Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/09/2013

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-25/12.09.2013 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 12.09.2013 г. законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-17/31.05.2013 г., внесен от Цветан Цветанов и група народни представители и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-3/21.06.2013 г., внесен от Министерски съвет.

  Общ проект!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  § 1. В Общата част, глава втора, раздел І се създава чл. 16а:
  „Чл. 16а. Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от лице, пострадало от трафик на хора, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество.“
  § 2. В чл. 116, ал. 1 се създава т. 8а:
  „8а. с цел отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия;
  § 3. В чл. 131, ал. 1 се създава т. 8а:
  „8а. с цел отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия;
  § 4. В чл. 159а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „принудителен труд, за отнемане на телесни органи“ се заменят с „принудителен труд или просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност “.
  2. В ал. 2 се създава т. 7:
  „7. от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му.“
  § 5. В чл. 159в думите „принудителен труд, за отнемане на телесни органи“ се заменят с „принудителен труд или просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност”.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 6. Този закон въвежда Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 7. В Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ, бр. 46 от
  2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23 след думите „децата - жертва на трафика на хора“ се добавя „и на децата на жертвите на трафик на хора“.
  2. Член 31 се изменя така:
  „Чл. 31. Жертвите на трафика на хора придобиват статута на специална закрила по реда на този закон и в случаите, в които им е предоставена защита в това качество по реда на друг закон.“
  4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  а) в т. 1 думите „чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице“ се заличават;
  б) точка 2 с изменя така:
  „2. „Експлоатация” е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен орган, тъкан, телесна течност или клетка от пострадалия, за осъществяване на принудителен труд, за просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в робство или в положение, сходно с робството.“
  § 8. В чл. 10 от Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Право на закрила по реда на този закон има и лице – жертва на насилие или експлоатация, на което възрастта му не е установена и за което може да се направи основателно предположение, че е дете.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума