Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
03/07/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-5/04.07.2013 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.06.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 3 юли 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.06.2013 г.


  На заседанието присъстваха представители на министерството на здравеопазването.
  Законопроектът беше представен от проф. Чавдар Славов – заместник-министър.
  Първоначалното Споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано за двугодишен период (2010-2012 г.) и е на обща стойност 3 282 695 евро.
  С предлаганото изменение и допълнение на Споразумението Глобалният фонд ще продължи да подкрепя изпълнението на дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за още три години.
  Средствата от безвъзмездната помощ за целия пет годишен период на програмата възлиза на 6 659 184 евро и ще бъдат предоставяни на разсрочени плащания, както следва: Първи ангажимент от 3 134 547 евро, Втори ангажимент от 1 812 445 евро и Трети ангажимент от 1 712 192 евро.
  Предвижда се необходимите средства от вътрешното финансиране да бъдат осигурявани от утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за съответната година.
  Основните целеви групи на програмата ще бъдат: общо население; ромска общност; лишени от свобода; инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост; младежи в риск в специализирани институции; деца на улицата; юноши, живеещи в социални заведения; имигранти; бежанци и лица, търсещи убежище.
  Очакванията от програмата са намаляване заболеваемостта от туберкулоза, повишаване относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението и намаляване на относителния дял на пациентите, прекъснали лечение.
  Нар. пр. Мая Манолова подчерта, че законопроектът е безспорен и че проблем би могъл да възникне единствено при реализиране на програмата и усвояването на средствата по нея.
  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси единодушно с 10 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.06.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума