Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г.
Сигнатура 954-02-104
Дата на постъпване 30/10/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/10/2019
Обнародван в ДВ брой 86/2019 г.
Финален текст на решението Решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г.