Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
30/06/2016

  Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерския съвет на 09.06.2016 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерския съвет на 09.06.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 30 юни 2016 г., Комисията по енергетика разгледа Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерския съвет на 09.06.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерския съвет: г-жа Мариета Немска – директор на Дирекция „Икономическа и социална политика“ и г-н Николай Алексиев – от кабинета на вицепримиерa г-н Томислав Дончев.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мариета Немска. Предложеният законопроект въвежда изискванията на Директива 2014/23 на Европейския съюз и на Европейския парламент за възлагане на договори за концесия. Законопроектът е разработен в съответствие с предварително приета от Междуведомствена работна група концепция за възможните законодателни решения в областта на концесиите и публично-частното партньорство. В работната група са участвали експерти от държавната администрация, от Националното сдружение на общините, от неправителствени организации и дружества с нестопанска цел. В конкретния случай се предлага изцяло нов закон, който по същество обединява действащата уредба за концесиите и публично-частното партньорство. С новия закон се отменя ЗПЧП, тъй като съществена част от материята, която е уредена с него, попада в характеристиките на концесиите. Законопроектът е структуриран в девет глави без необходимост от допълнително приемане на Правилник за прилагането му, като единствено е предвидено приемането на две наредби с които да се доразвият финансово-икономическите елементи на концесията и редът за осъществяването на мониторинга, управлението и контрола. В него са дефинирани три основни вида концесии според техния предмет – концесия за строителство, концесия за услуги и концесия за ползване на държавна и общинска собственост. Законопроектът въвежда понятието европейски праг, който представлява сумата от 5 225 000 евро, който е определен като разграничителен критерий. Концесиите които са над този праг са определени като концесии с трансграничен интерес. В концесиите с трансграничен интерес се прилагат изискванията за публикуване на обявление за тях в Официален вестник на Европейския съюз. Запазва се понятието концедент като му се влага друго съдържание. Концеденти ще са министрите и кметовете на общини. Решенията за откриване на процедурата и за определяне на концесионер ще бъдат одобрявани от Министерския съвет, съответно от общинския съвет. В законопроекта е отделено внимание на финансово-икономическите елементи на концесията: стойност на концесията, начин за определяне на прогнозната стойност на концесията, оперативен риск, срок на концесията, икономически баланс, плащания от концесионера към концедента и от концедента към концесионера. Важен белег на концесията е поемането на оперативния риск от концесионера. Той се носи винаги от него при концесия за строителство и при концесия за услуги и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето или предлагането на обекта на концесията или услугите. Оперативният риск се счита за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано на концесионера, че ще възвърне направените инвестиции и разходите по експлоатацията и услугите, предмет на концесията. При концесия за строителство концесионерът също винаги поема и строителния риск. Всяка една концесия е с определен краен срок. Срокът на концесията ще се определя предварително с обявлението за процедурата и ще е въз основа на финансово-икономическия анализ, изготвен от концедента и това ще бъде максималният срок, върху който ще се състезават участниците в процедурата. Тоест този срок в самата процедура ще бъде намален, защото е предвидено да бъде задължителен критерий при определяне на спечелилия процедурата кандидат за концесионер.
  Концесиите, при които финансово-икономическият анализ и концедентът докаже, че са със срок на възвръщаемост над 50 години, то тогава обявлението трябва да бъде одобрено от Народното събрание. За общинските концесии срокът за концесия над 25 години се одобрява от общинския съвет. Повишава се контролът на предоставените концесии, като се включва Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Тя ще осъществява независим контрол както върху концесионерите, така и върху концедентите. Създават се условия за много по-голяма публичност и прозрачност на процеса, като е предвидено всяка една стъпка с всички документи да бъдат качвани на Националния концесионен регистър. Той ще бъде надграден като една административна информационна система, която ще съдържа обявлението с цялата документация по концесията и всеки един ще има напълно безплатен достъп до цялата документация. Всяко едно решение на комисиите за провеждане на процедури ще бъде също публикувано на страницата на Националния концесионен регистър. В тази връзка всеки един заинтересован ще може да следи във всеки един момент процедурата по предоставяне на концесионни права. Законът за концесиите по никакъв начин не касае подземните богатства и предоставянето на права за подземни богатства не са предмет на уреждане от този законопроект.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 6 гласа „за”, 1 ”против” и 5 гласа ”въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерския съвет на 09.06.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума