Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г., № 502-01-87, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г., № 502-01-87, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.


  На заседание, проведено на 12 ноември 2015 г. Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Гълъб Донев - заместник-министър на труда и социалната политика, Бисер Петков - управител на Националния осигурителен институт, Антоанета Ганчева – директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” в НОИ и Снежана Малакова - директор на дирекция „Правна” в НОИ.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Донев.
  По приходите.
  Предлагат се следните политики:
  1. Предвижда се запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
  2. Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2015 г.
  3. С изменението и допълнението на КСО се въвеждат промени във фондовата организация на социалното осигуряване, както следва:
  - създава се фонд „Пенсии за лицата по чл. 69;
  - въвежда се право на свободен избор за промяна на осигуряване между фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете „Пенсии” и „Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО;
  - изменя се чл. 21 по отношение на трансферите от държавния бюджет за фонд „Пенсии” на ДОО, като отпада участието на държавата във финансирането му с трансфер в размер на 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица.
  - не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.
  - Предложените в законопроекта минимални осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии, нарастват средно с 8,6 на сто с ефект върху приходите от около 80,0 млн. лв. увеличение. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 420 лв. Тази сума е очакван размер на минималната работна заплата от началото на 2016 г.
  - Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 300 на 330 лв., от 1 януари 2016 г.
  - Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица - 2600 лв.
  - За 2016 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

  Размер на приходите и трансферите за 2016 г.
  Общата сума на приходите и трансферите се предлага в размер на 10 046,4 млн. лв. или с 413,2 млн. лв. в повече от 2015 г.
  В рамките на общата сума 10 046,4 млн. лв. с най-голям относителен дял са осигурителните приходи, които за 2016 г. се предлагат на сума 4 969,5 млн. лв., или с 2 308,0 млн. лв. по-малко от 2015 г.
  В законопроекта отпада показателя „Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година”, които в бюджета на ДОО за 2015 г. е бил 2,707,8 млн. лв. и за 2016 г. сумата преминава в показателя „Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства”.
  Следващи по големина постъпления са: трансфер от държавния бюджет за държавното обществено осигуряване на сума 346,6 млн. лв., която е с 4.0 млн. лв. в повече от 2015 г., постъпления от неданъчни приходи общо в размер на 12,1 млн. лв., които са с 0,1 млн. лв. повече от 2015 г.; намаление на общите постъпления с внесените ДДС и други данъци върху продажбите с 1,1 млн. лв.
  Получените допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства са в размер на 4 719,2 млн. лв.

  По разходите.
  Предлагат се следните политики:
  - Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд и се въвежда минимална възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО;
  - Осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли 2016 г. с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2015 г. с 2,5 на сто;
  - Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличава от 1 юли 2016 г. с процента, определен по чл. 100 на КСО;
  - Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход 910 лв.;
  - Създава се чл. 69б в КСО, на основание на който след 31 декември 2015 г. продължават да се отпускат пенсии от ДОО за ранно пенсиониране на лицата, работили първа и втора категория труд, които не отговарят на условията за пенсиониране от професионален пенсионен фонд.
  - От 1 януари 2016 г. се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лицата, на които не им достигат до 12 месеца възраст, но имат необходимия осигурителен стаж, като пенсията им се намалява пожизнено с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец.
  - Въвежда се възможност за преизчисляване на отпуснатите до 31 декември 2015 г. пенсии с намален индивидуален коефициент за лицата, които до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО.
  - Предвижда се възможност за нееднократен избор (но не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО) на лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и във фонд „Пенсии” за лицата по чл. 69 и обратно.
  - Предвижда се възможност за еднократен избор на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или ранна професионална пенсия, за промяна на осигуряването от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”;
  - Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа.
  - Запазва се периодът, от които се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, при безработица и бременност и раждане -24 календарни месеца;
  - Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл.40, ал.5 от КСО-първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер на 70 на сто, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;
  - Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;
  - Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.
  - Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

  По разходите и трансферите:
  Общият размер на разходите и трансферите са в размер 10 044,3 млн. лв. Тази сума е с 415 млн. лв. в повече от 2015 г.
  Разходите за 2016 г. са в размер 10 037,2 млн. лв. или с 415,1 млн. лв. в повече от 2015 г.
  В сумата на разходите с най-голям относителен дял са разходите за пенсии в размер на 8 740,0 млн. лв. или с 347,0 млн. лв. в повече от 2015 г. Сумата за пенсиите се разпределя за пенсии, изплащани за сметка на държавното обществено осигуряване 8 356,3 млн. лв.; пенсии, за сметка на държавния бюджет 343,7 млн. лв.; за капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ – 1,5 млн. лв. и за издръжка 38,5 млн.лв. (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги). Последните две пера са с намалени разходи за 2016 г. съответно с 0,9 млн. лв. и 2,3 млн. лв.
  Средният размер на пенсията през 2016 г. се предвижда да достигне 331,62 лв. при среден размер за 2015 г. от 320,55 лв.
  Разходът за пенсии през 2016 г. се очаква да бъде 9,9 на сто от БВП.
  Средствата за изплащане на социални помощи и обезщетения са предвидени в размер 1 223,5 млн. лв. или увеличение с 65, 9 млн. лв. спрямо 2015 г.
  Разпределението на разходите за основните групи краткосрочни обезщетения по КСО е следното:
  • обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки 416,8 млн. лв., което е 110,1 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2015 г.
  • обезщетения за трудова злополука и професионална болест 8,3 млн. лв., което е 115,3 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2015 г.
  • обезщетения за бременност и раждане 308,7 млн. лв., което е 102,0 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2015 г.
  • обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете от 2 до 5 години 144,8 млн. лв., което е 95,6 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2015г.
  • парични обезщетения за безработица 324,8 млн.лв., което е 95,2 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2015 г. Планираните обезщетения са за 91 619 правоимащи лица със средномесечен с размер на обезщетението 295,38 лв.
  • финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация 17,9 млн. лв.
  Разходите за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта са 73,6 млн. лв., или увеличение с 2,3 млн. лв. спрямо 2015 г. Разходите за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения са увеличени с 3,2 млн. лв. спрямо размера на средствата за 2015 г.


  По бюджетното салдо.
  За 2016 г. бюджетното салдо е с излишък от 2,1 млн. лв. и е по-малко от бюджетното салдо по закона за 2015 г. с 1,8 млн. лв.
  Бюджетното салдо изцяло ще се използва за погашения на дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина.

  Предложения за проекти на бюджети на отделните фондовете на ДОО за 2016 г.
  - За фонд „Пенсии” приходите и трансферите са 3 337,0 млн. лв., разходи и трансфери 7 690,3 млн. лв. и дефицит от 4 353,3 млн. лв. Спрямо закона за 2015 г. приходите и трансферите са намалени с 2 854,5 млн. лв.; разходите и трансферите също са намалени с 319,2 млн. лв. и дефицита е увеличен с 2 535,3 млн. лв.
  - За фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 приходите и трансферите са 459,2 млн. лв., разходи и трансфери 663,2 млн. лв. и дефицит 204,0 млн. лв.
  - За фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” приходите и трансферите са 345,6 млн. лв. и разходи и трансфери 345,6 млн. лв. Спрямо закона за 2015 г. приходите и трансферите и разходите и трансферите за 2016 г. се увеличават с по 4,1 млн.лв. Бюджетното салдо е с дефицит 0,01 млн.лв..
  - За фонд „Трудова злополука и професионална болест” приходите и трансферите са 149,8 млн. лв., разходи и трансфери 54,1 млн. лв. и излишък в размер на 95,6 млн. лв. Спрямо закона за 2015 г. приходите и трансферите са увеличени с 11,5 млн. лв., разходите и трансферите са намалени с 0,2 млн. лв. и излишъка е увеличен с 11,6 млн. лв.
  - За фонд „Общо заболяване и майчинство” приходите и трансферите са 802,6 млн. лв., разходите и трансферите 892,6 млн. лв. и дефицит 90,0 млн. лв. Спрямо закона за 2015 г. приходите и трансферите са увеличени с 59,1 млн. лв. разходите и трансферите нарастват с 91,8 млн. лв., а дефицита се увеличава с 32,8 млн. лв.
  - За фонд „Безработица” приходите и трансферите са 221,9 млн. лв., разходите и трансферите на 324,8 млн. лв. и бюджетно салдо с дефицит 102,8 млн. лв. Спрямо закона за 2015 г. приходите и трансферите са увеличени с 16,8 млн. лв., разходите и трансферите са намалени с 26,8 млн. лв., и дефицита е намален с 43,7 млн. лв.
  - За бюджета на Националния осигурителен институт се предлагат приходи и трансфери в размер на 4 730,3 млн. лв., разходи и трансфери 73,7 млн. лв. и бюджетно салдо с излишък от 4 656,6 млн. лв. Спрямо закона за 2015 г. приходите и трансферите са увеличени с 2 717,1 млн. лв., разходите и трансферите са увеличени с 2,2 млн. лв. и бюджетното салдо - излишък е увеличено с 2 714,9 млн. лв.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “За” – 11 народни представители, “Против” - 5 народни представители и “Въздържал се” един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., № 502-01-87, внесен от Министерския съвет на 30.10.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума