Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 17 септември 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: г-н Томислав Дончев – заместник-министър председател по европейските фондове и икономическата политика, представителите на Агенцията по обществени поръчки – Иво Кацаров – главен секретар, Галя Манасиева и Христина Денева – началници на отдели и др.
  Законопроектът беше представен от г-н Томислав Дончев.
  Основните моменти в законопроекта са:
  1. Дефинирани са основните принципи и понятия в областта на обществените поръчки.
  2. Посочени са обектите на обществените поръчки и възложителите. Уредени са делегирането на правомощия, съвместното възлагане на поръчки, смесените и запазените поръчки.
  3. Уредени са основните правила за възлагане на обществените поръчки – приложимите процедури, праговите стойности, при които се използва съответната по вид процедура, методите за определяне на прогнозната стойност и др. Новост е допускането на част от цялата поръчка, но не повече от 20 на сто, да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато възложителят сметне това за целесъобразно.
  4. Посочени са способите за реализиране принципите за публичност и прозрачност, които се проявяват при обявяване на процедурите. Регламентиран е и профила на купувача, като същият е оптимизиран в сравнение с действащия Закон за обществените поръчки.
  5. Уредени са въпросите, свързани с подготовката на процедурата- съвкупността от действия и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да е налице законосъобразна процедура за възлагане на обществена поръчка. Новост е допускането за извършване на пазарни консултации, чрез които възложителите могат да извършват проучвания на пазара и естеството на дейностите, които възнамеряват да възложат, като ползват услугите на независими експерти.
  6. Регламентирани са по нов начин възможностите за разделяне на поръчките на части в рамките на една обществена процедура чрез обособени позиции.
  7. Посочени са изискванията към кандидатите и участниците. Забраните за участие на лица в процедури за възлагане на обществени поръчки се отнасят до наличие на присъда за участие в престъпни групи, подкуп, престъпления против данъчната и финансова дисциплина, престъпления против стопанството и собствеността, наличието на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.
  8. Посочени са критериите за възлагане на поръчката, като е възприет нов подход за оценка на офертите - винаги трябва да се търси икономически най-изгодната оферта.
  9. Разработена е материята, свързана с различните техники и инструменти за комбинирани и електронни поръчки.
  10. Посочени са условията за сключване, изменение, прекратяване и унищожаване на договорите за обществени поръчки. Условията за промяна на договора са в пълно съответствие с директивите, като възприетия подход е по-либерален от сега действащия в Закона за обществените поръчки.
  11. Регламентирани са правомощията на органите, които осъществяват държавната политика, методологията и контрола в областта на обществените поръчки. Детайлно са уредени функциите на Агенцията по обществени поръчки, като е предложено разширяване на контролните й функции.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията изразиха принципната си подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване със следните резултати: „За”- 12 народни представители, „Въздържали се”- 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за обществените поръчки, № 502-01-69, внесен от Министерския съвет на 12.08.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума