Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от БНБ за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.
Сигнатура 554-02-42
Дата на постъпване 02/04/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/04/2015
Обнародван в ДВ брой 32/2015 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от БНБ за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.