Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
29/06/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-32 от 30 юни 2016 г.

  по Законопроекта за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 29 юни 2016 г., разгледа и обсъди Законопроекта за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – Карина Караиванова – заместник-министър и Наталия Черньова – началник отдел в дирекция „Данъчна политика; от Комисията за финансов надзор - Веселина Мандаджиева – началник отдел „Нормативна дейност“ в Дирекция „Правна“ и Николай Петков – началник отдел „Надзорна политика и анализи“ в Дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“; от Българска народна банка - Пламен Атанасов и Боряна Борисова – дирекция „Надзорна политика“; Ваня Донева – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори; от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България - Бойко Костов – председател, Валя Йорданова и Велин Филипов – заместник-председатели
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Караиванова.
  Според вносителя целта на предложения нов законопроект е постигане на хармонизация на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори с изискванията, произтичащи от Директиви 2006/43/ЕС и 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
  Приемането на нов закон и отмяната на действащия до момента се налага и от факта, че структурата на последния не е съобразена със спецификата на правната материя, която урежда. Усложненията идват и от 19-те изменения и допълнения на закона в периода 2001-2015 г.
  С новия закон се цели засилване защитата на инвеститорите чрез:
   укрепване на публичния надзор над дейността на регистрираните одитори чрез повишаване независимостта му, като се предоставят адекватни правомощия;
   повишаване ролята на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за постигане на високо качество на задължителния одит чрез подобряване на комуникацията с регистрирания одитор, вкл. чрез задължение за допълнително докладване пред одитния комитет;
   гарантиране в по-висока степен независимостта на регистрираните одитори, като се забрани предоставянето на определени услуги извън одита на одит клиенти;
   установяване на максимална продължителност на одитния ангажимент по отношение на дадено одитирано предприятие от обществен интерес;
   наблюдение от надзорния орган развитието на пазара на одиторски услуги по-специално по отношение на рисковете, произтичащи от високата пазарна концентрация.
  Запазват се принципите за изграждане на Системата за гарантиране на качеството на дейността на регистрираните одитори, включително:
   надзорът/контролът се осъществява от лица, които са независими от съответните контролирани регистрирани одитори;
   липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват надзор/контрол на качеството, и регистрирани одитори.
  С оглед важността на предприятията от обществен интерес, наред с общите изисквания по отношение на финансовия одит, в проекта са предвидени допълнителни разпоредби, регламентиращи дейността по задължителен финансов одит на финансови отчети на тези предприятия. При извършването на такъв одит се прилагат пряко разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014, вкл. по отношение на:
   съдържанието на одиторския доклад;
   допълнителни доклади до компетентния орган, осъществяващ надзор над дейността на предприятието от обществен интерес и/или одитния му комитет;
   съдържанието на доклада за прозрачност;
   допълнителната информация, предоставяна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
  С цел синхронизация на разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството и в още 11 закона.
  Според вносителя с проекта на закона не се въвеждат изисквания, които да оказват пряко въздействие върху размера на разходите за бизнеса и бюджета на държавата.
  В своето становище Българската народна банка изразява несъгласие с предложеното съдържание на членове 45, 51, 65 и 107 от законопроекта като се счита, че отделни текстове от тях противоречат на Регламент (ЕС) 537/2014, Директива 2014/56/ЕС и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Освен това предложените промени в чл. 76, 77 и 78 от Закона за независимия финансов одит, свързани със задължителния финансов одит на банки, съвместно от две одиторски дружества, не е в резултат на изрични изисквания в Регламент (ЕС) № 537/2015 г. и Директива 2006/43/ЕО, а е само възможност, която може да се приложи. По тази опция от директивата към настоящия момент няма практика в Европейския съюз.
  Като участник в работната група по изготвения нов Законопроект за независимия финансов одит Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори подкрепя изцяло законопроекта.
  Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подкрепя по принцип предложения законопроект и изразява следните съображения: отнемането на делегираните функции на ИДЕС следва да става по закон, а не от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори; надзорният орган следва да проверява не одиторската практика като цяло, а само ангажиментите, свързани с предприятията от обществен интерес; необходимо е създаване и функциониране на вътрешна контролна система на ИДЕС и възможност за извършване на проверки и разследвания, за налагане на дисциплинарни мерки. Изразено бе становище, че съвместните одити не са особено популярна форма и тя се прилага само в една страна от Европейския съюз – Франция. Необходимо е първо да се оцени ефекта върху бизнеса.
  В становището си Комисията за финансов надзор (КФН) прави редица бележки и предложения и поставя въпроси: при несъгласие на одиторите как ще се регулира такава ситуация и какви са последиците за одиторите и одитираните лица; недопустимо е одитори, които са заверявали неверни отчети, да заверяват повторно отчети на публични предприятия; критериите за съгласуване на избора на одитори следва да се регламентират със закона, а не да се определят от КФН; следва да се отчете статута на Гаранционния фонд, който съгласно действащото законодателство подлежи на одит от „международно специализирано одиторско предприятие”.
  Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази несъгласие с увеличаване разходите на бизнеса за одиторски заверки.
  В последвалата дискусия въпроси зададе н.п. Димитър Байрактаров, относно различията между заинтересуваните институции. Ваня Донева отговори на поставените въпроси като изрази мнение, че изготвеният законопроект е в обществен интерес.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 народни представители, „Въздържали се” –3 народни представители и без гласове „Против”

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за независимия финансов одит, № 602-01-28, внесен от Министерски съвет на 18.05.2016 г.


  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума