Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Сигнатура 526
Дата на постъпване 30/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 1, 2 и 3 и чл. 34г от Закона за специалните разузнавателни средства РЕШИ: 1. Избира Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства в състав: Антон Илиев Станков Бойко Илиев Рашков Борислав Иванов Българинов Калиптен Ибрям Алид Нестор Драгомиров Несторов. 2. Избира от състава на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства: а) Бойко Илиев Рашков – за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства б) Антон Илиев Станков – за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/05/2009 - приет(приет в зала)