Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия за промени в изборното законодателство
Сигнатура 489
Дата на постъпване 12/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дей¬ността на Народното събрание РЕШ И: 1. Създава Временна комисия за промени в изборното законодателство, която да обсъди пос¬тъпилите законопроекти, свързани с изборното законодателство на Република България. Времен¬ната комисия е водеща по тези законопроекти. 2. Комисията се състои от 15 народни пред¬ставители на пропорционален принцип, както следва: 5 от Парламентарната група на Коали¬ция за България, по 2 от Парламентарната гру¬па на Национално движение за стабилност и възход и Парламентарната група на Движение за права и свободи, по 1 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, Пар¬ламентарната група на Българска нова демок¬рация, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Движение "Напред" и Парламентарната група на Коалиция "Атака" и един независим наро¬ден представител. 3. Избира председател и членове на комиси¬ята, както следва: Председател: Ангел Петров Найденов. Членове: Татяна Дончева Тотева, Мая Божидарова Манолова, Венелин Димитров Узунов, Иглика Димитрова Иванова, Пламен Неделчев Моллов, Марина Борисова Дикова, Лютви Ахмед Местан, Христо Дамянов Бисеров, Ваньо Евгениев Шарков, Петя Илиева Гегова, Елиана Стоименова Масева, Николай Петров Кънчев, Димитър Иванов Абаджиев. 4. Временната комисия работи по правилата за работа на постоянните комисии, като зако¬нопроектите по т. 1 се обсъждат и гласуват по реда на глава седма от Правилника за органи¬зацията и дейността на Народното събрание. 5. Временната комисия се избира до прик¬лючване на дейността по обсъждането и прие¬мането на законопроектите по т. 1. Решението е прието от 40-то Народно събра¬ние на 12 март 2009 г. и е подпечатано с офици¬алния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/03/2009 - приет(приет в зала)