Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
10/07/2013 първо гласуване

  Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №302-01-03, внесен от Министерския съвет на 21.06.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 10.07.2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №302-01-03, внесен от Министерския съвет на 21.06.2013 г.

  На заседанието присъстваха г-н Илия Ангелов, заместник-министър на правосъдието, г-жа Ирена Борисова, главен експерт в дирекция „Международноправно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерство на правосъдието и г-жа Христина Шикова, старши експерт в същата дирекция.

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Илия Ангелов. С проекта на закон се въвежда Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета. Срокът за транспонирането й е бил 6 април 2013 г. Националното законодателство в областта на трафика на хора е в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, в сила за Р България от 2008 г., и съответно законопроектът въвежда само тези правила, с които Директивата надгражда изискванията на Конвенцията.
  Със законопроекта се въвежда изрична правна норма, която гарантира, че компетентните органи са оправомощени да не провеждат наказателно преследване или да не налагат наказание на жертви на трафик, когато последните са били принудени да извършат престъпление като пряко следствие от трафикирането им. Предложени са и допълнения в съставите на трафик на хора:
  - добавяне на просията като самостоятелна съставомерна цел на трафика;
  - предвиждане на наказателна отговорност в случаите, когато трафикът на хора е извършен от длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения.
  - включване на отнемането на телесен орган, тъкан, телесна течност или клетка в квалифицираните състави на убийствата и телесните повреди с оглед пълнотата на нормативната уредба.
  В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат изменения в Закона за борба с трафика на хора, свързани с подобряване на прилагането на мерките за закрила към лица, жертва на трафик, техните семейства и деца. Предвижда се възможност за предприемане на мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето по отношение на лица, жертва на експлоатация или насилие, чиято възраст не е установена, но може да се направи извод от конкретни обстоятелства, че са деца.
  По време на дискусията бе обсъдена необходимостта от приоритетно приемане на законопроекта не само поради изтеклия срок за транспониране на европейско законодателство, но най-вече заради човешките съдби, които ще бъдат повлияни.
  Посочено бе, че България е на едно от водещите места като държава на произход на лица за трафик. Преобладаващите форми на експлоатация са сексуалната, принудителният труд и отнемането на телесни органи.
  Обсъдена бе възможността за уеднаквяване на терминологията между Наказателния кодекс и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки относно понятията свързана с „телесни органи, тъкани, телесни течности и клетки“.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 10 гласа, „Против” и „Въздържали се“ – няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, №302-01-03, внесен от Министерския съвет на 21.06.2013 г.  Председател на
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта  Христо Монов
  Форма за търсене
  Ключова дума