Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Държавната агенция за младежта и спорта за 2008 г.
Сигнатура
Дата на постъпване 09/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология