Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович"
Сигнатура 373
Дата на постъпване 07/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович" с три седмици. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 7 март 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/03/2008 - приет(приет в зала)