Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за предучилищното и училищното образование,
  № 202-01-20, внесен от Министерския съвет на 05.04.2012 година
  На заседание, проведено на 17 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от Министерския съвет.

  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на образованието, младежта и науката: Сергей Игнатов – министър, Милена Дамянова – зам. министър, Красимир Вълчев – главен секретар, Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание", Любомир Йосифов – директор на Дирекция „Правна”, Анелия Семкова – началник на Отдел "Нормативен" към дирекция „Правна”, Йовко Йовчев – държавен експерт към отдел „Държавна собственост”, Лазар Додев – директор дирекция „Организация, контрол и инспектиране” и др.

  Законопроектът беше представен от министър Игнатов, който изтъкна, че действащият Закон за народната просвета, приет през 1991 г., изменян и допълван повече от двадесет пъти, съдържа оскъдна уредба и оставя основни обществени отношения да бъдат уредени на подзаконово ниво. Успоредно със Закона за народната просвета, от 1999 г. е в сила и действа Закона за степента на образование, общообразователният минимум и учебния план. За прилагане на ЗНП е издаден Правилник, който поради непълнотата на законовата уредба регулира първично основни обществени отношения, тоест не конкретизира, а често дописва Закона.
  Законопроектът обхваща материята в нейната цялост, което гарантира по-доброто ù познаване и прилагане от страна на учители, директори, ученици и родители и прави системата прозрачна, а развитието ù – предвидимо. Основното е промяната на философията, като се поставя ясно и категорично фокуса върху личността на детето и ученика с неговата автономност и свобода на избор. Създават се условия за прилагане на интегрирани политики с други публични сектори за целите на образованието и личностното развитие на децата и учениците.

  Финансовата част и финансовото обезпечение на предвидените реформи беше представена от Красимир Вълчев.
  Запазват се съществуващите правила на финансова децентрализация, като се прави ясно разграничение между дейности, които се финансират от държавния бюджет. Нормативната уредба на финансирането в системата се систематизира и структурира. Запазва се действащата система на делегирани бюджети на училищата, като на законово ниво се въвеждат допълнителни разпоредби за прозрачност и отчетност на училищните бюджети и за разпределение на средствата в системата. Предоставят се правомощия на Обществените съвети по съгласуване и контрол на училищните бюджети, което ще засили отговорността на директора към външните заинтересовани страни.
  Регламентира се финансиране в четири стълба: средства за издръжка на обучението; за подпомагане на равния достъп, подкрепа на личностното развитие; за развитие на дейности, сгради, училища, подобряване материалната база към учителите, педагогическия персонал и средства за реализация на национални програми за развитие на образованието.
  Регламентира се предоставянето на средства за поощряване на качеството на образованието; нормативно се урежда и финансирането на частните училища и детските градини, както и на законово ниво се регламентира подпомагането на обучението по български език, литература, география на България, история на България, осъществявани от организациите на българите, живеещи извън България.
  Заместник-министър Дамянова поясни, че една от най-съществените нови политики, които са залегнали в законопроекта са реформите в помощните училища и центровете. Вече се говори за приобщаващо образование, а не за интегрирано, което предполага една съществена промяна на отношението към децата със специални образователни потребности, а именно: интегрираното, включващото образование, което предполага детето да се приспособи към средата, а средата да бъде адаптирана и да се приспособи към нуждите на детето.
  Запазват се досега действащите специализирани училища, примерно в България има две-три училища, в които се обучават деца с увреден слух и деца с увредено зрение. Това са училища, в които има специално оборудване и те остават държавни.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 13 народни представители, „Против” – един и „Въздържали се” – 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от Министерският съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума