Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.)
Сигнатура 377
Дата на постъпване 21/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) Народното събрание, като се ръководи от - Приноса на съответните европейски актове за успешното социално-икономическо развитие на Република България, за утвърждаването у нас на правовата държава и на демократичната политическа система; - Ролята на предлаганите проекти за развитието на Европа като континент на свобода, сигурност и благоденствие; - Нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие; - Спазването на принципите на субсидиарността и пропорционалността в европейския законодателен процес реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България , като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава десета от чл. 97а - чл. 97ж от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове, предвидени да бъдат предложени от Европейската комисия през 2008 г. и внесени за обсъждане и приемане в Съвета на Европейския съюз: 1. Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, установяваща схема за търговия с емисии на парникови газове - COM (2008) 16. 2. Решение на Европейския парламент и на Съвета относно ангажиментите на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове с цел изпълнение на ангажиментите, поети от Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. - COM (2008) 17. 3. Директива за геоложкото складиране на СО2 - COM (2008) 18. 4. Директива за насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници - COM (2008) 19. 5. Директива относно общия режим за облагане с акциз - COM (2008) 78. 6. Решение за стартиране на Програма за защита на децата, използващи интернет и новите медии (2009 - 2013 г.) - COM (2008) 106. 7. Директива за повишаване на ефикасността на мерките за безопасност по пътищата. 8. Регламент, изменящ Регламент 1980/2000 относно ревизираната схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка. 9. Регламент, изменящ Регламент 761/2001 относно схемата на Общността за управление по околната среда и одитиране - EMAS. 10. Законодателни актове, произтичащи от "здравния преглед" на Общата селскостопанска политика. 11. Директива, изменяща Директива 2001/18/ЕО относно националните тавани на емисиите на някои замърсители на атмосферата. 12. Регламент, увеличаващ правомощията на Европейската агенция за авиационна безопасност. 13. Регламент, изменящ Регламента за Единно европейско небе. 14. Директива относно прилагането на принципа за равно третиране извън работното място. 15. Решение за бъдещето на Евроюст и на Европейската правна мрежа по криминални въпроси. 16. Регламент, изменящ Регламент 343/2003 за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна. 17. Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище. 18. Регламент относно статута на европейското частно дружество. 19. Директива, изменяща Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички - родилки или кърмачки. 20. Законодателни актове, произтичащи от прегледа на съществуващото законодателство на държавите членки за намалени ставки на ДДС. 21. Директива, изменяща директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО относно капиталовите изисквания. 22. Регламент, изменящ Регламент 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност. 23. Директива относно фармацевтичните продукти - информация за пациентите. 24. Регламент относно приложимото право, юрисдикцията, признаването на решенията и административните мерки в областта на наследяването и завещанията. 25. Регламент, изменящ Регламент 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 26. Директива за основна преработка на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите. 27. Директива относно условията за влизане и пребиваване на сезонни работници. 28. Директива, изменяща Директива 2005/85/ЕО за минимални норми, относно процедурата за предоставяне и отнемане на статут на бежанец в държавите членки. 29. Директива, изменяща Директива 2004/83/ЕО относно минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила. 30. Директива, изменяща Директива 2006/67/ЕО за петролните запаси за извънредни ситуации. 31. Рамкова директива относно договорните права на потребителите. 32. Директива, изменяща Директивата за енергийното данъчно облагане. 33. Директива относно стандартите за качество и безопасност на даряването, набавянето, изпитването, съхраняването, транспортирането и идентифицирането на човешки органи. 34. Законодателни актове, произтичащи от прегледа на бюджета на ЕС за необходими реформи въз основа на принципите за добавена стойност в преследването на общия интерес и за ефикасност на разходите. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 март 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/03/2008 - приет(приет в зала)