Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/07/2013 първо гласуване

  законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.06.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на здравеопазването: проф. д-р Чавдар Славов – заместник министър и д-р Тонка Вълева – началник на отдел „Управление на специализирани донорски програми” в дирекция „Обществено здраве”.
  Законопроектът беше представен от проф. д-р Чавдар Славов.
  Първоначалното споразумение по Програмата е подписано за двегодишен период 2010-2012г. на обща стойност 3 282 695 евро.
  С изменението и допълнението на споразумението за още три години 2012-2015 г., подписано на 23 януари 2013 г. в изпълнение на Решение № 27 на Министерския съвет от 2013 г., се предвижда Глобалният фонд да продължи да подкрепя изпълнението на редица дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства в бюджета на Министерство на здравеопазването. Общият размер на одобрената от фонда сума, която страната може да получи през тази втора фаза от изпълнението на програмата възлиза на 4 440 211 евро.
  Одобрената от донора сума на безвъзмездната помощ общо за целия петгодишен период на програмата (1 март 2010 г. – 15 февруари 2015 г.) e в размер на 6 659 184 евро.
  Необходимите средства от вътрешно финансиране в т.ч. разходите за данъци (включително данък върху добавената стойност), мита, такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за съответната година.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 9 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.06.2013 г.

  София, 3 юли 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума