Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
27/06/2016

  Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерския съвет на 18.05.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерския съвет на 18.05.2016 г.


  На заседание, проведено на 23 юни 2016 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Кирил Ананиев – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и Наталия Чернева – началник на отдел в същата дирекция; на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – Ваня Донева – председател, Виктор Трифонов – главен секретар; на Института на дипломираните експерт счетоводители – Бойко Костов – председател, Валя Йорданова и Велин Филипов – заместник- председатели; на Асоциация на банките в България – Ирина Марцева – главен секретар.
  Законопроектът беше представен от г-н Ананиев.
  С проекта за нов Закон за независимия финансов одит се постига хармонизиране на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит и свързаните с одита услуги, с изискванията, произтичащи от Директива 2006/43/ЕС относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети, изменена с Директива 2014/56/ЕС, както и Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес.
  Предложението за приемане на нов закон е продиктувано от обстоятелството, че структурата на действащия закон не е съобразена в пълнота със спецификата на правната материя, която урежда. Структурата на сегашния допълнително е усложнена от 19 изменения и допълнения за периода от обнародването на закона (23 ноември 2001 г.) до 1 януари 2016 г.
  Със законопроекта не се въвеждат изисквания, които да оказват пряко въздействие върху размера на разходите за бизнеса и бюджета.
  С новия закон се цели засилване защитата на инвеститорите чрез:
  1. укрепване на публичния надзор над дейността на регистрираните одитори чрез повишаване независимостта му, като се предоставят адекватни правомощия;
  2. повишаване ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на високо качество на задължителния одит чрез допълнително докладване пред одитния комитет и подобряване на комуникацията с регистрирания одитор;
  3. гарантиране в по-висока степен независимостта на регистрираните одитори като се забрани предоставянето на определени услуги извън одита на клиенти;
  4. установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент по отношение на дадено одитирано предприятие от обществен интерес;
  5. наблюдение от надзорния орган на развитието на пазара на одиторски услуги по-специално по отношение на рисковете, произтичащи от високата пазарна концентрация.
  С цел подобряване спазването на изискванията на Директива 2014/56/ЕС и въвеждане на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014 се предвиждат нови разпоредби относно прилагането на надзорни мерки и налагането на административни парични санкции за регистрираните одитори. Надзорните мерки са насочени главно към оценка на качеството на дейността на регистрираните одитори, осигуряване публичност на констатирани нарушения от страна на регистрираните одитори, както и временно отнемане или лишаване от право да се упражнява одиторска дейност. Предвижда се и възможност за уведомяване на орган, упражняващ надзор върху дейност на предприятие от обществен интерес да наложи забрана на член на негов управителен орган за срок до три години да упражнява своите функции. В проекта изчерпателно са изброени административните нарушения, за които се налага глоба или имуществена санкция в размер до 10 на сто от приходите на регистриран одитор, но не по малко от 2000 лева, както и се предвижда за нарушения с по-ниска степен на обществена опасност налагането на глоба или имуществена санкция от 500 до 5000 лева.
  С цел намаляване рисковете за независимостта на одиторите на предприятия от обществен интерес, проектът предвижда допълнителни мерки, наред с изискванията на регламента, като определя следното:
  1. допуска при определени условия предоставянето на данъчни консултации на одитираното предприятие от страна на регистрирания одитор;
  2. минимален срок на договора за задължителен одит от една година;
  3. максимален срок за одиторско дружество за одит на предприятие от обществен интерес до 7 години, като за отговорния одитор, изпълняващ одита от името на одиторско дружество, максималният срок е 4 години;
  4. ограничения по отношение на приходите от услуги, извън одита, на одитираното предприятие от обществен интерес, както и на дела на приходите от това предприятие в общата сума на приходите от одит за регистрирания одитор;
  5. изисквания за докладване на констатирани нередности в дейността на одитираното предприятие.

  С проекта се въвеждат изисквания към членовете и състава на одитните комитети, конкретизирани са правата и задълженията му и допълнително се въвежда задължение за одобряване на статута му от общото събрание на акционерите или съдружниците.
  Със законопроекта се предлагат изменения в Закона за счетоводството, свързани с публикуване на годишни финансови отчети, с което се цели засилване контрола по отношение задължението за публикуване на счетоводната информация.
  Предлага се от обхвата на предприятията от обществен интерес да бъдат изключени малките предприятия В и К оператори, с цел намаляване на административната тежест.
  Със законопроекта се предвиждат изменения и допълнения на Кодекса за застраховането, Кодекса за социалното осигуряване и Закона за кредитните институции, чрез които се въвежда задължение по отношение на съответните предприятия от обществен интерес за съвместен одит на годишните им финансови отчети от две одиторски дружества. При съвместен одит дружествата си поделят дейностите по задължителен одит и изготвят съвместен доклад, което не предполага повишаване разходите на задължените лица.
  Съвместният одит е и начин за намаляване на риска от сътресения на пазара на одиторски услуги, в случай на срив в някоя от големите одиторски мрежи. Съвместният одит дава допълнителна сигурност, тъй като чрез него се прилагат в по-висока степен два основни принципа на професионална етика – обективност и независимост на одиторите.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за независимия одит, № 602-01-28, внесен от Министерския съвет на 18.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума