Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Сигнатура 463
Дата на постъпване 14/11/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България, чл. 35б, ал. 2, 5 и 6 и чл. 35в, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит Р Е Ш И: Избира за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори: 1. Христина Михайлова Симеонова; 2. Стоян Любомиров Малкочев; 3. Цветан Стоил Манчев; 4. Огнян Георгиев Симеонов; 5. Христо Рашков Маврудиев; 6. Христина Ангелова Вучева. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/11/2008 - приет(приет в зала)