Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 454-02-78
Дата на постъпване 22/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/02/2015
Обнародван в ДВ брой 13/2015 г.
Финален текст на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание