Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 501
Дата на постъпване 15/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Дейността по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси се възлага на Комисията по въпросите на държавната администрация. 2. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание чл. 22 ал. 5 се отменя. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/05/2009 - приет(приет в зала)