Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
01/10/2015 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, №502-01-79, внесен от Министерски съвет на 16.09.2015 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, №502-01-79, внесен от Министерски съвет на 16.09.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 30 септември 2015 г., Комисията по енергетика разгледа и обсъди на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, №502-01-79, внесен от Министерски съвет на 16.09.2015 г.
  На заседанието на комисията присъстваха представители на Министерството на финансите – г-жа Карина Караиванова – заместник-министър, г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, г-жа Десислава Трифонова – главен експерт в същата дирекция, от Агенция „Митници“ г-жа Светла Генова – директор на дирекция „Акцизи” ”, г-н Георги Димитров - главен юрисконсулт.
  Законопроектът беше представен от г-жа Карина Караиванова, която изтъкна, че с него се предлага прецизиране на някои разпоредби с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото им прилагане. Въвеждат се мерки за предотвратяване на злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение.
  Основните промени, които са заложени в законопроекта са: облекчаване на регулационния режим по отношение на смазочните масла, като за същите е предвидено освобождаване от облагане с акциз за опаковки до 5 литра. Съгласно действащия режим освобождаването от акцизно облагане се прилага за опаковки до 3 литра. Също така се предлага и опростена процедура за уведомяване по чл. 76в от Закона за акцизите и данъчните складове в случаите на получаване на смазочни масла от друга държава членка в количества над 5 литра до 210 литра. Предложена е и промяна в определението за „енергиен продукт за отопление”, съобразена с практиката на Съда на Европейския съюз. Нееднозначното тълкуване на понятието „енергиен продукт за отопление” при издаване на удостоверения за освободен от акциз краен потребител, налага тази промяна, като се има предвид това, че нееднозначното тълкуване на това понятие може да доведе до издаването на удостоверения за освободен от акциз краен потребител на лица, които използват енергийните продукти като гориво за отопление.
  Предложено е и увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, каквато е практиката на значителна част от държавите - членки на ЕС. Очакваният положителен ефект за бюджета е в размер на 71 млн. лева.
  Предлага се включването на изричен текст, даващ право пълненето на втечнен нефтен газ в бутилки, предназначени за гориво за отопление, да не се извършва в данъчен склад. Във връзка с това се премахва забраната за пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станции за зареждане на моторни превозни средства.
  Предлага се прецизиране на разпоредбите, свързани с комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, съобразно съществуващата практика на Съда на ЕС и на разпоредбите, свързани с регистрацията на лицата, които са производители на електрическа енергия.
  След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика, с 10 гласа „за”, 0 гласа ”против” и 5 гласа ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, №502-01-79, внесен от Министерски съвет на 16.09.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума