Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването
Сигнатура 054-02-100
Дата на постъпване 02/09/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/09/2010
Обнародван в ДВ брой 71/2010 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването