Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
10/05/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  ЗА

  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ

  НА

  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ

  за
  изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,
  № 253 – 04 – 24,

  изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС въз основа на
  приетите на първо гласуване на 04. 04. 2012 г.:
  Законопроект №154-01-111, внесен от Мая Манолова и Милена Христова и
  Законопроект №254-01-45, внесен от Красимир Ципов и
  група народни представители
  Проект

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за гражданската регистрация
  (Обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 :
  а) в текста преди т. 1 след думата „регистрация” се добавя „на адрес в страната”;
  б) в т. 1 след думата „собственост” се добавя „или други доказателства за ползването или собствеността на имота”;
  в) точка 2 се изменя така:
  „2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;”
  г) създава се т. 3:
  „3. други документи, доказващи ползването на имота.”
  2. В ал. 3 думата „собственика” се заменя със „собственик, когато заявителят не е собственик.
  3. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
  (5) За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и ал. 3. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите „Местни данъци и такси” относно собствеността на имота.
  (6) За извършване на адресна регистрация лицата, настанени в общински и други ведомствени жилища, представят само настанителна заповед и не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота
  (7) За извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документите по ал. 2 се изисква решение от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на министерство на вътрешните работи и на Агенцията за социално подпомагане.
  (8) Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица сезира незабавно с предложение комисията за случаи по ал. 7. Комисията взема решение за извършване на адресна регистрация при спазване изискванията на чл. 99а в срок 7 дни. ”

  Предложение от н.пр. Красимир Ципов:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а/ буква „б” да отпадне;
  б/ в буква „г” – в т. 3 след думата „доказващи” се добавя „собствеността или”.
  2. В т. 3:
  а/ в ал. 6 след думите „настанени в” се добавя „държавни или”, а думите „и други ведомствени” се заличават;
  б/ алинеи 7 и 8 се изменят така:
  „(7) Обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по ал. 2, се установяват от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Агенцията за социално подпомагане.
  (8) В случаите по ал. 7 органите по ал. 1 сезират незабавно комисията, която извършва проверка на обстоятелствата и дава становище за адресна регистрация в седем дневен срок. Въз основа на становището на комисията органите по ал. 1 извършват адресната регистрация при спазване на разпоредбата на чл. 99а.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. н.пр. Мая Манолова и Милена Христова:
  В § 1, т. 3, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  "(5) За извършване на адресна регистрация на съпруг/съпруга, както и на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по ал. 2 и 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства собственикът или ползвателят на имота лично подава декларация по образец пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа."
  2. Алинея 5 става ал. 6 и в нея думите "както и за" се заличават, а след думите "съпрузите на тези лица," се добавя "както и лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство";
  3. Алинея 6 става ал. 7 и в нея след думата "общински" съюзът "и" се заменя със съюза "или";
  4. Алинея 7 става ал. 8.
  5. Алинея 8 става ал. 9 и в нея след думата "срок" се добавя "до".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 :
  а) в текста преди т. 1 след думата „регистрация” се добавя „на адрес в страната”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;”
  в) създава се т. 3:
  „3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.”
  2. В ал. 3 думата „собственика” се заменя със „собственик, когато заявителят не е собственик.
  3. Създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
  (5) За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и ал. 3. Кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите „Местни данъци и такси” относно собствеността на имота.
  (6) За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, не се представят документите по ал. 2 и 3. За удостоверяване на посочените обстоятелства се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
  (7) За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.
  (8) Обстоятелствата за извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по ал. 2, се установяват от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която се включват служители от общинската администрация и от териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Агенцията за социално подпомагане.
  (9) В случаите по ал. 8 органите по ал. 1 сезират незабавно комисията, която извършва проверка на обстоятелствата и дава становище за адресна регистрация в 7 - дневен срок. Въз основа на становището на комисията органите по ал. 1 извършват адресната регистрация при спазване на разпоредбата на чл. 99а.”

  § 2. В чл. 93 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ: „На постоянния адрес гражданинът получава официални съобщения от органите на държавната администрация и от органите на съдебната власт.”
  2. Създава се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Постоянният адрес на гражданите служи за:
  1. адрес за кореспонденция и съдебен адрес;
  2. получаване на социални осигуровки и помощи;
  3. оказване на безплатна медицинска помощ;
  4. упражняване на избирателно право;
  5. друго основание, посочено в закон.
  (6) Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.”

  Предложение от н.пр. Красимир Ципов:
  § 2 се изменя така:
  „§ 2. В чл. 93 се създават нова ал. 5 и ал. 6 и 7:
  „(5) Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.”
  (6) Постоянният адрес на гражданите служи за:
  1. получаване на социални помощи;
  2. ползване на безплатна медицинска помощ;
  3. упражняване или ползване на други права или услуги, посочени в закон.
  (7) Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. н.пр. Мая Манолова и Милена Христова:
  В § 2, т. 2, в чл. 93, ал. 5, се правят следните изменения:
  а) точка 2 се изменя така:
  "2. заявление за получаване на социални помощи";
  б) точка 3 да отпадне;
  в) точка 4 се изменя така:
  "4. включване в избирателните списъци".

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В чл. 93 се създават нова ал. 5 и ал. 6 и 7:
  „(5) Постоянният адрес на гражданите е адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.”
  (6) Постоянният адрес на гражданите служи за упражняване или ползване на права или услуги в случаите, определени в закон или друг нормативен акт.
  (7) Постоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес.”

  Предложение от н.пр. Красимир Ципов:
  Създава се § 2а:
  § 2а. В чл. 96, ал. 1 думите „общинската администрация” се заменят с „органите по чл. 92, ал. 1”.

  Комисията подкрепя предложението за създаване на § 2а, който да стане § 3 със следната редакция:
  § 3. В чл. 96, ал. 1 думите „общинската администрация” се заменят с „органите по чл. 92, ал. 1”.

  § 3. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да заяви постоянен и настоящ адрес пред органите по чл. 92, ал. 1, включително и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.”

  Предложение от н.пр. н.пр. Мая Манолова и Милена Христова:
  § 3 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. В чл. 99а след думата „регистрират” се добавя „ по настоящ адрес”.

  Предложение от н.пр. н.пр. Мая Манолова и Милена Христова:
  § 4 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.пр. Красимир Ципов:
  § 4 се изменя така:
  § 4. Член 99а се изменя така:
  Чл. 99а. В случаите по чл. 92, ал. 3 броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
  § 5. Член 99а се изменя така:
  Чл. 99а. В случаите по чл. 92, ал. 3 броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.”

  Предложение от н.пр. Красимир Ципов:
  Създава се § 5:
  § 5. В чл. 115, ал. 1, т. 1, изречение второ думите „адрес в чужбина” се заличават.

  Комисията подкрепя предложението за създаване на § 5, който да стане § 6 със следната редакция :
  § 6. В чл. 115, ал. 1, т. 1, изречение второ запетаята след думата „гражданство” се заменя със съюза „и”, а думите „адрес в чужбина” се заличават.

  Предложение от н.пр. н.пр. Мая Манолова и Милена Христова:
  Създава се Заключителна разпоредба с нов параграф със следното съдържание:
  " Заключителна разпоредба
  § ... В Закона за българските лични документи в чл. 27 ал. 3 и 4 се отменят."

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба” с § 7 със следната редакция:
  " Заключителна разпоредба
  § 7. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г. и бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9, 23, 32 и 55 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) в чл. 27, ал. 2, 3 и 4 се отменят."


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж.Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума