Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Заемно споразумение между Република България и Нордик инвестмънт банк за държавен заем за финансиране на третия етап от проект „Изграждане на интегрирана комуникационна инфраструктура на МВР”
Сигнатура 504
Дата на постъпване 15/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Заемно споразумение между Република България и Нордик инвестмънт банк за държавен заем в размер до 35 млн. евро при условие за последваща ратификация. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/05/2009 - приет(приет в зала)