и отношения.


  Вътрешна организация на работата на регистрирания одитор
  Чл. 55. (1) Регистрираният одитор, който извършва задължителен финансов одит, е длъжен да отговаря на следните изисквания:
  1. прилага политики и процедури, които гарантират, че собствениците на капитала, както и членовете на управителните, надзорните или контролните му органи не се намесват в изпълнението, нямат достъп до одиторската информация и не могат да предприемат действия, които застрашават независимостта и обективността на регистрирания одитор, който извършва финансов одит от името на одиторското дружество - когато е одиторско дружество;
  2. разполага с надеждни процедури, с механизми за вътрешен контрол на качеството, с ефективни процедури за оценка на риска и с ефективни контролни и защитни механизми по отношение на системите за обработка на информацията;
  3. прилага механизми за контрол на качеството, които да осигурят спазване на решенията и процедурите на всички равнища в одиторското дружество или в изградената от регистрирания одитор организация на работа;
  4. прилага политики и процедури, които гарантират, че неговите служители и всички други лица, които работят за него и участват в одита, притежават необходимите знания и опит за изпълнение на възложените им задължения;
  5. прилага политики и процедури, които гарантират, че при възлагането на подизпълнители на одиторски функции се извършва по начин, който не влошава вътрешния контрол на качеството, както и да не пречи на Комисията да упражнява ефективен надзор за спазването на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014;
  6. прилага ефективни организационни и управленски механизми за предотвратяване, отстраняване, откриване или управление и оповестяване на всички възможни заплахи за своята независимост по чл. 54;
  7. прилага политики и процедури за извършване на задължителен финансов одит, наставничество, надзор над и преразглеждане на дейностите на служителите и за създаване и попълване на одиторското досие в съответствие с изискванията на чл. 56;
  8. изгради и поддържа подходяща система за вътрешен контрол на качеството, която да гарантира качеството на задължителния финансов одит и да обхваща поне политиките и процедурите по т. 1-7; при одиторско дружество отговорността за системата за вътрешен контрол на качеството се носи от лице, което е регистриран одитор;
  9. прилага и използва подходящи системи, ресурси и процедури, за да гарантира непрекъснатото и редовно осъществяване на дейността си;
  10. създаде и прилага подходящи и ефективни организационни и управленски механизми за регистриране на нарушения, които имат или могат да имат сериозни последици за качеството на дейността му, както и за тяхното отстраняване;
  11. прилага подходящи политики относно възнагражденията, включително политика за участие в печалбите, които предоставят достатъчно стимули за постигане на резултати, с цел да се осигури качествен задължителен финансов одит; размерът на приходите, които регистрираният одитор получава от предлагането на услуги на одитираното предприятие, различни от одиторските, не е част от оценката на работата и възнаграждението на което и да е лице, участващо в извършването на задължителен финансов одит или способно да окаже влияние върху това извършване;
  12. наблюдава и оценява адекватността и ефективността на своите системи и механизми за вътрешен контрол на качеството, както и съответствието им с изискванията на този закон и, когато е приложимо, на Регламент (ЕС) № 537/2014, и да предприема подходящи действия за отстраняване на пропуските; регистрираният одитор документира констатациите от тази оценка, както и всички предложени промени на системата за вътрешен контрол на качеството във връзка с това;
  13. прилага подходящи вътрешни процедури за докладване по определен ред от неговите служители на потенциални или действителни нарушения на този закон или на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (2) Политиките и процедурите по ал. 1 се документират и предоставят на служителите и на другите лица, които работят за регистрирания одитор.
  (3) Възлагането на подизпълнител на функции по извършване на финансов одит по ал. 1, т. 5 не води до освобождаване от или ограничаване на отговорността на регистрирания одитор.
  (4) Регистрираният одитор във всеки момент трябва да е в състояние да докаже пред Комисията, че политиките и процедурите по ал. 1 са подходящи и съобразени с мащаба и `сложността на неговата дейност.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55, като предлага в ал. 1, т. 4 думите „неговите служители и всички други” да се заменят с „всички”, а в т. 5 думите „одиторски функции” да се заменят с „функции по извършване на финансов одит”; в ал. 2 думите „служителите и на другите” да се заменят с „всички”.


  Организация на извършването на задължителен финансов одит
  Чл. 56. (1) При изпълнението на ангажимент за задължителен финансов одит регистрираният одитор отделя достатъчно време и заделя достатъчно ресурси, за да може да изпълни задълженията си адекватно и одитът да бъде извършен качествено.
  (2) Когато задължителният финансов одит се извършва от одиторско дружество, то назначава отговорен за одита регистриран одитор -физическо лице. Одиторското дружество предоставя на отговорния регистриран одитор достатъчно ресурси, включително персонал с необходимите познания и умения, за да може да изпълни задълженията си адекватно и одитът да бъде извършен качествено.
  (3) Регистрираният одитор съхранява информация за всички нарушения на разпоредбите на този закон и, когато е приложимо, на Регламент (ЕС) № 537/2014. Информацията включва и данни за последиците от нарушенията, за предприетите действия за отстраняването им, както и за направените промени в системата за вътрешен контрол на качеството във връзка с това. Регистрираният одитор изготвя и годишен доклад за всички действия по отстраняване на нарушенията и го разпространява в рамките на своята одиторска практика.
  (4) Когато регистрираният одитор ползва външни експерти за консултации, той документира отправеното искане и получените съвети.
  (5) Регистрираният одитор съхранява всички данни и документи, които обосновават посоченото в одиторския доклад по чл. 51, и когато е приложимо - по чл. 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (6) Регистрираният одитор създава одиторско досие за всеки извършен задължителен финансов одит, като задължително се документират данните по чл. 53, и, когато е приложимо - по чл. 6-8 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Одиторското досие се приключва и архивира не no-късно от 60 дни след датата на подписване на одиторския доклад.
  (7) Регистрираният одитор поддържа досие за всяко одитирано предприятие, което съдържа най-малко следната информация:
  1. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на одитираното предприятие;
  2. имената на отговорния одитор и на лицето, извършило преглед за контрол на качеството преди издаване на одиторския доклад, когато е приложимо;
  3. получените възнаграждения за всяка финансова година от одитираното предприятие за извършен финансов одит, както и за всички предоставени други услуги на това предприятие.
  (8) Регистрираният одитор съхранява в специален регистър информация за всяка жалба, подадена в писмена форма, относно извършването на финансов одит.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56, като предлага в ал. 1 думите „отделя достатъчно време и заделя достатъчно” да се заменят с „осигурява достатъчно време и”; в ал. 5 думите „по чл. 10 и 11” да се заменят с „докладите по чл. 10 и 11”; в ал. 7 след думите „Регистрираният одитор” да се добави „създава и”; в ал. 8 думата „специален” да се заличи.


  Специфични изисквания при задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет
  Чл. 57. (1) При извършване на задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет на група предприятия одиторът на групата носи цялата отговорност за изразеното в одиторския доклад мнение относно консолидирания финансов отчет, включително в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (2) Одиторът на групата изготвя документация за извършената работа от регистрираните одитори, одитори и/или одиторски дружества от други държави - членки на Европейския съюз, или от трети държави, за целите на одита на групата.
  (3) Одиторът на групата прави оценка на работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата, и документира естеството, времето на изпълнение и обхвата на работата, извършена от тези одитори, включително, когато е приложимо, извършения от него преглед на одиторската документация на тези одитори. За да разчита на работата им одиторът на групата иска съгласието на тези одитори за предаване на съответната документация при провеждането на одита на консолидирания финансов отчет.
  (4) Одиторът на групата прави проверка на работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата, и документира това. Документацията, съхранявана от одитора на групата, трябва да осигурява възможност на Комисията да прави проверки на работата му. Когато одиторът на групата не е в състояние да извърши тази проверка, той извършва допълнителна работа по одита - пряко или чрез възлагане на тези задачи на подизпълнител, и информира за това Комисията.
  (5) Когато одиторът на групата подлежи на инспекция за гарантиране на качеството или на разследване относно задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет на група предприятия, одиторът на групата при поискване предоставя на Комисията съответната документация, която е съхранявана при него, за извършената работа от другите одитори за целите на одита на групата, както и всички други работни документи.
  (6) Комисията може да поиска от съответните компетентни органи на държавите - членки на Европейския съюз, допълнителна документация за работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата.
  (7) Когато предприятие майка или дъщерно предприятие от група предприятия е одитирано от одитор или от одиторско дружество от трета държава, Комисията може да поиска допълнителна документация за работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата, от съответните компетентни органи на тази трета държава чрез действащите договорености, посочени в чл. 104.
  (8) Когато предприятие майка или дъщерно предприятие от група е одитирано от одитор или от одиторско дружество от трета държава, с която не са сключени договорености, отговарящи на изискванията на чл. 104, одиторът на групата отговаря и за гарантиране на надлежното предоставяне на допълнителна документация за работата, извършена от одиторите от тази трета държава, включително за работните документи, свързани с одита на групата. За гарантиране на предоставянето одиторът на групата съхранява копие от тази документация или се договаря с одиторите от третата държава, при поискване, да получи разрешен и неограничен достъп до документацията, или предприема други подходящи действия. Когато поради правни или други причини работните документи по одита не могат да бъдат предоставени от одитора от дадената трета държава на одитора на групата, той трябва да удостовери чрез документацията при него, че е предприел необходимите процедури за получаване на достъп до тези документи, като в случай на пречки, различни от пречки от правно естество, свързани със законодателството на третата страна, в документацията се включва доказателство за съществуването на такава пречка.
  (9) Когато регистриран одитор извършва задължителен финансов одит в предприятие, което е част от група, в рамките на която предприятието майка е установено в трета държава, посочените в този закон правила за професионална тайна не възпрепятстват регистрирания одитор да предаде съответните документи за извършената работа на одитора на групата, който се намира в третата страна, ако тези документи са необходими за извършването на одит на консолидиран финансов отчет на предприятието майка.
  (10) Регистриран одитор, извършващ задължителен финансов одит в предприятие, което е емитирало ценни книжа в трета държава или е част от група, която изготвя консолидирани финансови отчети в трета държава, може да предава държаните от него работни или други документи, свързани с одита на това предприятие, на компетентните органи на съответните трети държави само при условията, определени в чл. 105.
  (11) Предаването на информация на одитор на група, намиращ се в трета държава, се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57, като предлага в ал. 8, изречение трето да се изменя така: „Когато работните документи по одита не може да бъдат предоставени от одитора от третата държава одиторът на групата удостоверява чрез документацията при него, че е предприел необходимите действия за получаване на достъп до тези документи, като в случай на причина, различна от причина, свързана със законодателството на третата държава, в документацията се включва доказателство за съществуването й.”


  Ограничения при заемане на длъжност след приключване на задължителен финансов одит
  Чл. 58. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит, не може да бъде избиран или назначаван в одитирано предприятие преди изтичането на една година, а при задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес - на две години от датата на приключване на одита, на следните длъжности:
  1. ръководна длъжност;
  2. член на одитен комитет или на орган, изпълняващ функции на одитен комитет;
  3. член на управителен орган или на надзорен орган.
  (2) Ограничението по ал. 1 се прилага за всички регистрирани одитори - физически лица, за отговорните одитори от одиторско дружество, както и за всички служители, съдружници или други физически лица, участвали при изпълнението на съответния задължителен финансов одит.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
  Глава седма
  ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава седма.


  Одиторски доклад
  Чл. 59. Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на годишен финансов отчет на предприятие от обществен интерес, представя резултатите от одита в одиторски доклад, който се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 51 от закона и на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.


  Допълнителен доклад до одитния комитет
  Чл. 60. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, изготвя и представя на одитния комитет допълнителен доклад към доклада по чл. 59.
  (2) При задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет одиторът на групата изготвя и представя на одитния комитет на предприятието майка допълнителен доклад към доклада по чл. 59.
  (3) Допълнителните доклади по ал. 1 и 2 се изготвят в съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти и разпоредбите на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (4) При поискване от компетентен орган, осъществяващ надзор над предприятието от обществен интерес, регистрираният одитор представя незабавно съответния допълнителен доклад по ал. 1 и 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.


  Доклад до компетентен орган, осъществяващ надзор
  Чл. 61. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, е длъжен да докладва своевременно на компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие, както и на Комисията всяка информация по отношение на това предприятие, която е установил при извършване на задължителния финансов одит и която е предизвикала или може да предизвика една от следните последици:
  1. съществено нарушение на нормативните разпоредби, които определят условията за лицензиране или които уреждат по-конкретно осъществяването на дейности на предприятието от обществен интерес;
  2. съществена заплаха или съществено съмнение относно продължаването на дейността на предприятието от обществен интерес;
  3. отказ от одиторско мнение, отрицателно или квалифицирано одиторско мнение по смисъла на чл. 51, ал. 3.
  (2) Регистрираният одитор е длъжен да съобщава и всяка информация, съответстваща на посочената в ал. 1, която е установил при извършването на задължителен финансов одит на предприятие, което има тесни връзки с одитираното също от него предприятие от обществен интерес.

  Предложение на н.п Румен Гечев:
  В чл. 61, ал. 1 думите „длъжен да докладва своевременно на компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие, както и на Комисията, всяка" се заменят с „длъжен в 7-дневен срок от датата на одиторския доклад да уведоми компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие, както и Комисията, за всяка".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
  Доклад до компетентен орган, осъществяващ надзор
  Чл. 61. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, е длъжен в 7-дневен срок от датата на одиторския доклад да уведоми писмено компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие, както и Комисията, за всяка информация за това предприятие, която е установил при извършване на задължителния финансов одит и която е предизвикала или може да предизвика една от следните последици:
  1. съществено нарушение на нормативните разпоредби, които определят условията за лицензиране или които уреждат по-конкретно осъществяването на дейности на предприятието от обществен интерес;
  2. съществена заплаха или съществено съмнение относно продължаването на дейността на предприятието от обществен интерес;
  3. отказ от одиторско мнение, отрицателно или квалифицирано одиторско мнение по чл. 51, ал. 3, т. 5.
  (2) Регистрираният одитор е длъжен да съобщава и всяка информация, съответстваща на посочената в ал. 1, която е установил при извършването на задължителен финансов одит на предприятие, което е в тесни връзки с одитираното от него предприятие от обществен интерес.


  Доклад за прозрачност
  Чл. 62. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, ежегодно публикува на своята интернет страница доклад за прозрачност, който включва най-малко:
  1. описание на правно-организационната форма, както и на дяловете и съдружниците, когато регистрираният одитор е одиторско дружество;
  2. когато одиторското дружество е член на одиторска мрежа:
  а) описание на одиторската мрежа, юридически и структурни договорености в нея;
  б) името/наименованието на всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като самостоятелно практикуващ одитор или като одиторско дружество и е член на одиторска мрежа;
  в) държавите, в които всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като самостоятелно практикуващ одитор или като одиторско дружество и е член на одиторска мрежа, е квалифициран като регистриран одитор или в която се намира неговото седалище и основно място на осъществяване на дейността му;
  г) общия оборот на регистрирания одитор от задължителен финансов одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани;
  3. описание на управленската структура на одиторското дружество;
  4. описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор - физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество, за ефективността на нейното функциониране;
  5. датата на провеждане на последната инспекция за гарантиране на качеството съгласно чл. 85;
  6. списък на предприятията от обществен интерес, на които през предходната година регистраният одитор е изпълнил ангажименти за задължителен финансов одит;
  7. описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в доклада трябва да се потвърди, че през последната година е бил извършен вътрешен преглед за спазване на изискванията относно независимостта;
  8. описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие по чл. 30;
  9. информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците - за одиторско дружество;
  10. описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на отговорните одитори и служителите в съответствие с чл. 65;
  11. информация относно общия оборот на регистрирания одитор, разпределена по следните категории:
  а) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес и предприятия, част от група, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес;
  б) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани, на други предприятия;
  в) приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на одитираните предприятия;
  г) приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти.
  (2) Докладът за прозрачност се подписва от регистрирания одитор -физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество.
  (3) Докладът за прозрачност се публикува ежегодно до 30 април и е достъпен на интернет страницата на регистрирания одитор в срок най-малко 5 години от датата на публикуването му.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, като предлага в ал. 1, т. 2, б. „б” и „в” думите „самостоятелно практикуващ одитор” да се заменят с „физическо лице”, а думите „и е член на одиторска мрежа” да се заличат.


  Информация, предоставяна на Комисията
  Чл. 63. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, предоставя ежегодно на Комисията следната информация:
  1. списък на одитираните от него предприятия от обществен интерес с информация за получените от тях приходи; информацията за приходите се разделя на:
  а) приходи от задължителен одит;
  б) приходи от услуги, различни от одита и различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, които се изискват от законодателството на Европейския съюз или от националното законодателство;
  в) приходи от услуги, различни от одита и различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, които не се изискват от законодателството на Европейския съюз или от националното законодателство.
  2. списък на всички услуги, предоставени на одитираните предприятия от членовете на одиторската мрежа, когато регистрираният одитор е член на одиторска мрежа.
  (2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с приети от Комисията правила.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „Комисията" се добавя „най-малко".
  б) Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Условията, формата и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 3.".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 63:
  Информация, предоставяна на Комисията
  Чл. 63. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, предоставя ежегодно на Комисията най-малко:
  1. списък на одитираните от него предприятия от обществен интерес с информация за получените от тях приходи; информацията се разделя на приходи от:
  а) задължителен одит;
  б) услуги, различни от одита и различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, които се изискват от правото на Европейския съюз или от българското законодателство;
  в) услуги, различни от одита и различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, които не се изискват от правото на Европейския съюз или от българското законодателство.
  2. списък на всички услуги, предоставени на одитираните предприятия от членовете на одиторската мрежа, когато регистрираният одитор е член на одиторска мрежа.
  (2) Условията, формата и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 3.

  Забранени услуги
  Чл. 64. (1) За регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, се прилагат разпоредбите на чл. 5, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014 с изключение на услугите, посочени в параграф 1, буква „а", подточка „vii", при условие че те отговарят на следните изисквания:
  1. услугите не оказват влияние или оказват несъществено влияние, поотделно или общо, върху одитираните финансови отчети;
  2. прогнозата за влиянието върху одитираните финансови отчети е документирана и обяснена изчерпателно в допълнителния доклад за одитния комитет;
  3. установените в настоящия закон изисквания за независимост се спазват от регистрирания одитор.
  (2) Ограниченията и забраните по ал. 1 се прилагат и по отношение на лицата, посочени в чл. 54, ал. 1 и 2, както и за съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за свързани с регистрирания одитор лица.
  (3) Регистрираният одитор и лица по ал. 2 могат да предоставят услуги извън задължителния финансов одит по ал. 1 след одобрението на одитния комитет, за което регистрираният одитор уведомява Комисията в 7-дневен срок от датата на получаване на одобрението.

  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В чл. 64, ал. 3 думите „услуги извън задължителния финансов одит по ал. 1" се заменят с „разрешените по ал. 1 услуги извън задължителния финансов одит".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
  Забранени услуги
  Чл. 64. (1) За регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, се прилагат разпоредбите на чл. 5, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Регистрираният одитор може да предоставя услугите, посочени в чл. 5, параграф 1, ал. 2, буква „а", подточка „vii", при условие че:
  1. услугите не оказват влияние или оказват несъществено влияние, поотделно или общо, върху одитираните финансови отчети;
  2. оценката за влиянието върху одитираните финансови отчети е документирана и обяснена изчерпателно в допълнителния доклад за одитния комитет;
  3. регистрираният одитор спазва изискванията за независимост. (2) Алинея 1 се прилага и за лицата по чл. 54, ал. 1 и 2, както и за съпруг или роднина по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за лица, свързани с регистрирания одитор.
  (3) Регистрираният одитор и лицата по ал. 2 може да предоставят разрешените по ал. 1 услуги извън задължителния финансов одит след одобрението на одитния комитет, за което регистрираният одитор уведомява писмено Комисията в 7-дневен срок от датата на получаване на одобрението.


  Назначаване и ротация на регистрираните одитори
  Чл. 65. (1) Назначаването на регистриран одитор за извършването на задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се извършва и съгласно разпоредбите на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (2) Минималната продължителност на договор за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес не може да бъде по-малка от една година.
  (3) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, се оттегля, след като е изпълнявал одиторски ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването му. Този регистриран одитор не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в това предприятие в продължение на 4 години от датата на оттеглянето си.
  (4) Отговорен одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет от името на одиторско дружество в предприятие от обществен интерес, се заменя, след като е изпълнявал одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в продължение на 4 поредни години от датата на назначаването на одиторското дружество в това предприятие. Този регистриран одитор не може да изпълнява в качеството си на отговорен одитор ангажименти за задължителен финансов одит в предприятието в продължение на три години от датата на оттеглянето му.
  (5) Началото на броене на продължителността по ал. 3 и 4 започва от годината, когато е поет първият одиторски ангажимент за задължителен финансов одит през съответния период.
  (6) Разпоредбите на ал. 3 се прилагат и по отношение на търговските дружества по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б".

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В чл. 65, ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(2) Минималната продължителност на договор за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес не може да бъде по-малка от три години.
  (3) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, се оттегля, след като е изпълнявал одиторски ангажименти в продължение на десет поредни години от датата на назначаването му. Този регистриран одитор не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в това предприятие в продължение на четири години от датата на оттеглянето си. Максималният период може да бъде удължен с не повече от още седем поредни години в случай, че след неговото изтичане, се назначи съвместен одит от повече от едно одиторско дружество на това предприятие и се издаде съвместен одиторски доклад по реда на чл: 51, ал. 5., при съгласие от страна на одитния комитет на предприятието за такова назначаване.
  (4) Отговорен одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет от името на одиторско дружество в предприятие от обществен интерес, се заменя, след като е изпълнявал одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в продължение на пет поредни години от датата на назначаването на одиторското дружество в това предприятие. Този регистриран одитор не може да изпълнява в качеството си на отговорен одитор ангажименти за задължителен финансов одит в предприятието в продължение на три години от датата на оттеглянето му.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, като предлага в ал. 1 думите „и съгласно разпоредбите” да се заменят със „съгласно изискванията на този закон и”, а в ал. 5 думите „Началото на броене на” се заличават.


  Одиторско възнаграждение
  Чл. 66. (1) Когато в продължение на три или повече последователни финансови години регистриран одитор предоставя на одитирано от него предприятие от обществен интерес, на неговото предприятие майка или на дъщерните му предприятия услуги извън одита, различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, общата сума на възнагражденията за тези услуги се ограничава до размер, който не надхвърля 70 на сто от средната сума на възнагражденията, платени през последните три последователни финансови години за задължителен финансов одит на одитираното предприятие, и, когато е приложимо, на неговото предприятие майка, дъщерните му предприятия и консолидираните финансови отчети на тази група от предприятия. Ограничението не се прилага за услуги извън одита, които са различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и които се изискват по закон.
  (2) Когато общата сума на възнагражденията, платени от предприятие от обществен интерес през всяка от последните три последователни финансови години, надхвърля 15 на сто от общата сума на възнагражденията, получени от регистрирания одитор, или, когато е приложимо, от одитора на групата, извършващ задължителния одит, през всяка от тези финансови години съответният одитор съобщава за това на одитния комитет и обсъжда с него заплахите за своята независимост и предприетите предпазни мерки за намаляване на тези заплахи. В този случай одитният комитет преценява дали одиторският ангажимент трябва да бъде подложен на преглед за контрол на качеството от определен от одитния комитет друг регистриран одитор, преди да бъде издаден одиторският доклад.
  (3) Когато платените от предприятието от обществен интерес възнаграждения продължават да надхвърлят 15 на сто от общия приход на регистрирания одитор, или, когато е приложимо, на одитора на групата, извършващ задължителния одит, одитният комитет решава въз основа на обективни критерии дали съответният одитор може да продължи да извършва задължителен финансов одит през допълнителен период след настъпване на тези обстоятелства, който не може да бъде по-дълъг от две години.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, като предлага в ал. 1, изречение първо думите „се ограничава до размер, който не” да се заменят с „не може да”, а думите „платени през” да се заменят с „за” .


  Подготовка за задължителен одит и оценка на заплахите за независимостта
  Чл. 67. Преди приемане или продължаване на ангажимент за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес регистрираният одитор, освен посоченото в чл. 54, извършва допълнителни действия за оценка на заплахите за независимостта съгласно разпоредбите на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, като предлага думата „приемане” да се замени с „поемане”.


  Преглед за контрол на качеството на ангажимента
  Чл. 68. (1) Преди издаване на докладите по чл. 59 и 60 се извършва преглед за контрол на качеството на ангажимента за задължителен финансов одит, за да се прецени дали регистрираният одитор основателно е достигнал до мнението и заключенията, изразени в проектите на тези доклади.
  (2) Прегледът за контрол на качеството на ангажимента за задължителен финансов одит се извършва съгласно разпоредбите на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.


  Нередности
  Чл. 69. (1) Когато регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, има съмнения или разумни основания да подозира, че може да се допуснат или са допуснати нередности, включително измами по отношение финансовите отчети на одитираното предприятие, той уведомява одитираното предприятие и му препоръчва да разследва случая и да предприеме подходящи мерки, за да отстрани тези нередности и да предотврати повторението им в бъдеще.
  (2) Ако одитираното предприятие не разследва случая, регистрираният одитор е длъжен да докладва своевременно на компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие.
  (3) Добросъвестното оповестяване пред органите на одитираното предприятие от регистрирания одитор на всяка от посочените в ал. 1 нередности не представлява нарушение на договорно или правно ограничение относно разкриването на информация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69, като предлага в ал. 1 думата „подозира” да се замени с „предположи”, в ал. 2 след думата „случая” да се добави „или не предприеме подходящи мерки”.


  ЧАСТ ТРЕТА
  ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част трета.


  Глава осма
  КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава осма.


  Статут на Комисията
  Чл. 70. (1) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 12, ал. 2.
  (2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
  (3) При осъществяване на дейността си по този закон и по Регламент (ЕС) № 537/2014 Комисията е независима и не може да приема указания от други органи, институции и лица.
  (4) Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.


  Отговорност и функции на Комисията
  Чл. 71. (1) Комисията носи крайната отговорност за надзора върху:
  1. придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави;
  2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги;
  3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
  4. системата за гарантиране на качеството;
  5. налагането на административни мерки и санкции.
  (2) Комисията осъществява надзор чрез:
  1. извършване на инспекции и на разследвания;
  2. произнасяне по откази за вписване в Регистъра на регистрираните одитори по реда на чл. 20;
  3. прилагане на принудителни административни и други мерки по чл. 89, ал. 2, наричани по нататък „надзорни мерки”;
  4. даване ход на производства за търсене на административнонаказателна отговорност.
  (3) Комисията:
  1. приема правилник за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник";
  2. приема правилата за извършване на инспекции и разследвания;
  3. приема правила за предоставяне на информацията по чл. 63;
  4. приема правила и методически указания за условията и реда за упражняване от ИДЕС на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, както и по чл. 85, ал. 3, когато е приложимо;
  5. приема насоки и методически указания, които имат за цел да регламентират допълнително определени аспекти от обхвата на публичния надзор.
  (4) Комисията е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014.


  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 71, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  „4. „системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;”
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 се създава нова т. 5:
  „5. извършване на проверки по отношение спазване нормативните изисквания при упражняване от ИДЕС на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, както и по чл. 85, ал. 3, когато е приложимо.".
  б) Алинея 3, т. 5 се изменя така:
  „5. приема други правила, насоки и методически указания, които имат за цел да регламентират допълнително определени аспекти от обхвата на публичния надзор.".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 71, ал. 1, т. 1 накрая да се добави: „и временното лишаване от право да се упражнява дейност като регистриран одитор;”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
  Отговорност и функции на Комисията
  Чл. 71. (1) Комисията носи крайната отговорност за надзора върху:
  1. придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави и временното лишаване от право да се упражнява дейност като регистриран одитор;
  2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги;
  3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
  4. системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
  5. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
  (2) Комисията осъществява надзор чрез:
  1. извършване на инспекции и разследвания;
  2. произнасяне по откази за вписване на регистрираните одитори в регистъра по чл. 20;
  3. прилагане на принудителни административни и други мерки по чл. 89, ал. 2, наричани по нататък „надзорни мерки”;
  4. даване ход на производства за търсене на административнонаказателна отговорност.
  5. извършване на проверки за спазване на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и по чл. 85, ал. 3.
  (3) Комисията:
  1. приема правилник за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник";
  2. приема правилата за извършване на инспекции и разследвания;
  3. приема правилата по чл. 31, ал. 1, т. 12 и по чл. 63;
  4. приема правила и методически указания за условията и реда за упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, и по чл. 85, ал. 3;
  5. приема други правила, насоки и методически указания по прилагането на публичния надзор.
  (4) Комисията е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014.


  Състав на Комисията и изисквания към председателя и членовете
  Чл. 72. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и от 4 членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на Комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.
  (2) Председател и членове на Комисията могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните изисквания да:
  1. имат завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  2. притежават познания в областите, свързани с финансовия одит, и да имат най-малко 5 години професионален опит в тези области;
  3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
  4. отговарят на изискванията за независимост по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.

  Избор на председател и на членове на Комисията
  Чл. 73. (1) Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на Комисията по бюджет и финанси.
  (2) В едномесечен срок след избора на председател на Комисията той провежда консултации за предлагане на кандидати за членове на Комисията при спазване на следния принцип:
  1. едно лице се предлага от министъра на финансите;
  2. едно лице се предлага от управителя на Българската народна
  банка;
  3. едно лице се предлага от председателя на Комисията за финансов надзор;
  4. едно лице се предлага от управителния съвет на ИДЕС.
  (3) Членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя й.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, като предлага в ал. 1 думите „по предложение на Комисията по бюджет и финанси” да се заменят с „след проведена публична процедура”.


  Мандат и правно положение на председателя и на членовете на Комисията
  Чл. 74. (1) Мандатът на Комисията е четири години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
  (2) Мандатът на председателя и на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:
  1. при подаване на оставка;
  2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 2;
  4. при неучастие без основателни причини в три или повече заседания на Комисията за период от една година.
  (3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на комисията на негово място за остатъка от мандата се избира друго лице по реда на чл. 73.
  (4) След изтичане на мандата по ал. 1 Комисията упражнява своята дейност до избирането на нов състав на Комисията от Народното събрание.
  (5) Членовете на Комисията с изключение на председателя й не са в трудово или служебно правоотношение с Комисията.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 74, ал. 2 се създават т. 5 и 6:
  „5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси;
  6. при смърт.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
  Мандат и прекратяване на правомощията
  Чл. 74. (1) Мандатът на председателя и на членовете на Комисията е 4 години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
  (2) Правомощията на председателя и на член на комисията се прекратяват от Народното събрание преди изтичане на мандата им:
  1. по тяхно искане;
  2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 2, т. 3 и 4;
  4. при неучастие без основателни причини в три или повече заседания на Комисията за период от една година.
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси;
  6. при смърт.
  (3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на Комисията на негово място за остатъка от мандата се избира друго лице по реда на чл. 73.
  (4) След изтичане на мандата, за който са избрани председателят и членовете на Комисията продължават да упражняват правомощията си до избирането на нов председател и членове.
  (5) Членовете на Комисията с изключение на председателя й не са в трудово или служебно правоотношение с Комисията.  Възнаграждения на председателя и на членовете на Комисията
  Чл. 75. (1) Председателят на Комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
  (2) Членовете на Комисията с изключение на председателя получават възнаграждение за участието си във всяко заседание, инспекция за гарантиране на качеството и международна проява на Комисията в размер, определен с правилника по чл. 71, ал. 3, т. 1. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.


  Правомощия на председателя на Комисията
  Чл. 76. Председателят на Комисията ръководи дейността й и я представлява.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 76 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
  (2) Председателят на Комисията назначава и освобождава служителите от администрацията.”
  Комисията подкрепя предложението
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
  Правомощия на председателя на Комисията
  Чл. 76. (1) Председателят на Комисията ръководи дейността й и я представлява.
  (2) Председателят на Комисията назначава и освобождава служителите от администрацията.


  Правомощия на Комисията
  Чл. 77. В изпълнение на своите функции Комисията:
  1. упражнява надзорните правомощия по чл. 71, ал. 2, т. 1-3, като по нейна преценка може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
  2. упражнява надзор за законосъобразното и ефективно изпълнение на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, за изпълнението на правилата и методическите указания по чл. 71, ал. 3, т. 2 и 4, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси по чл. 54;
  3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които качеството на извършените, инспекции за гарантиране на качеството е незадоволително;
  4. определя член, съответно членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на качеството на одиторската дейност при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество на инспекциите;
  5. извършва разследвания при получени сигнали и предложения за предполагаеми нарушения, както и в други случаи - по своя преценка, във връзка с извършването на задължителен финансов одит и/или предоставянето на свързани с одита услуги; в тези случаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
  6. извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятие от обществен интерес, като по-специално оценява:
  а) рисковете, произтичащи от наличието на пропуски, свързани с качеството на дейността на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките на одиторска мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко одиторско дружество, затрудненията в предоставянето на услуги по задължителен одит в конкретен сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от одиторски пропуски и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор;
  б) нивата на концентрация на пазара, включително в конкретни сектори;
  в) резултатите от дейността на одитните комитети;
  г) нуждата от приемане на мерки за смекчаване на рисковете, посочени в буква „а”;
  7. уведомява органите на прокуратурата при установяване на данни за извършени престъпления;
  8. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за задължителния финансов одит;
  9. представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 31 юли на следващата година; отчетът съдържа информация и за:
  а) дейността на Комисията по отношение на функциите и отговорностите по чл. 71;
  б) общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
  в) обобщена информация за констатациите и заключенията от инспекциите и разследванията по чл. 85, ал. 1;
  10. упражнява други правомощия, произтичащи от възложените й с този закон отговорности и функции, с цел подпомагане на общото развитие на одиторската професия в Република България, както и за повишаване на доверието на обществото в нея и резултатите от извършването на задължителния финансов одит.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 77, т. 4 се изменя така:
  „4. „определя член, съответно членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество на инспекциите;”
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Досегашният текст на чл. 77 става ал. 1, в която т. 9 се изменя така:
  „9. може да изисква от регистрираните одитори, ИДЕС, одитираните предприятия, одитните комитети и други свързани с тях лица предоставянето в определени от нея срокове на заверени копия на документи, справки и друга информация;".
  б) създава се ал. 2:
  „(2) В срок до 31 юли на текущата година Комисията внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната професионална година. Отчетът съдържа информация и за:
  а) дейността на Комисията по отношение на функциите и отговорностите по чл. 71;
  б) общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
  в) обобщена информация за констатациите и заключенията от инспекциите и разследванията по чл. 85, ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
  Правомощия на Комисията
  Чл. 77. (1) В изпълнение на своите функции Комисията:
  1. упражнява надзорните правомощия по чл. 71, ал. 2, т. 1-3, като може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
  2. упражнява надзор за законосъобразното и ефективно изпълнение на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5, за изпълнението на правилата и методическите указания по чл. 71, ал. 3, т. 2 и 4, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси по чл. 54;
  3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които качеството на извършените инспекции за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор е незадоволително;
  4. определя член или членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество на инспекциите;
  5. извършва разследвания по своя преценка или при получени сигнали и предложения за предполагаеми нарушения при извършването на задължителен финансов одит и/или предоставянето на свързани с одита услуги; в тези случаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС; при получаването на сигнали за нарушения при предоставянето на услуги, различни от задължителен финансов одит и/или свързани с одита услуги, Комисията може да възложи на ИДЕС извършването на проверки по тях;
  6. извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятие от обществен интерес, като по-специално оценява:
  а) рисковете, произтичащи от наличието на пропуски, свързани с качеството на дейността на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките на одиторска мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко одиторско дружество, затрудненията в предоставянето на услуги по задължителен одит в конкретен сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от одиторски пропуски и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор;
  б) нивата на концентрация на пазара, включително в конкретни сектори;
  в) резултатите от дейността на одитните комитети;
  г) необходимост от приемане на мерки за смекчаване на рисковете, посочени в буква „а”;
  7. уведомява органите на прокуратурата при установяване на данни за извършени престъпления;
  8. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за задължителния финансов одит;
  9. може да изисква от регистрираните одитори, ИДЕС, одитираните предприятия, одитните комитети и други свързани с тях лица предоставянето в определени от нея срокове на заверени копия на документи, справки и друга информация;
  10. упражнява други правомощия, свързани с отговорностите и функциите по чл. 71.
  (2) В срок до 31 юли на текущата година Комисията внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната професионална година. Отчетът съдържа информация и за:
  а) дейността на Комисията по отношение на отговорностите и функциите по чл. 71;
  б) общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
  в) обобщена информация за констатациите и заключенията от инспекциите и разследванията."


  Администрация на Комисията
  Чл. 78. (1) При осъществяване на дейността си Комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 71, ал. 3, т. 1.
  (2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За работещите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
  (3) За администрацията на Комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото не противоречи на този закон.
  (4) Инспекциите и разследванията се извършват от оправомощени инспектори от администрацията, които са органи на Комисията.
  (5) При извършване на инспекциите и разследванията се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78, като предлага ал. 4 да се измени така: „(4) Инспекциите и разследванията се извършват от инспектори, оправомощени от председателя на Комисията.”

  Заседания и решения на Комисията
  Чл. 79. (1) Заседанията на Комисията са редовни, когато присъстват председателят и най-малко двама от членовете й. Председателят може да оправомощи член на Комисията да председателства заседание в случай на негово отсъствие.
  (2) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство от три гласа. Председателят и членовете на Комисията не могат да се въздържат от гласуване.
  (3) Решенията за временно отнемане на правото за извършване на финансов одит, за лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност и за временно отнемане на правомощията по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 се приемат с мнозинство от 4 гласа. Тези решения се оповестяват на интернет страницата на Комисията с посочване на начина и на мотивите за гласуване на всеки от гласувалите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79, като предлага ал. 3 да се измени така: „(3) Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит, за временно лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност по чл. 42, ал. 3 и за временно отнемане на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 се приемат с мнозинство от 4 гласа. Тези решения се оповестяват на интернет страницата на Комисията, като се посочват начина и мотивите за гласуване на всеки гласувал.”

  Прозрачност на Комисията
  Чл. 80. Комисията публикува на електронната си страница:
  1. решенията на Комисията;
  2. годишен отчет за дейността си по чл, 77, т. 9;
  3. ежегодна работна програма по отношение на функциите и отговорностите по чл. 71.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Чл. 80, т. 2 се изменя така:
  „2. годишен отчет за дейността си по чл. 77, ал. 2;".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 80:
  Прозрачност на дейността на Комисията
  Чл. 80. Комисията публикува на интернет страницата си:
  1. приетите решения;
  2. годишен отчет за дейността по чл. 77, ал. 2;
  3. годишен план за инспекционната дейност.


  Принципи в дейността на Комисията
  Чл. 81. При осъществяване на дейността си Комисията и нейните органи прилагат основните принципи по чл. 4-14 от Административнопроцесуалния кодекс. Информацията, свързана със спазване на принципа по чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс, се публикува на интернет страницата на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.


  Задължение за опазване на професионална тайна
  Чл. 82. (1) Професионална тайна е информацията, която председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация създават и получават при или по повод осъществяването на дейността им. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване съгласно този или друг закон.
  (3) Председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна. Това задължение не се погасява и след напускане на Комисията или на нейната администрация.
  (4) Информация, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от Комисията само във връзка с изпълнението на нейните функции.
  (5) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
  1. пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно и административнонаказателно производство;
  2. пред Държавна агенция „Национална сигурност" при условия и по ред, определени със съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
  3. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.
  (6) Информация относно резултатите от инспекции, разследвания и проверки, представляваща професионална тайна, може да бъде обменяна и между Комисията и органите на ИДЕС. Условията и редът за обмен на тази информация се определят с правила, приети от Комисията и от ИДЕС.

  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  Чл. 82, ал. 5, т. 1 се изменя така:
  „1. пред органите на съда и прокуратурата;"
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Чл. 82, ал. 5, т. 1 се изменя така:
  „1. органите на съда и прокуратурата;"
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл 82:
  1.В ал. 5 да се създаде нова т. 3:
  „3. пред съответните компетентни органи, осъществяващи надзор над предприятията от обществен интерес”, като досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 6 думите „и от ИДЕС” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
  Задължение за опазване на професионална тайна
  Чл. 82. (1) Професионална тайна е информацията, която председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация създават и получават при или по повод осъществяването на дейността им. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване съгласно този или друг закон.
  (3) Председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително и след напускане на Комисията или на нейната администрация.
  (4) Информация, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от Комисията само при изпълнение на нейните функции.
  (5) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
  1. пред органите на съда и прокуратурата;
  2. пред Държавна агенция „Национална сигурност" при условия и по ред, определени със съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
  3. пред съответните компетентни органи, осъществяващи надзор над предприятията от обществен интерес;
  4. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.
  (6) Информация за резултатите от инспекции, разследвания и проверки, представляваща професионална тайна, може да бъде обменяна и между Комисията и органите на ИДЕС. Условията и редът за обмен на тази информация се определят с правила, приети от Комисията.


  Конфликт на интереси при упражняване на надзорни правомощия
  Чл. 83. При упражняването на надзорните си правомощия органите на Комисията спазват и изискванията на чл. 26, параграф 5, букви „б", „в" и „г" от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.  Отговорност на Комисията за вреди
  Чл. 84. Комисията и нейните служители при упражняване на надзорните си правомощия не носят отговорност за вреди, освен ако са действали умишлено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.  Глава девета
  СИСТЕМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ, ОБЕКТ НА НАДЗОРА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава девет, като предлага думите „обект на надзора” да се заменят с „и разследвания”.


  Раздел I
  Обхват и принципи на системата за гарантиране на качеството
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I, като предлага думите „на системата за гарантиране на качеството” да се заличат .


  Обхват
  Чл. 85. (1) Системата за гарантиране на качеството включва извършването на инспекции и разследвания за:
  1. спазване изискванията на приложимите одиторски стандарти при извършването на задължителен финансов одит;
  2. съответствие на одиторската документация при извършването на задължителен финансов одит спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти;
  3. спазване на етичните норми и изискванията за независимост на регистрирания одитор при извършването на задължителен финансов одит;
  4. адекватността на времевите и човешките ресурси, използвани за извършване на задължителен финансов одит, съобразно обхвата и сложността му;
  5. адекватността на одиторските възнаграждения, получени за извършването на задължителен финансов одит;
  6. адекватността на вътрешната система за контрол на качеството, прилагана от регистрирания одитор;
  7. спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 573/2014 от регистрирани одитори, извършващи задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес;
  8. изпълнение на предписанията по чл. 89, ал. 2, т. 2.
  (2) Комисията извършва инспекции за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори, разследвания по отношение на услугите по задължителен финансов одит, както и разследвания по отношение на свързаните с одита услуги, предоставени на предприятия от обществен интерес. Разследванията се извършват по сигнали от заинтересовани лица или по инициатива на Комисията.
  (3) Комисията може да делегира на ИДЕС дейности, свързани с контрола за гарантиране на качеството на дейността на регистрираните одитори по задължителния финансов одит, одитиращи предприятия, които не са от обществен интерес. Делегирането на тези дейности се извършва с решение на Комисията, прието с мнозинство от 4 гласа.
  (4) Условията и редът за извършване на инспекции и разследвания се определят с приети от Комисията правила.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 85, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Комисията делегира на ИДЕС дейности, свързани с контрола за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори, и разследвания по отношение на услуги по задължителен одит на предприятия, които не са от обществен интерес, съгласно приетия устав на организацията.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85:
  Обхват
  Чл. 85. (1) Системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори включва извършването на инспекции за:
  1. спазване изискванията на приложимите одиторски стандарти при извършването на задължителен финансов одит;
  2. съответствие на одиторската документация при извършването на задължителен финансов одит спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти;
  3. спазване на етичните норми и изискванията за независимост на регистрирания одитор при извършването на задължителен финансов одит;
  4. адекватност на времевите и човешките ресурси, използвани за извършване на задължителен финансов одит съобразно обхвата и сложността на поетия ангажимент;
  5. адекватност на одиторските възнаграждения, получени за извършването на задължителен финансов одит;
  6. адекватност на вътрешната система за контрол на качеството, прилагана от регистрирания одитор;
  7. спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 573/2014 от регистрирани одитори, извършващи задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес;
  8. изпълнение на предписанията по чл. 89, ал. 2, т. 2.
  (2) Условията и редът за извършването на инспекции се определят с приети от Комисията правила.
  (3) Комисията може да делегира на ИДЕС функциите по контрола за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори по задължителния финансов одит, одитиращи предприятия, които не са от обществен интерес. Делегирането на тези функции се извършва с решение на Комисията, прието с мнозинство от 4 гласа.


  Принципи
  Чл. 86. (1) Системата за гарантиране на качеството се изгражда при спазване на следните принципи:
  1. надзорът/контролът се осъществява от лица, които са независими от съответните контролирани регистрирани одитори;
  2. финансирането на контролните дейности е адекватно, достатъчно и независимо от регистрирани одитори;
  3. осигурени са достатъчни ресурси за извършване на необходимите надзорни/контролни дейности;
  4. лицата, които извършват надзор/контрол на качеството, да имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и да са преминали обучение за контрол на качеството;
  5. липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват надзор/контрол на качеството, и регистрирани одитори;
  6. инспекциите за гарантиране на качеството са целесъобразни и пропорционални на мащаба и сложността на дейността на проверявания регистриран одитор.
  (2) Конфликт на интереси по смисъла на ал. 1, т. 5 е налице, когато лицата, които извършват надзор/контрол на качеството:
  1. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са били съдружници в предприятие, чийто предмет на дейност е финансов одит;
  2. са извършвали финансови одити на предприятия, чиито финансови отчети са одитирани от проверявания или разследвания регистриран одитор през предходните три години;
  3. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са свързани лица.

  Предложение от н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 86 се създава нова ал. 2: „(2) Принципите по ал. 1 се прилагат и при извършване на разследвания.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86:
  Принципи
  Чл. 86. (1) Системата за гарантиране на качеството се изгражда при спазване на следните принципи:
  1. инспекциите се извършват от лица, които са независими от съответните инспектирани регистрирани одитори;
  2. финансирането на системата за гарантиране на качеството е адекватно, достатъчно и независимо от регистрирани одитори;
  3. осигурени са достатъчни ресурси за извършване на необходимите дейности;
  4. лицата, които извършват инспекции, имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и са преминали обучение за контрол на качеството;
  5. липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват инспекции, и регистрирани одитори;
  6. инспекциите са целесъобразни и пропорционални на мащаба и сложността на дейността на инспектирания регистриран одитор.
  (2) Принципите по ал. 1 се прилагат и при извършване на разследвания.
  (3) Конфликт на интереси по ал. 1, т. 5 е налице, когато лицата, които извършват инспекция или разследване:
  1. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са били съдружници в предприятие, чийто предмет на дейност е финансов одит;
  2. са извършвали финансови одити на предприятия, чиито финансови отчети са одитирани от инспектирания или разследвания регистриран одитор през предходните три години;
  3. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са свързани лица.


  Раздел II
  Надзор за гарантиране на качеството на дейността на регистрирани одитори, които извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В наименованието на раздел II думата „дейността” да се замени с „професионалната дейност”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II, като предлага думата „дейността” да се замени с „професионалната дейност”.  Инспекции и разследвания
  Чл. 87. (1) Инспекции се извършват най-малко веднъж на три години въз основа на оценка на риска.
  (2) Инспекциите и разследванията се извършват от екипи, в които участват инспектори от Комисията. В екипите може да участват и контрольори от ИДЕС, определени от председателя на Комисията.
  (3) При инспекция на одиторско дружество се проверяват одиторски ангажименти по задължителен финансов одит, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на дружеството.
  (4) При инспекциите и разследванията може да се проверяват и други предоставяни от регистрираните одитори услуги, свързани с одита.
  (5) За извършените инспекции/разследвания се съставя доклад, който се връчва на проверяваните лица, които имат право в 14-дневен срок от връчването да представят възражения. По представените възражения инспекционният екип се произнася със становище.
  (6) При извършването на инспекции Комисията и нейните органи изпълняват изискванията и на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (7) Комисията разглежда всеки доклад на заседание в разумен срок от предаването му на председателя заедно със събраните доказателства, с представените възражения и със становището на проверяващия екип по възраженията.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 87, ал.1 и 3 се изменят така:
  „(1) Регистрираните одитори, които извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на преприятия от обществен интерес, подлежат на инспекции за гарантиране на качеството най-малко веднъж на три години въз основа на оценка на риска. Инспекциите по изречение първо обхващат само одиторски ангажименти по задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес. Одиторски ангажименти на регистрирани одитори по задължителен одит на предприятия, които не са от обществен интерес, се проверяват по реда на чл. 90.
  (3) При инспекция на одиторско дружество се проверяват одиторски ангажименти по задължителен финансов одит налредприятия от обществен интерес, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на дружеството. Одиторски ангажименти по задължителен одит на предпирятия, които не са от обществен интерес се проверяват по реда на чл. 90.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 2, т. 4 от ПОДНС:
  В чл. 87 ал. 6 думите в ал. 6 думите „Комисията и нейните органи изпълняват” да се заменят със „се спазват”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87, като предлага в ал. 6 думите „Комисията и нейните органи изпълняват” да се заменят със „се спазват”.

  Правомощия и задължения при извършване на инспекция или разследване
  Чл. 88. (1) При извършване на инспекция или разследване председателят, членовете и инспекторите на Комисията имат право да изискват:
  1. в определени от тях срокове от инспектирания/разследвания регистриран одитор документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на инспекцията/разследването;
  2. в определени от тях срокове от инспектирания/разследвания регистриран одитор писмени обяснения по въпроси, свързани с инспекцията/разследването;
  3. заверени копия на документи, сведения и справки от физически и юридически лица извън инспектирания/разследвания регистриран одитор, свързани с инспекцията/разследването;
  4. от ИДЕС - представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията;
  5. от одитните комитети по чл. 107 - представянето на заверени копия на документи, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията.
  (2) Инспектираните/разследваните регистрирани одитори са длъжни да оказват съдействие на органите на Комисията и не могат да се позовават на изискванията за професионална, банкова или друга защитена от закона тайна.
  (3) Комисията има право, когато е необходимо за целите на инспекция или разследване, да наема външни експерти за извършване на конкретни задачи. Експертите трябва да имат подходящо професионално образование и опит и да отговарят на изискванията на чл. 86, ал. 1, т. 5.
  (4) При извършване на инспекция/разследване органите на Комисията се легитимират със служебна карта.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 88, ал. 1 в текста преди т. 1 накрая се добавя „в определени от тях срокове", а думите „в определени от тях срокове" в т. 1 и 2 се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88:
  Правомощия и задължения при извършване на инспекция или разследване
  Чл. 88. (1) При извършване на инспекция или разследване председателят, членовете и инспекторите на Комисията имат право да изискват в определени от тях срокове от:
  1. инспектирания или разследвания регистриран одитор:
  а) документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на инспекцията или разследването;
  б) писмени обяснения по въпроси, свързани с инспекцията или разследването;
  2. физически и юридически лица, различни от тези по т. 1 – предоставянето на заверени копия на документи, сведения и справки, свързани с инспекцията или разследването;
  3. ИДЕС - представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията;
  4. одитните комитети по чл. 107 - представянето на заверени копия на документи, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията.
  (2) Инспектираните или разследваните регистрирани одитори са длъжни да оказват съдействие на органите на Комисията и не могат да се позовават на изискванията за професионална, банкова или друга защитена от закон тайна.
  (3) Комисията има право, когато е необходимо за целите на инспекция или разследване, да наема външни експерти за извършване на конкретни задачи. Експертите трябва да имат подходящо професионално образование и опит и да отговарят на изискванията на чл. 86, ал. 1, т. 5.
  (4) При извършване на инспекция или разследване членовете и инспекторите на Комисията се легитимират със служебна карта.


  Нарушения и надзорни мерки
  Чл. 89. (1) Комисията прилага надзорни мерки при установяване в резултат от инспекция или разследване на:
  1. пропуски и нарушения в дейността на регистирания одитор в областите по чл. 85, ал. 1;
  2. неспазване на задълженията на регистрирания одитор по чл. 31;
  3. неспазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014;
  4. отказ от съдействие при инспекциите и разследванията или възпрепятстване по друг начин на надзора на Комисията.
  (2) В случаите по ал. 1 Комисията може:
  1. да даде оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор;
  2. да даде предписания на регистрирания одитор за преустановяване и отстраняване на допуснати нарушения; предписанията са задължителни за изпълнение;
  3. да оповести публично чрез електронната си страница и по друг подходящ начин нарушителя и извършените от него нарушения, установени с влязъл в сила акт;
  4. да оповести публично чрез електронната си страница и по друг подходящ начин, че отделен одиторски доклад не отговаря на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014;
  5. да отнеме на регистриран одитор правото за извършване на задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес за срок до три години;
  6. да отнеме на регистриран одитор правото за извършване на финансов одит за срок до три години;
  7. да лиши регистриран одитор от правото да упражнява одиторска дейност и да предприеме действия за отписването му от Регистъра по чл. 20;
  8. временно да забрани за срок до три години на регистриран одитор да извършва преглед за контрол на качеството на ангажименти за задължителен финансов одит;
  9. да предложи на орган, който упражнява надзор върху дейността на предприятие от обществен интерес, да наложи забрана на член на негов управителен орган за срок до три години да упражнява своите функции, като съответният орган, упражняващ надзор, уведомява Комисията за предприетите мерки в разумен срок.
  (3) След изтичане на срока по ал. 2, т. 5-6 може да се извършват инспекции за гарантиране на качеството през следващите три години.
  (4) Мерките по ал. 2, т. 3-4 се прилагат, след като решението на Комисията влезе в сила и за срок пет години.
  (5) В случай че при ежегодните инспекции или при разследване, извършени в периода по ал. 3, се установи отново нарушение, за което е наложена мярка по ал. 2, т. 5-6, Комисията прилага мярката по т. 7. В този случай лицето, спрямо което е приложена тази мярка, няма право да кандидатства отново за регистриран одитор.
  (6) На регистриран одитор, който извърши нарушение по ал. 1, т. 4, се налага мярката по ал. 2, т. 6. При повторно нарушение Комисията прилага мярката по ал. 2, т. 7.
  (7) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от регистриран одитор, който осъществява задължителен финансов одит от името на одиторско дружество, надзорни мерки се прилагат както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на одиторското дружество.
  (8) Мерките съгласно ал. 2, т. 5-7 може да се приложат и по предложение на Управителния съвет на ИДЕС въз основа на негово решение, прието с мнозинство от две трети от неговия състав.


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В чл. 89, ал. 2, т. 4 думите „електронната си страница" се заменят със „страницата си в интернет, в търговския регистър".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 89, се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 2, т. 7 след думите „одиторска дейност” се добавят „за срок до пет години”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5)В случай че при ежегодните инспекции или при разследване, извършени в периода по ал. 3, се установи отново нарушение, за което е наложена мярка по ал. 2, т. 5-6, Комисията прилага мярката по т. 7.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал. 2, т. 9 се изменя така:
  „9. да предложи на компетентен орган, осъществяващ надзор върху дейността на предприятие от обществен интерес, да наложи забрана на член на негов управителен орган за срок до три години да упражнява своите функции, като съответният надзорен орган уведомява Комисията за предприетите мерки в разумен срок.".
  б) в ал. 8 се добавя изречение второ: „Предложението на управителния съвет трябва да се основава на факти и обстоятелства, установени при проверки от органи на ИДЕС".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 89:
  Нарушения и надзорни мерки
  Чл. 89. (1) Комисията прилага надзорни мерки, когато при инспекция или разследване се установят:
  1. пропуски или нарушения в дейността на регистирания одитор в областите по чл. 85, ал. 1;
  2. неспазване на задълженията на регистрирания одитор по чл. 31;
  3. неспазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014;
  4. отказ от съдействие или възпрепятстване по друг начин на надзора на Комисията.
  (2) В случаите по ал. 1 Комисията може да:
  1. даде оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор;
  2. даде предписания на регистрирания одитор за преустановяване и отстраняване на допуснати нарушения; предписанията са задължителни за изпълнение;
  3. оповести публично чрез интернет страницата си и по друг подходящ начин нарушителя и извършените от него нарушения, установени с влязъл в сила акт;
  4. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин решението, че конкретен одиторски доклад не отговаря на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014, както и да го изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в Търговския регистър по партидата на одитираното предприятие, за което е приложима разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството;
  5. лиши регистриран одитор от правото за извършване на задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес за срок до три години;
  6. лиши регистриран одитор от правото за извършване на финансов одит за срок до три години;
  7. лиши регистриран одитор от правото да упражнява одиторска професия за срок 5 години;
  8. забрани за срок до три години на регистриран одитор да извършва преглед за контрол на качеството на ангажименти за задължителен финансов одит;
  9. предложи на компетентен орган, осъществяващ надзор върху дейността на предприятие от обществен интерес, да наложи забрана на член на негов управителен орган за срок до три години да упражнява своите функции, като съответният надзорен орган уведомява Комисията за предприетите мерки в разумен срок.
  (3) След изтичане на срока по ал. 2, т. 5 и 6 може да се извършват инспекции за гарантиране на качеството през следващите три години.
  (4) Мерките по ал. 2, т. 3 и 4 се прилагат за срок 5 години от влизане в сила на решението на Комисията.
  (5) Когато на регистриран одитор е била приложена мярка по ал. 2 т. 5 или 6 и при ежегодна инспекция или разследване в периода по ал. 3 се установи същото по вид нарушение Комисията прилага мярката по т. 7.
  (6) На регистриран одитор, който извърши нарушение по ал. 1, т. 4, се прилага мярката по ал. 2, т. 6. При повторно нарушение Комисията прилага мярката по ал. 2, т. 7.
  (7) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от регистриран одитор, който осъществява задължителен финансов одит от името на одиторско дружество, надзорната мярка се прилага както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на одиторското дружество.
  (8) Мерките по ал. 2, т. 5-7 може да се приложат и по предложение на управителния съвет на ИДЕС въз основа на негово решение, прието с мнозинство от две трети от неговите членове. Предложението на управителния съвет трябва да се основава на факти и обстоятелства, установени при проверки от органи на ИДЕС.  Раздел III
  Надзор за гарантиране на качеството на дейността на регистрирани одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В наименованието на раздел III думата „дейността” да се замени с „професионалната дейност”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II, като предлага думата „дейността” да се замени с „професионалната дейност”.

  Инспекции и разследвания
  Чл. 90. (1) Регистрираните одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на преприятия от обществен интерес, подлежат на инспекции за гарантиране на качеството поне веднъж на 6 години, въз основа на оценка на риска.
  (2) Инспекциите и разследванията по този раздел се извършват по реда на чл. 87 и 88, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 87, ал. 3-5 и чл. 89, ал. 1.
  (3) Лицата, извършващи инспекции съгласно ал. 1, отговарят на изискванията на чл. 86.
  (4) Комисията може да извършва разследвания за спазване на изискванията по чл. 85, ал. 1.
  (5) На регистрираните одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес, се прилагат съответно мерките по чл. 89, ал. 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90.


  Глава десета
  НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТТА НА ИДЕС
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава десета.


  Обхват на надзора
  Чл. 91. Комисията извършва проверки на дейността на ИДЕС за законосъобразното и ефективно упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и чл. 85, ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.


  Ред за извършване на проверки
  Чл. 92. При проверките по чл. 91 в проверяващия екип не участват контрольори от ИДЕС, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.


  Нарушения и надзорни мерки
  Чл. 93. (1) При констатиране на допуснати от ИДЕС нарушения на законовите изисквания при упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и чл. 85, ал. 3 Комисията може да:
  1. разпореди писмено на председателя на ИДЕС да предприеме действия за преустановяване и за отстраняване на нарушенията;
  2. оповести публично чрез електронната си страница и по друг подходящ начин нарушенията;
  3. отправи писмено предупреждение за временно отнемане на функция или функции по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и чл. 85, ал. 3;
  4. отнеме временно функция или функции по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и чл. 85, ал. 3.
  (2) Мярката по ал. 1, т. 4 се прилага с решение на Комисията, след като преди това са били приложени мерките по ал. 1, т. 1-3 и не са преодоляни нарушенията. В този случай Комисията осъществява отнетите функции за срок до три месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца. Отнемането на делегирани дейности/функции се извършва с решение на Комисията, прието с мнозинство от четири гласа.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93, като предлага в ал. 1, т. 2 думите „електронната си страница и” да се заменят с „интернет страницата си или”; в ал. 2, изречение първо накрая думите „не са преодоляни нарушенията” да се заменят с „нарушенията не са били отрстранени или преустановени”, а в изречение второ думите „дейности/функции” да се заменят с „функции” .


  Глава единадесета
  ИЗДАВАНЕ И ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕ НА КОМИСИЯТА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава единадесета.


  Изисквания към решенията на Комисията
  Чл. 94. Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки се издават при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.


  Съобщаване и връчване
  Чл. 95. (1) Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки се съобщават на адресатите им чрез връчване срещу подпис или чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Връчването на регистрирани одитори с препоръчано писмо с обратна разписка се извършва на адреса, посочен в регистъра по чл. 20.
  (2) Когато решението на Комисията не може да бъде връчено по посочения в ал. 1 начин, то се смята за връчено с поставянето му на определено за целта място в сградата на Комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.

  Съдебно обжалване
  Чл. 96. Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки с изключение на мерките по чл. 89, ал. 2, т. 1-3 и чл. 93, ал. 1, т. 1-3 подлежат на съдебно обжалване пред Административен съд – София-град, относно тяхната законосъобразност.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96.


  Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс
  Чл. 97. Доколкото в тази глава не се предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97.


  Глава дванадесета
  СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава дванадесета.


  Раздел I
  Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и с компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел I.

  Цел
  Чл. 98. Комисията си сътрудничи с Европейския съюз и със съответните компетентни органи на другите държави - членки на Европейския съюз, с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98, като предлага след думите „сътрудничи с” да се добави „органите на”.

  Обмен на информация с Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО)
  Чл. 99. Комисията е компетентният орган за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на КЕОНО съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99.

  Обмен на информация с компетентните органи за публичен надзор над регистрираните одитори в другите държави - членки на Европейския съюз, и в трети държави
  Чл. 100. (1) Комисията е компетентният орган за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на компетентните органи за публичен надзор над регистрираните одитори в другите държави - членки на Европейския съюз, и в трети държави.
  (2) При постъпване на искане от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, Комисията незабавно предприема необходимите действия за събиране на исканата информация.
  (3) Изискването за професионална тайна по чл. 82 не възпрепятства обмена на поверителна информация между Комисията и компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз.
  (4) За получената по реда на тази глава информация от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, се прилага изискването за професионална тайна по чл. 82 и тя може да се използва от Комисията и от нейната администрация само във връзка с упражняване на правомощията й по този закон.
  (5) Когато Комисията има основателни съмнения, че на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО или на Регламент (ЕС) № 537/2014, тя предоставя подробна информация за това на компетентния орган на съответната държава членка.
  (6) Когато Комисията е уведомена от компетентния орган на друга държава - членка на Европейския съюз, за нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО или на Регламент (ЕС) № 537/2014 на територията на Република България, тя предприема необходимите мерки и уведомява компетентния орган на съответната държава членка за резултатите от тях.
  (7) Комисията ежегодно предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари обобщена информация относно всички административни мерки и всички наложени санкции.
  (8) Комисията незабавно информира Европейския орган за ценни книжа и пазари за всички забрани, посочени в чл. 89, ал. 2, т. 5-7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, като предлага в ал. 5 след думите „2006/43/ЕО” да се добави „на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2006/43/ЕО”, на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (OB, L 158/196 от 27 май 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/56/ЕО”; в ал. 6 след думите „2006/43/ЕО” да се добави „Директива 2014/56/ЕО”; в ал. 7 думите „относно всички административни мерки и всички наложени санкции” да се заменят със „за приложените надзорни мерки и наложените административни наказания”; в ал. 8 думите „всички забрани, посочени в” да се заменят с „приложените надзорни мерки по”.


  Разследвания
  Чл. 101. (1) Комисията извършва разследване по искане на съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.
  (2) В случаите по ал. 1 Комисията може да разреши представители на компетентния орган на държавата членка да участват като наблюдатели в разследването, когато е направено такова искане. В тези случаи цялостното извършване на разследването подлежи на пълен контрол от страна на Комисията.
  (3) Комисията може да поиска да се извърши разследване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на нейна територия, както и нейни членове да участват като наблюдатели в това разследване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, като предлага в ал. 2, изречение второ да отпадне.

  Отказ от предоставяне на информация
  Чл. 102. (1) Комисията може да откаже да изпълни искане за информация по чл. 100, за провеждане на разследване или участие на наблюдатели по чл. 101, когато:
  1. извършването на разследване или предоставянето на информация може да засегне суверенитета, националната сигурност или обществения ред на Република България;
  2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и срещу същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие;
  3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие.
  (2) В случаите по ал. 1 Комисията уведомява органа, поискал съдействието.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102, като предлага в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „за провеждане” да се заменят с „или извършване”

  Неприлагане на допълнителни изисквания
  Чл. 103. (1) В случай на финансов одит на консолидиран финансов отчет на местно дружество, на одитор или одиторско дружество, извършващо финансов одит на дъщерно дружество, установено в друга държава - членка на Европейския съюз, не се налагат допълнителни изисквания във връзка с финансовия одит относно регистрацията, контрола за гарантиране на качеството, стандартите за одит, професионалната етика и независимостта на регистрирания одитор, който извършва одита на това предприятие.
  (2) В случай на финансов одит на финансов отчет на предприятие със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, чиито ценни книжа се търгуват на български регулиран пазар, не се налагат допълнителни изисквания във връзка с финансовия одит относно регистрацията, контрола на гарантиране на качеството, стандартите за одит, професионалната етика и независимостта на регистрирания одитор, който извършва одита на това предприятие.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 103.

  Раздел II
  Сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на трети държави
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.


  Предоставяне на работни документи от Комисията
  Чл. 104. (1) Комисията може да разреши предоставянето на работни документи, свързани с извършването на финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, на компетентните органи на трета държава, при условие че:
  1. работните и другите документи са свързани с извършването на финансов одит на дружества, емитирали ценни книжа в тази трета държава, или когато дружествата са част от група, която изготвя консолидираните финансови отчети в тази трета държава;
  2. предоставянето се осъществява чрез Комисията до компетентните органи на тази трета държава и по тяхно искане;
  3. компетентните органи на третата държава отговарят на изисквания, обявени за адекватни от Европейската комисия в съответствие с процедурата, предвидена в чл. 48 от Директива 2006/43/ЕО;
  4. са налице действащи договорености въз основа на реципрочност, договорена между Комисията и компетентните органи на третата държава;
  5. предоставянето се осъществява при спазване изискванията на глава шеста от Закона за защита на личните данни.
  (2) Действащите договорености, посочени в ал. 1, т. 4, трябва да гарантират, че:
  1. предоставянето на работни документи, свързани с извършването на финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, се извършва въз основа на обосновано искане от компетентните органи на третата държава, което посочва целите на искането;
  2. служителите или лицата, наети от компетентните органи на третата държава, както и другите лица, които получават предоставяните документи, са задължени да спазват изискването за професионална тайна;
  3. компетентните органи на третата държава ще използват предоставените документи само за упражняване на своите функции по публичен надзор, инспекции за гарантиране на качеството и разследвания, които отговарят на условията на чл. 29, 30 и 32 от Директива 2006/43/ЕО;
  4. искането на компетентните органи на третата държава може да бъде отказано, когато:
  а) предоставянето на документите може да засегне суверенитета, сигурността или обществения ред на Република България;
  б) е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и между същите страни, във връзка с които е поискано предоставяне на документите.
  (3) Комисията сътрудничи на Европейската комисия при извършване на оценката за адекватността по ал. 1, т. 3 и предприема необходимите действия за изпълнение на решенията на Европейската комисия.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 104.

  Пряко предоставяне на работни документи от регистрирани одитори
  Чл. 105. Чрез неприлагане на изискванията на чл. 104, ал. 1 в изключителни случаи Комисията може да разреши регистрираните одитори да предоставят работни документи, свързани с извършването на задължителен финансов одит, или други документи, държани от тях, пряко на компетентните органи на трета държава, при условие че:
  1. е образувано разследване от компетентните органи в тази трета
  държава;
  2. предоставянето не противоречи на изисквания, които регистрираните одитори са длъжни да спазват в съответствие с този закон;
  3. са налице действащи договорености с компетентните органи на третата държава, които позволяват на Комисията реципрочен директен достъп до работни документи, свързани с извършването на задължителен финансов одит, или до други документи на регистрирани одитори от тази трета държава;
  4. запитващият компетентен орган на третата държава информира предварително Комисията за всяко искане за пряко предоставяне на документи, като посочва причините за това;
  5. са спазени условията по чл. 104, ал. 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105, като предлага в текста преди т. 1 думите „Чрез неприлагане на изискванията на чл. 104, ал. 1 в изключителни случаи Комисията може” да се заменят с „Комисията може да не приложи чл. 104, ал. 1 и”, в т. 3 думата „директен” да се замени с „пряк”.


  Уведомяване на Европейската комисия
  Чл. 106. Комисията уведомява Европейската комисия за действащите договорености по чл. 104, ал. 1, т. 4 и чл. 105.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 106, като предлага накрая да се добави „т. 3”.

  ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
  ОДИТЕН КОМИТЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част четвърта.

  Формиране на одитен комитет
  Чл. 107. (1) Във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет.
  (2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.
  (3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователна квалификационна степен „магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
  (4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:
  1. член на управителния орган, на надзорния орган или служител на предприятието;
  2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
  3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
  4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.
  (5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.
  (6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.
  (7) Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.
  (8) С решение на общото събрание на акционерите или съдружниците могат да се създават одитни комитети и в други предприятия.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 107, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в изречението преди т. 1 след думите „комитет са” се добавя „външни за и”.
  б) в т. 1 след думите „управителния орган," се добавят думите „изпълнителен член".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 107, като предлага в ал. 2 след думите „председателя на управителния съвет” да се добави „или на надзорния съвет”, а ал. 4 в текста преди т.1 след думите „комитет са” да се добави „външни за и”, а в т. 1 след думите „управителния орган” да се добави „изпълнителен член”.


  Права и задължения на одитния комитет
  Чл. 108. (1) Одитният комитет:
  1. информира управителните и надзорните органи на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
  2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
  3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
  4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
  5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с чл. 22, 22а, 226, 24а и 246 от Директива 2006/43/ЕС, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, и по-специално целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното дружество в съответствие с чл. 5 от същия регламент;
  6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;
  7. уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 в 7-дневен срок;
  8. отчита дейността си пред органа по назначаване;
  9. изготвя и предоставя на Комисията в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.
  (2) Управителният орган на предприятието осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.
  (3) Членовете на управителните и надзорните органи и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В чл. 108, ал. 1, т. 7 след думите „чл. 64, ал 3" се поставя запетая и думите „чл. 66, ал. 3", а накрая на текста се добавят думите „от датата на решението".
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 108, ал. 1, т. 7 и 9 да отпаднат
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 108, като предлага т. 5 да се измени така: „5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;” и т. 7 да се измени така: „7. уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;”.


  Наблюдение, оценка и мерки на Комисията по отношение дейността на одитните комитети
  Чл. 109. (1) Комисията извършва редовно наблюдение на качеството, развитието и конкуренцията на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на предприятията от обществен интерес съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
  (2) Комисията може да издава методически указания и насоки по отношение дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Член 109, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п Румен Гечев:
  В чл. 109, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Комисията може да дава предписания за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 109, като предлага ал. 2 да се измени така: „(2) Комисията може да дава предписания за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.".  ЧАСТ ПЕТА
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на част пета.

  Административни нарушения и наказания
  Чл. 110. (1) Регистриран одитор се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия обем на нетните приходи от продажби за предходната финансова година спрямо датата на установяване на нарушението, но не по-малко от 2000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
  1. е издал одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършване на финансовия одит;
  2. не е спазил изискванията на приложимите одиторски стандарти, което е повлияло отрицателно върху резултатите от работата му и върху издаденото от него одиторско мнение;
  3. не е спазил изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси;
  4. не е спазил изискванията за максимален период за извършване на задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес по чл. 65;
  5. не е спазил изискванията за ограничения на възнагражденията по чл. 66;
  6. не е спазил ограниченията и забраните за предоставяне на услуги, различни от одита, по чл. 64;
  7. откаже или не съдейства при извършването на инспекция и разследване или възпрепятства по друг начин функциите на Комисията или на ИДЕС;
  8. не е спазил изискванията за опазване на професионалната тайна по чл.11;
  9. не е спазил изискванията за съхраняване на одиторската документация по чл. 31, ал. 1, т. 10;
  10. не е издал одиторски доклад за задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес по негова вина, ако не са налице основателни причини по чл. 49, ал. 2, или при отказ да продължи изпълнението на договора за одит, както и при неиздаване на одиторски доклад в определения срок, който поради датата на неговото по-късно издаване не може да изпълни целта, с която е бил възложен одитът;
  11. не е представил в срока по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014 допълнителен доклад за одитния комитет или е предаден такъв доклад с невярно или с непълно съдържание;
  12. не е предоставил на Комисията информацията, изисквана периодично или при наличието на посочени в закона обстоятелства, след изтичането на един месец от определения срок, или е предоставил непълна или невярна информация;
  13. не е изпълнил задължението за докладване на компетентен орган, осъществяващ надзор над предприятие от обществен интерес, както и на Комисията, или е предоставил непълна или невярна информация, изискуема по чл. 61;
  14. не е изпълнил предписанията, дадени от Комисията или от ИДЕС, по реда на чл. 89, ал. 2, т. 2;
  15. не е изпълнил задължението да публикува годишен доклад за прозрачност или когато публикуваният доклад съдържа непълна или невярна информация спрямо изискванията на чл. 62;
  16. не е изпълнил задълженията по чл. 56, ал. 6-7 за създаване и попълване на досиета или същите са непълни или се водят по неправилен начин;
  17. не е извършил преглед за контрол на качеството в съответствие с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
  18. е извършил преглед за контрол на качеството по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и е издаден одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършването на задължителния финансов одит, и това не е отразено адекватно от извършващия прегледа преди издаване на одиторския доклад;
  19. не е изпълнил задължението за предоставяне на заместващия регистриран одитор на изискуемата информация в съответствие с изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 4 и/или ал. 2, т. 2.
  (2) Регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
  1. не са спазени други изисквания на приложимите одиторски стандарти, непосочени в ал. 1;
  2. не е предоставена на Комисията информацията, изисквана периодично или при наличието на обстоятелства, посочени в закона, преди изтичането на един месец от определения срок;
  3. не са спазени други задължения по този закон.
  (3) Когато нарушенията по ал. 1 или 2 са извършени от регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит и свързани с одита услуги от името на одиторското дружество, наказание се налага както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на одиторското дружество, от чието име е извършен одитът.
  (4) Когато председателят на управителния съвет или на надзорния съвет или управителят на предприятие от обществен интерес не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв.
  (5) Когато предприятие от обществен интерес не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2 за създаване на одитен комитет, същото се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
  (6) Когато предприятие от обществен интерес не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 7 за одобряване статут на одитния комитет, същото се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
  (7) Когато нарушение по ал. 1-6 е извършено повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
  (8) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспекторите на Комисията и от оправомощени от председателя й контрольори от ИДЕС, на които е възложено извършването на инспекцията/разследването.
  (9) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.
  (10) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.


  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Предлагаме в чл. 110 да се направят съответните допълнения и редакции с цел конкретизация на нарушенията на регистрираните одитори и на санкциите, които ще се приложат спрямо тях, а именно:
  Чл. 110. (1) Регистриран одитор се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия обем на нетните приходи от продажби за услуги по задължителен одит по смисъла на чл.6, ал.2 за предходната финансова година спрямо датата на установяване на нарушението, но не по-малко от 2000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
  1. е издал одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в одиторските доказателства и книжа, събрани при извършване на финансовия одит;
  2. не е спазил ключови изисквания на приложимите одиторски стандарти, определени съвместно от Комисията и ИДЕС, което е повлияло отрицателно върху резултатите от работата му и върху издаденото от него одиторско мнение;
  7. откаже или не съдейства при извършването на инспекция и разследване или възпрепятства по друг начин функциите на Комисията или на ИДЕС - Предлагаме да се прехвърли към ал.2, както е било и в сега действащия закон.
  8. не е спазил изискванията за опазване на професионалната тайна по чл. 11; Предлагаме да се прехвърли към ал.2, както е било и в сега действащия закон.
  9. Не е спазил изискванията за съхраняване на одиторската документация по чл.31, ал.1, т.10. Предлагаме да се прехвърли към ал.2, както е било и в сега действащия закон.
  10. не е издал одиторски доклад за задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес по негова вина,, или при отказ да продължи изпълнението на договора за одит, както и при неиздаване на одиторски доклад в определения срок, който поради датата на неговото по-късно издаване не може да изпълни целта, с която е бил възложен одитът, освен ако не са налице основателни причини по чл. 49, ал. 2 при тези случаи;
  11. не е представил в срока по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014 допълнителен доклад за одитния комитет - винаги ли?? или е предаден такъв доклад с невярно или с непълно съдържание;
  16. не е изпълнил задълженията по чл. 56, ал. 6-7 за създаване и попълване на одиторските досие ши същите са непълни или се водят по неправилен начин, със съществени пропуски спрямо издадените указания на ИДЕС;
  18. е извършил преглед за контрол на качеството по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и е издаден одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в одиторските доказателства и книжа, събрани при извършването на задължителния финансов одит, и това не е отразено адекватно от извършващия прегледа преди издаване на одиторския доклад;
  19. не е изпълнил задължението за предоставяне на заместващия регистриран одитор на информацията в съответствие с изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 4 и/или ал. 2, т. 2. Предлагам да се прехвърли към ал.2, както е било и в сега действащия закон.
  Чл. 110, ал. 2
  т. 2 не е представена на Комисията информацията, изисквана периодично или при наличието на обстоятелства, посочени в закона, преди изтичането на един месец от определения срок.
  т. 3 „публикуваният доклад зя прозрачност съдържа непълна?Кой преценява, че е непълна? информация съгласно изискванията на чл. 62 ".

  В чл. 110. ал. 4, ал. 5 и ал. 6 Предлагаме да се коригират санкциите пропорционално на извършеното нарушение, тъй като предложените глоби и санкции изглеждат неадекватно на нарушението
  Чл. 110, ал. 4 „Когато председателят на управителния съвет или на надзорния съвет или управителят на предприятие от обществен интерес не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв. "
  (5) Когато предприятие от обществен интерес не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2 за създаване на одитен комитет, същото се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
  (6) Когато предприятие от обществен интерес не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 7 за одобряване статут на одитния комитет, същото се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.

  Предлагам допълнение с нова алинея 10 със следното съдържание:
  ал.10. При определяне на наказанието по ал.1 и ал.2 от този член да се вземат предвид всички съотносими ~ обстоятелства, включително сериозността и продължителността на нарушението, финансовото състояние на наказвания регистриран одитор, степента на сътрудничеството с наказващия орган, предишни нарушения на регистрирания одитор, както и други относими обстоятелства от значение за случая.

  Настоящата ал.10 да стане ал.11
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато исканите по чл. 77, ал. 1, т. 10 и чл. 88, ал. 1 заверени копия на документи, справки и друга информация не бъдат предоставени или са предоставени след определения срок, или ако предоставените справки и/или информация са неверни, съответното длъжностно лице се наказва с глоба и юридическото лице се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.";
  б) досегашните ал. 4-10 стават съответно ал. 5-11.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 110:
  Административни нарушения и наказания
  Чл. 110. (1) На регистриран одитор се налага глоба или имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия обем на нетните приходи от продажби за предходната финансова година спрямо датата на установяване на нарушението, но не по-малко от 2000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
  1. е издал одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършване на финансовия одит;
  2. не е спазил изискванията на приложимите одиторски стандарти, което е повлияло отрицателно върху резултатите от работата му и върху издаденото от него одиторско мнение;
  3. не е спазил изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси;
  4. не е спазил изискванията за опазване на професионалната тайна по чл.11;
  5. не е изпълнил задължението за предоставяне на заместващия регистриран одитор на информацията съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4 и/или ал. 2, т. 2.
  6. не е спазил изискванията за съхраняване на одиторската документация по чл. 31, ал. 1, т. 10;
  7. не е изпълнил задълженията по чл. 56, ал. 6 и 7 за създаване и поддържане на досиета или същите са непълни;
  8. не е изпълнил задължението за докладване на компетентен орган, осъществяващ надзор над предприятие от обществен интерес, както и на Комисията, или е предоставил непълна или невярна информация, по чл. 61;
  9. не е изпълнил задължението да публикува годишен доклад за прозрачност или публикуваният доклад съдържа непълна или невярна информация съгласно изискванията на чл. 62;
  10. не е спазил ограниченията или забраните по чл. 64;
  11. не е спазил изискванията за максимална продължителност по чл. 65;
  12. не е спазил изискванията за възнагражденията по чл. 66;
  13. откаже или не съдейства при извършването на инспекция и разследване или възпрепятства по друг начин функциите на Комисията или на ИДЕС;
  14. не е издал одиторски доклад за задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес по негова вина, ако не са налице основателни причини по чл. 49, ал. 2, или при отказ да продължи изпълнението на договора за одит, както и при неиздаване на одиторски доклад в определения срок, който поради датата на неговото по-късно издаване не може да изпълни целта, с която е бил възложен одитът;
  15. не е предоставил на Комисията изискваната по този закон информация или я е предоставил по-късно от един месец след определения срок, или е предоставил непълна или невярна информация;
  16. не е изпълнил предписанията, дадени от Комисията или от ИДЕС, по реда на чл. 89, ал. 2, т. 2;
  17. не е извършил преглед за контрол на качеството в съответствие с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
  18. е извършил преглед за контрол на качеството по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и е издаден одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършването на задължителния финансов одит, и това не е отразено адекватно от извършващия прегледа преди издаване на одиторския доклад;
  19. не е представил в срока по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014 допълнителен доклад за одитния комитет или е предаден такъв доклад с невярно или с непълно съдържание;
  (2) Регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., когато при инспекция или разследване се установи, че:
  1. не са спазени други изисквания на приложимите одиторски стандарти, непосочени в ал. 1;
  2. е предоставена на Комисията изискваната от този закон информация до един месец след определения срок;
  3. не са спазени други изисквания на този закон или актове на Комисията по прилагането му.
  (3) Когато нарушенията по ал. 1 или 2 са извършени от регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит и свързани с одита услуги от името на одиторското дружество, наказание се налага както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на одиторското дружество, от чието име е извършен одитът.
  (4) Когато исканите по чл. 77, ал. 1, т. 9 и чл. 88, ал. 1 документи и информация не бъдат предоставени или са предоставени след определения срок, или ако са неверни или непълни, на съответното лице, различно от регистриран одитор, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лв.;
  (5) Председател на управителен съвет или на надзорен съвет или председател на съвета на директорите или управител на предприятие от обществен интерес, който не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 5 000 лв.
  (6) На предприятие от обществен интерес, което не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лв.
  (7) На предприятие от обществен интерес, което не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 7 се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лв.
  (8) При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
  (9) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспекторите на Комисията и от оправомощени от председателя й контрольори от ИДЕС, на които е възложено извършването на инспекцията или разследването.
  (10) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.
  (11) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


  Публикуване на информация за наложените административни наказания и предприетите административни мерки
  Чл. 111. (1) Комисията публикува на интернет страницата си всички наложени и влезли в сила административни наказания и надзорни мерки, като се посочва информация за вида и естеството на нарушението и за самоличността на физическото или юридическото лице, по отношение на което същите са наложени.
  (2) Комисията публикува информацията по ал. 1 на анонимна основа, когато:
  1. санкцията е наложена на физическо лице и след предварителна оценка на пропорционалността на публикуването на лични данни се установи, че това публикуване е непропорционално;
  2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо разследване;
  3. публикуването би причинило непропорционални вреди на засегнатите институции или лица.
  Комисията подкрепя по текста на вносителя за чл. 111.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя наименованието на подразделението.


  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Дейност, аналогична на финансов одит" е дейността като инспектор в Комисията.
  2. „Добра репутация" - изискването за добра репутация е изпълнено, когато регистрираният одитор - физическо лице, или съдружниците, членовете на управителните или контролните органи на одиторско дружество, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от право да упражняват одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството, и не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.
  3. „Държава членка по произход" е държавата - членка на Европейския съюз, която е дала разрешение на регистриран одитор или одиторско дружество да извършва финансов одит в тази държава съгласно националното й законодателство в съответствие с изискванията на чл. 3, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕС.
  4. „Експерт" е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
  5. „Заинтересовано лице" е лице, което притежава правен интерес от дейността на регистриран одитор, Комисията или ИДЕС.
  6. „Инспектор" е лице, което е в служебни или в извънтрудови правоотношения с Комисията, има подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, не упражнява дейност, свързана с финансовия одит, и е преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори.
  7. „Инспекция" е съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел да се гарантира качеството на дейността им и включва оценка за спазването на приложимите одиторски стандарти и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството. Инспекциите могат да са планови и извънпланови, както и пълни и тематични.
  8. „Комисия за подбор" е комисия, в която акционерите или съдружниците имат съществено влияние и която е натоварена със задачата да направи препоръка относно избора на одитор.
  9. „Компетентни органи на трети държави" са органите, които отговарят за публичния надзор или за одобряването и регистрацията на лицата, извършващи одит на годишните финансови отчети в държави, които не са членки на Европейския съюз.
  10. „Компетентен орган" е органът или органите, определени със закон, на които са възложени регулирането и/или надзорът над дейността на регистрираните одитори или конкретни функции от регулирането или надзора. Позоваването на „компетентен орган" в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите, посочени в същия член.
  11. „Контрольор” е лице - член на ИДЕС, преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори и утвърдено от Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги при ИДЕС.
  12. „Лице, което не упражнява дейност, свързана с финансовия одит" е всяко физическо лице, което по време на участието си в публичния надзор и през 3-годишния период, непосредствено предхождащ това му участие, не е извършвало финансов одит по смисъла на този закон, не е притежавало дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било член на управителен или контролен орган на одиторско дружество и не е било наето от одиторско дружество или свързано по друг начин с него такова дружество.
  13. „Лице на ръководна длъжност" е лице, чиято длъжност включва изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на дейност на предприятието.
  14. „Нарушение на независимостта на регистрирания одитор и конфликт на интереси" е налице, когато разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би стигнала вероятно до заключение, че почтеността, обективността и професионалният скептицизъм на регистрирания одитор или на член на одиторския екип са били компрометирани.
  15. „Нетни приходи от продажби" са общите суми от продажби, получени от дейността на регистрирания одитор, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. Когато регистрираният одитор упражнява одиторска дейност пряко, нетните приходи от продажби за целите на закона обхващат общите суми от продажби, получени от физическото лице пряко, от дейността на търговското дружество, чрез което предоставя одиторски услуги, както и от участието му в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, когато е приложимо.
  16. „Области, свързани с финансовия одит" са вътрешният одит, външният одит в публичния сектор и счетоводството.
  17. „Одитор на група" е регистриран одитор, който извършва финансов одит на консолидирани финансови отчети на предприятие.
  18. „Одитор от трета държава" е физическо лице, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от лице, регистрирано в която и да е държава членка.
  19. „Одиторска мрежа" е обединение, към което принадлежи регистриран одитор или одиторското дружество и което има за цел сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или управление, общи политики и процедури за контрол на качеството, обща бизнес стратегия, използване на обща фирма или на значителна част от професионалните ресурси.
  20. „Одиторска професия" е професията на регистрираните одитори по предоставянето на услуги по финансов одит, свързани с одита услуги или аналогични на тях, пряко или чрез одиторско дружество.
  21. „Одиторски ангажимент" е ангажимент за финансов одит.
  22. „Одиторско дружество от трета държава" е предприятие, независимо от правно-организационната му форма, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от предприятието, регистрирано като одиторско дружество в която и да е държава членка.
  23. „Опит в областта на финансовия одит" е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
  24. „Основен предмет на дейност" е дейността на търговското дружество, когато общата стойност на нетните приходи от продажби от тази дейност представлява повече от 50 на сто от общата стойност на нетните приходи от продажби за отчетния период.
  25. „Отговорен одитор” е:
  а) одитор, определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит от името на одиторското дружество, или
  б) одитор, определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит на финансовите отчети на групата, и одитор, определен като ръководещ и основно отговорен за извършването на одита на финансовите отчети на основните дъщерни компании, в случаи на одит на група, или
  в) одитор, който подписва одиторския доклад.
  26. „Предприятие" е предприятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството.
  27. „Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
  28. „Предприятие от обществен интерес" са предприятията по смисъла на § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
  29. „Приложима рамка за финансово отчитане" е възприетата от предприятието рамка за финансово отчитане при изготвяне на финансовия отчет, която е подходяща от гледна точка на естеството на предприятието и целта на финансовия отчет или която се изисква от закон или от друг нормативен акт. Приложимата рамка за финансово отчитане определя формата и съдържанието на финансовия отчет.
  30. „Приложима счетоводна база" са счетоводните стандарти, представляващи общата рамка за изготвяне на годишните финансови отчети съгласно глава четвърта от Закона за счетоводството.
  31. „Професионален скептицизъм" е такова поведение, при което се поставя под въпрос и се отделя повишено внимание на условия, които може да са показателни за евентуални неточности, дължащи се на грешка или измама, както и критична оценка на одитните данни.
  32. „Професионална дейност на член на ИДЕС" е дейността по предоставянето на услуги, изискващи счетоводни или свързани с тях умения, извършвани от членовете на ИДЕС, включващи ангажименти за финансов одит, за преглед на финансова информация и за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед, по договорени процедури и за компилация.
  33. „Професионална дейност на регистрирания одитор" е дейността по задължителен финансов одит и свързани с одита услуги по смисъла на този закон.
  34. „Професионална преценка" е компетентно, адекватно и съответно на обстоятелствата прилагане на полученото практическо обучение, знанията и опита на регистрирания одитор в съответствие с одиторските стандарти, етичните изисквания и приложимата счетоводна база при вземането на решения при извършването на финансов одит.
  35. „Разследване" е изпълнението на съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел разкриване и оценяване на неправилно изпълнение на ангажименти за финансов одит и свързани с одита услуги спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти и на законовите разпоредби.
  36. „Разумна сигурност" е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията - обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.
  37. „Регистриран одитор" е физическо лице или одиторско дружество, вписано в Регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.
  38. „Регистриран одитор от държава - членка на Европейския съюз" е физическо лице или одиторско дружество, което е придобило право в държава - членка на Европейския съюз, да подписва одиторски доклади с мнение върху годишните финансови отчети на предприятия.
  39. „Ръководство" са лицата, управляващи и представляващи одитираното предприятие.
  40. „Свързани с одита услуги” са:
  а) одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с рамки със специално предназначение за регулаторни или надзорни цели, на предприятия от обществен интерес;
  б) ангажименти за изразяване на сигурност, предназначени за широк кръг потребители и различни от одити или прегледи на историческа финансова информация, на предприятия от обществен интерес;
  в) ангажименти за изразяване на сигурност относно отчети за парникови газове.
  41. „Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  42. „Тесни връзки" са връзки със значението, предвидено в член 4, параграф 1, точка 38 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес.
  43. „Условно възнаграждение” - условни са възнагражденията за одиторски ангажименти, изчислени върху предварително определена основа, свързана с резултата от дадена сделка или от извършената работа. Възнагражденията не се смятат за условни, когато са определени от съд или от компетентен орган.
  44. „Финансови инструменти” са финансовите инструменти съгласно чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
  45. „Широк кръг потребители” са неограничен брой лица, различни от ръководството на одитираното предприятие и/или от посочените в договора за съответната услуга конкретни потребители на финансовата информация.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В §1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. Точка 16 се изменя така:
  „16. ,,Области, свързани с финансовия одит" са опит по финансов одит и други свързани с одита услуги по смисъла на Международните одиторски стандарти, Международните стандрати за изразяване на сигурност и Международните стандарти за ангажименти за преглед, и външен одит в публичния сектор "
  3. Точка 23 се изменя така:
  „23. Професионално образование и опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане" е опитът в областта на задължителния независим финансов одит по смисъла на Международните одиторски стандарти и свързаните с одита услуги, и респективно опитът в ръководене на счетоводна и финансова дейност на предприятие и изготвянето на финансови отчети по смисъла на Закона за счетоводството по приетите счетоводни бази. Доказването на професионално образование по одит и финансово отчитане се осъществява чрез полагане на изпити по финансово счетоводство (по Международни стандарти за финансово отчитане и по Национални счетоводни стандарти) и по одит (по Международни одиторски стандарти, Международните стандарти за изразяване на сигурност и Международните стандарти за ангажименти за преглед и други съответстващи стандарти на Международната федерация на счетоводителите, приети от ИДЕС) за професионална квалификация за ДЕС или по друга аналогична квалификация.
  Доказването на опит се осъществява чрез документ, издаден съгласно вътрешните правила на Комисията. За инспекторите, които не отговарят на изискването по чл. 86, ал. 1, т. 4 се приема преходен период за полагане на съответните изпити пред тристранна независима комисия с представители на членовете на Комисията, на ИДЕС или друга професионална организация със същия статут на член на Международната федерация на счетоводителите и университетски преподаватели и минимален стаж по одит в срок до 3 години от влизането в сила на закона.”
  4. В т. 35 след думите „ангажименти за” се добавя „задължителен”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 4 и не подкрепя в останалата част.


  Предложение на н.п Румен Гечев:
  В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова т. 31:
  „31. „Професионална година" е период от 12 месеца на упражняване професионална дейност от регистрираните одитори, започващ на 1 юли и завършващ на 30 юни на следващата година.".
  б) досегашните т. 31-45 стават съответно т. 32-46:
  Комисията подкрепя предложението


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова т. 31:
  „31. „Професионална година" е период от 12 месеца на упражняване професионална дейност от регистрираните одитори, започващ на 1 юли и завършващ на 30 юни на следващата година.".
  б) досегашните т. 31-45 стават съответно т. 32-46:
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Дейност, аналогична на финансов одит" е дейността като инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
  2. „Добра репутация" е налице, когато регистрираният одитор - физическо лице, или съдружниците, членовете на управителните или контролните органи на одиторско дружество, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от право да упражняват одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството.
  3. „Държава членка по произход" е друга държава - членка на Европейския съюз, която е дала разрешение на регистриран одитор или одиторско дружество да извършва финансов одит в тази държава съгласно националното й законодателство в съответствие с изискванията на чл. 3, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕС.
  4. „Експерт" е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
  5. „Заинтересовано лице" е лице, което притежава правен интерес от дейността на регистриран одитор, Комисията или ИДЕС.
  6. „Инспектор" е лице, което е в служебни или в извънтрудови правоотношения с Комисията, има подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, не упражнява дейност, свързана с финансовия одит, и е преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори.
  7. „Инспекция" е съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел да се гарантира качеството на дейността им и включва оценка за спазването на приложимите одиторски стандарти и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството. Инспекциите могат да са планови и извънпланови, както и пълни и тематични.
  8. „Комисия за подбор" е комисия, в която акционерите или съдружниците имат съществено влияние и на която е възложено да направи препоръка относно избора на одитор.
  9. „Компетентен орган на трета държава" е органът, който отговаря за публичния надзор или за одобряването и регистрацията на лицата, извършващи одит на годишните финансови отчети в държави, които не са членки на Европейския съюз.
  10. „Компетентен орган" е органът или органите, определени със закон, на които са възложени регулирането и/или надзорът над дейността на регистрираните одитори или конкретни функции от регулирането или надзора. Позоваването на „компетентен орган" в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите, посочени в същия член.
  11. „Контрольор” е лице - член на ИДЕС, преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори и утвърдено от съвета за контрол по качеството на одиторските услуги при ИДЕС.
  12. „Лице, което не упражнява дейност, свързана с финансовия одит" е всяко физическо лице, което по време на участието си в публичния надзор и през тригодишния период, непосредствено предхождащ това му участие, не е извършвало финансов одит по смисъла на този закон, не е притежавало дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било член на управителен или контролен орган на одиторско дружество и не е било наето от одиторско дружество или свързано по друг начин с него такова дружество.
  13. „Нетни приходи от продажби" са общите суми от продажби, получени от дейността на регистрирания одитор, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. Когато регистрираният одитор упражнява одиторска дейност пряко, нетните приходи от продажби за целите на закона обхващат общите суми от продажби, получени от физическото лице пряко, от дейността на търговското дружество, чрез което предоставя одиторски услуги, както и от участието му в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, когато е приложимо.
  14. „Области, свързани с финансовия одит" са вътрешният одит, външният одит в публичния сектор и счетоводството.
  15. „Одитор на група" е регистриран одитор, който извършва финансов одит на консолидирани финансови отчети на предприятие.
  16. „Одитор от трета държава" е физическо лице, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от лице, регистрирано в държава -членка на Европейския съюз.
  17. „Одиторска мрежа" е обединение, към което принадлежи регистриран одитор или одиторското дружество и което има за цел сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или управление, общи политики и процедури за контрол на качеството, обща бизнес стратегия, използване на обща фирма или на значителна част от професионалните ресурси.
  18. „Одиторска професия" е професията на регистрираните одитори по предоставянето на услуги по финансов одит, свързани с одита услуги или аналогични на тях, пряко или чрез одиторско дружество.
  19. „Одиторски ангажимент" е ангажимент за финансов одит.
  20. „Одиторско дружество от трета държава" е предприятие, независимо от правно-организационната му форма, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от предприятието, регистрирано като одиторско дружество в държава-членка на Европейския съюз.
  21. „Опит в областта на финансовия одит" е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
  22. „Основен предмет на дейност" е дейността на търговското дружество, когато общата стойност на нетните приходи от продажби от тази дейност е повече от 50 на сто от общата стойност на нетните приходи от продажби за отчетния период.
  23. „Отговорен одитор” е одитор:
  а) определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит от името на одиторското дружество, или
  б) определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит на финансовите отчети на групата, и одитор, определен като ръководещ и основно отговорен за извършването на одита на финансовите отчети на основните дъщерни компании, в случаи на одит на група, или
  в) който подписва одиторския доклад.
  24. „Предприятие" е понятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството.
  25. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
  26. „Предприятие от обществен интерес" е понятие по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
  27. „Приложима рамка за финансово отчитане" е възприетата от предприятието рамка за финансово отчитане при изготвяне на финансовия отчет, която е подходяща от гледна точка на естеството на предприятието и целта на финансовия отчет или която се изисква от закон или от друг нормативен акт. Приложимата рамка за финансово отчитане определя формата и съдържанието на финансовия отчет.
  28. „Приложима счетоводна база" са счетоводните стандарти, представляващи общата рамка за изготвяне на годишните финансови отчети съгласно глава четвърта от Закона за счетоводството.
  29. „Професионална година" е период от 12 месеца на упражняване професионална дейност от регистрираните одитори, започващ на 1 юли и завършващ на 30 юни на следващата година.
  30. „Професионален скептицизъм" е такова поведение, при което се поставя под въпрос и се отделя повишено внимание на условия, които може да са показателни за евентуални неточности, дължащи се на грешка или измама, както и критична оценка на одитните данни.
  31. „Професионална дейност на член на ИДЕС" е дейността по предоставянето на услуги, изискващи счетоводни или свързани с тях умения, извършвани от членовете на ИДЕС, включващи ангажименти за финансов одит, за преглед на финансова информация и за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед, по договорени процедури и за компилация.
  32. „Професионална дейност на регистрирания одитор" е дейността по задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.
  33. „Професионална преценка" е компетентно, адекватно и съответно на обстоятелствата прилагане на полученото практическо обучение, знанията и опита на регистрирания одитор в съответствие с одиторските стандарти, етичните изисквания и приложимата счетоводна база при вземането на решения при извършването на финансов одит.
  34. „Разследване" е изпълнението на съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел разкриване и оценяване на неправилно изпълнение на ангажименти за задължителен финансов одит и свързани с одита услуги спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти и на законовите разпоредби.
  35. „Разумна степен на сигурност” е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията - обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.
  36. „Регистриран одитор” е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.
  37. „Регистриран одитор от държава - членка на Европейския съюз” е физическо лице или одиторско дружество, което е придобило право в държава - членка на Европейския съюз, да подписва одиторски доклади с мнение върху годишните финансови отчети на предприятия.
  38. „Ръководство" са лицата, управляващи и представляващи одитираното предприятие.
  39. „Ръководна длъжност" е длъжност, включваща изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на дейност на предприятието.
  40. „Свързани с одита услуги” са:
  а) одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с рамки със специално предназначение за регулаторни или надзорни цели, на предприятия от обществен интерес;
  б) ангажименти за изразяване на сигурност, предназначени за широк кръг потребители и различни от одити или прегледи на историческа финансова информация, на предприятия от обществен интерес;
  в) ангажименти за изразяване на сигурност относно отчети за парникови газове.
  41. „Свързани лица" е понятие по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  42. „Тесни връзки" е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, точка 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176/1 от 27 юни 2013 г.)
  43. „Условно възнаграждение” - условни са възнагражденията за одиторски ангажименти, изчислени върху предварително определена основа, свързана с резултата от дадена сделка или от извършената работа. Възнагражденията не се смятат за условни, когато са определени от съд или от компетентен орган.
  44. „Финансови инструменти” е понятие съгласно чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
  45. „Широк кръг потребители” са неограничен брой лица, различни от ръководството на одитираното предприятие и/или от посочените в договора за съответната услуга конкретни потребители на финансовата информация.


  § 2. (1) Този закон въвежда изискванията на:
  1. Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета;
  2. Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети;
  3. Член 35 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OB, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).
  (2) Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя наименованието на подразделението.

  § 3. Този закон отменя Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от 2005 Г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 и 95 от 2015 г.).
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Мандатите на председателя и на членовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, избрани съгласно отменения Закон за независимия финансов одит, се запазват при действието на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя като предлага следната редакция на § 4:
  § 4. Председателят и членовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори продължават да изпълняват своите правомощия до изтичане на мандата, за който са избрани.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Създава се нов § 5 в преходните и заключителни разпоредби,
  като останалите параграфи се преномерират:
  „§ 5. Разпоредбите на закона относно задължителния финансов одит в предприятия от обществен интерес влизат в сила за финансови отчети за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. За извършването на одити на финансови отчети на предприятия от обществен интерес и на одити на финансови отчети по Кодекса на застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за кредитните институции за отчетни периоди, завършващи на 31 декември 2016 г. се прилага отменения Закон за независимия финансов одит.


  § 5. Одитните ангажименти, поети преди 16 юни 2016 г., могат да продължат да се изпълняват до достигането на максималната продължителност, посочена в чл. 65.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§5. (1)Предприятие от обществен интерес може да поема ти продължава ангажименти по задължителен одит с определен регистриран одитор или одиторско дружество, които са предоставяли услуги по задължителен одит на въпросното предприятие от обществен интерес за период по-малък от 11 поредни финансови години към датата на влизане на Регламента в сила, включително, до достигането на максималната продължителност, посочена в чл. 65, вкл. в случаите на съвместен одит.
  (2) Предприятие от обществен интерес може да приема или продължава ангажименти по задължителен одит с опредлен регистриран одитор или одиторско дружество, които са предоставяли услуги по задължителен одит на въпросното предприятие от обществен интерес за период между 11 и 20 поредни финансови години към датата на влизане на Регламента в сила, включително, не по-късно от ангажимента за задължителен одит на годишни финансови отчети за отчетна година, завършваща на 31.12.2023 година.
  (3) Предприятие от обществен интерес може да приема или продължава ангажименти по задължителен одит с опредлен регистриран одитор или одиторско дружество, които са предоставяли услуги по задължителен одит на въпросното предприятие от обществен интерес за период 20 и повече поредни финансови години към датата на влизане на Регламента в сила, включително, не по-късно от ангажимента за задължителен одит на годишни финансови отчети за отчетна година, завършваща на 31.12.2020 година.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п Румен Гечев:
  Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 5. 1. Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит към 16 юни 2014 г. с регистриран одитор, предоставял към тази дата на същото предприятие услуги по задължителен финансов одит продължение на повече от 20 последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент по задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2020 г.
  2. Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит към 16 юни 2014 г., предоставял към тази дата на същото предприятие услуги по задължителен финансов одит в продължение на 11 и повече, но по-малко от 20 последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент по задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2023 г.
  3. Предприятие от обществен интерес, което към 17 юни 2016 г. е приело ангажимент за финансов одит с регистриран одитор, който към 16 юни 2014 г. е предоставял на същото предприятие услуги по задължителен финансов одит за период, по-малък от 11 последователни години, може да приема и продължава ангажименти за задължителен финансов одит с този одитор до достигане на максималната продължителност, посочена в чл. 65.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п Георги Кадиев:
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. (1) Предприятие от обществен интерес може да приема или продължава ангажименти по задължителен одит с определен регистриран одитор или одиторско дружество, които са предоставяли услуги по финансов одит на въпросното предприятие от обществен интерес за период 20 и повече поредни финансови години към датата на влизане на Регламента в сила, включително, не по-късно от ангажимента за задължителен одит на годишни финансови отчети за отчетна година, завършваща на 31 декември 2020 година.
  (2) Предприятие от обществен интерес може да приема или продължава ангажименти по задължителен одит с определен регистриран одитор или одиторско дружество, които са предоставяли услуги по финансов одит на въпросното предприятие от обществен интерес за период между 11 и 20 поредни финансови години към датата на влизане на Регламента в сила, включително, не по-късно от ангажимента за задължителен одит на годишни финансови отчети за отчетна година, завършваща на 31 декември 2023 година.
  (3) Предприятие от обществен интерес може да поема или продължава ангажименти по задължителен одит с определен регистриран одитор или одиторско дружество, които са предоставяли услуги по финансов одит на въпросното предприятие от обществен интерес за период по-малък от 11 поредни финансови години към датата на влизане на Регламента в сила, включително, до достигането на максималната продължителност, посочена в чл. 65, ал.З.
  (4) Срокът, посочен в чл.65, ал. 3 може да се удължи най-много до 7 години, когато след изтичането на максималната продължителност от 7 години се назначат едновременно повече от един регистриран одитор или повече от едно одиторско дружество и при условие, че задължителният одит приключва с представянето на съвместен одиторски доклад по смисъла на чл.51, ал.5.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 1 , 2 и 3 и не подкрепя по ал. 4.
  Комисията подкрепя по принцип текта на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. (1) Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит до 16 юни 2014 г., включително, с регистриран одитор, който е предоставял към тази дата на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на 20 и повече последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент за задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2020 г.
  (2) Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит до 16 юни 2014 г., включително, с регистриран одитор, който е предоставял към тази дата на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на 11 и повече последователни години, но по-малко от 20 последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент за задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2023 г.
  (3) Предприятие от обществен интерес, което до 17 юни 2016 г., включително, е приело ангажимент за задължителен финансов одит с регистриран одитор, който до 16 юни 2014 г., включително, е предоставял на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на по-малко от 11 последователни години, може да приема и продължава ангажименти за задължителен финансов одит с този одитор до достигане на максималната продължителност по чл. 65.”

  § 6. В срок до шест месеца от влизането в сила на закона Комисията и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители съобразяват дейността си с неговите изисквания, като внасят промени в актовете си, съответно приемат нови актове и ги публикуват на своите интернет страници.

  Предложение от н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 6 досегашния текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
  „(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привежда в съответствие с него професионалните печати на регистрираните одитори.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привеждат дейността си в съответствие с него.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привежда в съответствие с него професионалните печати на регистрираните одитори.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Създава се нов § 7 в преходните и заключителни разпоредби, като останалите параграфи се преномерират:
  „§ 7. Разпоредбите на закона относно одитните комитети в предприятия от обществен интерес влизат в сила от 1 януари 2017 г.".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Танев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 7 да се създаде изречение второ: „В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с него.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона:
  1. Предприятията от обществен интерес създават одитен комитет и приемат правила за дейността му, в съответствие с чл. 107, ал. 7.
  2. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с него.

  § 7. Актовете на Комисията и на Института на дипломираните експерт-счетоводители запазват действието си, доколкото не противоречат на закона.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9:
  § 9. Актовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители, издадени до влизането в сила на закона, се прилагат доколкото не му противоречат.


  § 8. Незавършените административнонаказателни производства, инспекции и разследвания до влизането в сила на закона, се довършват по реда на отменения Закон за независимия финансов одит.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.


  § 9. В Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 101:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.";
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Не може да бъде одитор по ал. 1 одиторско дружество, при което на регистрираните одитори, които ще извършат заверката от негово име, е отнемана правоспособност като одитор в България или в друга държава членка.";
  в) алинея 4 се отменя.
  2. Създава се чл. 101а:
  „Утвърждаване на одитори
  Чл. 101а. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност със седалище в Република България избират одиторите по чл. 101 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
  (2) Когато в срок от 14 дни от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано.
  (3) Критериите за съгласуване избора на одитори по ал. 1 се приемат от Комисията за финансов надзор."
  3. В чл. 126, ал. 3 думите „специализираното одиторско предприятие" се заменят с „одиторите".
  4. В чл. 587, ал. 3:
  а) в т. 1 думите „одиторското предприятие" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1";
  б) в т. 10 думите „одиторско предприятие" се заменят с „регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит".
  5. В чл. 599, ал. 3 и 4 думите „одиторското предприятие" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1".


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В § 9, т. 2, в ал. 3 на новия чл. 101а след думите „Комисията за финансов надзор" се поставя запетая и думите „съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В § 9 , т. 1, б. а) (относно Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 102 от 2015 г., чл. 101, ал. 1) се изменя така:
  „а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно или независимо от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.";
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 9, т. 1, б. „а" в новото съдържание на ал. 1 се създава изречение второ: „За застраховател без право на достъп до единния пазар проверката и заверката се извършва от едно одиторско дружество."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п Румен Гечев:
  В § 9 от преходните и заключителните разпоредби се правят
  следните изменения и допълнения:
  а) т. 1 се изменя така:
  „1. В чл. 101 ce правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато предприятието е длъжно да ги изготвя, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, с изключение на лицата без право на достъп до единния пазар съгласно чл, 16 от Кодекса за застраховането се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит.".
  б) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Не може да бъде одитор по ал. 1 одиторско дружество, при което на регистрираните одитори, които ще извършат заверката от негово име, е отнемана правоспособност като одитор в България или в друга държава членка или не отговаря на критериите по чл. 101а, ал. 3.".
  в) ал. 4 се отменя."
  б) създават се нови т. 3 и т. 4:
  „3. В чл. 103 думите „одиторско предприятие" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1".
  4. В чл. 125 се създава ал. 3:
  „(3) Управителният орган на застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, който е начело на група, изготвя и представя в комисията финансови отчети на предприятието, както и консолидираните финансови отчети, одитирани в съответствие с чл. 101, ал. 1 от две одиторски дружества в срок не по-късно от 20 седмици след края на финансовата година."
  в) Точка 3, която става т. 5 се изменя така:
  „5. В чл. 126, ал. 3 думите „специализираното одиторско предприятие" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1"
  г) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 6 и 7.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
  § 11. В Кодекса за застраховането (обн. ДВ, бр. 102 от 2015 г., доп. бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 101:
  а) ал. 1 се изменя така:
  (1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато е приложимо, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит. Когато застрахователят е без право на достъп до единния пазар по чл. 16 проверката и заверката се извършва от едно одиторско дружество.
  б) ал. 3 се изменя така:
  „(3) Не може да бъде одитор по ал. 1 одиторско дружество, при което на регистрираните одитори, които ще извършат заверката от негово име, е отнемана правоспособност като одитор в Република България или в друга държава членка или не отговаря на критериите по чл. 101а, ал. 3.”.
  в) ал. 4 се отменя.
  2. Създава се чл. 101а:
  „Утвърждаване на одитори
  Чл. 101а. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност със седалище в Република България избират одиторите по чл. 101, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
  (2) Критериите за съгласуване на избора на одитори по ал. 1 се приемат от комисията, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
  (3) Когато в 14-дневен срок от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано.
  3. В чл. 103 навсякъде думите „одиторско предприятие” се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1".
  4. В чл. 125 се създава ал. 3:
  „(3) Управителният орган на застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, който е начело на група, изготвя и представя в комисията финансови отчети на предприятието, както и консолидираните финансови отчети, одитирани в съответствие с чл. 101, ал. 1 в срок не по-късно от 20 седмици след края на финансовата година.”
  5. В чл. 126, ал. 3 думите „специализираното одиторско предприятие по чл. 101" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1”.
  6. В чл. 587, ал. 3:
  а) в т. 1 думите „одиторското предприятие" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1";
  б) в т. 10 думите „одиторско предприятие" се заменят с „регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит".
  7. В чл. 599, ал. 3 и 4 думите „одиторското предприятие" се заменят с „одиторите по чл. 101, ал. 1".


  § 10. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1,10, 45, 74,112,119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1,18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вчл. 187:
  а) в ал. 1 думите „двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие" се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит";
  б) в ал. 2 думите „и специализираните одиторски предприятия" се заличават.
  2. Създава се чл. 187а:
  „Избор и назначаване на одитори
  Чл. 187а. (1) Пенсионноосигурителните дружества избират одиторите по чл. 187 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
  (2) Когато в срок 14 дни от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано.
  (3) Критериите за съгласуване избора на одитори по ал. 1 се приемат от Комисията за финансов надзор."


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В § 10, т. 2, в ал. 3 на новия чл. 187а след думите „Комисията за финансов надзор" се поставя запетая и думите „съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В § 10, т. 1, б. а) (относно Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ бр.102 от 2015 г.), чл. 187, ал. 1) се изменя така:
  „а) в ал. 1 думите „двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие" се заменят със „съвместно или незавимо от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит ";
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12:
  § 12. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1,10, 45, 74,112,119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1,18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 187:
  а) в ал. 1 думите „от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие" се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит";
  б) в ал. 2 думите „и специализираните одиторски предприятия" се заличават.
  2. Създава се чл. 187а:
  „Избор и назначаване на одитори
  Чл. 187а. (1) Пенсионноосигурителните дружества избират одиторите по чл. 187, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
  (2) Критериите за съгласуване на избора на одитори по ал. 1 се приемат от Комисията за финансов надзор, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
  (3) Когато в 14-дневен срок от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано.".


  § 11. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 76:
  а) в ал. 1 думите „специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори";
  б) в ал. 4 думата „одитор" се заменя с „одитори";
  в) в ал. 6 думата „одитор" се заменя с „одитори" и се създава изречение второ: „Критериите за съгласуване избора на одитори по ал. 4 се приемат от Българската народна банка.";
  г) в ал. 7 думите „одиторът дава" се заменят с „одиторите дават", а думите „Одиторът извършва преглед и изразява" се заменят с „Одиторите извършват преглед и изразяват".
  2. В чл. 77, ал. 1, т. 4 думите „одиторът да завери" се заменят с „одиторите да заверят".
  3. В чл. 78, ал. 1 думите „от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със „съвместно от две одиторски дружества".


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски, Бойка Маринска, Димитър Шишков и Димитър Танев:
  В § 11, т. 1, б. „в", в края на текста на новото изречение на ал. 6 се поставя запетая и думите „съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Байрактаров, Валери Симеонов, Христиан Митев, Юлиан Ангелов, Атанас Стоянов, Валентин Касабов, Славчо Атанасов и Султанка Петрова:
  В § 11, т. 1, б. а) (относно Закона за кредитните институции (обн., ДВ бр. 59 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.), чл. 76, ал. 1) се изменя така:
  „а) в ал. 1 думите „специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със „съвместно или независимо от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори";
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  § 13. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 71, ал. 1, т. 7 думата „одитор” се заменя с „одитори”.
  2. В чл. 76:
  а) в ал. 1 думите „от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори";
  б) в ал. 4 думата „одитор" се заменя с „одитори" и се създава изречение второ: „БНБ, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, приема критерии за съгласуване на избора”;
  в) в ал. 6 думата „одитор" се заменя с „одитори";
  г) в ал. 7, в текста преди т. 1 думите „одиторът дава" се заменят с „одиторите дават", а думите „Одиторът извършва преглед и изразява" се заменят с „Одиторите извършват преглед и изразяват".
  3. В чл. 77, ал. 1, т. 4 думите „одиторът да завери" се заменят с „одиторите да заверят".
  4. В чл. 78, ал. 1 думите „от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със „съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори".

  § 12. В Закона за счетоводството (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 38 се създава ал. 11:
  „(11) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в срока по ал. 1 и 2. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по чл. 74 от закона."
  2. В чл. 74, ал. 1 след думите „не публикува финансов отчет" се добавя „в сроковете по чл. 38".
  3. В § 1 от допълнителните разпоредби, т. 22, буква „л" се изменя така:
  ,,л) ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия."

  Предложение на н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В §12 от ПЗР се създава нова т. 4:
  „4.В §1, т, 22 от Допълнителни разпоредби се създава нова т. „м”:
  „м) кооперации, юридически лица с нестопанска цел, браншови, професионални и други организации, учредили взаимоспомагателни каси, извършващи влогово-кредитна дейност по смисъла на Закона за кооперациите"
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14, като предлага в чл. 38, ал. 11 думите „чл. 74 от закона” да се заменят с „ал. 1 - 10”.


  § 13. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 и 34 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 150:
  а) в ал. 1 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит";
  б) в ал. 2 думите „независимия одитор" се заменят с „регистрирания одитор";
  в) в ал. 3 думите „независим одитор" и „независимият одитор" се заменят съответно с „регистриран одитор" и „регистрираният одитор".
  2. В чл. 151, ал. 1, т. 3 думите „независимия одитор" се заменят с „регистрирания одитор".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
  § 15. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В глава четиринадесета в наименованието на раздел III думата „независим” се заменя с „регистриран”.
  2. В чл. 150:
  а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит";
  б) в ал. 2 думата „независимия" се заменя с „регистрирания";
  в) в ал. 3 думите „независим" и „независимият” се заменят съответно с „регистриран" и „регистрираният".
  2. В чл. 151, ал. 1, т. 3 думата „независимия" се заменя с „регистрирания".


  § 14. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 102 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 19, ал. 2 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
  2. В чл. 20, ал. 1, т. 7 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16, като предлага т. 2 да се измени така: „2. В чл. 20, ал. 3, т. 7 думата „независим” се заменя с „регистриран”.“


  § 15. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 57 и 102 от 2015 г., и бр. 59 от 2016 г.) в чл. 23, ал. 1 думите „специализирано одиторско предприятие" се заменят с „одиторско дружество".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.


  § 16. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 26, ал. 3 думите „независим финансов одитор" се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.


  § 17. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 п, бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 29а, ал. 3 думата „одитор" се заменя с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
  2. В чл. 296, ал. 5 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19, като предлага т. 2 да се измени така: „2. В чл. 296, ал. 5 думата „независим” се заменя с „регистриран”.“


  § 18. В чл. 80, ал. 7 от Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г„ бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) думите „специализирано одиторско предприятие" се заменят с „одиторско дружество, което е регистрирано съгласно Закона за независимия финансов одит".

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 78, ал. 1 думите „изготвянето на оценката по чл. 80, ал. 1“ се заменят с думите „завършването на инвентаризацията и оценката по чл. 52, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
  § 20. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г„ бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 78, ал. 1 думите „изготвянето на оценката по чл. 80, ал. 1“ се заменят с думите „завършването на инвентаризацията и оценката по чл. 52, ал. 1“.
  2. В чл. 80, ал. 7 думите „специализирано одиторско предприятие" се заменят с „одиторско дружество".

  § 19. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. и бр. 13, 15, 57 и 61 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 170, ал. 1, т. 5 думите „или специализирано одиторско предприятие" се заличават.
  2. В чл. 172, ал. 1, т. 13 думите „или от специализирано одиторско предприятие" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.


  § 20. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр.15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. -бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 172, ал. 2 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
  2. В чл. 188, ал. 4 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор".
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
  § 22. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр.15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 172, ал. 2 думите „независим одитор" се заменят с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
  2. В чл. 188, ал. 4 думата „независим” се заменя с „регистриран”.
  3. В чл. 222, ал. 8 думата „независим” се заменя с „регистриран”.


  § 21. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г. и бр. 45 и 58 от 2016 г.) в чл. 48, ал. 2, т. 18 думите „или специализирано одиторско предприятие" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.


  § 22. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г., бр. 66 от 2006 г., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15, 51 и 52 от 2016 г.) в § 46, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби думата „одитор" се заменя с „регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.


  § 23. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 Г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58 и 60 от 2016 г.) в чл, 166, ал. 3, т. 2 думите „или специализирано одиторско предприятие" се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Да се създадат нови §24 и 25, като § 24 по вносител става §26:
  § 24. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2010 г.; доп., бр. 98 от 2011 г.; изм., бр. 15 от 2013 г. и бр. 43 от 2016 г), в чл. 16, ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звено в специализираната администрация на Министерството на финансите, което е на негово пряко подчинение.
  (3) Служителите по ал. 2 трябва да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър" и най-малко три години стаж в областта на вътрешния контрол, вътрешния или външния одит.
  § 25. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43 и 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 и 110 от 2008 г.; доп., бр. 42 и 44 от 2009 г.; изм., бр. 78, 80 и 82 от 2009 г.; доп., бр. 99 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2010 г.; изм., бр. 8 и 98 от 2011 г., 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение трето: „Вътрешният одит в Министерството на финансите може да се осъществява от вътрешни одитори в рамките на звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като в този случай ръководителят на звеното е ръководител и на вътрешния одит в Министерството на финансите и трябва да отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1 и 2."
  2. В чл. 14, ал. 1 думите „ал.1" се заменят с „ал. 2".
  3. В чл. 47, ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  (3) Служителите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията по чл. 21, ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията поредлага да се създадат § 26 и 27:
  § 26. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 43 от 2016 г.) в чл. 16, ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звено в специализираната администрация на Министерството на финансите, което е на негово пряко подчинение.
  (3) Служителите по ал. 2 трябва да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър" и най-малко три години стаж в областта на вътрешния контрол, вътрешния или външния одит.

  § 27. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г., изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44,78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г. и бр. 43 и 51 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение трето: „Вътрешният одит в Министерството на финансите може да се осъществява от вътрешни одитори в рамките на звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като в този случай ръководителят на звеното е ръководител и на вътрешния одит в Министерството на финансите и трябва да отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1 и 2."
  2. В чл. 14, ал. 1 думите „ал. 1" се заменят с „ал. 2".
  3. В чл. 47, ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  (3) Служителите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1."


  Предложение на н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В Преходните и заключителни разпоредби да се създадат нови §...:
  „§…В Закона за комисията за финансов надзор (Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г„ бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008г., доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. и доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 77 от 4.10.2011 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г., бр. 34 от 12.05.2015 г., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 42 от 3.06.2016 г.) в чл. 12, ал.1 се създава нова т. 9а:
  „9а. е компетентен орган за упражняване на надзор върху кооперации, юридически лица с нестопанска цел, браншови, професионални и други организации, учредили взаимоспомагателни каси, извършващи влогово-кредитна дейност по смисъла на Закона за кооперациите.”

  „§…В Закона за кооперациите (Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г. изм., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2003 г., изм., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр, 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр, 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм,, бр. 53 от 30.06.2007г., в сила от 30.06.2007 г., доп., бр. 104 от 11.12.2007 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г.) се правят следните допълнения:
  1. в чл. 36 се създават нови ал. 4 и 5:
  „(4) Влогово-кредитна дейност може да се извършва само спрямо членове на взаимоспомагателната каса, чието членствено правоотношение с кооперацията е възникнало по определения от общото събрание ред преди не по-малко от 30 дни преди датата на сделката.
  (5) Влогово-кредитна дейност спрямо членове на управителния съвет, или свързани с тях лица, се извършва след одобрение от Общото събрание. Одобрението по предходното изречение се дава отделно за всяка сделка, не може да бъде дадено предварително и не може да се делегира на друг орган,"
  2. В §1 от Допълнителната разпоредба се създава нова ал. 6:
  „(6) По смисъла на този закон:
  1. „влогово-кредитна дейност” е дейност по приемане на влогове или други възстановими средства от членове на кооперацията и предоставянето им под формата на кредити на други нейни членове."
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В преходни и заключителни разпоредби да се създаде нов §…
  § .. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 г. и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 г., и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 48 думата „независим“ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предллага да се създаде § 28:
  § 28. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 г. и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.,бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 48 думата „независим“ се заличава.

  § 24. (1) Законът влиза в сила от 17 юни 2016 г. с изключение на разпоредбите относно задължителния финансов одит в предприятия от обществен интерес.
  (2) Разпоредбите на закона относно задължителния финансов одит в предприятия от обществен интерес влизат в сила за финансови отчети за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.
  (3) Разпоредбите на закона относно одитните комитети в предприятия от обществен интерес влизат в сила от 1 януари 2017 г.
  (4) Параграф 9 влиза в сила за одит на финансови отчети за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.
  (5) Параграф 10 влиза в сила за одит на финансови отчети за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.
  (6) Параграф 11 влиза в сила за одит на финансови отчети за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по ал. 2 - 6, които са отразени на систематичното им място в нов § 5 , в § 7 и нов § 8, не подкрепя по ал. 1 и предлага § 24 да бъде отхвърлен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума