Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
10/05/2012 първо гласуване

  Законопроект за предучилищното и училищното образование, №202-01-20, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На свое редовно заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за предучилищното и училищното образование, №202-01-20, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието на комисията взеха г-н Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката и г-жа Теодора Дачева – заместник-изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Красимир Вълчев, който обоснова необходимостта от нов закон за предучилищното и училищното образование. Предложеният законопроект предвижда от 2016-2017 г. четиригодишните деца да бъдат обхванати от задължително предучилищно образование. Другият инструмент, предложен в законопроекта, за превенция на ранното отпадане от училище е предложената целодневна организация на учебния ден до седми клас.
  Законопроектът предлага нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два етапа: начален (първи - четвърти клас) и прогимназиален (пети - седми клас) и средна образователна степен с два етапа: първи гимназиален етап (осми – десети клас) и втори гимназиален етап (единадесети – дванадесети клас), като последните две години са предназначени за тясно профилирано и професионално образование. Предлага се и нов вид училище - обединено училище от първи до десети клас.
  Законопроектът осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка. Уреждат се и възможностите за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене. Оптимизират се самостоятелната и индивидуалната форми на обучение, развива се дистанционната и се въвежда комбинирана форма на обучение. Въвежда се нов елемент в образователния процес - подкрепа за личностното развитие и за деца и ученици със специални образователни потребности, за деца и ученици с изявени дарби и деца и ученици в риск.
  Законопроектът предлага и по-нататъшна децентрализация на образователната система и прилагане на междусекторни политики и интегриране на грижите за децата и учениците на общинско ниво. Създават се центрове за подкрепа за личностно развитие, които ще обхванат сега съществуващите обслужващи звена на системата. Тези центрове ще бъдат общински структури. Професионалните гимназии също преминават към общините.
  Към всяко училище и детска градина ще се създава обществен съвет като орган за развитие на образователната институция и за граждански контрол върху нейното управление, в който се включват представители на общината, на финансиращия орган, на родителите, а при професионалните гимназии и на бизнеса.
  Законопроектът регламентира и финансирането от държавния бюджет на деца и ученици, които се обучават в частните детски градини и в частните училища.
  В становището си НСОРБ изразява принципна позиция в подкрепа на необходимостта от промени в действащата нормативна уредба и на значителна част от предложените разпоредби на законопроекта. Същевременно от сдружението изразиха несъгласие с няколко основни пункта от законопроекта, като предлагат и конкретни предложения за промени между двете гласувания.
  В хода на дискусията бяха поставени редица въпроси от отделни народни представители, свързани с финансовото и организационно обезпечаване на предвидените реформи в образованието и възможностите на общините да осигурят обхващането на четиригодишните деца от задължително предучилищно образование, както и целодневна организация на учебния ден до седми клас в предвидения в проекта срок.
  Обърнато бе внимание на необходимостта от ясно регламентиране на въпросите, свързани с управлението и разпореждането със собствените на детски градини и училища имоти и вещи, които те притежават, извън предоставените им от държавата и общините за управление. В практиката до сега тези въпроси не са намерили еднозначно решение поради липса на изрични разпоредби в досегашния Закон за народната просвета, но не са регламентирани и в предложения законопроект.
  Целесъобразно е също така да бъде намерен и по облекчен механизъм за промяна на предназначението на сградите на закрити общински училища, тъй като до сега съществуващите ограничения са причина в много населени места тези сгради да се рушат поради липса на достатъчно средства за тяхното опазване.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 11 гласа - “за”, 2 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за предучилищното и училищното образование, №202-01-20, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума