Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
05/07/2013 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване на законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 4 юли 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, д-р Таня Андреева, д-р Тонка Върлева, началник Отдел „Управление на донорски програми”, Дирекция „Обществено здраве и управление на донорски програми” в Министерство на здравеопазването, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  От името на вносителя законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Таня Андреева. Тя информира народните представители, че Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма BUL-809-G03-Т „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано на 23 януари 2013 г. в изпълнение на Решение № 27 на Министерски съвет от 2013 г. Първоначалното споразумение е подписано за двегодишен период 2010-2012 г. (фаза 1) на обща стойност 3 282 695 евро (обн., ДВ, бр. 30/20.04.2010 г.).

  С измененото и допълнено Споразумение за още три години 2012-2015 г. (фаза 2), Глобалният фонд ще продължи да подкрепя изпълнението на редица дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства от бюджета на Министерство на здравеопазването. Одобрената от донора сума на безвъзмездна помощ общо за целия петгодишен период на Програмата (1 март 2010 г. – 15 февруари 2015 г.) е в размер на 6 659 184 евро или 13,02 млн. лв., и ще бъде отпускана съгласно три поредни ангажимента, описани в заглавната страница на измененото и допълнено Споразумение, както следва:
  ■ Първи ангажимент (за периода март 2010 г. - февруари 2013 г.) в размер на 3 134 547 евро (6,13 млн.лв.);
  ■ Втори ангажимент (за периода март 2013 г. - февруари 2014 г.) в размер на 1 812 445 евро (3,54 млн. лв.);
  ■ Трети ангажимент (за периода март 2014 г. - февруари 2015 г.) в размер на 1 712 192 евро (3,35 млн. лв.).

  Глобалният фонд си запазва правото да не предостави пълния размер средствата по втория и третия ангажимент в случай, че няма налични средства или прецени по свое усмотрение, че програмното изпълнение е незадоволително. Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната ни може да получи през втората Фаза от изпълнението на Програмата за периода 2012-2015 г. е 4 440 211 евро в съответствие с условията, описани в секция „F” от Анекс А на измененото и допълнено Споразумение.

  Необходимите средства за вътрешно финансиране, в това число и разходите за данъци (включително данък добавена стойност), мита, такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването за съответните години.
  Основните целеви групи на Програмата и за следващите три години ще бъдат: общото население; лица, лишени от свобода; ромска общност; инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост; бежанци и лица, търсещи убежище; имигранти; младежи в риск в специализирани институции; деца на улицата и юноши, живеещи в социални заведения. Индиректни целеви групи са и контактни лица на болни с активна туберкулоза; медицински персонал в лечебните и здравни заведения; персонал в местата за лишаване от свобода.

  Чрез продължаване изпълнението на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” ще се постигне:
  ■ намаляване на заболяемостта от туберкулоза в България от 39/100,000 през 2006 г. дo 27/100,000 през 2014 г.;
  ■ повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80 на сто през 2006 г. до над 85 на сто през 2014 г.;
  ■ намаляване на относителния дял на пациентите прекъснали лечение от 6 на сто през 2006 г. до под 3 на сто през 2014 г.;
  ■ повишаване на относителния дял на пациентите с мултирезистентна туберкулоза с успешен изход от лечението от 40 на сто за пациентите стартирали лечение през 2010 г. до 75 на сто за пациентите стартирали лечение през 2012 г.
  Ратифицирането на Споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж и изпълнението на вътрешно-правните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 12, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума